Tập viết - Tiết 10 - chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
69
lượt xem
8
download

Tập viết - Tiết 10 - chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức : Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng: chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa. 2.Kĩ năng : -Tập viết kĩ năng nối chữ cái. - Kĩ năng viết liền mạch. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập viết - Tiết 10 - chú cừu, rau non, thợ hàn, dặn dò, khôn lớn, cơn mưa

  1. Ti t 10: chú c u, rau non, th hàn, d n dò, khôn l n, cơn mưa I.M c tiêu: 1.Ki n th c : C ng c kĩ năng vi t các t ng d ng: chú c u, rau non, th hàn, d n dò, khôn l n, cơn mưa. 2.Kĩ năng : -T p vi t kĩ năng n i ch cái. - Kĩ năng vi t li n m ch. -Kĩ năng vi t các d u ph , d u thanh úng v trí. 3.Thái : -Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c m bút, v úng tư th . -Vi t nhanh, vi t p. II. dùng d y h c: -GV: -Ch m u các ti ng ư c phóng to . -Vi t b ng l p n i dung và cách trình bày theo yêu c u bài vi t. -HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c ( 1 phút )
  2. 2.Ki m tra bài cũ: ( 5 phút ) -Vi t b ng con: cái kéo, trái ào, sáo s u, líu lo, hi u bài ( 2 HS lên b ng l p, c l p vi t b ng con) -Nh n xét , ghi i m -Nh n xét v T p vi t -Nh n xét ki m tra bài cũ. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u chú c u, rau non, th hàn, d n dò, khôn l n, cơn mưa. +M c tiêu: Bi t tên bài t p vi t hôm nay +Cách ti n hành : Ghi bài Bài 10. chú c u, rau non, th hàn, d n dò, khôn l n, cơn mưa. . 2.Ho t ng 2 :Quan sát ch m u và vi t b ng con +M c tiêu: C ng c kĩ năng vi t các t ng d ng :
  3. chú c u, rau non, th hàn, d n dò, khôn l n, cơn mưa. +Cách ti n hành : -GV ưa ch m u HS quan sát - c vàphân tích c u t o t ng ti ng ? 4 HS c và phân tích -Gi ng t khó -S d ng que ch tô ch m u HS quan sát -GV vi t m u -Hư ng d n vi t b ng con: HS vi t b ng con: GV u n n n s a sai cho HS chú c u, rau non, th hàn, d n dò ♣Gi i lao gi a ti t 3.Ho t ng 3: Th c hành
  4. +M c tiêu: Hư ng d n HS vi t vào v t p vi t +Cách ti n hành : 2 HS nêu -H i: Nêu yêu c u bài vi t? HS quan sát -Cho xem v m u HS làm theo -Nh c tư th ng i, cách c m bút, v HS vi t v -Hư ng d n HS vi t v : Chú ý HS: Bài vi t có 4 dòng, khi vi t c n n i nét v i nhau các con ch . GV theo dõi , u n n n, giúp nh ng HS y u kém. -Ch m bài HS ã vi t xong ( S v còn l i thu v nhà ch m) - Nh n xét k t qu bài ch m. 2 HS nh c l i 4.Ho t ng cu i: C ng c , d n dò -Yêu c u HS nh c l i n i dung c a bài vi t -Nh n xét gi h c -D n dò: V luy n vi t nhà
  5. Chu n b : B ng con, v t p vi t h ct t ti t Sau. RÚT KINH NGHI M

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản