TCVN 185 1986

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 185 1986, Hệ thống tài liệu thiết kế- kí hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

Nội dung Text: TCVN 185 1986

TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986

Nhãm THÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ KÝ hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å
®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn vμ d©y dÉn trªn mÆt b»ng


System documents for building Graphical sysmbols for electrical layout electric
equipments and wiring on plans.Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 185 – 74 vμ hoμn toμn phï hîp víi ST SEV 3217- 81

1. KÝ hiÖu c¸c thiÕt bÞ rÏ nh¸nh, thiÕt bÞ nèi, chØ dÉn chiÒu vμ ph−ng ph¸p ®Æt d©y dÉn phi
phï hîp víi bng 1.
Page 1
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986


3. KÝ hiÖu quy −íc cña æ c¾m tiÕp xóc nh− b¶ng 3
Page 2
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986
Page 3
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986
Page 4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản