TCVN 185 1986

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 185 1986, Hệ thống tài liệu thiết kế- kí hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

Nội dung Text: TCVN 185 1986

 

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986 Nhãm T HÖ thèng tμi liÖu thiÕt kÕ KÝ hiÖu b»ng h×nh vÏ trªn s¬ ®å ®iÖn, thiÕt bÞ ®iÖn vμ d©y dÉn trªn mÆt b»ng System documents for building Graphical sysmbols for electrical layout electric equipments and wiring on plans. Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 185 – 74 vμ hoμn toμn phï hîp víi ST SEV 3217- 81 1. KÝ hiÖu c¸c thiÕt bÞ rÏ nh¸nh, thiÕt bÞ nèi, chØ dÉn chiÒu vμ ph−ng ph¸p ®Æt d©y dÉn phi phï hîp víi bng 1. Page 1
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986 3. KÝ hiÖu quy −íc cña æ c¾m tiÕp xóc nh− b¶ng 3 Page 2
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986 Page 3
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 185 : 1986 Page 4
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản