TCVN 2291 1978

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
153
lượt xem
73
download

TCVN 2291 1978

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2291 1978, Phương tiện bảo vệ người lao động- phân loại: ngăn ngừa hoặc giảm tác động của yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất đối với người lao động và các qui định…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2291 1978

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 2291: 1978   Nhãm T Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ng−êi lao ®éng - Ph©n lo¹i Means of labour protection - Classifications . Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho c¸c ph−¬ng tiÖn ng¨n ngõa hoÆc gi¶m t¸c ®éng cña yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt ®èi víi ng−êi lao ®éng vμ quy ®Þnh c¸c nguyªn t¾c chung, ph©n lo¹i c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ng−êi lao ®éng vμ nªu lªn ®Æc ®iÓm viÖc nghiªn cøu x©y dùng tiªu chuÈn vÒ yªu cÇu ®èi víi c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ng−êi lao ®éng. 1. quy ®Þnh chung 1.1. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ cÇn t¹o ra nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn nhÊt cho c¬ thÓ con ng−êi thÝch øng víi m«i tr−êng xung quanh vμ b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lao ®éng tèt nhÊt. 1.2. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ kh«ng ®−îc g©y ra c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt. 1.3. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ cÇn ®¸p øng yªu cÇu thÈm mÜ c«ng nghiÖp vμ c«ng th¸i häc (ecgonomic). 1.4. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ cÇn b¶o ®¶m hiÖu qu¶ cao vμ sö dông thuËn tiÖn. 1.5. Lùa chän c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ tr−êng tõng tr−êng hîp cÇn tÝnh ®Õn yªu cÇu an toμn cho lo¹i c«ng viÖc ®ã. 1.6. Trong nh÷ng tr−êng hîp khi kÕt cÊu cña thiÕt bÞ, tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt gi¶i ph¸p quy ho¹ch kiÕn tróc vμ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ tËp thÓ ch−a ®¶m b¶o an toμn lao®éng th× ph¶i sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. 1.7. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ cÇn ®−îc ®¸nh gi¸ vÒ c¸c chØ tiªu an toμn, vÖ sinh, sinh lÝ vμ sö dông. 2. Ph©n lo¹i c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ng−êi lao ®éng. 2.1. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ng−êi lao ®éng ®−îc chia lμm hai lo¹i theo tÝnh chÊt sö dông: Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ tËp thÓ; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. 2.2. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ tËp thÓ ®−îc chia theo c«ng dông nh− sau: Ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¶m b¶o m«i tr−êng kh«ng khÝ trong gian phßng s¶n xuÊt vμ chç lμm viÖc theo chØ tiªu cho phÐp; Ph−¬ng tiÖn ®Ó ®¶m b¶o møc chiÕu s¸ng trong gian phßng s¶n xuÊt vμ chç lμm theo chØ tiªu cho phÐp; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng bøc x¹ ion; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng bøc x¹ hång ngo¹i; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng bøc x¹ tö ngo¹i; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng bøc x¹ ®iÖn tõ Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng bøc, x¹ laze; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng tÜnh ®iÖn; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng ån; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng rung; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ siªu ©m; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng nhiÖt ®é cao vμ thÊp cña m«i tr−êng kh«ng khÝ xung quanh; Ph−¬ng tiÖn b¶o vé chèng t¸c dông cña c¸c yÕu tè c¬ häc; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng t¸c dông cña c¸c yÕu tè ho¸ häc; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ®−îc chia theo c«ng dông nh− sau: QuÇn ¸o c¸ch li; QuÇn ¸o chuyªn dïng; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ®Çu; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¬ quan h« hÊp;   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 2291: 1978   Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ mÆt; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¬ quan thÞ gi¸c; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¬ quan thÝnh gi¸c; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ tay; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ch©n; Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ da; Ph−¬ng tiÖn phßng ngõa. 3. §Æc ®iÓm viÖc nghiªn cøu x©y dùng c¸c tiªu chuÈn vÒ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ng−êi lao ®éng 3.1. ViÖc x©y dùng vμ néi dung tiªu chuÈn vÒ c¸c yªu cÇu ®èi víi c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖng−êi lao ®éng ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh nªu trong TCVN 2287 : 1978 vμ tiªu chuÈn nμy. 3.2. C¸c tiªu chuÈn vÔ lo¹i vμ kiÓu cöa c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ cÇn bao gåm viÖc ph©n lo¹i c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ vμ c¸c yªu cÇu chung ®èi víi lo¹i vμ kiÓu ®ã. 3.3. §èi víi c¸c tiªu chuÈn vÒ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n, phÇn "yªu cÇu kÜ thuËt" cÇn tr×nh bμy nh÷ng nhu cÇu an toμn vÒ kÕt cÊu. 3.4. C¸c tiªu chuÈn vÒ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ cô thÓ ph¶i quy ®Þnh quy t¾c sö dông vμ vËn hμnh. Phô lôc Danh môc c¸c d¹ng ph−¬ng tiÖn chñ yÕu b¶o vÖ ng−êi lao ®éng 1. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ tËp thÓ 1.1. Ph−¬ng tiÖn ®¶m b¶o m«i tr−êng kh«ng khÝ kh«ng gian s¶n xuÊt vμ chç lμm viÖc theo chØ dÉn cho phÐp: Duy tr× gi¸ trÞ chuÈn cña ¸p suÊt khÝ quyÓn; Th«ng giã vμ lμm s¹ch kh«ng khÝ; §iÒu hoμ kh«ng khÝ; Khu tró c¸c yÕu tè ®éc h¹i; S−ëi Êm; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; Khö s¹ch kh«ng khÝ. 1.2. Ph−¬ng tiÖn ®¶m b¶o møc ®é chiÕu s¸ng gian phßng s¶n xuÊt vμ chç lμm viÖc theo c¸c chØ tiªu cho phÐp. Nguån s¸ng; ThiÕt bÞ chiÕu s¸ng; Cöa lÊy ¸nh s¸ng; Che ch¾n ¸nh s¸ng; Läc ¸nh s¸ng. 1.3. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng bøc x¹ ion bao gåm: Che ch¾n; Bao kÝn; Th«ng giã vμ lμm s¹ch kh«ng khÝ; VËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n c¸c ®èng vÞ phãng x¹; Bao phñ b¶o vÖ; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; §iÒu khiÓn tõ xa; DÊu hiÖu an toμn. 1.4. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng bøc x¹ hång ngo¹i bao gåm: Che ch¾n; Bao kÝn; C¸ch nhiÖt; Th«ng giã; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; §iªu khiÓn tõ xa; DÊu hiÖï an toμn. 1.5. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng bøc x¹ tö ngo¹i bao gåm: Che ch¾n; Th«ng giã KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; §iÒu khiÓn tõ xa; DÊu hiÖu an toμn. 1.6. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng bøc x¹ ®iÖn tõ bao gåm: Che ch¾n; Bao phñ b¶o vÖ; Bao kÝn; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu;   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 2291: 1978   §iÓu khiÓn tõ xa; DÊu hiÖu an toμn. 1.7. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng bøc x¹ laze bao gåm: Che ch¾n; DÊu hiÖu an toμn. 1.8. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng ®iÖn tr−êng vμ tõ tr−êng bao gåm: Che ch¾n; Nèi ®Êt b¶o vÖ; C¸ch li vμ bao phñ; DÊu hiÖu an toμn. 1.9. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng tai n¹n do dßng ®iÖn bao gåm: Che ch¾n; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; C¸ch ®iÖn vμ bao phñ; Nèi ®Êt b¶o vÖ vμ nèi kh«ng; Ng¾t tù ®éng; CËn b»ng thÕ vμ h¹ ¸p; §iÓu khiÓn tõ xa; Phßng ngõa; Chèng sÐt vμ phãng ®iÖn; DÊu hiÖu an toμn. 1.10. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng tÜnh ®iÖn bao gåm: ThiÕt bÞ nèi ®Êt; ThiÕt bÞ lμm Èm kh«ng khÝ; C¸c líp phñ vμ c¸c chÊt tÈm chèng tÜnh ®iÖn; Trung hoμ tÜnh ®iÖn. 1.11. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng ån bao gåm: Che ch¾n; C¸ch ©m vμ hÊp thô ©m; Tiªu ©m; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; §iÓu khiÓn tõ xa. 1.12. Ph−¬ng tiÖn chèng rung bao gåm: Che ch¾n; Ng¨n c¸ch rung, khõ rung, hÊp thô rung; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; §iªu khiÓn tõ xa. 1.13. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng siªu ©m gåm: Che ch¾n; C¸ch ©m vμ hÊp thô ©m; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; §iÓu khiÓn tõ xa. 1.14. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng nhiÖt ®é cao vμ thÊp cña m«itrõêng kh«ng khÝ xung quanh gåm: Che ch¾n; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; C¸ch nhiÖt; §iÓu khiÓn tõ xa; ' S−ëi Êm vμ lμm m¸t. 1.15. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng t¸c dông cña c¸c yÕu tè c¬ häc bao gåm: Che ch¾n; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; Phßng ngõa; §iÓu khiÓn tõ xa; Phanh h·m; DÊu hiÖu an toμn. 1.16. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ chèng t¸c dông cña c¸c yÕu tè ho¸ häc bao gåm: Che ch¾n; KiÓm tra tù ®éng vμ b¸o hiÖu; Bao kÝn; Th«ng giã vμ lμm s¹ch kh«ng khÝ; Khö chÊt ®éc; §iÓu khiÓn tõ xa; DÊu hiÖu an toμn. 1.17. Ph−¬ng tiÖn chèng t¸c dông cña c¸c yÕu tè sinh vËt häc bao gåm: S¸t trïng, khö trïng, diÖt c«n trïng vμ khö läc; .   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 2291: 1978   Che ch¾n; Th«ng giã vμ lμm s¹ch kh«ng khÝ; Bao kÝn; DÊu hiÖu an toμn. 2. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n 2.1. QuÇn ¸o c¸ch li: Bé quÇn ¸o khÝ nÐn; Bé quÇn ¸o ng¨n n−íc; Bé quÇn ¸o thî lÆn hoÆc quÇn ¸o phi c«ng. 2.2. QuÇn ¸o chuyªn dïng gåm: Bé quÇn ¸o liÒn, quÇn yÕm; ¸o; QuÇn; Bé quÇn ¸o ®−êng bé; ¸o choμng; ¸o kho¸c ngoμi; ¸o Êm ng¾n, quÇn Êm; YÕm (t¹p dÒ); Gilª; §Öm vai. 2.3. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ®Çu gåm: Mò cøng; Mò trïm tai; Mò trïm ®Çu cã phÇn che cæ vμ vai; Mò mÒm; Kh¨n trïm ®Çu; Nãn. 2.4. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¬ quan h« hÊp bao gåm: MÆt n¹, khÈu trang läc ®éc; MÆt n¹, khÈu trang vμ mÆt trïm cÊp khÝ. 2.5. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ mÆt bao gåm: MÆt n¹ chèng chÊn th−¬ng; TÊm ch¾n. 2.6. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¬ quan thÞ gi¸c bao gåm: KÝnh. 2.7. Phu¬ng tiÖn b¶o vÖ c¬ quan thÝnh gi¸c bao gåm: Mò chång ån; BÞt tai chèng ån; Nót tai chèng ån. 2.8. Phu¬ng tiÖn b¶o vÖ tay bao gåm: Bao tay hai ngãn; Bao tay n¨m ngãn; Bao ngãn tay; Bao c¸nh tay. 2.9. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ch©n bao gåm: ñng cao cæ; ñng ng¾n; GiÊy cao cæ; GiÊy ng¾n cæ; GiÊy ñng bao ngoμi; Bao èng ch©n (ghÕt, xμ c¹p). 2.10. Ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ da ch©n bao gåm: ChÊt röa; Bét nh·o; Crem; DÇu. 2.11. Ph−¬ng tiÖn phßng ngõa bao gåm: D©y an toμn; Th¶m c¸ch ®iÖn; §Öm ®Çu gèi, ®Öm khuûu tay, ®Öm bông; Dông cô cÇm tay c¸ch li, c¸nh tay m¸y; Phao; L−íi.   Page 4 
Đồng bộ tài khoản