Tap tinh

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
80
lượt xem
26
download

Tap tinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tap tinh', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tap tinh

 1. Mục lục I/ PHAÂN LOAÏI THUÙ THEO THÖÙC ĂN 1. Thuù aên thöïc vaät 2. Thuù aên ñoäng vaät 3. Thuù aên taïp II/ TAÄP TÍNH DÖÏ TRÖÕ THÖÙC AÊN
 2. I. PHAÂN LOAÏI THUÙ THEO THÖÙC AÊN: • Thức ăn của thuù thay ñoåi theo loaøi vaø ñieàu kieän soáng khaùc nhau. Caên cöù vaøo thöùc aên ta chia thuù thaønh : Thú ăn thực vật Thú Thú ăn động vật Thú ăn tạp
 3. 1.Thuù aên thöïc vaät: - Ñaïi dieän : kanguru, gaáu coù tuùi, soùc coù tuùi, caùc loaøi gaëm nhaám, thoû, coù guoác, khæ haàu.
 4. Döïa vaøo tính chaát thöùc aên ta chia ra Nhoùm aên coû :ngöïa, boø, deâ, cöøu, gaëm nhaám, capybara, thoû, pika, hyrax…
 5. Capybara : Caùc raêng cöûa to raát hieäu quaû ñeå gaëm coû ngaén coøn laïi sau muøa khoâ. Chuùng hoaït ñoäng suoát ñeâm, caùc böõa aên ñöôïc xen keõ giöõa caùc giaác nguû ngaén.
 6. Hyrax : raêng cuûa Hyrax laïi khoâng thích hôïp vôùi cheá ñoä aên coû thoâ. Caùc raêng cöûa troâng nhö raêng nanh haàu nhö khoâng ñöôïc söû duïng, vì vaäy con vaät phaûi nghieâng ñaàu sang moät beân, vaø duøng caùc raêng maù.
 7. • Thoû :coù 2 raêng cöûa lôùn phaùt trieån thöôøng xuyeân, cô quan tieâu hoaù cuûa thoû yeáu.
 8. Nhoùm aên caønh, laù ,voû caây: höôu, höôu cao coå, voi, thoû röøng, haûi ly, löôøi…
 9. Vaøo muøa thu, haûi ly goùp nhaët vaø tích tröõ caùc loaïi caây thaân moäc trong ao, nhieät ñoä laïnh kìm haõm vi sinh vaät laøm muïc röõa thöïc vaät. Haûi ly döïa vaøo nguoàn thöùc aên naøy trong suoát muøa ñoâng.Vaøo muøa ñoâng vaø muøa heø, khi coù nhieàu löïa choïn hôn veà thöùc aên, haûi ly chuyeån sang aên laù meàm.->Haûi ly coù taäp tính xaây ñaäp.
 10. Nhoùm aên quaû:khæ, vooïc muõi heách, vöôïn ñen hoï caùo coù tuùi, chuoät soùc, nhím…
 11. Nhoùm aên haït: chuoät lôùn, chuoät nhaét,chuoät gerbil, gundi, soùc…
 12. Nhoùm aên reã: chuoät duùi vaø chuoät aên reã, wombat…
 13. Nhoùm aên nöôùc maät vaø phaán hoa: – Possum maät: coù moõm daøi vaø nhoïn ñeå ñöa saâu vaøo beân trong ñaàu hoa, choùt löôõi coù gai nhaùm nhö baøn chaûi ñeå lieám nöôùc maät ngoït.
 14. 2.Thuù aên thòt : Ñaïi dieän : boä AÊn thòt, boä Chaân maøng, boä Caù voi. • Thöùc aên cuûa chuùng laø thaân meàm, giun, saâu boï, löôõng cö, boø saùt nhoû vaø caùc loaøi thuù aên thöïc vaät…
 15. Thuù aên saâu boï: . Teâ teâ laø ñaïi dieän ñieån hình cuûa thuù aên saâu boï. Ñeå soáng vaø toàn taïi, haøng ngaøy chuùng caàn baét moät löôïng coân truøng raát lôùn, keå caû saâu boï coù noäc ñoäc nhö ong, kieán, moái. Chuùng coù taäp tính baét moài raát laï.
 16. • Mieäng teâ teâ khoâng coù raêng vaø cuõng chaúng haù ra ñöôïc, thöïc chaát noù gioáng nhö moät loã nhoû. Teâ teâ duøng caùi löôõi raát daøi thoø qua mieäng, phoùng tôùi taáp vaøo caùc khe nhoû cuûa toå moái, kieán. Löôõi noù coù chaát dính vaø baèng ñoäng taùc thoø ra thuït vaøo cöù theá kieán, moái bò loâi tuoät vaøo mieäng, roài teâ teâ nuoát chöûng.
 17. Thuù saên moài khaùc:
 18. Thoâng thöôøng, ôû caùc loaøi thuù aên thòt, quaù trình baét moài goàm 5 giai ñoaïn : Giai ñoaïn thöù nhaát: Con saên moài cuøng moät loaøi thöôøng phaûi ganh ñua nhau kòch lieät môùi coù theå soáng ñöôïc. Söï thoân tính vaø söï baûo veä moät “maûnh ñaát saên ñaõ ñöôïc canh giöõ” cuõng laø moät chieán löôïc veà thöùc aên thoâng thöôøng ôû nhöõng ñoäng vaät coù vuù aên thòt.
Đồng bộ tài khoản