TCVN 1451 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
324
lượt xem
130
download

TCVN 1451 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1451 1986, Gạch đặc đất sét nung: gạch đặc sản xuất từ nguyên liệu khoáng sét, dạch đặc được xây móng, tường,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1451 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 0451 : 1986 Nhãm H G¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung Clay burnt bricks Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 1451: 1973, ¸p dông cho g¹ch ®Æc s¶n xuÊt tõ nguyªn liÖu kho¸ng sÐt (cã thÓ pha phô gia) b»ng ph−¬ng ph¸p nÐn dÎo vμ ®−îc nung ë nhiÖt ®é thÝch hîp. G¹ch ®Æc cã thÓ dïng ®Ó x©y mãng, t−êng vμ c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh, cã tr¸t hoÆc èp bªn ngoμi. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c¸c lo¹i g¹ch ®Æc cã khèi l−îng thÓ tÝch nhá h¬n 1600 kg/m3. 1. KiÓu, kÝch th−íc c¬ b¶n vμ m¸c 1.1. KÝch th−íc viªn g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 1. B¶ng 1 mm Tªn kiÓu g¹ch Dμi Réng Dμy G¹ch ®Æt 60 (G§ 60) G¹ch ®Æt 220 105 60 45 (G§ 45) 190 90 45 1.2. Theo ®é bÒn c¬ häc, g¹ch ®Æt ®Êt sÐt nung ®−îc ph©n thμnh c¸c m¸c sau: 50; 75; 100; 125 vμ 150. 1.3. KÝ hiÖu quy −íc cña c¸c lo¹i g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung nh− sau: kÝ hiÖu kiÓu g¹ch, m¸c, g¹ch, kÝ hiÖu vμ sè hiÖu tiªu chuÈn nμy. VÝ dô: G§ 60 – 100 –TCVN: 1986 G§ 45 – 125 –TCVN: 1986 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. G¹ch ph¶i cã h×nh d¹ng hép ch÷ nhËt víi c¸c mÆt b»ng ph¼ng. Trªn c¸c mÆt cña viªn g¹ch cã thÓ cã r·nh hoÆc gîn khÝa. Cho phÐp s¶n xuÊt g¹ch cã c¸c gãc trßn (trªn mÆt c¾t vu«ng gãc víi ph−¬ng ®ïn Ðp) cã ®−êng kÝnh kh«ng lín h¬n 16mm. 2.2. Sai lÖch cho phÐp cña kÝch th−íc viªn g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung kh«ng ®−îc v−ît qu¸: - Theo chiÒu dμi: 7mm - Theo chiÒu réng: 5mm - Theo chiÒu dμy: 3mm 2.3. C¸c khuyÕt tËt vÒ h×nh d¸ng bªn ngoμi cña viªn g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung kh«ng v−ît qu¸ quy ®Þnh ë b¶ng 2.   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 0451 : 1986 B¶ng 2 Lo¹i khuyÕt tËt Giíi h¹n cho phÐp 1. §é cong, tÝnh b»ng mm, kh«ng v−ît qu¸: Trªn mÆt ®¸y Trªn mÆt c¹nh 2. Sè l−îng vÕt nøt xuyªn suèt chiÒu dμy, kÐo sang chiÒu réng 4 cña viªn g¹ch kh«ng qu¸ 40mm 5 3. Sè l−îng vÕt søt gãc, chiÒu s©u tõ 5 ®Õn 10mm, chiÒu dμi theo c¹nh tõ 10 ®Õn 15mm 1 4. Sè l−îng vÕt nøt c¹nh, chiÒu s©u tõ 5 ®Õn 10mm, chiÒu dμi theo c¹nh tõ 10 tíi 15mm 2 2.4. Sè l−îng c¸c vÕt trãc cã kÝch th−íc trung b×nh tõ 5 ®Õn 10mm, xuÊt hiÖn trªn bÒ mÆt viªn g¹ch sau khi thö theo ®iÒu 3.2.5 do sù cã mÆt cña t¹p chÊt v«i, kh«ng ®−îc qu¸ 3 vÕt. 2.5. §é bÒn khi nÐn vμ uèn cña g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung kh«ng ®−îc nhá h¬n c¸c gi¸ trÞ trong b¶ng 3. B¶ng 3 §é bÒn 105N/m2 M¸c g¹ch Khi nÐn Khi uèn Trung b×nh cho Nhá nhÊt cho Trung b×nh cho Nhá nhÊt cho 150 150 125 28 14 125 125 100 25 12 100 100 75 22 11 75 75 50 18 9 50 50 35 16 8 2.6. §é hót n−íc cña g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung ph¶i lín h¬n 8% vμ nhá h¬n 18%. 3. Ph−¬ng ph¸p thö 3.1. LÊy mÉu thö 3.1.1. Tr−íc khi xuÊt x−ëng , g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung ph¶i ®−îc bé phËn kiÓm tra chÊt l−îng s¶n phÈm (KSC) cña c¬ së s¶n xuÊt kiÓm tra theo tiªu chuÈn nμy. 3.1.2. Sè l−îng cña mçi l« g¹ch cÇn kiÓm tra chÊt l−îng kh«ng lín h¬n 50.000 viªn. Mçi   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 0451 : 1986 l« ph¶i gåm g¹ch cïng kiÓu, cïng m¸c. 3.1.3. Khi tiÕn hμnh kiÓm tra, ë mçi l« g¹ch lÊy ra mét sè l−îng mÉu b»ng 0,5% sè l−îng g¹ch cã trong l« nh−ng kh«ng Ýt h¬n 100 viªn. ViÖc lÊy mÉu ph¶i tiÕn hμnh trªn c¸c kiÓu kh¸c nhau theo mét tr×nh tù ®ù¬c tho¶ thuËn tr−íc sao cho mÉu lÊy ra cã thÓ ®¹i diÖn cho toμn l« g¹ch. 3.1.4. Sè l−îng mÉu thö cho tõng chØ tiªu ®−îc quy ®Þnh ë b¶ng 4. 3.1.5. G¹ch vì hoÆc cã sai lÖch vÒ kÝch th−íc vμ h×nh d¸ng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp nh− ®iÒu 2.2 vμ 2.3 quy ®Þnh kh«ng ®−îc lín h¬n 8% sè l−îng mÉu ®−îc lÊy ra. B¶ng 4 Sè l−îng mÉu thö (viªn) ChØ tiªu LÇn thø nhÊt LÇn thø hai 1. KÝch th−íc vμ h×nh d¸ng Theo ®iÒu 3.1.3. GÊp ®«i lÇn 1 2. §é bÒn Khi nÐn Khi uèn 3. §é hót n−íc 4. §é lÉn t¹p chÊt v«i 5 10 5 10 5 10 5 10 3.1.6. NÕu sau khi kiÓm tra lÇn thø nhÊt, ph¸t hiÖn bÊt k× chØ tiªu nμo kh«ng ®¹t yªu cÇu nh− ë phÇn 2 quy ®Þnh th× ph¶i kiÓm tra l¹i chØ tiªu nμy víi sè mÉu gÊp ®«i còng lÊy tõ chÝnh l« g¹ch ®ã, nÕu kÕt qu¶ thö l¹i vÉn kh«ng ®¹t yªu cÇu cña tiªu chÈn nμy th× l« g¹ch ®ã kh«ng ®−îc nghiÖm thu. 3.2. TiÕn hμnh kiÓm tra ngo¹i quan, ®ã c¸c kÝch th−íc vμ thö c¸c chØ tiªu c¬ lÝ. 3.2.1. KÝch th−íc cña g¹ch, b¸n kÝnh lμm trßn gãc, chiÒu dμi c¸c vÕt nøt, chiÒu dμi vμ ®é s©u c¸c vÕt søt gãc vμ søt c¹nh ®−îc ®o víi ®é chÝnh x¸c 1mm b»ng th−íc kim lo¹i. 3.2.2. §é cong cña g¹ch trªn c¸c mÆt ®−îc ®o víi ®é chÝnh x¸c 1mm theo khe hë lín nhÊt gi÷a c¸c mÆt ®ã víi c¹nh cña th−íc l¸ kim lo¹i hoÆc th−íc gãc ¸p vμo mÆt ®ã. 3.2.3. §é bÒn khi nÐn vμ uèn cña g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 246: 1986 vμ TCVN 247: 1986 . 3.2.4. §é hót n−íc cña g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 248: 1986. 3.2.5. §é hót t¹p chÊt v«i cña g¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 1450: 1986. 4. Ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn 4.1. Ýt nhÊt 20% sè g¹ch trong l« ph¶i cã nh·n hiÖu cña c¬ së s¶n xuÊt. 4.2. G¹ch ph¶i ®−îc xÕp thμnh tõng kiÓu ngay ng¾n theo tõng kiÓu, m¸c. 4.3. Mçi l« g¹ch giao cho kh¸ch hang ph¶i ®−îc c¬ së s¶n xuÊt cÊp kÌm theo giÊy chøng nhËn chÊt l−îng. 4.4. Kh«ng ®−îc phÐp qu¨ng, nÐm vμ ®æ ®èng g¹ch khi bèc dì vμ b¶o qu¶n.   Page 3 
Đồng bộ tài khoản