Tập viết - Tiết1 - Các nét cơ bản

Chia sẻ: fordec

-GV: -Các nét cơ bản được trình bày trong khung chữ. -Viết bảng lớp nội dung bài 1 -HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng. 1.Hoạt động 1: Giới thiệu các nét cơ bản +Mục tiêu: Biết tên bài tập viết : Các nét cơ bản +Cách tiến hành : Hôm nay cô sẽ giúp các em ôn lại cách viết các nét cơ bản để các em biết vận dụng viết chữ tốt ...

Nội dung Text: Tập viết - Tiết1 - Các nét cơ bản

TU N 2:


Ti t1 : Các nét cơ b n


I.M c tiêu:

1.Ki n th c : C ng c kĩ năng vi t các nét cơ b n :

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

2.Kĩ năng : HS vi t thành th o các nét cơ b n.

3.Thái : Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c m bút, v úng tư th .
II. dùng d y h c:

-GV: -Các nét cơ b n ư c trình bày trong khung ch .

-Vi t b ng l p n i dung bài 1

-HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng.
III.Ho t ng d y h c:

Ti t1

1.Kh i ng : On nh t ch c ( 1 phút )
2.Ki m tra bài cũ: ( 2 phút ) Ki m tra vi c chu n b dùng h c t p c a HS

-Nh n xét ki m tra bài cũ.

3.Bài m i :
TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS


1.Ho t ng 1: Gi i thi u các nét cơ b n

+M c tiêu: Bi t tên bài t p vi t : Các nét cơ b n

+Cách ti n hành :

Hôm nay cô s giúp các em ôn l i cách vi t các

nét cơ b n các em bi t v n d ng vi t ch t t

hơn qua bài h c hôm nay : Các nét cơ b n -

Ghi b ng.

2.Ho t ng 2 : C ng c cách vi t các nét cơ
b n

+M c tiêu: Giúp HS n m ư c các nét, tên g i
c a

HS quan sát
chúng.

HS tr l i
+Cách ti n hành :

-GV ưa ra các nét cơ b n m u
-H i: ây là nét gì?

( Nét ngang :

Nét s :

Nét xiên trái :

Nét xiên ph i :

Nét móc xuôi :

Nét móc ngư c :

Nét móc hai u:

Nét khuy t trên :

Nét khuy t dư i : ) 2 HS nêu

+K t lu n: Hãy nêu l i các nét cơ b n v a h c?

3.Ho t ng 2: Hư ng d n qui trình vi t

+M c tiêu: HS quan sát cách vi t các nét cơ b n

+Cách ti n hành : HS quan sát

-GV s d ng que ch tô trên ch m u HS theo dõi

-Vi t m u trên khung ch th t thong th

-Vi t m u trên dòng k b ng l p HS vi t theo s hư ng d n
c a GV
-Hư ng d n vi t: + Vi t trên không
2 HS nêu
+ Vi t trên b ng con
+K t lu n: Nêu l i cách vi t các nét cơ b n?
♣Gi i lao gi a ti t
4.Ho t ng 4: Th c hành

+M c tiêu: HS th c hành vi t vào v T p vi t

+Cách ti n hành : 1 HS nêu

-GV nêu yêu c u bài vi t HS làm theo

-Nh c tư th ng i, cách c m bút, v

-GV vi t m u HS vi t v

-GV theo dõi , u n n n, giúp nh ng HS y u

kém Vi t xong giơ tay

-Ch m bài HS ã vi t xong ( S v còn l i thu v

nhà ch m)

- Nh n xét k t qu bài ch m.

5.Ho t ng cu i: C ng c , d n dò

-Yêu c u HS nh c l i n i dung c a bài vi t

-Nh n xét gi h c

-D n dò: V luy n vi t nhà
Chu n b : B ng con, v t p vi t h ct t
ti t

Sau


RÚT KINH NGHI M
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản