TCVN 177 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
204
lượt xem
47
download

TCVN 177 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 177 1993. Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền - Quy định kĩ thuật tạm thời về hành lang an toàn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 177 1993

 1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 177 : 1993 §|êng èng dÉn khÝ ®Æt ë ®Êt liÒn - Quy ®Þnh kÜ thuËt t¹m thêi vÒ hµnh lang an toµn Onshore pipeline for gas transportation – Provisional technical rules for safety corridor Tiªu chuÈn nµy thay thö cho ®iÒu 3 cña tiªu chuÈn ViÖt Nam - ®|êng èng chÝnh dÉn dÇu vµ s¶n phÈm dÇu. tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4090: 1985. Tiªu chuÈn nµy lµ b¾t buéc ¸p dông. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Hµnh lang an toµn cña ®|êng èng dÉn khÝ lµ kh«ng gian giíi h¹n bëi hai mÆt ph¼ng th¼ng ®øng ch¹y song song vµ c¸ch ®Òu vÒ hai phÝa cña ®|êng èng. Khi thiÕt kÕ ®|êng èng dÉn khÝ nhÊt thiÕt ph¶i x¸c ®Þnh hµnh lang an toµn. 1.2. ¸p suÊt thiÕt kÕ lµ ¸p suÊt cùc ®¹i cho phÐp, ®|îc x¸c ®Þnh phï hîp víi vËt lµm èng vµ ®Þa ®iÓm ®Æt èng. 1.3. ¸p suÊt lµm viÖc cùc ®¹i lµ ¸p suÊt cao nhÊt mµ hÖ thèng ®|êng èng lµm viÖc trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng b×nh th|êng. 2. X¸c ®Þnh chiÒu réng hµnh lang an toµn ViÖc x¸c ®Þnh hµnh lang an toµn cña ®|êng èng dÉn khÝ ®|îc thùc hiÖn dùa trªn c¸c yÕu tè c¬ b¶n sau ®©y: 2.1. èng thÐp: mét sè èng thÐp th|êng dïng ®Ó dÉn khÝ ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng 1. 2.2. C¸c chÊt ®|îc vËn chuyÓn ë trong ®|êng èng (gäi t¾t lµ chÊt dÉn) . C|êng ®é tèi thiÓu ®Æc Tiªu chuÈn chÕ t¹o èng Lo¹i thÐp lµm èng tr|ng chÕ t¹o èng (N/mm2) 1 2 3 API 51 A 207 API 5L B 241 ASTMA 106 C 276 ASTMA 139 D 317 ASTMA 139 E 358 ASTMA 53 P 172 API 5L X42 289 API 5L X46 317 API 5L X52 358 API 5L X60 413 API 5L X68 448 API 5L X70 482 API 5L X80 552 ASTMA - 333 1 207
 2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 177 : 1993 ASTMA - 333 3 241 ASTMA - 333 4 241 ASTMA - 333 6 241 ASTMA - 333 7 241 ASTMA - 333 8 371 ASTMA - 333 9 371 ASTMA - 381 Lo¹i Y- 35 241 ASTMA A 381 Lo¹i Y- 35 289 ASTMA A 381 Lo¹i Y- 35 317 ASTMA A 381 Lo¹i Y- 35 345 ASTMA A 381 Lo¹i Y- 35 358 ASTMA A 381 Lo¹i Y- 35 384 ASTMA A 381 Lo¹i Y- 35 413 ASTMA A 381 Lo¹i Y– 35 448 2.2.1. ChÊt dÉn trong quy ®Þnh t¹m thêi nµy lµ khÝ hay hçn hîp khÝ thiªn nhiªn, khÝ ®ång hµnh, khÝ hydr«, khÝ mª tan, khÝ dÇu má ho¸ láng, khÝ thiªn nhiªn ho¸ láng. 2.2.2. HÖ sè chÊt dÉn (kÝ hiÖu lµ Q) ®Æc tr|ng cho møc ®é ®éc h¹i vµ kh¶ n¨ng ch¸y næ cña c¸c chÊt dÉn. Gi¸ trÞ Q cña mét sè chÊt dÉn ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng 2. B¶ng 2 Sè thù tù Tªn chÊt dÉn HÖ sè chÊt dÉn Q 1 Hidro 0,45 2 KhÝ dÇu hãa láng 1 3 KhÝ thiªn nhiªn hãa láng 1,20 2.3. §Þa ®iÓm ®Æt èng 2.3.1. Ph©n lo¹i ®Þa ®iÓm ®Æt èng §Þa ®iÓm ®Æt èng dÉn khÝ ®|îc chia lµm 3 lo¹i nh| sau: * Lo¹i l: §Þa ®iÓm lo¹i l lµ ®Þa ®iÓm cã mËt ®é d©n sè trung b×nh nhá h¬n 60 ng|êi/km2. * Lo¹i 2: §Þa ®iÓm lo¹i 2 lµ lo¹i ®Þa ®iÓm cã mËt ®é d©n sè trung b×nh tõ 60 ng|êi/km2 ®Õn 280 ng|êi/km2. * Lo¹i 3: §Þa ®iÓm lo¹i 3 lµ lo¹i ®Þa ®iÓm cã mËt ®é d©n sè trung b×nh lín h¬n 280 ng|êi/km2. Ghi chó: Khi ®|êng èng dÉn khÝ ®i qua ®Þa ®iÓm lo¹i 1 vµ 2 nh|ng cã nh÷ng ®o¹n gÇn n¬i tËp trung ®«ng ng|êi (20 ng|êi trë lªn) th× ph¶i tÝnh hµnh lang an toµn cho nh÷ng ®o¹n nµy nh| khi ®i qua ®Þa ®iÓm lo¹i 3. 2.3.2.
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 177 : 1993 2.3.2.a. MËt ®é d©n sè trung b×nh ®èi víi ®|êng èng dÉn khÝ thiªn nhiªn, khÝ ®ång hµnh khÝ Mªtan ®|îc x¸c ®Þnh trªn diÖn tÝch däc theo chiÒu dµi ®|êng èng vµ chiÒu réng tÝnh tõ trôc ®|êng èng dÉn khÝ ®Õn mçi phÝa lµ 200m. 2.3.2b. MËt ®é d©n sè trung b×nh ®èi víi ®|êng èng dÉn khÝ hidr«, khÝ dÇu má ho¸ láng, khi thiªn nhiªn ho¸ láng ®|îc x¸c ®Þnh trªn diÖn tÝch däc theo chiÒu dµi ®|êng èng vµ chiÒu réng b»ng 3 lÇn kho¶ng c¸ch ®|îc tÝnh theo c«ng thøc ë môc 2.5. 2.4. HÖ sè thiÕt kÕ ®|êng èng (kÝ hiÖu lµ F) lµ ®¹i l|îng phô thuéc chñ yÕu vµo ®Æc tÝnh vËt liÖu lµm èng, ph|¬ng ph¸p chÕ t¹o èng vµ ®Þa ®iÓm ®Æt èng. Gi¸ trÞ cña hÖ sè F ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng 3. B¶ng 3 Lo¹i ®Þa ®iÓm HÖ sè thiÕt kÕ F Lo¹i 1 0,72 Lo¹i 1 0,6 Lo¹i 1 0,4 – 0,5 2.5. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu (kÝ hiÖu lµ K) tõ ®|êng èng dÉn khÝ (trõ khÝ Mªtan) ®Õn c¸c c«ng tr×nh ®|îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc sau ®©y: § D2 D ·§ P · K Q¨ ¨ 32.000 160 11¸¨ 32 1,4 ¸ ¸ © ¹© ¹ Trong ®ã: Q- HÖ sè chÊt dÉn xem ë b¶ng 2 cña quy ®Þnh nµy. P - ¸p suÊt lµm viÖc cùc ®¹i cña ®|êng èng tÝnh b»ng bar (l bar = l,02 kG/m2) D- ®|êng kÝnh ngoµi cña èng tÝnh b»ng mm. K- Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ trôc ®|êng èng dÉn khÝ ®Õn c¸c c«ng tr×nh tÝnh b»ng m (kho¶ng c¸ch b»ng 2K chÝnh lµ bÒ réng cña tuyÕn hµnh lang an toµn). Ghi chó: 1. C¸ch tÝnh kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c c«ng tr×nh nh| sau: + §èi víi c¸c nhµ vµ c«ng tr×nh riªng biÖt (nhµ vµ c«ng tr×nh riªng biÖt lµ nh÷ng nhµ vµ c«ng tr×nh n»m ®éc lËp ë ngoµi khu vùc d©n c| víi kho¶ng c¸ch tõ 30m trë lªn) tÝnh ®Õn phÇn lèi gÇn nhÊt cña chóng. + §èi víi c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp riªng biÖt, ga xe löa, s©n bay ; bÕn c¶ng tÝnh ®Õn ph¹m vi giíi h¹n cña chóng (kÓ c¶ phÇn më réng sau nµy). + §èi víi ®|êng s¾t, ®|êng « t« tÝnh ®Õn ch©n ta luý. + §èi víi cÇu tÝnh tõ ch©n dèc. 2. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ ®|êng èng dÉn khÝ (trõ khÝ Mªtan) ®Õn ®|êng s¾t, ®|êng «t«, cÇu ®|êng s¾t, cÇu ®|êng «t« n»m song song còng x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ë môc 2.5 nµy. 2.6. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ ®|êng èng vËn chuyÓn khÝ mªtan ®Õn c¸c c«ng tr×nh vµ ®Õn ®|êng s¾t, ®|êng « t«, cÇu ®|êng s¾t, cÇu ®|êng « t« n»m song song ®|îc x¸c ®Þnh b»ng biÓu ®å l cña quy ®Þnh nµy. 2.7. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ ®|êng èng dÉn khÝ ®Õn ®|êng èng cÊp tho¸t n|íc ®Æt song song kh«ng ®|îc nhá h¬n l0m.
 4. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 177 : 1993 2.8. §|êng èng dÉn khÝ ph¶i ®Æt ngoµi hanh lang b¶o vÖ cña ®|êng d©y dÉn ®iÖn cao ¸p trªn kh«ng nh|ng trong ®iÒu kiÖn chËt hÑp khi ®|êng èng dÉn khÝ song song hoÆc giao chÐo víi ®|êng d©y dÉn ®iÖn cao ¸p th× kho¶ng c¸ch cho phÐp tõ mÐp mãng cét ®ì d©y ®iÖn cao ¸p ®Õn ®|êng èng dÉn khÝ ®|îc quy ®Þnh nh| sau: + 5m ®èi víi d©y ®iÖn cao ¸p ®Õn 66 KV. + 10m ®èi víi d©y ®iÖn cao ¸p ®Õn l10 - 220 KV. + 15m ®èi víi d©y ®iÖn cao ¸p ®Õn 350 - 500 KV. Ghi chó: Ngoµi ®iÒu 2.8 nµy cßn cÇn ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh ®èi víi ®|êng èng dÉn khÝ trong: " quy ph¹m trang bÞ ®iÖn - phÇn II - HÖ thèng ®|êng dÉn ®iÖn: 11TCN – 19- 84” 2.9. Kho¶ng c¸ch cña c¸c bÓ chøa khÝ dÇu má ho¸ láng ®Õn hµng rµo b¶o vÖ ®|îc quy ®Þnh ë b¶ng 4. B¶ng 4 Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu (m) Dung tÝch cña c¸c bÓ chøa (m3) BÓ chøa ngÇm vµ BÓ chøa ë trªn cao Gi÷a c¸c bÓ chøa trªn ®Êt Nhá h¬n 0,3 3 - - Tõ 0,3 ®Õn 0,9 3 3 - Tõ 1 ®Õn 1,8 3 3 Tõ 1,9 ®Õn 7,5 5 7,6 1 Tõ 7,6 ®Õn 113 15 15 3 Tõ 114 ®Õn 265 15 23 1/4 tæng cña hai ®|êng kÝnh cña c¸c bÓ chøa s¸t gÇn nhau Ghi chó: C¸c bÓ chøa khÝ dÇu má hãa láng nhÊt thiÕt ph¶i cã hµng rµo b¶o vÖ xung quanh
 5. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 177 : 1993 2.10. Khi thiÕt kÕ c¸c ®o¹n ®|êng èng ®i qua ®|êng « t«, ®|êng s¾t, ®Çm lÇy: s«ng, suèi…vv cÇn ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt ®Æc biÖt ®Ó ®¶m b¶o an toµn, nh| chiÒu dÇy thµnh èng, t¨ng chiÒu s©u ®Æt èng, dïng èng lång bao bäc, t¨ng c|êng c¸c líp s¬n b¶o vÖ v.v… 3. B¶o vÖ hµnh lang an toµn cña ®|êng èng dÉn khÝ ®èt 3.1. Trong ph¹m vi hµnh lang an toµn kh«ng ®|îc tiÕn hµnh c¸c c«ng viÖc sau ®©y: a. Th|êng xuyªn tæ chøc héi häp ®«ng ng|êi.
 6. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 177 : 1993 b. X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cè ®Þnh nh| nhµ ë, trô së c¬ quan, tr|êng häc, bÓ chøa, nhµ m¸y, kho tµng v.v... c. Chøa c¸c chÊt dÔ ch¸y næ. d. Th¶i n|íc bÈn cã t¸c dông ¨n mßn ®|êng èng dÉn khÝ. 3.2. Khi ®|îc th«ng b¸o ph¶i di chuyÓn nhµ cöa, c«ng tr×nh ra khái hµnh lang an toµn cña ®|êng èng dÉn khÝ th× chñ së h÷u c¸c c«ng tr×nh trªn ph¶i thùc hiÖn theo ®óng thêi gian quy ®Þnh ghi trong th«ng b¸o. 3.3. Däc theo ®|êng èng dÉn khÝ ph¶i ®Æt c¸c biÓn b¸o hoÆc tÝn hiÖu 3.4. Ph¶i x©y dùng nh÷ng tr¹m g¸c däc theo tuyÕn ®|êng èng dÉn khÝ vµ cã ng|êi trùc th|êng xuyªn ®Ó kiÓm tra vµ b¶o vÖ. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tr¹m g¸c ®|îc x¸c ®Þnh nh»m b¶o ®¶m kh¶ n¨ng kiÓm tra vµ b¶o vÖ ®|êng èng.
 7. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 177 : 1993 Phô lôc 1 X¸c ®Þnh hµnh lang an toµn cho ®|êng èng dÉn khÝ Long H¶i - Thñ §øc 1. Tµi liÖu lµm c¬ së ®Ó tÝnh to¸n a. LuËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt: "HÖ thèng thu gom vµ vËn chuyÓn khÝ B¹ch Hæ - Thñ §øc”. b. Quy ®Þnh kÜ thuËt t¹m thêi vÒ hµnh lang an toµn. 2. C¸c giai ®o¹n tÝnh to¸n cô thÓ. a. èng thÐp: Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n thuû lùc trong "LuËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt hÖ thèng thu gom vµ vËn chuyÓn khÝ B¹ch Hæ - Thñ §øc" th× èng thÐp ®|îc chän lµ lo¹i s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn cña MÜ API-5L lo¹i X60 cã kÝch th|íc cô thÓ nh| sau: + §o¹n Long H¶i - Bµ RÞa: 426x l0,31mm + §o¹n Bµ RÞa - Phó Mü: 406 x l0,31mm + §o¹n Phó Mü - Thñ §øc: 406 x l0,31mm + ¸p suÊt lµm viÖc tèi ®a cña tõng ®o¹n èng: + §o¹n Long H¶i - Bµ RÞa: P = 58,8 kg/cm2 + §o¹n Bµ RÞa - Phó Mü: P = 38, kg/cm2 + §o¹n Phó Mü - Thñ §øc: P = 27 kg/cm2 b. ChÊt ®|îc vËn chuyÓn ë trong ®|êng èng (chÊt dÉn) theo LuËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt chÊt dÉn trong tuyÕn èng Long H¶i - Thñ §øc chñ yÕu lµ ®ång hµnh. §Ó thªm phÇn an toµn toµn trong thÝ dô tÝnh to¸n nµy sÏ coi chÊt dÉn lµ khÝ mªtan. V× vËy khi x¸c ®Þnh hµnh lang an toµn sÏ ph¶i dïng biÓu ®å l. c. §Þa ®iÓm ®Æt èng: TuyÕn ®|êng èng dÉn khÝ Long H¶i - Thñ §øc ®i qua 21 x·, 5 huyÖn cña §ång Nai vµ Thµnh phè Hå chÝ Minh cã tæng chiÒu dµi lµ 90,59 km cô thÓ tõng ®o¹n nh| sau: - Ruéng lóa: 38,739 km - §ång mµu: 6,593 km - Rõng c©y c«ng nghiÖp: 11,210 km - V|ên c©y ¨n qu¶: 5,920 km - §Êt bá hoang: 2,012 km - Ruéng muèi: 0,35 km - R·nh lÊy s«ng r¹ch: 3,18 km - §i qua ®|êng nhùa: 7 lÇn - §i qua c¸c s«ng lín h¬n 20m: 8 lÇn - §i qua ®|êng ®iÖn cao thö (_15 KV): l0 lÇn - §i qua ®|êng èng ngÇm dÉn n|íc ®|êng kÝnh l00-1200 mm: 4 lÇn + §iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh: - §Þa h×nh vïng ven ch©n nói: 40 km - §Þa h×nh vïng ®åi: 30 km
 8. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 177 : 1993 - §Þa h×nh vïng ®Êt thÊp: 20 km Trong luËn chøng KTKT kh«ng nªu lªn mËt ®é d©n sè trung b×nh cña ®Þa ®iÓm ®Æt èng nªn trong thÝ dô nµy dùa vµo sè nhµ ph¶i di chuyÓn ®Ó tÝnh s¬ bé mËt ®é d©n sè: < 60 ng|êi/km2. Do ®ã chän ®Þa ®iÓm ®Æt èng lµ ®Þa ®iÓm lo¹i. d. HÖ sè thiÕt kÕ ®|êng èng F: ë môc a cña thÝ dô nµy ghi: lo¹i thÐp lµm èng lµ lo¹i X60 - cã c|êng ®é ®Æc tr|ng tèi thiÓu chÕ t¹o èng lµ 413 N/mm2. Lín h¬n 317 N/mm2 (èng lo¹i D). HÖ sè nµy n»m trong ph¹m vi c¸c ®|êng kÝnh èng tõ D1 ®Õn D7 ë biÓu ®å l. e. KÕt qu¶: Trªn c¬ së c¸c yÕu tè ®· ®|îc chän tõ môc a ®Õn môc d. Theo biÓu ®å sè l x¸c ®Þnh ®|îc kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ trôc ®|êng èng dÉn khi ®Õn c¸c c«ng tr×nh nh| sau: + §o¹n Long H¶i - Bµ RÞa: 35m + §o¹n Bµ RÞa - Phó Mü: 29m + §o¹n Phó Mü - Thñ §øc: 27m Chó ý: V× c¸c ®|êng èng dÉn khÝ lµ 406 x 10,31mm vµ 426 x 10,31mm trong thÝ dô nµy kh«ng cã vÏ trong biÓu ®å 1 nªn khi tra biÓu ®å ®· chän ®|êng kÝnh lín h¬n gÇn nhÊt tøc lµ 457,2mm. C¸ch chän nµy thiªn vÒ xu h|íng an toµn. Nh| vËy: hµnh lang an toµn theo tÝnh to¸n nµy sÏ cã chiÒu réng nh| sau: + §o¹n Long H¶i - Bµ RÞa: 70 m + §o¹n Bµ RÞa - Phó Mü: 58 m + §o¹n Phó Mü - Thñ §øc: 54m Ghi chó: 1. Khi thiÕt kÕ kü thuËt tuyÕn èng dÉn khÝ Long H¶i - Thñ §øc nÕu cã nh÷ng thay ®æi so víi luËn chøng kinh tÕ kÜ thuËt ®¨ ®|îc duyÖt th× cÇn ®iÒu chØnh l¹i hµnh lang an toµn cho phï hîp. 2. TuyÕn ®|êng èng dÉn khÝ Long H¶i - Thñ §øc cã sè lÇn c¸c ®o¹n èng v|ît qua ch|íng ng¹i thiªn nhiªn vµ nh©n t¹o nh| sau: - Qua ®|êng « t«: 7 lÇn - Qua c¸c s«ng lín h¬n 20m: 8 lÇn - §i qua ®|êng èng ngÇm dÉn n|íc ®|êng kÝnh 100-200mm: 4 lÇn CÇn cã thiÕt kÕ vµ gi¶i ph¸p kÜ thuËt cô thÓ b¶o ®¶m an toµn cho khu vùc nµy nh| quy ®Þnh ë ®iÓm 2.10.
Đồng bộ tài khoản