Tập viết - Tiết 7 - xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
75
lượt xem
4
download

Tập viết - Tiết 7 - xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức : Củng cố kĩ năng viết các từ ứng dụng: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái. 2.Kĩ năng : -Tập viết kĩ năng nối chữ cái. - Kĩ năng viết liền mạch. -Kĩ năng viết các dấu phụ, dấu thanh đúng vị trí. 3.Thái độ : -Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế. -Viết nhanh, viết đẹp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập viết - Tiết 7 - xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái

  1. TU N 9: Ti t 7 : xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái I.M c tiêu: 1.Ki n th c : C ng c kĩ năng vi t các t ng d ng: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái. 2.Kĩ năng : -T p vi t kĩ năng n i ch cái. - Kĩ năng vi t li n m ch. -Kĩ năng vi t các d u ph , d u thanh úng v trí. 3.Thái : -Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c m bút, v úng tư th . -Vi t nhanh, vi t p. II. dùng d y h c: -GV: -Ch m u các ti ng ư c phóng to . -Vi t b ng l p n i dung và cách trình bày theo yêu c u bài vi t. -HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c ( 1 phút ) 2.Ki m tra bài cũ: ( 5 phút )
  2. -Vi t b ng con: nho khô, nghé , chú ý, cá trê ( 2 HS lên b ng l p, c l p vi t b ng con) -Nh n xét , ghi i m -Nh n xét v T p vi t -Nh n xét ki m tra bài cũ. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái +M c tiêu: Bi t tên bài t p vi t hôm nay +Cách ti n hành : Ghi bài Bài7: xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái 2.Ho t ng 2 :Quan sát ch m u và vi t b ng con +M c tiêu: C ng c kĩ năng vi t các t ng d ng : “xưa kia, mùa dưa, ngà voi, gà mái” +Cách ti n hành : HS quan sát
  3. -GV ưa ch m u 4 HS c và phân tích - c vàphân tích c u t o t ng ti ng ? -Gi ng t khó HS quan sát -S d ng que ch tô ch m u -GV vi t m u HS vi t b ng con: -Hư ng d n vi t b ng con: xưa kia, mùa dưa GV u n n n s a sai cho HS ngà voi, gà mái ♣Gi i lao gi a ti t 3.Ho t ng 3: Th c hành +M c tiêu: Hư ng d n HS vi t vào v t p vi t 2 HS nêu +Cách ti n hành : HS quan sát -H i: Nêu yêu c u bài vi t? HS làm theo
  4. -Cho xem v m u HS vi t v -Nh c tư th ng i, cách c m bút, v -Hư ng d n HS vi t v : Chú ý HS: Bài vi t có 4 dòng, khi vi t c n n i nét v i nhau các con ch . GV theo dõi , u n n n, giúp nh ng HS y u kém. -Ch m bài HS ã vi t xong ( S v còn l i thu v nhà ch m) - Nh n xét k t qu bài ch m. 2 HS nh c l i 4.Ho t ng cu i: C ng c , d n dò -Yêu c u HS nh c l i n i dung c a bài vi t -Nh n xét gi h c -D n dò: V luy n vi t nhà Chu n b : B ng con, v t p vi t h ct t ti t Sau. RÚT KINH NGHI M

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản