Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ

Chia sẻ: grandic

1. Hiểu được thế nào là miêu tả. 2. Bước đầu viết được một đoạn văn miêu tả. 3. Biết viết đoạn văn miêu tả đúng ngữ pháp, giàu hình ảnh, chân thực, sáng tạo. - Gọi 2 học sinh kể lại truyện theo 1 trong 4 đề tài ở bài tập 2. Yêu cầu học sinh cả lớp theo dõi và trả lời câu hỏi: câu chuyện bạn kể được mở đầu và kết thúc theo cách nào? - Nhận xét học sinh kể chuyện, học sinh trả lời câu hỏi và cho điểm từng học sinh. ...

Nội dung Text: Tập làmm văn - THẾ NÀO LÀ VĂN MIÊU TẢ

T p làm văn(27)

TH NÀO LÀ VĂN MIÊU T


I. M c ích:

1. Hi u ư c th nào là miêu t .

2. Bư c u vi t ư c m t o n văn miêu t .

3. Bi t vi t o n văn miêu t úng ng pháp, giàu hình nh, chân th c, sáng t o.

4.

II. dùng d y-h c:

- Gi y kh to k s n n i dung bài t p 2, nh n xét.

-

III. Các ho t ng D y-H c:

Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò

A. Ki m tra bài cũ(5’).

- G i 2 h c sinh k l i truy n theo 1 trong 4 - 2 h c sinh k chuy n, h c sinh dư i
tài bài t p 2. Yêu c u h c sinh c l p l p tr l i câu h i.
theo dõi và tr l i câu h i: câu chuy n b n
k ư cm u và k t thúc theo cách nào?

- Nh n xét h c sinh k chuy n, h c sinh tr
l i câu h i và cho i m t ng h c sinh.

B. D y-H c bài m i.
1. Gi i thi u bài.

2. Ph n nh n xét.

Bài t p1:

-G i h c sinh c yêu c u và n i dung. H c
sinh c l p theo dõi và tìm nh ng s v t ư c
miêu t .
-1 h c sinh c, h c sinh c l p theo dõi,
dùng bút chì g ch chân nh ng s v t
-G i h c sinh phát bi u ý ki n. ư c miêu t . Các s v t ư c miêu t
là: cây sòi- cây cơm ngu i -l ch nư c.

Bài t p 2.
-Ho t ng trong nhóm.
- Phát phi u cho nhóm 4 h c sinh. Yêu c u
h c sinh trao i và hoàn thành. Nhóm nào
làm xong trư c dán phi u lên b ng.

- G i h c sinh nh n xét, b sung.
-Nh n xét, b sung phi u trên b ng.- Nh n xét, k t lu n l i gi i úng: sách giáo
viên/ 289Bài t p 3.

- Yêu c u h c sinh suy nghĩ và tr l i câu h i:
- c th m l i o n văn và tr l i câu
h i.
+ t ư c hình dáng c a cây sòi, màu s c
+ B ng m t.
c a lá cây sòi, cây cơm ngu i, tác gi ph i quan
sát b ng giác quan nào?
+ t ư c chuy n ng c a lá cây, tác gi
ph i quan sát b ng giác quan nào?
+ B ng m t.
+ Còn s chuy n ng c a dòng nư c, tác gi
ph i quan sát b ng giác quan nào?
+ B ng m t và b ng tai.
+ Mu n miêu t ư c s v t m t cách tinh t ,
ngư i vi t ph i làm gì?
+ Quan sát kĩ b ng nhi u giác quan.
+ Miêu t là gì?

+ Khi miêu t ngư i vi t ph i h p r t nhi u
giác quan quan sát khi n cho s v t ư c
miêu t thêm p hơn, sinh ng hơn.

3. Ph n ghi nh .

- G i h c sinh c ph n ghi nh .- G i h c sinh t m t câu văn miêu t ơn -1 h c sinh c.
gi n.
C l p c th m.
- Nh n xét, khen h c sinh t câu úng, hay.
- 2 h c sinh t câu.
4. Ph n luy n t p.

Bài t p 1:

- 1 h c sinh c yêu c u c a bài.

- Yêu c u h c sinh t làm bài.


-1 h c sinh c. C l p c th m truy n
Chú t Nung, dùng bút chì g ch chân
- G i h c sinh phát bi u. nh ng câu van miêu t trong bài.

- Nh n xét, k t lu n: trong truy n Chú t - Câu văn: “ ó là m t chàng....mái l u
Nung ch có m t câu văn miêu t : “ ó là son”.
m t chàng k sĩ....mái l u son”.

Bài t p 2:

- G i h c sinh c yêu c u và n i dung.

- Yêu c u h c sinh quan sát tranh minh và
gi ng: Hình nh s v t trong cơn mưa ư c
-1 h c sinh c thành ti ng.
Tr n ăng Khoa nên r t sinh ng và hay.
Ph i có con m t th t tinh t khi nhìn s v t
m i miêu t ư c như v y. Chúng mình
cùng thi xem l p ta ai s vi t ư c nh ng
câu văn miêu t sinh ng nh t.

- H i: Trong bài thơ Mưa em thích hình nh
nào ?

- Yêu c u h c sinh t vi t o n văn miêu t .

- G i h c sinh c bài vi t c a mình. Nh n
xét, s a l i dùng t , di n t cho t ng h c -Em thích hình nh: (h c sinh t nêu).
sinh và cho i m các em vi t hay.

5. C ng c , d n dò.
-T vi t bài.
- 1 h c sinh nh c l i n i dung c n ghi nh
trong bài.
-2 h c sinh c.
- Giáo viên: Mu n miêu t sinh ng nh ng
c nh, ngư i, s v t trong th gi i xung
quanh, các em c n chú ý quan sát, h c quan
sát có nh ng hi u bi t phong phú, có kh
năng miêu t sinh ng i tư ng.

- D n h c sinh c n quan sát m t c nh v t trên
ư ng em t i trư ng. - 1 h c sinh nh c.- L ng nghe.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản