TCVN 150 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
137
lượt xem
64
download

TCVN 150 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế chống ồn cho nhà ở. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết kế mới, thiết kế cải tạo nhằm bảo đảm mức áp suất âm, mức âm cho phép trong nhà ở, nhà tập thể cũng như khu vực xung quanh mà TCXD 126: 1984 quy định

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 150 1986

 1. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 Tiªu chuÈn b¾t buéc ¸p dông toµn phÇn ThiÕt kÕ chèng ån cho nhµ ë sound isolation for dwellings - Design standard 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho thiÕt kÕ míi, thiÕt kÕ c¶i t¹o nh»m b¶o ®¶m møc ¸p suÊt ©m, møc ©m cho phÐp trong nhµ ë, nhµ tËp thÓ còng nh| khu vùc xung quanh mµ TCXD 126: 1984 quy ®Þnh. C¸c thuËt ng÷ chÝnh dïng trong tiªu chuÈn nµy ®|îc ®Þnh nghÜa ë phô lôc l. 1.2. CÇn thiÕt kÕ vµ dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p chèng tiÕng ån theo ph|¬ng ph¸p ©m häc x©y dùng trªn c¬ së tÝnh to¸n ®Ó gi¶m møc tiÕng ån nh| sau: a) C¸ch ©m cho c¸c kÕt cÊu ng¨n che; lµm kÝn c¸c khe hë quanh cöa sæ, cöa ®i. C¸ch ©m t¹i chç c¸c ®|êng èng kÜ thuËt gÆp kÕt cÊu ng¨n che. b) Dïng kÕt cÊu hót ©m, mµn ch¾n tiÕng ån c) TiÕn hµnh quy ho¹ch vµ x©y dùng ®« thÞ, c¸c ®iÓm d©n c| theo ®óng c¸c ch|¬ng trong "Tiªu chuÈn vµ quy ph¹m thiÕt kÕ quy ho¹ch x©y dùng ®« thÞ - TCVN 4449: 1987" d) ¸p dông c¸c mµn ch¾n vµ hµng c©y xanh ®Ó gi¶m tiÕng ån theo ®óng ch|¬ng 6 cña tiªu chuÈn nµy. 1.3. Trong b¶n thiÕt kÕ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ - kÜ thuËt cho c¸c gi¶i ph¸p kÜ thuËt chèng ån ®· chän. 1.4. Khi thiÕt kÕ cÇn ph¶i sö dông c¸c vËt liÖu c¸ch ©m vËt liÖu hót ©m, vËt liÖu chèng rung kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y. 2. Tiªu chuÈn møc ån cho phÐp 2.1. C¸c trÞ sè tiªu chuÈn cña tiÕng ån æn ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm tÝnh lµ møc ¸p suÊt ©m ècta L, dB t¹i c¸c èc ta cã tÇn sè trung b×nh 63, 125, 250, 500, l000, 2000, 4000 vµ 8000 Hz. 2.2. C¸c trÞ sè tiªu chuÈn cña tiÕng ån biÕn ®æi theo thêi gian t¹i c¸c ®iÓm tÝnh lµ møc ©m t|¬ng ®|¬ng (theo n¨ng l|îng) LAtg, dBA. 2.3. C¸c trÞ sè tiªu chuÈn cña tiÕng ån ng¾t qu·ng vµ tiÕng ån xung t¹i c¸c ®iÓm tÝnh lµ møc t|¬ng ®|¬ng (theo n¨ng l|îng) cña ¸p suÊt ©m LAtd, dB trong d¶i ècta cã c¸c tÇn sè trung b×nh 63, 125, 250, 500, l000, 2000, 4000 vµ 8000 Hz . 2.4. Møc ¸p suÊt ©m cho phÐp (møc ¸p suÊt ©m t|¬ng ®|¬ng) dB ë c¸c d¶i èc ta, møc ©m vµ møc ©m t|¬ng ®|¬ng dBA trong nhµ ë vµ khu vùc xung quanh lÊy theo b¶ng l víi hiÖu chØnh ë b¶ng 2, b¶ng 3. B¶ng 1 - Møc ¸p suÊt ©m cho phÐp Phßng ë vµ khu vùc t|¬ng Møc ©m LA vµ Møc ¸p suÊt ©m L (møc ¸p suÊt ©m t|¬ng
 2. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 ®|¬ng Lt®) ë d¶i ècta cã c¸c tÇn sè trung b×nh møc ©m t|¬ng ®|¬ng Hz ®|¬ng LAt® , 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dBA 1- Phßng ë kiÓu c¨n hé, phßng ngñ nhµ trÎ mÉu 59 48 40 34 30 27 25 23 35 gi¸o, nhµ ®iÒu d|ìng nhµ nghØ vµ c¸c nhµ t|¬ng tù. 2- Phßng ë trong kh¸ch s¹n 63 52 45 39 35 32 30 28 40 nhµ tËp thÓ 3- Khu vùc kÒ víi nhµ ë, b·i nghØ tiÓu khu nhµ ë vµ c¸c 63 52 45 39 35 32 30 28 40 khu vùc t|¬ng tù... B¶ng 2 - Sè hiÖu chØnh vµo møc ¸p suÊt ©m ècta vµ møc ©m cho phÐp YÕu tè ¶nh h|ëng §iÒu kiÖn Sè hiÖu chØnh dB hoÆc dBA §Æc ®iÓm cña tiÕng ån D¶i réng 0 Xung hoÆc cã ©m s¾c (®o b»ng -5 m¸y ®o tiÕng ®é chuÈn) VÞ trÝ c«ng tr×nh Khu nghØ -5 Khu nhµ ë míi ®|îc thiÕt kÕ 0 Khu nhµ ë trong vïng ®ang x©y +5 dùng Thêi gian trong ngµy Ban ngµy tõ 6h ®Õn 22h +15 Ban ®ªm tõ 22h ®Õn 6h 0 Thêi gian t¸c dông cña tiÕng Tæng thêi gian theo % ån ng¾t qu·ng trong 1/2 giê 56 - 100 0 ån nhÊt trong ngµy. 18 - 56 +5 6 - 18 +10 d|íi 6 +15
 3. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 3. X¸c ®Þnh møc ¸p suÊt ©m t¹i ®iÓm tÝnh 3.1. Khi tÝnh to¸n ©m häc ph¶i chän ®iÓm tÝnh ë trong nhµ cung nh| trªn ®Þa phËn x©y dùng nhµ ë c¸ch sµn nhµ hoÆc c¸ch mÆt ®Êt tõ l,2 ®Õn l,5m Khi trong nhµ cã mét hoÆc nhiÒu nguån ån víi cïng mét møc ¸p suÊt ©m ècta th× ph¶i chän Ýt nhÊt lµ hai ®iÓm ®Ó tÝnh: mét ®iÓm ë trong vïng ph¶n x¹ ©m, cßn ®iÓm kia ë vïng ©m trùc tiÕp cña nguån ån. NÕu trong nhµ cã nhiÒu nguån ån víi møc ¸p suÊt ©m ècta chªnh lÖch nhau h¬n l0 dB tÝnh theo c«ng thøc (2) th× trong vïng ©m trùc tiÕp ph¶i chän hai ®iÓm ®Ó tÝnh ë gÇn nguån ån n¬i cã møc ¸p suÊt ©m lín nhÊt vµ nhá nhÊt L, dB.
 4. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 3.2. Møc ¸p suÊt ©m ècta L, dB ë c¸c ®iÓm tÝnh trong phßng nÕu chØ cã mét nguån ån (h×nh 1) th× cÇn x¸c ®Þnh: a) ë vïng ©m trùc x¹ vµ ©m ph¶n x¹ tÝnh theo c«ng thøc: § u I 4\ · L Lp 10 lg¨ ¸ © S B ¹ (1) b) ë vïng ©m trùc x¹ tÝnh theo c«ng thøc: uI L Lp 10 lg S (2) c) ë vïng ©m ph¶n x¹ tÝnh theo c«ng thøc: L = Lp - l0 lgB + l0 lg< + 6 ; (3) ë ®©y: Lp - Møc c«ng suÊt ©m ècta cña nguån ån dB. x - YÕu tè tÝnh ®Õn ¶nh h|ëng cña tr|êng ©m tÇn, cã phô thuéc vµo tØ sè gi÷a kho¶ng c¸ch r (m) tõ t©m ©m häc cña nguån ®Õn ®iÓm tÝnh vµ ®é dµi cùc ®¹i cña nguån ån lmax (m) x¸c ®Þnh theo ®å thÞ h×nh 2. I - YÕu tè ®Þnh h|íng cña nguån ån, x¸c ®Þnh theo kinh nghiÖm. §èi víi nguån ån bøc x¹ ©m thanh ®Òu I = l. S - DiÖn tÝch mÆt cÇu t|ëng t|îng bao quanh nguån ån vµ ®i qua ®iÓm tÝnh, m2. Víi nguån ån cã 2 lmax < r cÇn lÊy c¸c gi¸ trÞ øng víi vÞ trÝ cña nã nh| sau: - Trong kh«ng gian (trªn cét ë trong phßng) S = 4A r2 ; - Trªn mÆt t|êng, sµn S = 2 A r2; - ë gãc nhÞ diÖn t¹o bëi kÕt cÊu ng¨n che S = A r2 Sr 2 S - ë gãc tam diÖn t¹o bëi kÕt cÊu ng¨n che 2
 5. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 B- H»ng sè phßng, m2 x¸c ®Þnh theo môc 3.3. cña tiªu chuÈn nµy - YÕu tè khuÕch t¸n cña tr|êng ©m trong phßng x¸c ®Þnh theo ®å thÞ h×nh 3. Chó thÝch: NÕu nguån ån ®Æt trªn sµn hoÆc trªn t|êng th× ph¶i lÊy nguån ån lµ h×nh chiÕu cña t©m nguån lªn mÆt ph¼ng n»m ngang hoÆc ®øng. 3.3. H»ng sè phßng B, m2 theo d¶i ècta x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: B = Bl000 P (4) ë ®©y: B1000 - H»ng sè phßng (m2) ë tÇn sè trung b×nh l000 Hz x¸c ®Þnh theo b¶ng 3 phô thuéc vµo thÓ tÝch V (m3) vµ lo¹i phßng. P - HÖ sè x¸c ®Þnh theo b¶ng 4 Chó thÝch: Cã thÓ dïng h»ng sè phßng B1000 ®èi víi phßng lo¹i 2 ®Ó x¸c ®Þnh B theo c«ng thøc (4) chØ khi tÝnh to¸n ®Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ yªu cÇu vµ khi tÝnh to¸n ©m häc c¸c hÖ thèng th«ng giã. Mäi tr|êng hîp kh¸c cÇn x¸c ®Þnh h»ng sè phßng B ë d¶i èc ta theo yªu cÇu cña sù hót ©m ë trong phßng. B¶ng 3 - H»ng sè phßng Bl000 Lo¹i §Æc ®iÓm phßng H»ng sè B1000 m2 phßng Phßng ®«ng ng|êi víi ®å gç mÒm (phßng ë, V 1 phßng lµm viÖc cña trô së, c¬ quan, phßng ®äc)... 6 Phßng cã èp vËt liÖu hót ©m ë trÇn vµ mét V 2 phÇn t|êng 1,5 B¶ng 4 - HÖ sè P theo tÇn sè ThÓ tÝch phßng V TÇn sè trung b×nh cña d¶i «cta , Hz m3 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 V < 200 0,8 0,75 0,7 0,8 1 1,4 1,8 2,5 V = 200 - 1000 0,65 0,62 0,64 0,75 1 1,5 2,4 4,2 V > 1000 0,5 0,5 0,55 0,7 1 1,6 3 6 3.4. Møc ¸p suÊt ©m ècta L, dB t¹i diÓm tÝnh trong phßng cã nhiÒu nguån ån, x¸c ®Þnh nh| sau: a) ë vïng ©m trùc tiÕp vµ ©m ph¶n x¹ theo c«ng thøc: § H .F .I 4\ n · L 10 lg¨ ¦ i i i ¨ ¦H ¸ ¸ i © i 1 Si B i 1 ¹ (5) 0,11 Víi: Hi = l0
 6. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 Lpi - Møc c«ng suÊt ©m ècta do nguån ån thø i t¹o nªn, dB. Fi , Ii , Si - T|¬ng tù nh| c«ng thøc (l) vµ (2) ®èi víi nguån ån thø i. m- Sè l|îng nguån ån ë gÇn ®iÓm tÝnh nhÊt (nghÜa lµ c¸c nguån ån cã ri d 5rmin (víi rmin lµ kho¶ng c¸ch (m) tõ ®iÓm tÝnh ®Õn t©m cña nguån ©m gÇn nhÊt). n- Sè l|îng nguån ån trong nhµ B.\ - T|¬ng tù nh| c«ng thøc (l) vµ (3) b) ë vïng ©m ph¶n x¹ theo c«ng thøc: n L 10 lg ¦100,1 L pi 10 lg B 10lg\ 6 i 1 (6) Sè h¹ng thø nhÊt ë c«ng thøc (6) x¸c ®Þnh b»ng c¸ch céng møc c«ng suÊt cña c¸c nguån ån Lpi theo b¶ng 5, cßn khi tÊt c¶ c¸c nguån ån cã c«ng suÊt ©m nh| nhau Lpo th×: n 10 lg ¦100,1 L pi L po 10 lg n i 1 B¶ng 5- B¶ng ®Ó céng møc ©m HiÖu hai møc ¸p suÊt Çm cÇn céng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 dB PhÇn thªm vµo møc ¸p suÊt ©m 3 2,5 2 1,8 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,2 0 lín h¬n Chó thÝch: Khi sö dông b¶ng 5 cÇn céng lÇn l|ît c¸c møc ©m dB ( c«ng suÊt ©m hoÆc ¸p suÊt ©m) b¾t ®Çu tõ møc lín nhÊt. §Çu tiªn ph¶i tÝnh hiÖu hai møc ©m cÇn céng, råi theo hiÖu nµy x¸c ®Þnh phÇn thªm vµo. Sau ®ã céng gi¸ trÞ ®ã víi møc ©m lín h¬n sÏ ®|îc møc ©m tæng. TiÕp tôc lµm phÐp tÝnh t|¬ng tù ®èi víi møc ©m tæng ®ã vµ møc thø 2 vµ v.v... cho ®Õn hÕt møc thø (n - 1). Møc ¸p suÊt ©m cuèi cïng sau c¸c phÐp tÝnh céng trªn chÝnh lµ møc ¸p suÊt ©m tæng cña n møc. 3.5. NÕu nguån ån vµ ®iÓm tÝnh cïng n»m trªn cïng nhµ ë th× møc ¸p suÊt ©m ècta L, dB ph¶i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ear L L p 15 lg r 10 lg I  10 lg : 1000 (7) Víi Lp - Møc c«ng suÊt ©m ècta cña nguån ån, dE; I - T|¬ng tù nh| c«ng thøc (l) vµ (2) r - Kho¶ng c¸ch tõ nguån ån ®Õn ®iÓm tÝnh, m; : - Gãc khèi bøc x¹ ©m thanh víi nguån ån N»m trong kh«ng gian lÊy := 4S
 7. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 - Trªn mÆt ®Êt hoÆc trªn mÆt kÕt cÊu ng¨n che cña nhµ ë vµ c«ng tr×nh lÊy := 2S - ë gãc nhÞ diÖn cña nhµ ë vµ c«ng tr×nh lÊy := S Ea - §é t¾t dÇn ©m thanh trong khÝ quyÓn dB/km x¸c ®Þnh theo b¶ng 6. B¶ng 6 - §é t¾t dÇn ©m thanh trong khÝ quyÓn D¶i ècta cã c¸c tÇn 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 b×nh Hz Ea, dB/km 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48 Chó thÝch: 1- Nªó c¸c ®iÓm tÝnh n»m trªn kho¶ng c¸ch r, (m) lín gÊp ®«i kÝch th|íc lín nhÊt cña nguån ån th× cho phÐp tÝnh møc ¸p suÊt ©m ècta L, dB b»ng c«ng thøc (7). 2- Khi kho¶ng c¸ch r d 50m th× cã thÓ bá qua ®é t¾t dÇn ©m thanh trong khÝ quyÓn. 3.6. Møc c«ng suÊt ©m ècta Lptr ( nguån ån ®Æt trong phßng) , dB, truyÒn qua kÕt cÊu ng¨n che cña phßng (h×nh 4a,b) hoÆc truyÒn qua ®|êng èng th«ng hai phßng hoÆc th«ng tõ phßng cã nguån ån ra ngoµi x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Lptr = L + 10 lg Stc - 'Lp - Gtc (8) Víi: 'L - Møc ¸p suÊt ©m ècta, dB ë gÇn kÕt cÊu x¸c ®Þnh theo chØ dÉn cña chó thÝch 3 vµ 4 cña môc nµy; Stc - DiÖn tÝch cña kÕt cÊu, m2: 'Lp - §é gi¶m møc c«ng suÊt ©m, dB, khi ©m thanh truyÒn qua kÕt cÊu, x¸c ®Þnh theo chó thÝch l vµ 2 cña môc nµy. Gtc - Sè hiÖu chØnh, dB, kÓ ®Õn ®Æc ®iÓm cña tr|êng ©m khi sãng ©m truyÒn tíi kÕt cÊu, x¸c ®Þnh theo chØ dÉn cña chó thÝch 3 vµ 4 cña môc nµy. Chó thÝch: 1- Víi tr|êng hîp kÕt cÊu ng¨n che 'Lp = R, ë ®©y R - kh¶ n¨ng c¸ch ©m kh«ng khÝ cña kÕt cÊu Êy ë d¶i ècta x¸c ®Þnh theo ch|¬ng 5 cña tiªu chuÈn nµy. 2- Víi tr|êng hîp ®|êng èng cã diÖn tÝch lç vµo Stc th× 'Lp b»ng tæng ®é gi¶m møc c«ng suÊt ©m trong èng theo d¶i èc ta. 3- Khi sãng ©m tõ trong phßng tíi kÕt cÊu trÞ sè hiÖu chØnh Gtc dB th× L ph¶i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3) hoÆc (6). 4- Khi sãng ©m tõ bªn ngoµi phßng tíi kÕt cÊu trÞ sè hiÖu chØnh Gtc =0 dB th× L ph¶i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (7) vµ (9). 3.7. Møc c«ng suÊt ©m Lptr, dB truyÒn qua c¸c kÕt cÊu ®Õn phßng c¸ch ©m n»m trong ng«i nhµ kh¸c (h×nh 5) ph¶i x¸c ®Þnh theo tr×nh tù sau: §Çu tiªn ph¶i x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (8) møc c«ng suÊt ©m ècta Lpi, dB, truyÒn qua c¸c kÕt cÊu cña phßng cã nguån ån (hoÆc mét sè nguån ån vµo khÝ quyÓn. Sau ®ã x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (7) møc ¸p suÊt ©m ècta Li ; dB ; ë ®iÓm trung gian A n»m ngoµi phßng c¸ch ©m (trong ®ã thay L b»ng Li vµ Lp b»ng Lpi) .
 8. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 Cuèi cïng x¸c ®Þnh tæng møc ¸p suÊt ©m ècta Lt , dB ë ®iÓm A theo c«ng thøc (9) råi x¸c ®Þnh møc c«ng suÊt ©m ècta cña tiÕng ån truyÒn vµo phßng c¸ch ©m Lptr , dB theo c«ng thøc (8) (Thay L b»ng Lt vµ lÊy Gtc = 0). 3.8. Møc ¸p suÊt ècta ë ®iÓm tÝnh Ltq; dB; truyÒn qua kÕt cÊu ph¶i x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc (3), (5) hoÆc (7) trong ®ã thay L b»ng Ltq Vµ Lp b»ng Lptq. 3.9. Møc ¸p suÊt ©m cña nhiÒu nguån Lt, dB, ®|îc x¸c ®Þnh nh| tæng c¸c møc ¸p suÊt ©m Li, dB ë ®iÓm tÝnh ®· chän tõ mçi nguån ån (hoÆc mçi kÕt cÊu mµ qua ®ã tiÕng ån truyÒn vµo phßng hay khÝ quyÓn) theo c«ng thøc: n Lt 10 lg ¦100,1Li i 1 (9) §Ó ®¬n gi¶n bít tÝnh to¸n, tæng c¸c møc ¸p suÊt ©m x¸c ®Þnh theo b¶ng 5 t|¬ng tù nh| céng c¸c møc c«ng suÊt ©m cña nhiÒu nguån ån.
 9. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 3.10. Møc ¸p suÊt ©m ècta Lj , dB ë ®iÓm tÝnh ®èi víi tiÕng ån ng¾t qu·ng cña mét nguån ån ph¶i tÝnh theo c«ng thøc (l) - (3) hoÆc (7) trong mçi kho¶ng thêi gian Wi (phót) mµ møc c«ng suÊt ©m Lj, dB gi÷ æn ®Þnh ( trong ®ã thav L b»ng Lj ). Sau ®ã x¸c ®Þnh møc ¸p suÊt ©m t|¬ng ®|¬ng ècta Ltd, dB trong toµn bé thêi gian tiÕng ån t¸c ®éng T1 (phót) theo c«ng thøc sau: 1 ¦W j10 j 0 ,1L Ltd 10 lg T j (10) Víi:
 10. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 Wj - Thêi gian, phót; trong ®ã gi¸ trÞ møc ¸p suÊt ©m Li , dB, lµ æn ®Þnh. Lj - Gi¸ trÞ æn ®Þnh møc ¸p suÊt ©m ècta cña tiÕng ån trong kho¶ng thêi gian Wj (phót) dB; T - Toµn bé thêi gian tiÕng ån t¸c ®éng, phót. Chó thÝch: Toµn bé thêi gian tiÕng ån t¸c ®éng T lµ thêi gian ban ngµy ( tõ 6h ®Õn 22h) hoÆc ban ®ªm ( tõ 22h ®Õn 6h). 3.11. Møc ¸p suÊt ©m èc ta Ljx, dB ë ®iÓm tÝnh ®èi víi tiÕng ån xung cña mét nguån ån x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ( l) - (3) hoÆc (7), ®èi víi tõng xung kÐo dµi Wjx(Phót) cã møc ¸p suÊt ©m Ljx , dB( trong c¸c c«ng thøc trªn thay L b»ng Ljx). Sau ®ã ph¶i x¸c ®Þnh møc ¸p suÊt ©m t|¬ng ®|¬ng ècta Ltd (dB) trong kho¶ng thêi gian T (phót) ®· chän theo c«ng thøc (12), trong ®ã thay Wjx vµ Lj b»ng Ljx . 3.12. Møc ¸p suÊt ©m t|¬ng ®|¬ng èc ta Ltd.t , dB ë ®iÓm tÝnh ®èi víi tiÕng ån ng¾t qu·ng vµ tiÕng ån xung cÇn x¸c ®Þnh theo ®óng môc 3.9 cña tiªu chuÈn nµy, thay thÕ Lt b»ng Ltd.t cßn Li b»ng Ltd,i . 4. X¸c ®Þnh ®é gi¶m tiÕng ån yªu cÇu. 4.1. NÕu cã nhiÒu nguån ån t¸c ®éng vµo ®iÓm tÝnh th× ph¶i x¸c ®Þnh ®é gi¶m møc ¸p suÊt ©m ècta yªu cÇu Lyc, dB cho tõng nguån ån mét. Chó thÝch: §iÒu nµy kh«ng ¸p dông ®Ó tÝnh ®é gi¶m yªu cÇu cña møc ©m cho c¸c nguån ån c«ng nghiÖp. 4.2. §é gi¶m yªu cÇu cña møc ¸p suÊt ©m ècta 'Lyc, dB t¹i ®iÓm tÝnh trong nhµ hoÆc trªn khu vùc xung quanh nhµ ë ®èi víi mét nguån ån hoÆc nhiÒu nguån ån khi ®é chªnh lÖch møc ¸p suÊt ©m ècta d|íi l0 dB tÝnh theo c«ng thøc sau: a) §èi víi l nguån ån 'Lyc = L - Lcp (11) b) §èi víi nhiÒu nguån ån 'Lyci = Li - Lcp + l0 lg n (12) víi L vµ Li - møc ¸p suÊt ©m ècta dB t|¬ng øng t¹o bëi mét hoÆc tõng nguån ån ®ang kh¶o s¸t t¹i ®iÓm tÝnh x¸c ®Þnh theo môc 3.2 - 3.7 cña tiªu chuÈn nµy. n - Sè l|îng nguån ån t¸c ®éng vµo ®iÓm tÝnh x¸c ®Þnh theo môc 4.4 vµ 4.5 cña tiªu chuÈn nµy; Lcp - Møc ¸p suÊt ©m cho phÐp ècta dB, t¹i ®iÓm tÝnh x¸c ®Þnh theo môc 2.4 cña tiªu chuÈn nµy. 4.3. §é gi¶m yªu cÇu møc ¸p suÊt ©m ècta 'Lyc ,dB ë ®iÓm tÝnh trong nhµ hoÆc ë khu vùc xung quanh tõ nhiÒu nguån ån khi møc ¸p suÊt ©m chªnh lÖch trªn l0 dB x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: a) §èi víi tõng nguån ån cã møc suÊt ©m cao h¬n. 'Lyci = Li - Lcp + l0 lgni (13) víi ni = sè l|îng nguån ån cã møc ¸p suÊt ©m cao h¬n. b) §èi víi tõng nguån ån cã møc ¸p suÊt ©m thÊp h¬n: 'Lyci - Li - Lcp + l0 lg (n - ni ) + 5 (14)
 11. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 víi n - tæng c¸c nguån ån cÇn tÝnh x¸c ®Þnh theo môc 4.4 vµ 4.5 cña tiªu chuÈn nµy. 4.4. Tæng sè c¸c nguån ån n khi x¸c ®Þnh ®é gi¶m yªu cÇu cña møc ¸p suÊt ©m ècta 'Ltc , dB ë ®iÓm tÝnh n»m trong khu vùc nhµ ë vµ xÝ nghiÖp lµ c¸c nguån ån cña khu vùc ®ã (tæ hîp m¸y, c¸c thiÕt bÞ v. v...) còng nh| sè l|îng c¸c chi tiÕt cña kÕt cÊu ng¨n che (t|êng, cöa sæ, hoÆc trÇn v. v...) h|íng vÒ phÝa c¸c ®iÓm tÝnh, mµ qua c¸c kÕt cÊu cã tiÕng ån t¸c ®éng vµo ®iÓm tÝnh, còng nh| c¸c miÖng tho¸t cã tiÕng ån bøc x¹ ra ngoµi trêi. Khi x¸c ®Þnh 'Lto , dB t¹i ®iÓm tÝnh trong phßng c¸ch ©m víi bªn ngoµi, tæng sè c¸c nguån ån n t¸c ®éng vµo ®iÓm tÝnh ph¶i kÓ c¶ c¸c hÖ thèng th«ng giã c¬ khÝ còng nh| sè l|îng c¸c kÕt cÊu ph©n c¸ch mµ qua ®ã tiÕng ån truyÒn vµo phßng. Chó thÝch: Kh«ng tÝnh c¸c nguån ån n»m ngay trong phßng c¸ch ©m, nh|ng trÞ sè 'Lyc ph¶i lÊy t¨ng thªm 5dB. 4.5. Kh«ng cÇn tÝnh vµo tæng sè nguån ån, nh÷ng nguån ån t¹o ra ë ®iÓm tÝnh møc ¸p suÊt ©m Li , dB thÊp h¬n trÞ sè cho phÐp Lcp ( ë tõng ècta) mét trÞ sè'Lc - NghÜa lµ ph¶i cã ®iÒu kiÖn sau: Lcp - Li t Lc (15) Khi ®ã trÞ sè 'Lo (dB) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc 'Lo = l0 lgmn + 5 (16) víi mn - sè l|îng nguån ån cã møc ¸p suÊt ©m nhá h¬n Lcp l0dB 4.6. Khi tÝnh møc ¸p suÊt ©m ècta Li , dB Theo c«ng thøc (7) cña c¸c nguån ån kh¸c nhau ®Ó tÝnh ®é gi¶m yªu cÇu cña møc ¸p suÊt ©m dB t¹i ®iÓm tÝnh theo c«ng thøc (13), (14) cho phÐp lÊy kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c nguån ån nh| nhau vµ lÊy b¶ng trÞ sè trung b×nh sè häc cña chóng rtb (ri = rtb) trong nh÷ng tr|êng hîp khi rmax d l,5 rmin. §èi víi tr|êng hîp c¸c nguån ån cã cïng c«ng suÊt bøc x¹ th× chØ cÇn tÝnh ®é gi¶m yªu cÇu cña møc ¸p suÊt ©m cho mét nguån víi ri = rtb Lóc ®ã ®é gi¶m yªu cÇu cña møc ¸p suÊt ©m 'Lyc ,dB sÏ nh| nhau ®èi víi tÊt c¶ c¸c nguån ån. 4.7. Tæng ®é gi¶m yªu cÇu cña møc ¸p suÊt ©m ècta 'Lyct, dB, trong phßng cã nhiÒu nguån ån cïng lµm viÖc mét lóc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 'Lyct = Lt - Lcp (17) Víi: Lt - Møc ¸p suÊt ©m ècta t¹i ®iÓm tÝnh do tÊt c¶ c¸c nguån ån g©y ra (dB) x¸c ®Þnh theo môc 3.4 cña tiªu chuÈn nµy, trong ®ã thay L b»ng Lt;
 12. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 Lcp - Møc ¸p suÊt ©m ècta, dB ; t¹i ®iÓm tÝnh x¸c ®Þnh theo môc 2.4 cña tiªu chuÈn nµy. 5. C¸ch ©m cho kÕt cÊu ng¨n che nhµ ë Tiªu chuÈn c¸ch ©m 5.1. ChØ sè c¸ch ©m kh«ng khÝ cña kÕt cÊu ng¨n cho Ik, dB vµ chØ sè møc ©m va ch¹m quy ®æi d|íi sµn Iv, dB lµ nh÷ng th«ng sè tiªu chuÈn c¸ch ©m cho c¸c kÕt cÊu ng¨n che nhµ ë, nhµ tËp thÓ, c¸c toµ nhµ vµ c¸c phßng phô trî cña xÝ nghiÖp. 5.2. ChØ sè c¸ch ©m kh«ng khÝ Ik, dB cña c¸c kÕt cÊu ng¨n che cã ®Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ ®· biÕt (b»ng tÝnh to¸n hoÆc ®o) ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ik = 50 + 'K (18) Víi: 'K - Sè hiÖu chØnh, x¸c ®Þnh b»ng c¸ch so s¸nh ®Æc tÝnh sè c¸ch ©m kh«ng khÝ cña kÕt cÊu ng¨n che víi ®Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m tiªu chuÈn - (h×nh 6) vµ tÝnh theo ph|¬ng ph¸p ë phô lôc 2 5.3. ChØ sè tiªu chuÈn c¸ch ©m kh«ng khÝ cña kÕt cÊu ng¨n che Ik, dB vµ møc ©m va ch¹m quy ®æi d|íi sµn Iv, dB lÊy theo b¶ng 7.
 13. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 B¶ng 7 - TrÞ sè tiªu chuÈn chØ sè c¸ch ©m ChØ sè møc ©m va ChØ sè c¸ch ©m Tªn vµ vÞ trÝ kÕt cÊu ng¨n che ch¹m quy ®æi Iv , kh«ng khÝ Ik,dB dB 1 2 3 1- Sµn gi÷a c¸c phßng ë kiÓu c¨n hé ... 45 73 2- Sµn gi÷a c¸c phßng ë víi tÇng hÇm, tÇng 40 - ®Öm, phßng ¸p m¸i cã sö dông... 3- Sµn gi÷a c¸c phßng ë víi c¸c cöa hµng, ë 50 73 phÝa d|íi... 4- Sµn gi÷a phßng ë víi c¸c phßng phÝa d|íi dïng lµm phßng thÓ thao, cµ phª, c¸c phßng 55 73 phôc vô c«ng céng t|¬ng tù ... 5- Sµn gi÷a c¸c phßng trong c¨n hé nhµ 2 tÇng... 6 - Sµn gi÷a c¸c phßng sinh ho¹t v¨n ho¸ trong 40 75 nhµ tËp thÓ hoÆc gi÷a c¸c phßng ®ã víi phßng sö dông chung (phßng ®Öm, tiÒn s¶nh, hµnh lang... 43 75 7- T|êng vµ v¸ch gi÷a c¸c c¨n hé, gi÷a phßng ë cña c¨n hé víi cÇu thang, phßng ®Öm, tiÒn s¶nh... 8- T|êng gi÷a phßng ë cña c¨n hé vµ cöa 45 - hµng... 9-T|êng gi÷a c¸c phßng ë kiÓu c¨n hé vµ phßng ¨n, phßng thÓ thao, hiÖu cµ phª vµ c¸c phßng t|¬ng tù kh¸c... 50 - l0- V¸ch kh«ng cã cöa, gi÷a c¸c phßng ë, gi÷a bÕp víi phßng ë cña c¨n hé. 55 - 11- V¸ch gi÷a phßng ë víi khu vÖ sinh cña mét c¨n hé... 12- Cöa ®i h|íng ra cÇu thang, s¶nh hµng lang... 40 - 13- CÇu thang vµ chiÕu nghØ .... 14- T|êng vµ v¸ch ng¨n gi÷a c¸c phßng phôc 40 - vô sinh ho¹t v¨n ho¸ cña nhµ tËp thÓ vµ gi÷a chóng víi c¸c phßng sö dông chung (s¶nh, 20 - phßng ®Öm, cÇu thang v.v...) 20 73 40 - 5.4. X¸c ®Þnh kh¶ n¨ng c¸ch ©m kh«ng khÝ yªu cÇu Ryci , dB cña kÕt cÊu ng¨n che theo d¶i ècta nh| sau:
 14. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 a) TiÕng ån truyÒn tõ phßng kh¸c vµo theo c«ng thøc: Ryci = Lo - l0 lgB + l0 LgSi - Lcp + l0 lgn, (20) Víi: Lo - Møc ¸p suÊt ©m ècta trong phßng kh«ng c¸ch ©m dB x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (3) hoÆc (6) thayL b»ng Lo ; Bp - H»ng sè phßng c¸ch ©m, m2, x¸c ®Þnh theo môc 3.3 cña tiªu chuÈn nµy (thay B b»ng Bp) . Si - DiÖn tÝch kÕt cÊu ng¨n che (hoÆc diÖn tÝch tõng chi tiÕt) m2, mµ qua ®ã tiÕng ån truyÒn vµo phßng c¸ch ©m. Lcp - Møc ¸p suÊt ©m cho phÐp ècta trong phßng c¸ch ©m, ds: x¸c ®Þnh theo môc 2.4 cña tiªu chuÈn nµy. a) Sè l|îng c¸c kÕt cÊu ng¨n che (hoÆc chi tiÕt) mµ qua ®ã tiÕng ån truyÒn vµo phßng. b) Khi tiÕng ån tõ trong phßng truyÒn ra khu vùc xung quanh theo c«ng thøc: Ryci = Lo - l0 lgSi - 15 lgri - Lcp + l0 lgn - 11 (21) Víi: Lcpx - Møc ¸p suÊt ©m cho phÐp ècta ë khu vùc xung quanh dB; x¸c ®Þnh theo môc 2- 4 cña tiªu chuÈn nµy. Lo vµ n - T|¬ng tù nh| c«ng thøc (20) Si - DiÖn tÝch kÕt cÊu ng¨n che kh¶o s¸t (hoÆc diÖn tÝch tõng chi tiÕt) , m2; mµ qua ®ã tiÕng ån bøc x¹; ri - Kho¶ng c¸ch tõ kÕt cÊu ng¨n che (hoÆc tõng chi tiÕt) ®Õn ®iÓm tÝnh m. c) Khi tiÕng ån tõ khu vùc xung quanh truyÒn vµo phßng theo c«ng thøc sau: Ryci = Lt + l0 lgSi - l0 lgBp + 6 - Lcp+ l0 lgn (22) Víi Lt - møc ¸p suÊt ©m ècta tæng céng dB cña tÊt c¶ c¸c nguån ån ë c¸c kÕt cÊu ng¨n che kh¶o s¸t 2 môc x¸c ®Þnh theo b¶ng 5, trong ®ã Lt do tõng nguån ån bøc x¹ ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (7) (thay L b»ng Lt) . Nh÷ng kÝ hiÖu cßn l¹i còng t|¬ng tù nh| c«ng thøc (20) TÝnh to¸n c¸ch ©m cña kÕt cÊu ng¨n che nhµ ë 5.5. Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu ng¨n che míi cÇn ph¶i tÝnh to¸n c¸ch ©m. §¸nh gi¸ cuèi cïng vÒ sù c¸ch ©m cña kÕt cÊu ng¨n che míi thiÕt kÕ ®|îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kh¶o s¸t thùc tÕ kÕt cÊu ®ã. 5.6. §Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ cña kÕt cÊu ng¨n che ph¼ng mét líp cã khèi l|îng tõ l00 ®Õn l000 kg/m2 lµm b»ng bª t«ng, bªt«ng cèt thÐp, g¹ch, gèm vµ nh÷ng vËt liÖu kh¸c x¸c ®Þnh b»ng ph|¬ng ph¸p ®å thÞ cã d¹ng ®|êng th¼ng g·y khóc ABCD trªn h×nh 8. Täa ®é ®iÓm B (fB vµ RB) cña ®Æc tÝnh tÇn sè x¸c ®Þnh theo ®å thÞ ë h×nh 9, trong ®ã B phô thuéc vµo chiÒu dÇy h(m) cña kÕt cÊu (h×nh 9a) vµ RB phô thuéc vµo khèi l|îng kÕt cÊu m (kg/m2) h×nh 9b. Chó thÝch: Dùng ®|êng ®Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ tiÕn hµnh nh| sau: tõ ®iÓm B vµ phÝa tr¸i kÎ ngang ®o¹n AB, ë phÝa ph¶i kÎ ®|êng BC víi ®é nghiªng 7,5 dB trªn 1 ècta, ®Õn ®iÓm C cã trung ®é Rco=60 dB, tõ ®iÓm C kÎ ®o¹n n»m ngang C§.
 15. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 5.7. ChØ sè c¸ch ©m kh«ng khÝ cña kÕt cÊu ng¨n che Ik, dB x¸c ®Þnh dùa vµo ®Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ tÝnh to¸n theo môc 5.2 cña tiªu chuÈn nµy. Trong phÐp tÝnh s¬ bé chØ sè c¸ch ©m kh«ng khÝ cña kÕt cÊu ng¨n che mét líp b»ng c¸c vËt liÖu nh| môc 5.6 cña tiªu chuÈn nµy cho phÐp x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc: Ik = 23 lg mtd - l0 dB khi m t 200 kg/m2 (23) 2 Ik = 13 lgmtd + 13 dB khi m d 200 kg/m (24) ë ®©y mtd - Khèi l|îng t|¬ng ®|¬ng, kg/m2; m- Khèi l|îng tÊm, kg/m2 (víi c¸c tÊm cã gê, khi tÝnh kh«ng kÓ ®Õn gê). K- HÖ sè víi kÕt cÊu ng¨n che cã khèi l|îng trªn 1800 kg/m3 th× K = 1; víi kÕt cÊu khèi l|îng 1200 - 1300 kg/m3 b»ng bªt«ng cã v÷a th¹ch cao th× K = 1,25; víi kÕt cÊu b»ng bªt«ng cèt thÐp vµ bªt«ng cã lç rçng trßn (khèi l|îng riªng lín h¬n 1800 kg/m3) th× hÖ sè K x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: J K 1,864 3 b.hD (25) víi: J - M«men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn, m4: b - ChiÒu réng cña tiÕt diÖn ®ang xÐt, m; hD - ChiÒu dÇy quy ®æi cña tiÕt diÖn, m Víi kÕt cÊu ng¨n cho b»ng bª t«ng cã chÊt phô gia sinh bät vµ v÷a xi m¨ng, hÖ sè h sÏ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: E K 2,664 U3 (26) Víi: E - M« ®un ®µn håi cña vËt liÖu, kg/m2; U - MËt ®é vËt liÖu, kg/m3.
 16. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 5.8. §Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ (dB) cña kÕt cÊu ng¨n che ph¼ng mét líp b»ng kim lo¹i, b»ng kÝnh vµ c¸c vËt liÖu t|¬ng tù kh¸c x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p ®å thÞ cã d¹ng ®|êng gÉy khóc ABCD trªn h×nh l0. Täa ®é c¸c ®iÓm B vµ C x¸c ®Þnh theo b¶ng 8. §é nghiªng cña ®o¹n BA trªn ®å thÞ lÊy b»ng 5 dB trªn mçi ècta nÕu kÕt cÊu ng¨n che ®Æc mét líp b»ng kÝnh h÷u c¬ vµ kÝnh silic¸t, vµ lÊy b»ng 4dB trªn mçi ècta nÕu lµ c¸c kÕt cÊu ng¨n che lµm b»ng c¸c vËt liÖu kh¸c.
 17. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 B¶ng 8 - Täa ®é c¸c ®iÓm B, C cña 1 sè vËt liÖu VËt liÖu fB fc RB Rc ThÐp 6000 12000 39 31 h h Hîp kim nh«m 6000 12000 32 22 h h KÝnh Silic¸t 6000 12000 35 29 h h KÝnh h÷u c¬ 17000 34000 37 30 h h TÊm xi m¨ng 11000 20000 36 30 h h Chó thÝch: h- chiÒu dµy kÕt cÊu ng¨n che (kh«ng tÝnh gê) mm2
 18. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 5.9. §Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ (dB) cña líp vá thÐp bäc ngoµi h×nh trô khi tiÕng ån bøc x¹ tõ trong ra x¸c ®Þnh b»ng ph|¬ng ph¸p ®å thÞ cã d¹ng ®|êng g·y khóc nh| ®|êng ABCD trªn h×nh 11. Täa ®é c¸c ®iÓm B vµ C x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 1,6.106 fB D (27) D RB 74 20 lg h (28) 12.104 fc h (29) Rc = 31 Víi: D - §|êng kÝnh vá bäc, mm; h - §é dÇy cña vá, mm; 5.10. §Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ (dB) cña t|êng cã èp c¸c tÊm t|êng phô (v÷a kh«, tÊm ph«i bµo Ðp hay lµ tÊm sîi gç Ðp v.v..) ë hai phÝa trong nhµ x¸c ®Þnh b»ng c¸ch thªm vµo gi¸ trÞ ®Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ cña t|êng nh| c¸ch tÝnh ë môc 5.7 cña tiªu chuÈn nµy, sè hiÖu chØnh Rl x¸c ®Þnh theo ®å thÞ h×nh 12, cã phô thuéc vµo trÞ sè m, tÝnh theo c«ng thøc: m1 m m4 (31) vµ trÞ sè E tÝnh theo c«ng thøc: § ch · E m ¨ 11¸ ¨c h ¸ © 4 4¹ (32) Víi: m1 - Khèi l|îng phÇn chÞu lùc cña sµn, kg/m2; m4 - Khèi l|îng t|êng hoÆc v¸ch, kg/m2 C1, C4 - Tèc ®é sãng däc trong phÇn chÞu lùc cña sµn vµ trong t|êng hoÆc v¸ch ng¨n, m/s lÊy theo b¶ng 9. h1, h4 - ChiÒu dµy cña phÇn chÞu lùc cña sµn vµ t|êng hoÆc v¸ch ng¨n ; m. Khi chØ èp tÊm t|êng ë mét phÝa t|êng trÞ sè 'R1 lÊy b»ng 2/3 gi¸ trÞ 'R1vµ x¸c ®Þnh theo ®å thÞ h×nh 12. B¶ng 9 - Tèc ®é sãng däc trong mét sè vËt liÖu VËt liÖu Tèc ®é sãng däc, m/s Bª t«ng nÆng 3700 Bª t«ng nhÑ 3500 Khèi g¹ch 2300
 19. Tiªu chuÈn x©y dùng tcxd 150 : 1986 5.11. §Æc tÝnh c¸ch ©m kh«ng khÝ cña kÝnh 2 líp cã cïng mét ®é dµy x¸c ®Þnh b»ng c¸ch thªm trÞ sè 5+ 'R2 vµo c¸c gi¸ trÞ cña ®Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ nh| ®· nãi ë môc 5.9 cña tiªu chuÈn nµy (dïng cho l líp kÝnh). TrÞ sè 'R2 x¸c ®Þnh theo ®å thÞ h×nh 13 phô thuéc kho¶ng c¸ch kh«ng khÝ gi÷a 2 tÊm h×nh vµ tÇn sè céng h|ëng fch (Hz) x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: m1 m2 f ch 60 dm1m2 Víi: ml, m2 - Khèi l|îng cña c¸c tÊm kÝnh, kg/m2; d - Kho¶ng kh«ng khÝ gi÷a 2 líp kÝnh, m; §Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ cña 2 líp kÝnh cã chiÒu dÇy kh¸c nhau (tØ lÖ c¸c chiÒu dÇy 0,4 - 0,8), x¸c ®Þnh b»ng c¸ch thªm trÞ sè 'R2 + 'R3 vµo gi¸ trÞ ®Æc tÝnh tÇn sè c¸ch ©m kh«ng khÝ theo c¸ch dùng t|¬ng t| nh| h×nh 14. To¹ ®é ®iÓm B vµ C x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: 6000 fB h1 (34) 12000 fc h2 (35) Trong ®ã: RB = Rc = 35 dB Víi hl vµ h2 - ChiÒu dÇy cña c¸c tÊm kÝnh, mm (hl > h2) h2 TrÞ sè 'R2 x¸c ®Þnh theo ®å thÞ h×nh 13, trÞ sè 'R3 lµ 3 dB khi h1 = 0,4 - 0,5 vµ 4 dB h2 khi h1 = 0,6 - 0,8. 5.12. ChØ sè c¸ch ©m kh«ng khÝ Ik, dB cña sµn cã líp c¸ch ©m x¸c ®Þnh theo phô lôc 3, phô thuéc chØ sè c¸ch ©m kh«ng khÝ cña tÊm sµn chÞu lùc IkO (chØ sè nµy x¸c ®Þnh theo môc 5.7 vµ 5.8 thay gi¸ trÞ Iko vµo vÞ trÝ Ik) vµ tÇn sè céng h|ëng fch, Hz x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Ed m1 m2
 20. f ch 0,5 ho m1 m2
Đồng bộ tài khoản