TCVN 1453 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
205
lượt xem
59
download

TCVN 1453 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1453 1986, Ngói xi măng cát: áp dụng cho ngói lợp và ngói úp nóc được chế tạo từ xi măng và cát,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1453 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1453 : 1986 Nhãm H Ngãi xi m¨ng c¸t Concrete tiles Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 1453: 1973, ¸p dông cho ngãi lîp vμ ngãi óp nãc ®−îc chÕ t¹o tõ xi m¨ng vμ c¸t, dïng ®Ó lîp m¸i nhμ. 1. KiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n 1.1. C¸c kiÓu vμ kÝch th−íc c¬ b¶n cña ngãi xi m¨ng c¸t ®−îc nªu trªn c¸c h×nh vÏ tõ 1 ®Õn 3 vμ c¸c b¶ng tõ 1 ®Õn 3. Chó thÝch: H×nh d¹ng bÒ mÆt cña viªn ngãi trªn c¸c h×nh vÏ chØ cã tÝnh chÊt quy −íc. 1.2. KhuyÕn khÝch s¶n xuÊt c¸c viªn ngãi nöa víi chiÒu réng cã Ých b»ng mét nöa chiÒu réng cña viªn ngãi nguyªn. 1.3. Cho phÐp s¶n xuÊt c¸c kiÓu ngãi kh«ng nªu trong tiªu chuÈn nμy nh−ng ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu kÜ thuËt quy ®Þnh ë phÇn 2. 1.4. ChiÒu s©u r·nh ngãi kh«ng nhá h¬n 5mm, chiÒu cao mÊu kh«ng nhá h¬n 15mm. 1.5. Ngãi ph¶i cã lç x©u d©y thÐp víi ®−êng kÝnh lç kh«ng nhá h¬n 2mm, ë kho¶ng c¸ch 100mm kÓ tõ r×a phÝa d−íi cña viªn ngãi. B¶ng 1 mm KÝch th−íc ®ñ KÝch th−íc cã Ých ChiÒu dμy h ChiÒu dμi a ChiÒu réng b ChiÒu dμi c ChiÒu réng d KiÓu ngãi Sai lÖch Sai lÖch Sai lÖch Sai lÖch Sai lÖch Danh cho Danh cho Danh cho Danh cho Danh cho nghÜa phÐp nghÜa phÐp nghÜa phÐp nghÜa phÐp nghÜa phÐp Ngãi lîp cã r·nh, hai s−ên óp 2 4 mÉu 2380 5 240 3 330 3 200 3 12 2   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1453 : 1986 B¶ng 2 mm KÝch th−íc ®ñ KÝch th−íc cã Ých ChiÒu dμi a ChiÒu dμi c ChiÒu réng b KiÓu ngãi Sai lÖch ChiÒu réng Sai lÖch Sai lÖch Danh cho Danh cho Danh cho nghÜa phÐp nghÜa phÐp nghÜa phÐp Ngãi óp nãc h×nh b¸n Kh«ng quy nguyÖt 380 5 ®Þnh 330 5 200 3   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1453 : 1986   Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1453 : 1986 B¶ng 3 KÝch th−íc ®ñ KÝch th−íc cã Ých ChiÒu dμi a ChiÒu dμi c ChiÒu réng b KiÓu ngãi Sai lÖch ChiÒu réng Sai lÖch Sai lÖch Danh cho Danh cho Danh cho nghÜa phÐp nghÜa phÐp nghÜa phÐp Kh«ng quy Ngãi óp nãc h×nh tam gi¸c 380 5 ®Þnh 330 5 200 3 2. Yªu cÇu kÜ thuËt 2.1. Ngãi xi m¨ng c¸t ®−îc ph©n lμm hai h¹ng: h¹ng 1 vμ h¹ng 2 tuú theo møc sai lÖch cho phÐp vÒ khuyÕt tËt h×nh d¹ng bªn ngoμi (b¶ng 4). 2.2. Ngãi cã thÓ cã mμu trªn toμn bé chiÒu dμy hay chØ trªn bÒ mÆt ngãi. ChÊt mμu dïng ®Ó chÕ t¹o ngãi mμu ph¶i ®¶m b¶o bÒn ®èi víi ¶nh h−ëng m«i tr−êng vμ kh«ng g©y t¸c h¹i cho ®é bÒn cña viªn ngãi.   Page 4 
  5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1453 : 1986 B¶ng 4 Møc cho phÐp Tªn khuyÕt tËt H¹ng 1 H¹ng 2 1. §é vu«ng bÒ mÆt, tÝnh b»ng mm, kh«ng lín h¬n 2 3 2. VÕt søt hoÆc chç vì ë mét gãc hay trªn chiÒu dμi cña mét gê, tÝnh b»ng mm, kh«ng lín h¬n 3. VÕt søt hoÆc chç vì ë mÊu, cã kÝch th−íc kh«ng qu¸ 8 12 1/4 chiÒu cao mÊu, tÝnh theo sè vÕt, kh«ng qu¸ Ngãi trong cïng mét l« ph¶i cã mμu s¾c ®ång ®Òu. Mçi viªn ngãi ph¶i cã bÒ mÆt nh½n, mÐp ph¼ng vμ kh«ng ®−îc nøt. C¸c vÕt x−íc, xi m¨ng thõa dÝnh trªn bÒ mÆt vμ c¸c h¹t s¹n næi trong khoang r·nh óp kh«ng ®−îc phÐp lμm c¶n trë viÖc ghÐp hoÆc th¸o dì ngãi. 2.3. §èi víi ngãi ®ãng r¾n trong ®iÒu kiÖn kh«ng khÝ Èm th× t¶i träng uèn g·y cña viªn ngãi ë tr¹ng th¸i kh« kh«ng khÝ ë tuæi 28 ngμy ®ªm, kh«ng nhá h¬n 450N. ChØ tiªu nμy kh«ng quy ®Þnh ®èi víi ngãi óp nãc. 2.4. Khèi l−îng mét mÐt vu«ng m¸i lîp ë tr¹ng th¸i b·o hoμ n−íc, kh«ng lín h¬n 50kg; ®èi víi ngãi óp nãc kh«ng lín h¬n 8 kg/m. 2.5. Thêi gian xuyªn n−íc cña ngãi xi m¨ng c¸t kh«ng sím h¬n 60 phót. 3. Ph−¬ng ph¸p thö 3.1. LÊy mÉu 3.1.1. MÉu thö ®−îc lÊy tõ c¸c l« s¶n phÈm. Mçi l« bao gåm ngãi cã cïng kiÓu, h¹ng vμ cïng mét c¬ së s¶n xuÊt víi sè l−îng kh«ng nhiÒu h¬n 5000 viªn. 3.1.2. Tuú theo sè l−îng ngãi trong l«, sè mÉu lÊy ra ®−îc quy ®Þnh nh− sau: §èi víi l« sè l−îng Ýt h¬n 2000 viªn: lÊy 15 mÉu §èi víi l« sè l−îng tõ 2001 ®Õn 5000 viªn: lÊy 35 mÉu Ngãi lμm mÉu ®−îc lÊy tõ nh÷ng vÞ trÝ bÊt k×, trªn nh÷ng hμng kh¸c nhau, sao cho mÉu lÊy ra ®¹i diÖn cho c¶ l« ngãi. 3.2. TiÕn hμnh kiÓm tra ngo¹i quan vμ ®o kÝch th−íc cña toμn bé sè mÉu ngãi ®· lÊy theo ®iÒu 3.1.2. KÕt qu¶ cuèi cïng ®−îc ®¸nh gi¸ theo b¶ng 5. B¶ng 5 Sè mÉu kh«ng ®¹t yªu cÇu vÒ ngo¹i quan vμ kÝch th−íc Sè l−îng mÉu Sè l−îng mÉu kh«ng ®¹t yªu cÇu Sè l−îng mÉu (viªn) lÊy l¹i (viªn) kiÓm lÇn hai tra (viªn) LÊy mÉu lÇn hai L« ®¹t yªu cÇu (viªn) L« bÞ lo¹i L« bÞ lo¹i 15 3 2 15 2 3 35 4 3 35 3 4   Page 5 
  6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 1453 : 1986 3.3. KiÓm tra c¸c chØ tiªu c¬ lÝ 3.3.1. Tõ sè mÉu ngãi ®· lÊy theo 3.1.2. chän ra 15 viªn mÉu ®· ®¹t c¸c chØ tiªu vÒ ngo¹i quan ®Ó thö: T¶i träng uèn 5 viªn; Thêi gian xuyªn n−íc 5 viªn; Khèi l−îng mét mÐt vu«ng m¸i b·o hoμ n−íc 5 viªn. 3.3.2. C¸c chØ tiªu t¶i träng uèn g·y vμ khèi l−îng mét mÐt vu«ng m¸i b·o hoμ n−íc ®−îc thö theo TCVN 4313: 1986. 3.3.3. X¸c ®Þnh thêi gian xuyªn n−íc 3.3.3.1. ThiÕt bÞ thö + èng thuû tinh cã ®−êng kÝnh trong lμ 25mm vμ cao 150mm; + Paraphin 3.3.3.2. TiÕn hμnh thö vμ tÝnh kÕt qu¶ G¾n th¼ng ®øng èng thuû tinh lªn trªn mÆt viªn ngãi b»ng paraphin. §æ ®Çy n−íc vμo èng thuû tinh vμ b¶o ®¶m mùc n−íc nμy trong suèt qu¸ tr×nh theo dâi. Thêi gian xuyªn n−íc cña ngãi lμ thêi gian kÓ tõ lóc b¾t ®Çu ®æ n−íc vμo èng thuû tinh ®Õn khi xuÊt hiÖn vÕt thÊm n−íc ë mÆt d−íi viªn ngãi. 4. Ghi nh·n, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n Theo TCVN 1452: 1986.   Page 6 
Đồng bộ tài khoản