Tập viết - Chữ hoa C D

Chia sẻ: fordec

- Biết viết chữ hoa C theo cỡ vừa và nhỏ - Viết đúng câu ứng dụng “Chia ngọt sẽ bùi” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. - Biết viết chữ hoa D theo cỡ vừa và nhỏ ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tập viết - Chữ hoa C D

TU N 4

*****

K HOACH BÀI H C

MÔN : T P VI T

BÀI 4 : CH HOA CI. M C TIÊU:

- Bi t vi t ch hoa C theo c v a và nh

- Vi t úng câu ng d ng “Chia ng t s bùi” theo ch c nh .
Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh.

- Giáo d c hs tính c n th n, chính xác.

II. DÙNG D Y H C :

GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng.

Hs : T p vi t, b ng con, ph n .

III. CÁC HO T NG D Y H C :

1. Kh i ng : (1 phút) Hát

2. Ki m tra bài cũ: (4 phút)

- Cho hs ch hoa B, câu ng d ng “B n bè sum h p”. L p vi t
b ng con.
- Nh n xét ghi i m.

3./ Bài m i :

a) Gi i thi u bài : “Ch hoa C”

b) Các ho t ng d y h c :TL HO T NG D Y HO T NG H C

8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch
hoa và câu ng d ng.

M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa
C và ch Chia.

*GV ính ch m u hoa C.
-Hs quan sát, nh n xét c u
t o con ch .
-GV vi t m u ch C và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2
vi t. lư t.
-GV gi i thi u câu ng d ng
“Chia ng t s bùi”
-2 hs c.
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng
-Hs nêu.
d ng.
-Quan sát nh n xét.
-Y/C hs quan sát nh n xét v
cao,...
17 -GV vi t m u ch Chia và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2
ph d n cách vi t. lư t.

*Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t
vào v , ch m ch a bài.

M c tiêu : Vi t úng ch hoa C
và câu ng d ng “Chia ng t s
bùi” theo c vùa và nh .

-GV nêu yêu c u.
-Hs vi t vào v .
-Theo dõi giúp h c sinh.

-Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách
vi t.

*Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n -Theo dõi t ch a bài.
xét.
4. C ng co : ( 4 phút)

- Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch C hoa.

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem.
- Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà.

- Rút kinh nghi m:

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
TI N 5

K HOACH BÀI H C

MÔN : T P VI T

BÀI 5 : CH HOA DI. M C TIÊU:

- Bi t vi t ch hoa D theo c v a và nh

- Vi t úng câu ng d ng “Dân giàu nư c m nh” theo ch c
nh . Vi t úng m u, u nét. N i ch úng qui nh.

- Giáo d c hs tính c n th n, chính xác.

II. DÙNG D Y H C :

GV : Ch m u t trong khung, b ng ph vi t câu ng d ng.

Hs : T p vi t, b ng con, ph n .

III. CÁC HO T NG D Y H C :

1. Kh i ng : (1 phút) Hát

2. Ki m tra bài cũ: (4 phút)

- Cho hs ch hoa C, câu ng d ng “Chia ng t s bùi”. L p vi t
b ng con.

- Nh n xét ghi i m.

3./ Bài m i :
a) Gi i thi u bài : “Ch hoa D”

b) Các ho t ng d y h c :TL HO T NG D Y HO T NG H C

8 ph *Ho t ng 1 : Luy n vi t ch
hoa và câu ng d ng.

M c tiêu : Hs vi t úng ch hoa
D và ch Dân.

*GV ính ch m u hoa D.
-Hs quan sát, nh n xét c u
t o con ch .
-GV vi t m u ch D và nêu cách -Theo dõi.Vi t b ng con 2
vi t. lư t.
-GV gi i thi u câu ng d ng
“Dân giàu nư c m nh.”
-2 hs c.
-Y/C hs nêu ý nghĩa câu ng
-Hs nêu.
d ng.
-Quan sát nh n xét.
-Y/C hs quan sát nh n xét v
cao,...

-GV vi t m u ch Dân và hư ng -Theo dõi vi t b ng con 2
17
d n cách vi t. lư t.
ph
*Ho t ng 2 : Hư ng d n vi t
vào v , ch m ch a bài.

M c tiêu : Vi t úng ch hoa D
và câu ng d ng “Dân giàu
nư c m nh” theo c vùa và
nh .

-GV nêu yêu c u. -Hs vi t vào v .

-Theo dõi giúp h c sinh.

-Giáo d c Hs : Tư th ng i, cách
vi t. -Theo dõi t ch a bài.

*Ch m ch a bài : 7-10 bài. Nh n
xét.

4. C ng co : ( 4 phút)

- Cho hs nêu l i các nét và cách vi t ch D hoa.

IV. HO T NG N I TI P : (1 phút)

- Ch n m t s bài vi t úng p cho l p xem.

- Nh n xét – Luy n vi t thêm nhà.

- Rút kinh nghi m:

--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản