TCVN 1076 1971

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
35
download

TCVN 1076 1971

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1076 1971, Gỗ xẻ-tên gọi và định nghĩa của gỗ xẻ theo hình dáng, kích thước và vị trí gỗ xẻ ở trên mặt cắt ngang gỗ tròn…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1076 1971

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1076 : 1971 Nhãm O Gç xÎ Tªn gäi vμ ®Þnh nghÜa Sawed timber Title and definition Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh tªn gäi vμ ®Þnh nghÜa cña gç xÎ theo h×nh d¸ng, kÝch th−íc vμ vÞ trÝ gç xÎ ë trªn mÆt c¾t ngang gç trßn. I. Tªn gäi vμ ®Þnh nghÜa c¸c lo¹i gç xÎ A. Tªn gäi chung 1. Gç xÎ: S¶n phÈm gç cã tr¶i qua qu¸ tr×nh gia c«ng c−a xÎ. 2. V¸n: Gç xÎ cã Ýt nhÊt hai mÆt song song víi nhau, chiÒu réng mÆt xÎ b»ng ba lÇn hay lín h¬n ba lÇn chiÒu dμy. 3. Hép: Gç xÎ cã Ýt nhÊt hai mÆt song song víi nhau, chiÒu réng mÆt xÎ nhá h¬n ba lÇn chiÒu dμy. 4. Gç bæ ®«i: Gç xÎ cã mét mÆt xÎ ®i qua t©m ruét gç, mÆt cßn l¹i lμ bé phËn cña bÒ mÆt gç (h×nh 1) . Chó thÝch: Ruét gç lμ phÇn n»m ë gi÷a th©n c©y gç cã cÊu t¹o vμ tÝnh chÊt kh¸c víi phÇn ngoμi. 5. Gç bæ t−: Gç xÎ cã hai mÆt xÎ ®i qua t©m ruét gç vμ vu«ng gãc víi nhau, mÆt cßn l¹i lμ bé phËn cña bÒ mÆt gç trßn (h×nh 2). 6. B×a b¾p: PhÇn gç cßn l¹i kh«ng xÎ ®−îc n÷a trong qu¸ tr×nh xÎ chÝnh, mÆt c¾t ngang lμ mét h×nh giíi h¹n, bëi mÆt xÎ vμ bé phËn cña bÒ mÆt gç trßn (h×nh 3). 7. Thanh phe: PhÇn gç cßn l¹i kh«ng xÎ ®−îc n÷a trong qu¸ tr×nh xÎ phô, mÆt c¾t ngang Page 1
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1076 : 1971 lμ mét h×nh giíi h¹n bëi hai mÆt xÎ vu«ng gãc víi nhau vμ bé phËn cña bÒ mÆt gç trßn (h×nh 4). B. Tªn gäi theo vÞ trÝ mÆt xÎ so víi ruét gç 8. Hép bäc ruét: Hép cã phÇn ruét gç n»m bªn trong (h×nh 5). 9. Hép (v¸n) chÎ ruét: Hép (v¸n) cã mét mÆt xÎ chÝnh ®i qua t©m ruét gç (h×nh 6). 10. Hép (v¸n) bªn: Hép (v¸n) kh«ng cã phÇn ruét gç (h×nh 7). C. Tªn gäi theo tÝnh chÊt bÒ mÆt gç xÎ 11. Hép hai mÆt: Hép cã hai mÆt xÎ song song víi nhau, hai mÆt cßn l¹i lμ bé phËn cña bÒ mÆt gç trßn (h×nh 8). 12. Hép ba mÆt: Hép cã ba mÆt xÎ liªn tiÕp vu«ng gãc víi nhau, mÆt cßn l¹i lμ bé phËn cña bÒ mÆt gç trßn (h×nh 9). 13. Hép (v¸n) vu«ng c¹nh: Hép (v¸n) cã bèn mÆt xÎ liªn tiÕp vu«ng gãc víi nhau (h×nh 10). 14. Hép lÑm mét (hai, ba, bèn) c¹nh: lo¹i hép vu«ng nh−ng ë gi÷a c¸c mÆt xÎ cã mét (hai, ba, bèn) mÆt lμ mét bé phËn cña bÒ mÆt gç trßn (h×nh 11). 15. V¸n lÑm mét (hai) mÆt bªn: V¸n cã mét (hai) mÆt bªn lμ mét bé phËn cña bÒ mÆt gç trßn (h×nh 12). 16. V¸n lÑm ®Çu: V¸n vu«ng c¹nh, nh−ng ë ®Çu v¸n cã mét phÇn mÆt chÝnh kh«ng xÎ tíi, phÇn nμy lμ bé phËn cña bÒ mÆt gç trßn (h×nh 13). Page 2
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1076 : 1971 17. V¸n lÑm gi÷a: V¸n vu«ng c¹nh, nh−ng ë gi÷a mÆtxÎ chÝnh cã phÇn kh«ng xÎ tíi, phÇn nμy lμ mét bé phËn cña bÒ mÆt gç trßn (h×nh 14). II. Tªn gäi vμ ®Þnh nghÜa c¸c phÇn tö cña v¸n vμhép 18. ChiÒu d¸y cña v¸n (hép) h: KÝch th−íc cña c¹nh nhá nhÊt trªn mÆt c¾t ngang cña v¸n (hép) (h×nh15). Page 3
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1076 : 1971 19. ChiÒu réng v¸n (hép) b: KÝch th−íc cña c¹nh lín nhÊt trªn mÆt c¾t ngang cña v¸n (hép) (h×nh 15). 20. ChiÒu dμi v¸n (hép) l: KÝch th−íc cña c¹nh lín nhÊt trªn mÆt c¾t däc cña v¸n (hép) (h×nh 15). 21. MÆt chÝnh cña v¸n (hép): BÒ mÆt cã kÝch th−íc lín nhÊt t¹o bëi chiÒu dμi l vμ chiÒu réng b cña v¸n (hép), ®èi víi gç xÎ cã mÆt c¾t ngang lμ h×nh vu«ng th× c¶ bèn mÆt cña gç xÎ ®Òu lμ mÆt chÝnh (h×nh 15). 22. MÆt bªn cña v¸n (hép): BÒ mÆt dμi vμ hÑp t¹o bëi chiÒu dμi 1 vμ chiÒu dμy h cña v¸n (hép) (h×nh 15). 23. MÆt ®Çu cña v¸n (hép): BÒ mÆt cña mÆt c¾t ngang gç xÎ do chiÒu dμy vμ chiÒu réng cña v¸n (hép) t¹o nªn (h×nh 15). 24. MÆt ph¶i cña v¸n (hép): MÆt chÝnh cña v¸n (hép) cã chÊt l−îng bÒ mÆt tèt nhÊt. 25. MÆt tr¸i cña v¸n (hép): MÆt chÝnh cña v¸n cã chÊt l−îng bÒ mÆt kÐm h¬n mÆt ph¶i. 26. MÆt trong cña v¸n (hép): MÆt chÝnh cña v¸n (hép) h−íng vμo phÝa t©m ruét gç (h×nh 16). 27. MÆt ngoμi cña v¸n (hép): MÆt chÝnh cña v¸n (hép) h−íng ra phÝa ngoμi t©m ruét gç (h×nh 16). 28. C¹nh bªn v¸n (hép): giao tuyÕn gi÷a mÆt bªn vμ mÆt chÝnh cña v¸n (hép). Page 4
Đồng bộ tài khoản