TCVN 1612 1975

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
13
download

TCVN 1612 1975

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 1612 1975, Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu- thử nghiệm nóng ẩm biến đổi chu kì,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 1612 1975

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1612 : 1975   C¸c thö nghiÖm ¶nh h−ëng cña yÕu tè khÝ hËu Thö nghiÖm nãng Èm biÕn ®æi chu k× Tests for climatic influence Test for periodical variation of heat and humidity Tiªu chuÈn hay quy ®Þnh chÕ ®é thö nghiÖm nãng Èm biÕn ®æi chu k× dïng ®Ó kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm kÜ thuËt ®iÖn, ®iÖn tö do t¸c ®éng cña yÕu tè khÝ hËu. 1. PhÇn chung 1.1. Môc ®Ých thö nghiÖm. 1.1.1. Thö nghiÖm nh»m kiÓm tra ®é bÒn chÞu Èm cña s¶n phÈm khi khai th¸c, vËn chuyÓn vμ l−u kho; ®ång thêi kiÓm tra chøc n¨ng vμ tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm phô thuéc ®é Èm trong m«i tr−êng cã ®é Èm t−¬ng ®èi cao (tÝnh b»ng phÇn tr¨m). cã xÈy ra ®äng s−¬ng. Chó thÝch: §Æc ®iÓm cña m«i tr−êng thö nghiÖm nμy nhiÖt ®é vμ ®é Èm biÕn ®æi, cã ®äng s−¬ng trªn mÆt s¶n phÈm. Sù suy gi¶m tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm khi thö nghiÖm lμ do ngÊm Èm qua c¸c lç vμ khe hë, sù biÕn ®æi ¸p lùc h¬i n−íc chung quanh s¶n phÈm vμ ngÊm n−íc. YÕu tè gia tèc lμnhiÖt ®é cao vμ ®é Èm t−¬ng ®èi cao. 2. §iÒu kiÖn thÝ nghiÖm 2.1. Møc ®é kh¾c nghiÖt 2.1.1. Thö nghiÖm nãng Èm biÕn ®æi chu k× cã c¸c gi¸ trÞ giíi h¹n cña nhiÖt ®é lμ 25 vμ 400C. §é Èm t−¬ng ®èi cña m«i tr−êng thö nghiÖm ghi trªn ®iÒu 2.2.1. (H×nh l) 2.1.2. Thêi gian thö nghiÖm chän trong d·y: 6, 12, 21, 56 chu k× (ngμy). Chó thÝch: lùa chän thêi gian thö nghiÖm phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn m«i tr−êng khai th¸c, tÝnh chÊt thö nghiÖm (kiÓm tra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®· æn ®Þnh hay thö nghiÖm s¶n phÈm míi) ®èi t−îng thö nghiÖm (linh kiÖn, chi tiÕt hay thiÕt bÞ hoμn chØnh). NÕu kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt do ng−êi ®Æt hμng hoÆc tiªu chuÈn s¶n phÈm ®Ò ra, chän thêi gian thö nghiÖm theo b¶ng 1. B¶ng 1 Thêi gian thö nghiÖm (Sè chu kú) Khi thö nghiÖm Khi thö nghiÖm s¶n phÈm míi kiÓm tra trong qu¸ thay ®æi kÕt cÊu §èi t−îng thö nghiÖm vμ m«i tr−êng khai th¸c tr×nh s¶n xuÊt ®· sö dông vËt liÖu æn ®Þnh míi 1 2 3   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1612 : 1975   Linh kiÖn, chi tiÕt 21 56 ThiÕt bÞ hoμn chØnh a) Dù kiÕn lμm viÖc, b¶o qu¶n ë m«i tr−êng cã ®iÒu kiÖn t−¬ng ®èi tèt nh− nhμ x©y, nÒn cao r¸o, s¹ch, tho¸ng giã nh− phßng thÝ nghiÖm, x−ëng c¬ khÝ v.v b) Dù kiÕn lμm viÖc, b¶o qu¶n ë m«i tr−êng cã m¸i che 6 12 n¾ng m−a, nÒn t−¬ng ®èi cao r¸o. c) Dù kiÕn lμm viÖc, b¶o qu¶n ë m«i tr−êng cã ®é Èm t−¬ng ®èi lu«n lu«n cao nh− hÇm má, hay c«ng tr×nh 12 21 ngÇm, nh÷ng x−ëng s¶n xuÊt Èm −ít vμ nh÷ng thiÕt bÞ lμm viÖc l−u ®éng. 2.2. §iÒu kiÖn thö nghiÖm 2.2.1. Chu k× thö nghiÖm b¾t ®Çu ë nhiÖt ®é 25 20C vμ ®é Èm t−¬ng ®èi 95 3%. Sau ®ã t¨ng nhiÖt ®é 40 20C trong thêi gian 30 phót. Trong thêi gian nμy ph¶i x¶y ra ®äng s−¬ng trªn bÒ mÆt s¶n phÈm thö nghiÖm. PhÇn tiÕp theo cña chu k× gi÷ nhiÖt ®é kh«ng ®æi 40 20C vμ ®é Èm t−¬ng ®èi 95 3% . Tõ thêi ®iÓm ®¹t ®−îc c©n b»ng nhiÖt ë nhiÖt ®é 40 20C cho ®Õn cña chu k× kh«ng ®−îc ®Ó x¶y ra hiÖn t−îng ®äng s−¬ng trªn mÆt s¶n phÈm thö nghiÖm. Thêi gian cã nhiÖt ®é 40 20C kÐo dμi 16 giê. Sau ®ã lμ thêi gian lμm l¹nh ®Õn 25 20C trong 2,30 giê cña cïng gi÷a m«i tr−êng thö nghiÖm ë nhiÖt ®é 25 20C vμ ®é Èm t−¬ng ®èi 95 3% trong 5 giê. Mét chu k× thö nghiÖm dμi 24 giê. Qu¸ tr×nh diÔn biÕn cña mét chu k× thö nghiÖm vμ giíi h¹n dung sai tr×nh bμy trªn h×nh l. 2.3. KÝ hiÖu thö nghiÖm: 2.3.1. Thö nghiÖm nãng Èm biÓn ®æi chu k× cã kÝ hiÖu b»ng ch÷ CK, trÞ sè ghi gi¸ trÞ giíi h¹n trªn cña nhiÖt ®é thö nghiÖm, trÞ sè ghi sè chu k× (ngμy) thö nghiÖm vμ sè tiªu chuÈn. Gi÷a hai trÞ sè ghi nhiÖt ®é thö nghiÖm vμ chu k× thö nghiÖm cã g¹ch chÐo. VÝ dô thö nghiÖm víi giíi h¹n trªn cña nhiÖt ®é lμ 40oC kÐo dμi 21 chu kú cã kÝhiÖu. CK 40/21 TCVN 1612: 75 2.4. ThiÕt bÞ thö nghiÖm 2.4.1. Cã thÓ sö dông bÊt k× tñ hoÆc buång (sau ®©y chØ gäi lμ buång) cã thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn theo ch−¬ng tr×nh, tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn ghi trªn ®iÒu 2.l.l. vμ 2.2.l cña tiªu chuÈn nμy(h×nh l). Kh«ng khÝ trong buång ph¶i l−u chuyÓn víi tèc ®é 0,2 ®Õn 0,5m/s. 2.4.2. NÕu dïng c¸ch phun n−íc ®Ó t¹o ®é Èm trong buång thö nghiÖm th× ph¶i dïng n−íc ®· läc kho¸ng cã ®iÖn trë suÊt Ýt nhÊt 500 m. Kh«ng ®−îc ®Ó nh÷ng giät n−íc ng−ng ®äng trªn thμnh, trÇn buång r¬i vμo s¶n phÈm thö nghiÖm. 2.4.3. Buång thö nghiÖm cÇn cã ®ñ chç ®Ó ®Æt s¶n phÈm thö nghiÖm ë vÞ trÝ b×nh th−êng, cã ®iÒu kiÖn ®−a c¸c d©y nèi ®iÖn vμo vμ thao t¸c c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn ®o l−êng vμ thö nghiÖm vËn hμnh. ThÓ tÝch kh«ng gian thö nghiÖm cña buång Ýt nhÊt ph¶i lín gÊp l0 lÇn thÓ tÝch cña s¶n phÈm thö nghiÖm. 3. Tr×nh tù thö nghiÖm 3.1. §o tr−íc khi thö nghiÖm: 3.1.1. Tr−íc khi thö nghiÖm theo tiªu chuÈn nμy cÇn kiÓm tra b»ng m¾t vμ ®o c¸c tÝnh n¨ng ®iÖn, c¬... cña s¶n phÈm thö nghiÖm theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn kÜ thuËt hoÆc theo yªu cÇu ®Æc biÖt ®èi víi s¶n phÈm ®ã. Nh÷ng nhËn xÐt b»ng m¾t vμ kÕt qu¶ ®o l−êng ph¶i ghi vμo biªn b¶n thö nghiÖm. Sau ®ã míi tiÕn hμnh thö nghiÖm   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1612 : 1975   ë ®iÒu kiÖn nãng Èm theo ®iÒu 3.2.l. ®Õn 3.2.4. 3.2. Thö nghiÖm nãng Èm biÕn ®æi chu k× 3.2.1. C¸c s¶n phÈm thö nghiÖm kh«ng ®−îc bao gãi vμ ®Ó ë t×nh tr¹ng c¾t m¹ch hoÆc vËn hμnh. Khi cã yªu cÇu g× bæ sung cÇn ghi râ trong tiªu chuÈn hoÆc ®iÒu kiÖn kÜ thuËt h−íng dÉn chÕ t¹o s¶n phÈm. 3.2.2. S¶n phÈm thö nghiÖm ®−îc chuyÓn tõ m«i tr−êng b×nh th−êng sang m«i tr−êng thö nghiÖm, trong ®ã cã nhiÖt ®é 25 20C vμ ®é Èm t−¬ng ®èi 95 3%. Sau khi ®é Èm vμ nhiÖt ®é ®¹t ®Õn t×nh tr¹ng æn ®Þnh th× thÝ nghiÖm ®−îc coi lμ b¾t ®Çu. Chu k× thø nghiÖm diÔn ra theo H×nh 1. 3.2.3. Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra c¸c tÝnh n¨ng s¶n phÈm thö nghiÖm ®−îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hoÆc ®iÒu kiÖn kÜ thuËt h−íng dÉn chÕ t¹o s¶n xuÊt. 3.2.4. Sau khi kiÓm tra c¸c tÝnh n¨ng lÇn cña trong m«i tr−êng thö nghiÖm tiÕn hμnh qu¸ tr×nh håi phôc theo ®iÒu 3.3.l. råi kiÓm tra c¸c tÝnh n¨ng cña s¶n phÈm thö nghiÖm theo ®iÒu 3.3.2. 3.3. Qu¸ tr×nh håi phôc 3.3.1. S¶n phÈm thö nghiÖm ®−îc lÊy ra khái buång thö nghiÖm vμ ®Æt vμo m«i tr−êng tiªu chuÈn ®Ó håi phôc trong thêi gian tõ l ®Õn 2 giê. Thêi gian chuyÓn s¶n phÈm sang m«i tr−êng håi phôc kh«ng dμi qu¸ 5 phót. NÕu qu¸ tr×nh håi phôc ®−îc tiÕn hμnh ngay trong buång thö nghiÖm th× tr−íc hÕt gi¶m ®é Èm t−¬ng ®èi xuèng 75 50C trong thêi gian 30 phót ®ång thêi gi¶m nhiÖt ®é trong buång ®Õn 25 20C §iÒu kiÖn lo¹i bá líp Èm ng−ng ®äng trªn s¶n phÈm thö nghiÖm còng nh− c¸c ®iÒu kiÖn håi phôc kh¸c cã thÓ ghi trong tiªu chuÈn hoÆc ®iÒu kiÖn kÜ thuËt h−íng dÉn chÕ t¹o s¶n phÈm. 3.4. §o l−êng sau khi thö nghiÖm nãng Èm biÓn ®æi chu k×. 3.4.1. Sau khi håi phôc cÇn kiÓm tra s¶n phÈm thö nghiÖm b»ng m¾t vμ ®o l−êng c¸c tÝnh n¨ng ®iÖn, c¬... theo yªu cÇu cña tiªu chuÈn hoÆc ®iÒu kiÖn kü thuËt ®Ò ra ®èi víi s¶n phÈm ®ã. Tr−íc hÕt cÇn kiÓm tra c¸c tÝnh n¨ng chÞu ¶nh h−ëng cña ®é Èm nhiÒu nhÊt thêi gian kiÓm tra tÝnh n¨ng nhiÒu nhÊt lμ 30 phót vμ tiÕn hμnh ngay sau qu¸ tr×nh håi phôc.   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 1612 : 1975     Page 4 
Đồng bộ tài khoản