TCVN 1072 1971

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
380
lượt xem
108
download

TCVN 1072 1971

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1072 1971, Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại gỗ dung để chịu lực, chủ yếu là trong xây dựng và ttong giao thông vận tải,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1072 1971

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 Nhãm O Gç Ph©n nhãm theo tÝnh chÊt c¬ lÝ Wood Grouping by physico_mechanical properties 1 Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c lo¹i gç dïng ®Ó chÞu lùc, chñ yÕu lμ trong x©y dùng vμ trong giao th«ng vËn t¶i. 2 C¸c lo¹i gç ®−îc chia thμnh s¸u nhãm theo øng suÊt nÐn däc, uèn tÜnh, kÐo däc vμ c¾t däc nh− quy ®Þnh trong b¶ng 1. B¶ng 1 Nhãm øng suÊt, 105N/m2 (1 N/m2 = 10-5 kG/cm2) NÐn däc Uèn Ünh KÐo däc C¾t däc I Tõ 630 trë lªn Tõ 1300 trë lªn Tõ 1395 trë lªn Tõ 125 trë lªn II 525 – 629 1080 – 1299 1165 – 1394 105 – 124 III 440 – 524 900 – 1079 970 – 1164 85 – 104 IV 365 – 439 750 – 899 810 – 969 70 – 84 V 305 – 364 625 – 749 675 – 809 60 - 69 VI Tõ 304 trë xuèng Tõ 624 trë xuèng Tõ 624 trë xuèng Tõ 59 trë xuèng 3 §èi víi c¸c lo¹i gç ch−a cã sè liÖu vÒ øng suÊt th× t¹m thêi dùa theo khèi l−îng thÓ tÝch ®Ó chia nhãm nh− trong b¶ng 2. B¶ng 2 Nhãm Khèi l−îng thÓ tÝch g/cm3 I Tõ 0,86 trë lªn II 0,73 – 0,85 III 0,62 – 0,72 IV 0,55 – 0,61 V 0,50 – 0,54 VI Tõ 0,49 trë xuèng 4 Khi tÝnh ra c¸c trÞ sè tÝnh to¸n th× dïng c¸c trÞ sè øng suÊt quy ®Þnh trong b¶ng 3 Page 1
 2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 B¶ng 3 øng suÊt, 105N/m2 Nhãm NÐn däc Uèn tÜnh KÐo däc C¾t däc I 630 1300 1395 125 II 525 1080 1165 105 III 440 900 970 85 IV 365 750 810 70 V 305 625 675 60 VI 205 425 460 45 5 C¸c lo¹i gç vμ chØ tiªu cô thÓ cña chóng (øng suÊt, khèi l−îng thÓ tÝch) ®−îc xÕp trong phô lôc 1 vμ 2. Phô lôc 1 cña TCVN 1072: 1971 Ph©n nhãm theo chØ tiªu øng suÊt Nhãm 1 øng suÊt (105N/m2 ) Thø Tªn gç Tªn khoa häc NÐn Uèn KÐo C¾t däc tù däc tÜnh däc 1 2 3 4 5 6 7 Page 2
 3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 A GiÎ cuèng 1 Såi ®¸ B Querecus pseudocornea A. Cher. 712 1.396 1.710 149 2 Khu«ng tÇu Lithocarpus sp. 637 1.308 1.548 139 Lim xanh SÕn Vμng anh T¸u 3 muèi C (Hμ TÜnh) 726 2.196 1.970 142 4 B×nh linh KiÒn Erythrophloeum fordii Oliver Madhuca 763 1.683 - 126 5 kiÒn Ninh pasquieri H.J.Lam Saraca dives Pierre 706 2.008 - 126 6 V¾p Vatica fleuryana Tardieu 792 1.581 1.810 168 7 Xoay 630 2.163 1.613 - Vitex pubescens Vahl Hopea pierrei 8 Hance Crudia chrysantha Pierre Mesua 747 1.797 9 Ferrea Linn 640 1.726 10 Dialium cochinchinensis Pierre 669 1.421 11 714 1.774 12 800 2.331 Nhãm 2 1 2 3 4 5 6 7 Page 3
 4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 A Cμ æi 1 Cßng chim GiÎ Castanopsis tribuloides (Lindl) A.DC 700 2.146 1.214 115 2 ®en GiÎ th¬m (Hμ TÜnh) Castanopisi sp. Quercus sp. 688 2.011 1.623 113 3 GiÎ såi H©n Quercus sp. 645 1.168 1.323 139 4 KÐ (Yªn B¸i) Nephelilum sp. 592 1.159 1.405 105 5 M¹y coãng (Tuyªn Quang) Calophyllum sp. 551 1.158 1.165 137 6 VÈy èc V¾t xanh (Tuyªn Quang) 610 1.156 1.317 118 7 Xoan nhõ B Spondias sp 560 1.175 1.440 109 8 §inh vμng 670 1.210 1.200 120 9 Géi g¸c 567 1.218 1.211 114 10 GiÎ qu¶ cau GiÎ Markhamia sp. 539 1.230 1.506 118 11 mì gμ KÌ ®¸ Aphanamixis grandifolia Bl. 536 1.270 1.526 112 Lä ghÑ C Quercus platyealyx Hickel et A.Camus Giæi Huûnh S¨ng Pasania echidnocarpa Hickel et 12 ít V¶i thiÒu A.Camus Markhamia sp. 696 1.099 1.314 - 13 (Hμ TÜnh) 562 1.555 1.458 105 14 615 1.209 1.372 108 15 552 1.086 1.579 129 16 Talauma giæi A. chev Tarrietia 560 1.519 1.165 - 17 javanicaBl. Xanthophyllum sp. 581 1.965 1.934 - Nepbelium lappaceum Linn 18 532 1.187 19 539 1.302 20 612 1.458 21 568 1.848 Nhãm 3 1 2 3 4 5 6 7 A Ch¹ s¾n Chång 1 bång Chß chØ (Tuyªn Quang) 563 1.020 1.225 97 2 Hång mang (Hμ TÜnh) 658 1.506 1.088 100 3 Kh¸o vμng rÌ Parashorea stellata Kurz 540 951 1.031 101 4 Läng bμng Pterospermum diversifolium Bl. 507 1036 1.356 94 5 M¹ nåi (Tuyªn Quang) Dillenia sp 464 1.132 1.287 96 6 (Hoμ B×nh) 492 924 1.162 103 7 635 1.069 1.422 134 Page 4
 5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 8 Mì do QuÕ rõng (Tuyªn Quang) Cinnamomum sp. 437 988 1.570 89 9 S©ng Pometia tomentosa Teysm, et Binn. 482 974 1.195 107 10 Vμng kiªng Nauclea purpurea Roxb. Nephelium 452 931 1.328 85 11 V¶i guèc sp. 528 1.012 1.275 95 12 B 510 1.051 1.409 119 Bå hßn G«m G«m ¸c GiÎ gai Aapindus mukorossi Gaertn. 13 Hoμng linh ®¸ (Hμ TÜnh) 441 1.110 1.503 142 14 L«m c«m Nang (Hμ TÜnh) Castanopsis sp. 453 1.164 1.227 15 Nhéi Peltophorum sp. Elaeocarpus sp. 576 1.549 1.030 16 Vèi thuèc Bêi lêi (Hμ TÜnh) 542 982 1.054 17 vμng Cång tÝa Bischofia trifoliata (Roxb).Hook. f. 1.156 1.151 18 Chß vÈy Schima sp. 1.041 1.362 111 19 Géi tÝa Litsea vang H. Lec 557 1.587 1.408 89 20 RÌ mÝt Calophyllum saigonensis Pierre 493 1.148 1.216 89 21 V¶i thiÒu Sherea thorelii Plerre Amoora 495 1.116 1.020 - 22 gigantea Pierre Actinodaphne sp. 590 1.087 138 23 Nephelium lappaceum Linn. 465 1.061 24 472 1.151 25 473 986 26 493 1.331 27 495 1.081 1.063 Nhãm 4 1 2 3 4 5 6 7 A Bå qu©n Hoμng 1 linh x¬ C¸ng lß Flacourtia cataphracta Roxb. 549 925 1.047 77 2 ChÑo tia Dung Peltophorum sp. 455 1.100 910 120 3 san Dung giÊy Betula alnoides – Ham Engeldhartia 415 846 974 97 4 GiÎ tr¾ng G¸t chrysolepis Hance Symplocos sp. 503 1.430 868 81 5 h−¬ng G«i tÎ Symplocos sp. 423 789 1.226 76 6 KÌ lôa Kh¸o Quercus poilanei Hiekel et Camus 469 832 907 101 7 Khoai ®¸ M· Dysoxylum caulifilorum Hiera. 466 891 1.941 81 8 M¸u chã l¸ nhá Dysoxylum sp. 470 1.095 857 99 9 Markhamia sp. Lindera sp. 428 868 902 99 10 (TQ) 394 846 968 101 11 Vitex glabrata R. Br. Knema cortlcosa 521 894 1.180 77 12 Lour. 559 924 834 94 13 443 867 1.270 108 14 439 856 1.084 90 Page 5
 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 15 MÝ N¸o NhÌ Lysidice rhodostegia Hance 509 886 1.084 90 16 Re xanh Såi (Yªn B¸i) Cryptocarya sp. 424 1.071 1.326 101 17 ph¼ng SÊu tia (Tuyªn Quang) Castanopsis sp. 477 862 954 112 18 Xoan ®μo Géi Dracontomelum duperreanum Plesre 480 820 1.207 99 19 nÕp Phay Pygeum arboreum Endl et Kurz 421 793 1.109 73 20 B Aglaia sp 443 814 1.209 91 21 Géi tr¾ng Duabanga sp 467 871 954 117 22 Ng¸t 428 1.545 902 94 23 Re gõng 429 1.002 824 73 C Cèng Aphanamixis sp S¨n ®μo quÐo Gironniera subaequalis Planch 24 ViÕt Cinnamomum sp 418 800 870 25 377 892 984 26 479 849 834 Calophyllum balansae Pitard 76 Hopea ferrea Pierre 27 Payena sp 418 915 28 396 1.059 29 422 1.215 Nhãm 5 1 2 3 4 5 6 7 Page 6
 7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 A Bå kÕt 1 Gleditschia australis Hmsl. = 447 718 1.155 124 Gleditschia fera (Lour) Merr. §¬n (Hμ TÜnh) 2 Hoa (Tuyªn Quang) Machilus sp 430 748 967 66 3 Kh¸o luÇy Xoan Toona febrifuga Roem 408 738 990 83 4 méc Phèp (Tuyªn Quang) 419 903 795 78 5 Rμng rμng mÝt Ormosia balansae Drake Marlea 485 850 795 99 6 Th«i chanh Th«i begonlaefolia Alangium sinensis Rehd 305 639 874 60 7 ba Canarium sp 477 787 796 96 8 Tr¸m c¹nh Canarium nigrum Engl Syzygium 356 829 1.119 82 9 Tr¸m ®en brachyatum Miq. Endospermum 351 741 1.061 83 10 Tr©m sinensis Benth Schima wallichii 513 1.032 741 98 11 V¹ng trøng M¹y choisy 513 1.132 741 98 12 thï lô Muång Cassia sp 690 1.948 1.437 64 13 tr¾ng B 322 658 866 73 14 Rμng rμng hom 468 874 735 102 15 Ormosia sp 310 627 695 60 16 717 1.229 116 17 Tr¸m tr¾ng Canarium album Roeusch 735 773 72 18 Trót (Hμ TÜnh) 1.264 739 70 C Th«ng vμng 19 Re ®á Podocarpus imbbricatus Bl 893 20 S¨ng tr¾ng Cinnamomum tetragonum A. Chev 328 832 21 Lophopetalum Duperreanum 350 873 346 Nhãm 6 2 3 4 5 6 7 Page 7
 8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 A §−a G¨ng Lai 1 nhμ cx® 393 452 844 97 2 M¾c niÕng M¸u Randia sp. 314 492 476 61 3 chã l¸ to Nóc Aleurites moluccana (linn) Willd. 353 492 561 49 4 n¸c Eberhardtia tonkinensis H. Lec. 358 606 733 56 5 S¨ng v× Knema conferta Warbg 308 493 800 57 6 Sung nÌ Thanh Oroxylum indicum (Linn.) Vent. cx® 448 610 1.010 79 7 thÊt B Ficus sp. 351 943 613 80 8 §ång ®en Ailanthus malabarica DC 245 428 462 49 9 Re tanh 215 499 833 87 C Sung C¬i D©u gia xoan Mallotus sp. cx® 10 Gßn 365 890 710 45 11 Re h−¬ng l¸ bÐ 976 543 87 S¨ng m¸u Ficus sp. Bóng Pterocarya tonkinensis Dode 12 Hu Allospondias lakonensis (Pierre) Stapf 797 13 Ceiba pentandra (Linn) Gaertn. 231 510 14 Cinnamomum albiflorum Nees 206 492 15 Knema sp 217 495 16 Tetrameles nudiflora R. Br 272 427 17 Mallotus sp. 275 624 18 322 587 19 308 535 231 Chó thÝch: Mçi nhãm chia lμm ba phÇn A, B vμ C ®Ó ph©n biÖt møc ®é chÝnh x¸c cña sè liÖu phÇn trªn chÝnh x¸c h¬n phÇn d−íi. Phô lôc 2 cña TCVN 1072: 1971 Ph©n nhãm theo khèi l−îng thÓ tÝch Nhãm 1 Th ø tù Tªn gç Tªn khoa häc Khèi l−îng thÓ tÝch 1 2 3 4 Page 8
 9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 1 Chu«ng Laurus camphorata Buch 0,96 2 §u«i nai Myrsinaceae 87 3 GiÎ vμng Tuyªn quang GiÎ x¸m Hæ b× KhÐ Khæng 88 4 Kim giao 97 5 Muång ®en M¹y Pasania alephantum Hickei et A. Camus Linociera 97 6 lay NghiÕn R¹m macrophylla Wall Sterospermun sp. 1,10 7 Sang ®¸ Coelodepas hainanensis Merr croiz 0,96 8 Trai lÝ Podocarpus latifolia Wall Cassia siamea Lamk. 94 9 Lμu t¸u tr¾ng Madhuca sp 93 10 T¸u xanh T¸u mËt Parapentaca tonkinensis Gagnep Anogeissus 1,09 11 Tr©m soi Tr©m acuminata wall Xannthophyllum colubrinum Gagnap 0,93 12 sõng Tr−êng ®¸ Garcinia fagraoides A. Chev 87 13 Tr−êng mËt Vatica astrotricha hance 91 14 Tr−êng nh¨n Vitiaca sp 1,01 15 Tr−êng v¶i Tr©m Vatica tonkinensis A. Chev 0,91 16 ®á Syzygium sp Syzygium sp Sapindaceae 86 17 V¶i Pometia pinnata Forst 88 18 Xãm Euphoria longan (Lour.) Steud. Nephelium sp 92 19 Syzygium sp 92 20 Litchi chinensis Sonn 95 21 (Phó Thä) 91 22 92 23 91 24 95 25 92 26 92 Page 9
 10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 Nhãm 2 1 2 3 4 1 Chïm bao Chua Hydnocarpus antherminthica Pierre 0,73 2 khÐt Chua que Dysoxylum sp 73 3 Chμnh chμnh ChÝn Microcos paniculata Linn 79 4 tÇng Crytocarya sp Diospyros sp Theaceae Gelonium sp 73 5 Cã ph¬ Bridelia sp 77 6 Cã cê bøa Quercus patycalys Hickel et A. Camus 73 7 §inh cét (Th¸i Nguyªn) 73 8 GiÎ cau Pasania fenestrata Oersted 73 9 GiÎ ®á l¸ gai GiÎ Aphanamixis sp 82 10 ®á lμm thoi Géi Meliaceae 76 11 Géi ®¸ Vatica Dyeri King 73 12 Lμu t¸u (Hμ TÜnh) 73 13 M¹ s−a (Hμ TÜnh) Markhamia sp 74 14 Nang ¨n tr¸i Näc Diospyros subra H. Lec 78 15 n−íc ThÞ rõng Alphonsea sp 73 16 Thau lÜnh Nhäc Polyathia cerasoides (Roxb.) Benth. Et Hook,. F. 75 17 tr¾ng Nhä nåi Diospyros sp 74 18 S¨ng ®μo S¨ng ít Hopea sp Xanthophyllum sp Carallia lucida Roxb 81 19 R¨ng c¸ Celtis sinensis Persoon 82 20 Sõu Sapium discolor Muell. – Arg. 80 21 Sßi tÝa Tß thä (Quú Ch©u) Eurya sp. Diospyros sp. Syzygium sp 81 22 Trøng Syzygiumsp 78 23 Thi rõng tr¾ng Pinus mekusii Jungh. et Viers 75 24 Tr©m mãc Tr©m Machilus sp 73 25 tÝa Th«ng ta 76 26 Vμng rÌ 77 27 77 28 79 29 79 30 79 31 76 32 75 33 73 Page 10
 11. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 Nhãm 3 1 2 3 4 1 Bμng n©u Adina sp. Dysoxylum sp. Dysoxylum sp. Cleistocalyx 0,70 2 Bïi sp. 68 3 Chua khÕ Chay Caryodaphnopsis tonkinensis (Lec.) Airy – Shaw 70 4 rõng Cμ lå Castanopsis sp. 72 5 Cμ æi qu¶ gai Dipterocarpus tonkinensis A. Chev 68 6 Chß n©u Cryptocarya sp. Vitex sp Hydnocarpus 63 7 Cã xen Cratoxylon prunifolium Dyer 63 8 §Ñn ba lμ Pasania sphaerocarpa Hickel et A. Camus Castanopsis 63 9 §¹i phong t− l¸ to Ferox (Roxb) Spacs. Castanopsis Lecomtei Hicket et 72 10 §á ngon A. Camus 71 11 GiÎ th¬m l¸ to GiÎ Lithocarpus bacgiagensis (Hickel et A. Camus) 65 12 gai qu¶ nhá GiÎ Camur 69 13 vμng mÐp GiÎ ng« Cinnamomum iners Reinw 62 14 QuÕ lîn Corida vernosa 68 15 Hoa mai Markhamia caudafelina (Hec) Craib 63 16 KÌ ®u«i d«ng L«m Eleocarpus sp 68 17 c«m x¸m Muång Adenanthera microsperma Teljm 65 18 rμng rμng Nha (Hμ TÜnh) Gironniera sp Sarcosperma sp 65 19 nhanh Cinnamomum sp Crytocarya sp 64 20 Ng¸t ®¸ Nãng b¹c Dalbergia tonkinensis Prain Khaya senegalensis A. 656 21 R· h−¬ng Re mì Juss. Calusena sp 65 22 S−a Milletia ichthyochtona Dreke 73 23 Sμ cõ 63 24 Sßi tr©u Thμn m¸t 68 25 ThÞ hång ThÞ rõng Diospyros sp 66 26 tÝa Hång ph¸p Garcinia cambogiensis Vesque 65 27 ThÇu tÊu T¹p t¹p Aporosa microcalyx Hassk 71 28 Tãc tiªn (Quú Ch©u) 71 29 Tæ ®Øa Tr©m mÉm Zanthoxylum avicenniae CD 71 30 Teck (Quú Ch©u) Myrtaceae 72 31 Tectona grandis Linn 72 32 73 33 74 34 69 35 68 36 0,67 37 68 38 64 Page 11
 12. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 Nhãm 4 1 2 3 4 1 Bøa rõng Chua Garcinia sp 0,60 2 Cho¹i thÞ Ruèi (Hμ TÜnh) Euphrobiaceae Streblus asper Lour. 58 3 D©u gia ®Êt Baccaurea apida Muelt – Arg 59 4 Sù Litsea longipes Meissn 62 5 Giæi xanh GiÎ 63 6 xona Kh¸o tia 58 7 Kh¸o lâi dæi Léc 56 8 võng Muçm 56 9 Má vÑt Machilus odoratissima Ness 62 10 RÌ xanh Lai rõng Lauraceae 60 11 Rμng rμng Tr«i (Quú Ch©u) mangifera sp Beilschmedia sp 62 12 Xoan méc Cinnamomum tonkinensis Pitard 59 13 Xoan ta Xoμi Aleurites sp 57 14 X−¬ng c¸ Ormosia pinnata Drake 59 15 (Quú Ch©u) 56 16 Toona febrifuga Roem Melia azedarach Linn 56 17 Mangifera foetida Lour Bridelia sp 57 18 56 19 56 20 60 21 56 Page 12
 13. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 Nhãm 5 1 2 3 4 1 Cã r« Cã m× Bridelia sp Cryptocarya sp Cryptocarya sp 0,52 2 Cã nh©n Beilschmedia sp Artocarpus sp 55 3 Léc xøng tr©u MÝt (Quú Ch©u) Castanopsis sp Dillenia sp Canarium sp 54 4 mμi Muång lu«ng Rosaceae Cleistocalyx sp 0,56 5 Såi gai qu¶ to Tai Sterculia lychnophora Hance 53 6 tr©u 50 7 Tr¸m hång 53 8 Th«i ®Êt 50 9 Tr©m èi 55 10 ¦¬i 55 11 55 12 55 Nhãm 6 1 2 3 4 1 B· ®Ëu (Quú Ch©u) Crataeva sp 0,47 2 Bón Vernonia arborea Ham 44 3 B«ng b¹c Cã chÇm (Quú Ch©u) 49 4 G¹o Gossampinus malabarica (DC.) Merr. 36 5 L−u b−u (Quú Ch©u) Artocarpus Sp 36 6 Lâi khoai Actinodaphne cochinchinensis Meissn. Alstonia 46 7 Kh¸o vμng b«ng scholaris (Linn.) R. Br 43 8 Mß cua 41 9 Muång lôa Muång 42 10 b· mÝa Du sam 46 11 Näc chã Keteleeria davidiana Berssnir 32 12 Quao R¸ng co Sa (Quú Ch©u) 41 13 méc S¬n trêi Sui Dolichandrone spathacea (Linn.f.) Kschum. 45 14 Sung n©u Sung l¸ (Quú Ch©u) 39 15 nh·n TrÇu Cunninghamia sinensis R. Br 40 16 Bóng Toxicodendron susccedanea (Linn.) Molden 33 17 Tam tai Antiaris toxicaria Lesch 33 18 V«ng Ficus sp 32 19 Ficus sp 37 20 Aleurites montana wils. Tetrameles nudiflora R. Br 37 21 (Quú Ch©u) 0,41 22 Erythrina indica Lam 47 23 42 24 40 Page 13
 14. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1072 : 1971 Page 14
Đồng bộ tài khoản