TCVN 142 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
78
lượt xem
26
download

TCVN 142 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 142 1988, Tiêu chuẩn này này quy định số ưu tiên và dãy số ưu tiên khi xác định dãy thông số và những giá trị riêng biệt của các thông số của sản phẩm dựa trên cấp số nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 142 1988

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  Sè −u tiªn vμ d·y sè −u tiªn Preferred numbers and series of preferred numbers Tiªu chuÈn nμy thay thÕ TCVN 142 : 64 Tiªu chuÈn nμy qui ®Þnh sè −u tiªn vμ d·y sè −u tiªn sö dông khi x¸c ®Þnh d·y th«ng sè vμ nh÷ng gi¸ tn riªng biÖt cña c¸c th«ng sè cña s¶n phÈm dùa trªn c¬ së c¸c cÊp sè nh©n. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®èi víi nh÷ng gi¸ trÞ cña c¸c th«ng sè quan hÖ víi nh÷ng gi¸ trÞ ®· ®−îc c«ng nhËn cña c¸c th«ng sè kh¸c b»ng sù phô thuéc hμm sè, còng nh− ®èi víi c¸c tr−êng hîp khi thay nh÷ng gi¸ trÞ cña c¸c th«ng sè b»ng nh÷ng sè −u tiªn sÏ lμm gi¶m chÊt l−îng s¶n phÈm hoÆc g©y thiÖt h¹i cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tiªu chuÈn nμy hoμn toμn phï hîp víi ST SEV 3961 : 83 1. Qui ®Þnh chung 1.1. Sè −u tiªn lμ trÞ sè quy trßn cña c¸c så h¹ng cña cÊp så nh©n cã chøa c¸c lòy thõa nguyªn cña m−êi víi c«ng béi : 5 10 10 10 20 10 40 10 80 10 160 10 trong kho¶ng tõ l ®Õn l0. V× d·y sè −u tiªn kh«ng giíi h¹n c¶ hai phÝa, cho nªn nh÷ng sè −u tiªn trong c¸c kho¶ng thËp ph©n kh¸c ®−îc lËp b»ng c¸ch nh©n nh÷ng trÞ sè trong b¶ng l vμ 4 víi lòy thõa nguyªn (d−¬ng hoÆc ©m) cña m−êi, cã nghÜa lμ nh÷ng sè −u tiªn lín h¬n l0 ®−îc lËp b»ng c¸ch nh©n víi l0; 100; 1000 ..., nh÷ng sè nhá h¬n l - nh©n víi 0,l ; 0,01 ; 0,001 ... 1.2. D·y c¬ b¶n vμ d·y phô cña sè −u tiªn chøa tÊt c¶ lòy thõa nguyªn cña l0. 1.3. TÝch hay th−¬ng cña hai sè −u tiªn bÊt k× cña d·y c¬ b¶n hoÆc d·y phô lμ så −u tiªn cña d·y ®ã. Lòy thõa nguyªn d−¬ng hoÆc lòy thõa nguyªn ©m cña sè −u tiªn bÊt k× cña d·y c¬ b¶n hoÆc d·y phô lμ sè −u tiªn cña d·y ®ã. Chó thÝch : Trong nh÷ng tr−êng hîp nμy cã thÒ cã sai sè do sù kh¸c nhau gi÷a nh÷ng sè −u tiªn thùc vμ nh÷ng sè −u tiªn quy trßn t−¬ng øng trong d·y c¬ b¶n. Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  1.4. Khi x¸c ®Þnh d·y c¸c th«ng sè cÇn chän d·y så −u tiªn cã c«ng béi lín nhÊt tháa m·n nh÷ng yªu cÇu ®· ®Þnh tr−íc. 1.5. ¦u tiªn sö dông nh÷ng d·y sè −u tiªn cã cïng c«ng béi h¬n nh÷ng d·y phèi hîp cã nhiÒu c«ng béi. 1.6. VÝ dô vÒ viÖc sö dông så −u tiªn vμ d·y sè −u tiªn cho ë phô lôc l vμ 2. 2. D·y c¬ b¶n 2.1. D·y c¬ b¶n cña sè −u tiªn cã kÝ hiÖu vμ c«ng béi qui ®Þnh theo b¶ng l vμ cã c¸c sè h¹ng trong kho¶ng tõ l ®Õn l0 theo b¶ng 2. 2.2. Nh÷ng kÝ hiÖu d·y c¬ b¶n ghi trong b¶ng l t−¬ng øng víi nh÷ng d·y kh«ng bÞ giíi h¹n ë c¶ hai phÝa. Tr−êng hîp cã giíi h¹n, trong kÝ hiÖu ghi râ giíi h¹n : Rl0 ( l,25...) - d·y Rl0 cã giíi h¹n d−íi lμ l,25 (bao gåm c¶ l,25) . R20 (... 45) - d·y R20 cã giíi h¹n trªn lμ 45 (bao gåm c¶ 45) . R40 (75... 300) - d·y R40 cã giíi h¹n d−íi lμ 75 vμ giíi h¹n trªn lμ 300 (bao gåm c¶ hai sè h¹ng 75 vμ 300). C«ng béi cña d·y KÝ hiÖu d·y c¬ b¶n TrÞ sè quy trßn TrÞ sè thùc R5 1,6 R10 1,25 5 10 R20 1,12 5 10 R40 1,06 20 10 40 10 B¶ng 2 R5 R10 R20 R40 Sè thø tù PhÇn nhÊt TrÞ sè tÝnh Sai lÖch cña sè −u ®Þnh to¸n cña sè gi÷a sè tiªn N cña −u tiªn −u tiªn l«gairit cña d·y c¬ thËp ph©n b¶n vμ trÞ sè tÝnh ¸ % 1 2 3 4 5 6 7 8 Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  1,0 1,00 1,00 1,00 0 000 1,000 0,00 1,06 1 025 1,0593 +0,07 1,12 2 050 1,1120 -0,18 1,12 1,18 3 075 1,1885 -0,71 1,25 4 100 1,2589 -0,71 1,32 5 125 1,3335 -1,01 1,25 1,25 1,40 6 150 1,4125 -0,88 1,50 7 175 1,4962 +0,25 1,60 8 200 1,5849 +0,95 1,40 1,70 9 225 1,6788 +1,26 1,80 10 250 1,7783 +1,22 1,90 11 275 1,8836 +0,87 1,60 1,60 2,00 12 300 1,9953 +0,24 1,6 2,12 13 325 2,1135 +0,31 2,24 14 350 2,2387 +0,06 1,80 2,00 2,00 Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  2,36 15 375 2,3714 -0,48 2,50 16 400 2,5119 -0,47 2,5 2,50 2,50 2,65 17 425 2,6607 -0,40 2,80 18 450 2,8184 -0,65 3,00 19 475 2,9854 +0,49 2,80 3,15 20 500 3,1623 -0,39 3,35 21 525 3,3497 +0,01 3,55 22 550 3,5481 +0,05 3,15 3,15 3,75 23 575 3,7584 -0,22 4,00 24 600 3,9811 +0,47 4,25 25 625 4,2170 +0,78 3,55 4,50 26 650 4,4668 +0,74 4,75 27 675 4,7325 +0,39 5,00 28 700 5,0119 -0,24 4,00 4,00 5,30 29 725 5,3088 -0,17 4,0 5,60 30 750 6,6234 -0,42 6,00 31 775 5,9566 +0,73 4,50 6,30 32 800 6,3096 -0,15 3,70 33 825 6,6834 +0,25 7,10 34 850 7,0795 +0,29 5,00 5,00 7,50 35 875 7,4989 +0,01 8,00 36 900 7,9433 +0,71 8,50 37 925 8,4140 +1,02 5,60 9,00 38 950 8,9125 +0,98 9,50 39 975 9,4406 +0,63 10,00 40 000 100000 0,00 6,30 6,30 6,3 7,10 3. D·y phô 3.1. D·y phô cña sè −u tiªn cã kÝ hiÖu vμ c«ng béi qui ®Þnh theo b¶ng 3 vμ cã c¸c sè h¹ng trong kho¶ng tõ 1 ®Õn 10 theo b¶ng 4. Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  B¶ng 3 C«ng béi cña d©y KÝ hiÖu d©y phô TrÞ sè quy trßn TrÞ sè thùc R80 1,03 R160 1,015 80 10 80 10 3.2. KÝ hiÖu d·y phô cã giíi h¹n t−¬ng tù nh− kÝ hiÖu d·y c¬ b¶n cã giíi h¹n (xem ®iÒu 2.2) B¶ng 4 R80 R160 R80 R160 R80 R160 Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  1,00 1,000 2,18 2,480 4,685 1,015 2,210 4,750 1,030 2,240 4,75 4,815 1,03 1,045 2,24 2,270 4,870 1,060 2,300 4,930 1,075 2,330 4,87 5,000 1,06 1,090 2,30 2,360 5,075 1,105 2,395 5,150 1,120 2,430 5,00 5,225 1,09 1,350 2,36 2,465 5,300 1,150 2,500 5,375 1,165 2,540 5,15 5,450 1,12 1,180 2,43 2,580 5,525 1,190 2,715 5,600 1,220 2,650 5,30 5,700 1,15 1,230 2,50 2,685 5,800 1,250 2,720 5,900 1,265 2,760 5,45 6,000 1,18 1,280 2,58 2,800 6,075 1,300 2,850 6,150 1,320 2,900 5,60 6,225 1,22 1,340 2,65 2,950 6,300 1,360 3,000 6,400 1,380 3,035 5,80 6,500 1,25 1,400 2,72 3,017 6,600 1,425 3,110 6,700 1,450 3,150 6,00 6,800 1,28 1,475 2,80 3,200 6,900 4,500 3,250 7,000 1,525 3,300 6,15 7,100 1,32 1,550 2,90 3,350 7,200 1,575 3,400 7,300 1,600 3,450 6,30 7,400 1,36 1,625 3,00 3,500 7,500 1,650 3,550 7,625 1,675 3,600 6,50 7,750 1,40 3,07 6,70 1,45 3,15 6,90 1,50 3,25 7,10 1,55 3,35 Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  1,70 1,700 3,65 3,650 7,875 1,725 3,700 8,000 1,750 3,750 8,00 8,125 1,75 1,775 3,75 3,810 8,250 1,800 3,870 8,375 1,825 3,935 8,25 8,500 1,80 1,850 3,87 4,000 8,625 1,875 4,060 8,750 1,900 4,120 8,50 8,875 1,85 1,925 4,00 4,185 9,000 1,950 4,250 9,125 1,975 4,315 8,75 9,250 1,90 2,000 4,12 3,370 9,375 2,030 4,440 9,500 2,060 4,500 9,00 9,625 1,95 2,090 4,25 4,560 9,750 2,120 4,620 2,150 9,25 2,00 4,37 10,00 9,50 2,06 4,50 9,75 2,12 4,62 4. D·y dÉn xuÊt 4.1. D·y dÉn xuÊt cña sè −u tiªn ®−îc lËp b½ng c¸ch chän mçi sè h¹ng thø P cña d·y c¬ b¶n hoÆc d·y phô. 4.2. KÝ hiÖu d·y dÉn xuÊt bao gåm kÝ hiÖu d·y t¹o thμnh, g¹ch nghiªng ph©n c¸ch vμ sè 2, 3, 4... P t−¬ng øng. NÕu d·y bÞ giíi h¹n th× trong kÝ hiÖu ph¶i cã sè h¹ng giíi h¹n d·y, nÕu d·y kh«ng bÞ giíi h¹n th× ph¶i ghi Ýt nh¸t mét sè h¹ng ; R5/2 (l... 1000000) - d·y dÉn xuÊt ®−îc lËp tõ mçi sè h¹ng thø hai cña d·y c¬ b¶n R5 cã giíi h¹n d−íi lμ l vμ giíi h¹n trªn lμ l000000, bao gåm c¶ hai sè h¹ng nμy; Rl0/3 (...80...) - d·y dÉn xuÊt ®−îc lËp tõ mçi sè h¹ng thø 3 cña d·y c¬ b¶n Rl0, cã chøa sè h¹ng 80 vμ kh«ng bÞ giíi h¹n ë c¶ hai phÝa. R20/4 (112...) - d·y dÉn xuÊt ®−îc lËp tõ mçi sè h¹ng thø tù cña d·y c¬ b¶n R20 vμ cã giíi h¹n d−íi lμ l12, bao gåm c¶ sè h¹ng nμy ; R40/5 (... 80) - d·y dÉn xuÊt ®−îc lËp tõ mçi sè h¹ng thø n¨m cña d·y c¬ b¶n R40 vμ cã giíi h¹n trªn lμ 60, bao gåm c¶ sè h¹ng nμy. 4.3. Trong sè nh÷ng d·y dÉn xuÊt cã cïng c«ng béi, d·y nμo cã nhiÒu sè h¹ng lμ lòy thõa nguyªn cña m−êi, sÏ ®−îc −u tiªn sõ dông. NÕu sè nh÷ng sè h¹ng nh− vËy b»ng nhau, d·y nμo cã chøa l sÏ ®−îc −u tiªn sö dông h¬n. Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  5. D·y phèi hîp 5.l. D·y phèi hîp cña så −u tiªn ®−îc lËp b»ng c¸ch phèi hîp c¸c d·y c¬ b¶n vμ (hoÆc) c¸c d·y dÉn xuÊt kh¸c nhau. Trong nh÷ng kho¶ng thËp ph©n kh¸c nhau, d·y phèi hîp cã c«ng béi kh¸c nhau. 5.2. Khi lËp d·y phèi hîp ph¶i h¹n chÕ viÖc sö dông nhiÒu d·y c¬ b¶n vμ d·y dÉn xuÊt. D·y phèi hîp ph¶i chøa Ýt nhÊt ba sè h¹ng cña mçi d·y c¬ b¶n vμ d·y dÉn xuÊt. 5.3. Nh÷ng sè h¹ng cuèi vμ sè h¹ng ®Çu cña c¸c d·y lËp thμnh d·y phèi hîp ph¶i b»ng nhau, vÝ dô : R20(1...2) R10 (2...10) R5/2(10... 1000). 6. Sè −u tiªn qui trßn 6.l. Trong nh÷ng tr−êng hîp cã ®ñ luËn chøng, cho phÐp sö dông c¸c d·y sè −u tiªn R'vμ R" chøa nh÷ng sè −u Uªn quy trßn ghi trong b¶ng 5 thay cho d·y c¬ b¶n R cña sè −u tiªn. B¶ng 5 R5 R’5 R10 R”10 R’’10 R20 R’20 R’’20 R40 R’40 Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  1,0 1,00 1,00 1,00 1,06 1,12 1,05 1,12 1,18 1,10 1,10 1,25 1,20 1,32 1,25 1,40 1,25 1,20 1,20 1,50 1,30 1,70 1,40 1,80 1,60 1,90 2,00 1,6 1,5 1,60 1,50 1,60 2,12 1,80 2,14 2,36 2,50 2,00 2,65 2,80 3,00 2,00 2,24 3,15 2,10 3,35 2,20 3,55 2,40 2,50 3,75 2,20 4,00 2,60 2,5 2,80 2,50 3,15 3,20 3,40 3 55 3 60 Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  4,25 4,20 4,50 4,50 4,75 5,00 4,80 5,30 5,00 5,60 5,00 6,00 6,30 5,60 6,70 5,60 7,10 7,50 6,30 8,00 6,30 6,0 6,00 6,00 8,50 6,30 9,00 7,10 9,50 7,00 10,00 8,00 8,00 9,00 Chó thÝch: 1) §èi víi c¸c dÉy R' vμ R" chØ ghi nh÷ng sè h¹ng kh«ng trïng víi nh÷ng sè h¹ng cña d·y c¬ b¶n R t−¬ng øng. Trong kho¶ng tõ 1 ®Õn 10, d·y R" 5 bao gåm c¸c sè h¹ng sau: 1,0; 2,5; 4,0; 6,0; vμ 10,0. D·y R"10 ®ång nhÊt víi d·y R10, kh«ng kÓ sè h¹ng 3,15 ®−îc thay b»ng sè h¹ng 3,20. 2) Trong nh÷ng tr−êng hîp ®Æc biÖt, khi kh«ng cÇn qui ®Þnh chÆt chÏ cÊp sè nh©n, khi cÇn sö dông nh÷ng trÞ sè ®¬n gi¶n ®Ó lËp d·y, cho phÐp chän sè 1,15 thay cho 1,18; 1,20 thay cho 1,25, ®Ó lËp d·y trong kho¶ng 1; 1,05; 1,10; 1,15; 1,20; 1,30. 6.2. H¹n chÕ tèi ®a viÖc sö dông d·y R" vμ nh÷ng sè qui trßn cña d·y. ChØ ®−îc phÐp chuyÓn nh÷ng sè qui trßn cña c¸c d·y nμy vμo trong kho¶ng thËp ph©n lín h¬n 10 khi nh÷ng sè h¹ng øng cña c¸c d·y c¬ b¶n kh«ng lμ sè nguyªn. 6.3. Kh«ng cho phÐp ®−a nh÷ng sè −u tiªn qui trßn vμo c¸c d·y R80 vμ R 160. Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  Phô lôc 1 H−íng dÉn sö dông sè −u tiªn trong tÝnh to¸n 1. Nh÷ng sè h¹ng cña cÊp sè céng ®−îc lËp tõ sè thø t− cña sè −u tiªn (b¶ng 2) lμ l«garit c¬ sè (h×nh vÏ) cña nh÷ng sè h¹ng cña cÊp sè nh©n t−¬ng øng víi nh÷ng sè −u tiªn cña d·y R40. D·y sè thø tù cã thÓ kÐo dμi vÒ 2 phÝa. NÕu Nn lμ sè thø tù cña sè −u tiªn n th×: N1.00 =0 N3.00 =1 X0,95 = -1 N10 = 40 N0,10 = - 40 N100 = 80 N0,01 = -80 2. TÝch hay th−¬ng cña hai sè −u tiªn n vμ n' lμ sè −u tiªn n" ®−îc tÝnh b»ng c¸ch céng hoÆc trõ nh÷ng sè thø t− Nn vμ Nn' vμ t×m sè −u tiªn t−¬ng øng víi sè thø tù võa nhËn ®−îc. VÝ dô 1. 3,15 x 1,6 = ,5 N3.15 + N1.16 = 20 + 8 = 28 = N5 VÝ dô 2. 6,3 x 0,2 = 1,25 N0,3 + N0,2 = 32 + (-28) = 4 = N1.25 VÝ dô 3. 1: 0,06 = 17 N1 - N0,06 = 0 - (-49) = 49 = N17 Luü thõa nguyªn d−¬ng (hoÆc ©m) cña mét sè −u tiªn nμo ®ã lμ sè −u tiªn ®−îc tÝnh b»ng c¸ch nh©n sè thø tù cña sè −u tiªn víi sè mò cña luü thõa vμ t×m sè −u tiªn t−¬ng øng víi sè thø tù võa nh©n ®−îc. C¨n hoÆc luü thõa ph©n sè d−¬ng (hoÆc ©m) cña mét sè −u tiªn nμo ®ã lμ sè −u tiªn ®−îc tÝnh b»ng c¸ch t−¬ng tù, víi ®iÒu kiÖn tÝch cña sè thø tù vμ sè mò ph©n sè cña luü thõa lμ mét sè nguyªn. Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  VÝ dô 1. 3,152 = 10 2 x N3.15 = 2 x 20 = 40 N10 VÝ dô 2. ¶nh 3,15 = 3,151/5 = 1,25 ¶nh N3,15 = 20 : 5 = 4 (sè nguyªn) = N1,25 VÝ dô 3. ¶nh = 0,161/2 = 0,4 ¶nh N0,16 = - 32 : 2 = - 16 (sè nguyªn) = N0,4 VÝ dô 4. ¶nh = 31/4 kh«ng lμ sè −u tiªn, bëi v× tÝch cña sè mò cña luü thõa 1/4 vμ sè thø tù 3 kh«ng lμ sè nguyªn. VÝ dô 5. 0,25 -1/3 = 1,6 ¶nh N0,25 = -1/3 (-24) = 8 = N1,6 Phô lôc 2 VÝ dô sö dông d·y sè −u tiªn X¸c ®Þnh sù ph©n cÊp cña c¸c th«ng sè khi nh÷ng gi¸ trÞ cña chóng tiÕn tiÖm cËn ®Õn gi¸ trÞ giíi h¹n. §èi víi c¸c th«ng sè cã gi¸ trÞ tiÕn tiÖm cËn ®Õn gi¸ trÞ mong muèn tån tai mét c¸ch kh¸ch Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 142 : 1988  quan, ph¶i sö dông sè −u tiªn ®Ó x¸c ®Þnh sai lÖch cña chóng so víi gi¸ trÞ mong muèn, chø kh«ng ph¶i x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c¸c th«ng sè. Nh÷ng th«ng sè nh− vËy øng víi, vÝ dô, ®é tinh khiÕt cña chÊt tÝnh b»ng phÇn tr¨m. Sö dông d·y R10 (...20,0), chóng ta sÏ nhËn ®−îc mét lo¹t nh÷ng gi¸ tri vÒ ®é bÈn cña chÊt nh− sau: §é bÈn % 20,0 16,0 12,5 10,0 8,00 6,30 5,00 4,00 3,15 ... §é tinh khiÕt% 80,0 84,0 87,5 90,0 92,0 93,70 95,00 96,00 96,85 ... Cã thÓ sö dông d·y R"10 (...20,0) chøa nh÷ng sè −u tiªn qui trßn cho d·y R10. Sö dông d·y nμy, chóng ta sÏ nhËn ®−îc mét lo¹t nh÷ng gi¸ trÞ vÒ ®é bÈn cña chÊt nh− sau: §é bÈn % 20,0 16,0 12,0 8,00 6,00 5,00 4,00 3,00 ... §é tinh khiÕt% 80,0 87,0 88,0 92,0 94,00 95,00 96,00 97,00 ... 2. ¦u tiªn sö dông d·y chøa nhiÒu luü thõa nguyªn cña m−êi. Sè liÖu cho tr−íc. Th«ng sè: khèi l−îng Kho¶ng ph©n cÊp: tõ 7,4 ®Õn 21 kg MËt ®é ph©n cÊp: 7 bËc trong giíi h¹n kho¶ng thËp ph©n Lêi gi¶i: TrÞ sè thùc c«ng béi cña d·y: (h×nh ¶nh) = 1,1898 TrÞ sè qui trßn gÇn nhÊt: 1,18 (R40/3) Ph−¬ng ¸n ®¸p sè: 1) R40/3 (7,10...23,6) 7,10; 8,50; 10,0; 11,8; 14,0; 17,0; 20,0; 23,6 2) R40/3 (6,70...22,4) 6,70; 8,00; 9,50; 11,2; 13,2; 16,0; 19,0; 22,4 3) R40/3 (6,30...21,2) 6,70; 7,50; 9,00; 10,6; 12,5; 15,0; 18,0; 21,2. Ph−¬ng ¸n 1 sÏ ®−îc chÊp nhËn v× cã chøa sè 10,00. Page 13 
Đồng bộ tài khoản