TCVN 2290 1978

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
229
lượt xem
96
download

TCVN 2290 1978

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2290 1978, Thiết bị sản xuất- yêu cầu chung về an toàn đối với kết cấu của thiết bị sản xuất trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2290 1978

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2290: 1978   Nhãm T ThiÕt bÞ s¶n xuÊt - Yªu cÇu chung vÒ an toμn Manufacturing equipment - General safety requirements Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung vÒ an toμn ®èi víi kÕt cÊu cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong tÊt c¶ c¸c ngμnh kinh tÕ quèc d©n còng nh− yªu cÇu ®èi víi c¬ cÊu vμ néi dung cña lo¹i tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu an toμn ®èi víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong hÖ thèng tiªu chuÈn an toμn lao ®éng. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i an toμn khi l¾p r¸p, th¸o dì, vËn hμnh, söa ch÷a, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n, khi sö dông tõng bé phËn hoÆc ®ång bé hoÆc c¶ hÖ thèng c«ng nghÖ. 1.2. Trong qu¸ tr×nh vËn hμnh thiÕt bÞ s¶n xuÊt kh«ng ®−îc ph¸t sinh nh÷ng chÊt ®éc h¹i lμm bÈn m«i tr−êng xung quanh (kh«ng khÝ, ®Êt, n−íc...) v−ît qu¸ møc quy ®Þnh 1.3. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i ®−îc ®¶m b¶o an toμn b»ng c¸ch: Chän c¸c nguyªn lÝ ho¹t ®éng, c¸c s¬ ®å cÊu t¹o, c¸c bé phËn an toμn cña kÕt cÊu; øng dông c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ vμ ®iÒu khiÓn tõ xa; øng dông c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ; Thùc hiÖn c¸c yªu cÇu vÒ c«ng th¸i häc (ECGONOMIC); §−a c¸c yªu cÇu an toμn vμo tμi liÖu kü thuËt l¾p l¸p, vËn hμnh, s÷a ch÷a, chuyÓn vμ b¶o qu¶n. 1.4. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i an toμn vÒ ch¸y, næ. 1.5. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt khi vËn hμnh theo tμi liÖu kÜ thuËt ®· quy ®Þnh, kh«ng ®−îc g©y ra nguy hiÓm do t¸c dông cña ®é Èm, bøc x¹ mÆt trêi, rung xãc, ¸p suÊt vμ nhiÖt ®é cao hay thÊp, chÊt x©m thùc, t¶i trong giã. 1.6. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i an toμn trong qu¸ tr×nh sö dông. 2. Yªu cÇu chung vÒ an toμn 2.1. Yªu cÇu ®èi víi c¸c bé phËn chñ yÕu cña kÕt cÊu. 2.1.1. VËt liÖu ®−îc sö dùng trong kÕt cÊu cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt kh«ng ®−îc nguy hiÓm vμcã h¹i. Kh«ng cho phÐp sö dông c¸c nguyªn vËt liÖu míi, ch−a qua kiÓm tra ®¸nh gi¸ vÖ sinh vμ an toμn. 2.1.2. C¸c bé phËn vÒ thiÕt bÞ s¶n xuÊt (trong ®ã cã: d©y dÉn ®iÖn, èng dÉn, d©y c¸p ph¶i tÝnh to¸n ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng khi x¶y ra h− háng ngÉu nhiªn kh«ng g©y nguy hiÓm. 2.1.3. Trong kÕt cÊu cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã trang bÞ c¸c hÖ thèng khÝ nÐn, thuû lùc vμc¸c hÖ thèng kh¸c th× ph¶i ®¶m b¶o an toμn theo yªu cÇu cña tõng hÖ thèng ®ã. 2.1.4. §èi víi c¸c bé phËn chuyÓn ®éng cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt, nÕu cã nguy c¬ g©y ra nguy hiÓm th× ph¶i che ch¾n an toμn, nh÷ng kh«ng ®−îc lμm mÊt chøc n¨ng cña chóng. Trong tr−êng hîp kh«ng thÓ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p che ch¾n th× ph¶i cã trang bÞtÝn hiÖu phßng ngõa. 2.1.5. C¸c bé phËn cÊu t¹o cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt kh«ng ®−îc cã nh÷ng gãc nhän, c¹nh s¾c bÒ mÆt gå ghÒ cã thÓ g©y nªn nguy hiÓm (nÕu c¸c lo¹i ®ã kh«ng thuéc chøc n¨ng kÜ thuËt cña thiÕt bÞ). 2.1.6. KÕt cÊu cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng tiÕp xóc ngÉu nhiªn cña ng−êi víi c¸c phÇn nãng vμ qu¸ l¹nh cña thiÕt bÞ.   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2290: 1978   2.1.7. Sù thu vμ to¶ nhiÖt, còng nh− sù th¶i h¬i n−íc cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong gian s¶n xuÊt kh«ng ®−îc v−ît qu¸ møc quy ®Þnh. 2.1.8. N¬i lμm viÖc cña c«ng nh©n trªn c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i an toμn vμ thuËn tiÖn khi thùc hiÖn c¸c thao t¸c. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng nh©n khái ¶nh h−ëng m«i tr−êng cã h¹i bªn ngoμi th× thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i cã buång ®iÒu khiÓn. KÕt cÊu vμ viÖc bè trÝ buång ®iÒu khiÓn kh«ng ®−îc g©y ra nguy hiÓm, cã h¹i, vμ trë ng¹i thao t¸c cña c«ng nh©n. 2.1.9. §èi víi nh÷ng thiÕt bÞ s¶n xuÊt khi vËn hμnh ®ßi hái ng−êi c«ng nh©n ph¶i ®i l¹i th× ph¶i bè trÝ lèi ®i thuËn tiÖn c¶ vÒ mÆt cÊu tróc lÉn kÝch th−íc vμ sμn thao t¸c, thang lªn xuèng.... 2.1.10. Trªn c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã bè trÝ ghÕ ngåi ®iÒu khiÓn, th× kÕt cÊu cña ghÕ ph¶i, cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh lªn, xuèng, quay, cã ®iÓm tùa l−ng, ®Æt ch©n cho phï hîp víi nh©n tr¸c häc vμ yªu cÇu vÒ vÖ sinh lao ®éng. 2.1.11. Trong c¸c tr−êng hîp cÇn thiÕt, thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã trang bÞ ®Ìn chiÕu s¸ng côc bé phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt (m«i tr−êng ch¸y næ, ®é Èm cao...) th× ph¶i trõ kh¶ n¨ng x¶y ra tai n¹n ®iÖn. 2.1.12. C¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o tin cËy ®Ó kh«ng g©y ra nguy hiÓm khi c¸c hÖ thèng chøc n¨ng ®ång thêi ho¹t ®éng. 2.1.13. C¸c thiÕt bÞ b¸o hiÖu, c¸c bé phËn tù ®éng dïng m¸y vμ ng¾t thiÕt bÞ ra khái nguån n¨ng l−îng khi cã sù cè hay khi lμm viÖc ë chÕ ®é nguy hiÓm ph¶i ®−îc bè trÝ ®Çy ®ñ trong kÕt cÊu cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt. 2.1.14. Khi cÇn thiÕt, thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã phanh h·m, th× phanh h·m ®ã ph¶i ®¶m b¶o an toμn vμ phï hîp víi yªu cÇu quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan. 2.1.15. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt cã bé phËn ®óng ®ét ngét, th× kÕt cÊu cña lo¹i ®ã kh«ng ®−îc g©y ra nguy hiÓm khi bé phËn ®óng ®ét ngét lμm viÖc. 2.1.16. C¸c bé phËn cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt còng nh− c¬ cÊu kÑp ch¹t, n©ng h¹ hay truyÒn ®éng ph¶i ®−îc trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn ng¨n ngõa kh¶ n¨ng g©y ra nguy hiÓm khi mÊt mét phÇn hay toμn phÇn n¨ng l−îng (®iÖn, thñy lùc, khÝ nÐn ) còng nh− khin¨ng l−îng ®−îc phôc håi. 2.1.17. §Ó ng¨n ngõa tai n¹n ®iÖn (kÓ c¶ tr−êng hîp c«ng nh©n thao t¸c nhÇm) thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i tu©n theo nh÷ng yªu cÇu chÝnh sau ®©y: C¸c phÇn dÉn ®iÖn cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã thÓ g©y ra nguy hiÓm ph¶i ®−îc c¸ch livμ che ch¾n cÈn thËn; C¸c phÇn kim lo¹i cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã thÓ cã ®iÖn ¸p nguy hiÓm th× ph¶i nèi®Êt (nèi kh«ng) hoÆc ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ kh¸c; Bè trÝ nh÷ng phÇn dÉn ®iÖn hë n»m kÝn trong th©n m¸y hoÆc trong tñ ®iÖn kho¸cöa ch¾c ch¾n; Trong s¬ ®å m¹ch ®iÖn cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i cã thiÕt bÞ ng¾t m¹ch tËp trung khái l−íi ®iÖn. Khi cung cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ s¶n xuÊt b»ng nguån ®iÖn riªng ph¶ing¾t ®iÖn ¸p ë nguån chung mμ kh«ng cÇn ng¾t ®iÖn ¸p ë m¹ch ®iÖn cña thiÕt bÞs¶n xuÊt. 2.1.18. KÕt cÊu cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i lo¹i trõ ®−îc kh¶ n¨ng tÝch tô c¸c ®iÖn tÝch tÜnh ®iÖn víi møc ®é nguy hiÓm..ë nh÷ng thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã m¹ch chøa c¸c ®iÖn dung ph¶i cã thiÕt bÞ khö c¸c®iÖn tÝch d−. 2.1.19. C¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh lμm viÖc sinh lμ c¸c chÊt ®éc, ch¸y næ th× ph¶i l¾p theo bé phËn hÕt th¶i. 2.1.20. Khi cÇn thiÕt th× c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i cã bé phËn xö lý c¸c chÊt ®éc h¹i nguy hiÓm. §èi víi c¸c chÊt kh«ng xö lý cïng nhau ®−îc th× ph¶i cã biÖn ph¸p riªng. 2.1.21. KÕt cÊu cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o lo¹i trõ hoÆc lμm gi¶m ån, rung, siªu ©m ®Õn møc ®é cho phÐp.   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2290: 1978   2.1.22. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt, trong qu¸ tr×nh lμm viÖc sinh ra nh÷ng tia bøc x¹ cã h¹i, th× cÇn ph¶i cã ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ. 2.2. C¸c yªu cÇu ®èi víi bé phËn ®iÒu khiÓn. 2.2.1. C¸c bé phËn ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ s¶n xuÊt cÇn phï hîp víi nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n sau: Cã h×nh d¹ng, kÝch th−íc, bÒ mÆt ®¶m b¶o lμm viÖc an toμn vμ thuËn tiÖn; Bè trÝ gi÷a chóng víi nhau n»m trong vïng thao t¸c hîp lÝ nhÊt. Khi bè trÝ ph¶i tÝnh lùc ®iÒu khiÓn, H−íng chuyÓn ®éng, tr×nh tù lμm viÖc vμ 1 sè sö dông chóng; Lùc ®iÒu khiÓn kh«ng v−ît qu¸ møc vμ tÇn sè sö dông quy ®Þnh. 2.2.2. ViÖc ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ s¶n xuÊt thuéc cïng mét nhãm ph¶i ®¶m b¶o thèng nhÊt (tay g¹t, bμn ®¹p, nót bÊm, dông cô ®o, dông cô kiÓm tra kÝch th−íc, quy t¾c ®iÒu khiÓn, b¶ng chØ dÉn dÊu hiÖu...) H−íng quay cña v« l¨ng, tay biªn, c¸nh tay ®ßn, bμn ®¹p... cÇn phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh ®· ban hμnh ®èi víi tõng nhãm thiÕt bÞ. 2.2.3. Bé phËn ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i ®¶m b¶o ®é tin cËy hoÆc cã kho¸ liªn ®éng ®Ó lo¹i t×m nh÷ng thao t¸c kh«ng ®óng tr×nh tù hay cã s¬ ®å, b¶ng chØ dÉn ghi chó râ rμng. 2.2.4. KÕt cÊu vμ bè trÝ bé phËn ®iÒu khiÓn cÇn lo¹i trõ kh¶ n¨ng tù ®ãng hay më thiÕt bÞ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh vËn hμnh. 2.2.5. C¬ cÊu xö lÝ sù cè (nót h·m, tay h·m...) ph¶i s¬n mμu ®á, ghi chó râ ý nghÜa vμ ph−¬ng ph¸p sö dông, ®Æt n¬i thuËn tiÖn cho ng−êi vËn hμnh. Mμu tÝn hÞÖu cña c¬ cÊu xö lÝ sù cè ph¶i bÒn l©u h¬n thêi gian phôc vô cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt. 2.2.6. §èi víi c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn thiÕt bÞ s¶n xuÊt do nhiÒu ng−êi vËn hμnh cïng mét lóc th× ph¶i cã kho¸ liªn ®éng ®Ó b¶o ®¶m tr×nh tù thao t¸c cÇn thiÕt. Trong tr−êng hîp cã mét bé phËn nμo ®ã cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã kh¶ n¨ng g©y nguy hiÓm n»m ngoμi tÇm nh×n thÊy cña ng−êi vËn hμnh th× ph¶i trang bÞ thªm bé phËn ®ãng ng¾t sù cè phô. 2.3. C¸c yªu cÇu ®èi víi ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ trong kÕt cÊu cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt. 2.3.1. Ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ tr−íc khi lμm viÖc hoÆc cã kho¸ liªn ®éng ®Ó khèng chÕ kh«ng cho thiÕt bÞ s¶n xuÊt lμm viÖc khi kh«ng cã ph−¬ng tiÖn b¶ovÖ hay khi ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ bÞ h− háng. 2.3.2. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ph¶i lu«n gi÷ ®−îc chøc n¨ng lμm viÖc cña nã, kh«ng bÞ mÊt t¸c dông (gi¶m t¸c dông) khi ph¸t sinh nguy hiÓm hoÆc khi cã ng−êi tiÕp xóc gÇn vïng nguy hiÓm. 2.3.3. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ph¶i t¸c dông cho ®Õn khi c¸c yÕu tè nguy hiÓm (cã h¹i) kh«ng cßn tån t¹i n÷a. 2.3.4. Sù háng hãc cña bÊt k× mét ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ nμo còng kh«ng ®−îc lμm ng−ng t¸c dông cña c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ kh¸c hoÆc g©y thªm nguy hiÓm. 2.3.5. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ph¶i bè trÝ ë vÞ trÝ thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra vμ vËn hμnh. Trong c¸c tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i dïng nh÷ng trang bÞ tù ®éng ®Ó kiÓm tra ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ. 2.3.6. C¸c lo¹i bao che kiÓu quay, b¶n lÒ, di ®éng, còng nh− c¸c n¾p ®Ëy, cöa më, tÇm ch¾n trong c¸c bao che ®ã ho¹c trong vá m¸y cÇn ph¶i cã c¬ cÊu ®Ó lo¹i trõ kh¶ n¨ng th¸o, më ngÉu nhiªn vμ khi cÇn thiÕt ph¶i cã kho¸ liªn ®éng ®Ó ®¶m b¶o ng-−ng qu¸ tr×nh lμm viÖc khi th¸o më bao che. 2.3.7. §Ó phßng ngõa nguy hiÓm cÇn sö dông nh÷ng bé tÝn hiÖu b»ng ©m thanh, ¸nh s¸ngvμ mμu s¾c. 2.3.8. Bé tÝn hiÖu ph¶i bè trÝ ë vÞ trÝ cã thÓ nh×n thÊy vμ nghe ®èi víi ng−êi vËn hμnh hay nh÷ng ng−êi lμm viÖc trong ph¹m vi vïng nguy hiÓm cã liªn quan ®Õn. TÝn hiÖu b¸o ®éng (tÝn hiÖu nguy hiÓm) ph¶i dÔ ph©n biÖt víi c¸c lo¹i ©m thanh kh¸c.   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2290: 1978   2.3.9. §èi víi nh÷ng phÇn cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt cã thÓ g©y ra nguy hiÓm th× ph¶i s¬n mμu tÝn hiÖu an toμn vμ ghi dÊu hiÖu an toμn. 2.3.10. ThiÕt bÞ s¶n xuÊt khi xuÊt tr−íc ph¶i cã ®Çy ®ñ bao che an toμn vμ c¬ cÊu b¶o hé. 2.4. Yªu cÇu an toμn ®èi víi viÖc l¾p r¸p, söa ch÷a, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n. 2.4.1. Trªn nh÷ng thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i cã san thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o an toμn vμ thuËn tiÖn cho viÖc l¾p r¸p vμ söa ch÷a. 2.4.2. §èi víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt còng nh− nh÷ng bé phËn cña nã khi cÇn thiÕt ph¶i n©ng h¹, nÕu kh«ng thuËn tiÖn th× ph¶i cã thªm c¬ cÊu hoÆc vÞ trÝ ®Ó mãc buéc. 3. §Æc ®iÓm viÖc x©y dùng tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu an toμn ®èi víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt 3.1. C¸c tiªu chuÈn vÒ an toμn ®èi víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh trong TCVN 2287: 1978 vμ tiªu chuÈn nμy. 3.2. ViÖc quy ®Þnh c¸c yªu cÇu an toμn ph¶i xÐt ®Õn ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, sù ho¹t ®éng cña c¸c bé phËn vμ cña c¶ hÖ thèng, chøc n¨ng cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt sau khi ®· x¸c ®Þnh ®−îc nguån sinh ra c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i. 3.3. tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu an toμn ®èi víi thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i bao gåm phÇn më ®Çu vμc¸c phÇn sau ®©y: Yªu cÇu an toμn ®èi víi c¸c phÇn c¬ b¶n cña kÕt cÊu vμ hÖ thèng ®iÒu khiÓn; Yªu cÇu ®èi víi viÖc bè trÝ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ trªn thiÕt bÞ; Yªu cÇu an toμn ®èi víi viÖc l¾p r¸p, söa ch÷a, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n; Ph−¬ng ph¸p kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toμn (ph−¬ng ph¸p thö nghiÖm); Trong tiªu chuÈn cã thÓ bao gåm c¸c phÇn kh¸c hay cã thÓ kh«ng ®−a vμo mét phÇn®· nªu ë trªn, nÕu kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn an toμn cña thiÕt bÞ; 3.4. PhÇn yªu cÇu an toμn ®èi víi c¸c phÇn c¬ b¶n cña kÕt cÊu vμ hÖ thèng ®iÒu khiÓn ph¶i bao gåm c¸c yªu cÇu an toμn quy ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm vÒ chøc n¨ng, l¾p ®Æt vËn hμnh cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt vμ nh÷ng phÇn cña chóng nh− sau: Ng¨n ngõa, h¹n chÕ t¸c ®éng nguy hiÓm vμ cã h¹i cã thÓ x¶y ra ®Õn møc cho phÐp; Lo¹i trõ nguyªn nh©n g©y ra c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt; Bè trÝ c¸c bé phËn ®iÒu khiÓn vμ c¸c yªu cÇu kh¸c; Trong tiªu chuÈn cña tõng nhãm thiÕt bÞ s¶n xuÊt riªng biÖt ph¶i ghi râ; PhÇn chuyÓn ®éng, dÉn ®iÖn vμ c¸c phÇn nguy hiÓm kh¸c cÇn ®−îc bao che; TrÞ sè cho phÐp cña ®Æc tÝnh ån vμ ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh chóng; TrÞ sè cho phÐp cña ®Æc tÝnh rung xãc, ph−¬ng ph¸p x¸c ®inh vμ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ Møc ®é cho phÐp cña c¸c tia bøc x¹ vμ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra; TrÞ sè nhiÖt ®é cho phÐp cña bé phËn ®iÒu khiÓn vμ bÒ mËt cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt Gi¸ trÞ cho phÐp cña lùc t¸c ®éng lªn bé phËn ®iÓu khiÓn; C¸c yªu cÇu ®èi víi thiÕt bÞ b¶o vÖ liªn ®éng, c¬ cÊu phanh h·m vμ c¸c ph−¬ng ph¸p b¶o vÖ kh¸c. 3.5. PhÇn yªu cÇu ®èi víi ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ trªn thiÕt bÞ ph¶i bao gåm c¸c yªu cÇu quy ®Þnh c¸c ®Æc ®iÓm cña kÕt cÊu, bè trÝ, kiÓm tra vμ viÖc sö dông ph−¬ng tiÖn quan s¸t nh− sau: Bao che b¶o vÖ, mμn ch¾n vμ c¸c ph−¬ng tiÖn chèng siªu ©m, bøc x¹ ion vμ c¸c bøc x¹ kh¸c; Ph−¬ng tiÖn ®Ó th¶i c¸c ch.¾t nguy hiÓm vμ cã h¹i ra khái vïng lμm viÖc; Kho¸ liªn ®éng b¶o vÖ; MÇu tÝn hiÖu cña thiÕt bÞ s¶n xuÊt; BiÓn b¸o phßng ngõa. 3.6. PhÇn “yªu cÇu an toμn ®èi víi viÖc l¾p r¸p söa ch÷a, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n” ph¶i bao gåm c¸c yªu cÇu ®Æc tr−êng cho thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ®¶m b¶o an toμn khi thùc hiÖn c«ng viÖc theo chØ dÉn, trong ®ã kÓ c¶ c¸c dông cô n©ng h¹ vμ vËn chuyÓn.   Page 4 
  5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2290: 1978   3.7. Néi dung phÇn "ph−¬ng ph¸p kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toμn" ph¶i theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn Nhμ n−íc hiÖn hμnh. 3.8. Yªu cÇu an toμn ®èi víi c¸c chi tiÕt vμ bé phËn trong thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i ®−îc quy ®Þnh trong tiªu chuÈn cña chi tiÕt vμ bé phËn   Page 5 
Đồng bộ tài khoản