TCVN 2292 1978

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
203
lượt xem
89
download

TCVN 2292 1978

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2292 1978, Tiêu chuẩn này áp dụng đới với công việc sơn dùng cho các loại sơn dạng bột và quy định những yêu cầu chung về an toàn khi chuẩn bị và tiến hành sơn,…

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2292 1978

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2292:1978   C«ng viÖc s¬n - Yªu cÇu chung vÒ an toμn Paniting works - General safety requirements Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®èi víi c«ng viÖc s¬n dïng cho s¬n c¸c lo¹i, kÓ c¶ s¬n d¹ng bét vμ quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu chung vÒ an toμn khi chuÈn bÞ vμ tiÕn hμnh s¬n. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông cho c«ng viÖc s¬n trong x©y dùng, söa ch÷a nhμ cöa, c«ng tr×nh. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. ViÖc nghiªn cøu, tæ chøc vμ thùc hiÖn c¸c qu¸ tr×nh s¬n ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña TCVN 2288: 1978 vμ tiªu chuÈn nμy. 1.2. Qu¸ tr×nh s¬n ph¶i ®¶m b¶o an toμn trong tÊt c¶ c¸c kh©u sau: a. ChuÈn bÞ bÒ mÆt cña vËt ®−îc s¬n bao gåm: c¹o. rØ, tÈy líp s¬n cò, khö dÇu mì vμ båi ®¾p nh÷ng chç bÞ gØ ¨n mßn; b. Phun quÐt c¸c lo¹i vËt liÖu s¬n kÓ c¶ viÖc chuÈn bÞ pha chÕ s¬n, cä röa lμm s¹ch c¸c thïng l−êng, thïng chøa, c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt, c¸c dông cô vμ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ; c. SÊy kh« mμng s¬n vμ lμm ch¶y s¬n bét ®Ó t¹o mμng; d. Gia c«ng bÒ mÆt mμng s¬n (mμi, ®¸nh bãng). 1.3. Khi tiÕn hμnh c«ng viÖc s¬n ph¶i lo¹i trõ kh¶ n¨ng ch¸y, næ trªn c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ (buång s¬n, m¸y mãc, dông cô), trong c¸c gian s¶n xuÊt, ë b·i s¬n ngoμi gian s¶n xuÊt, ®ång thêi ph¶i lo¹i trõ hoÆc lμm gi¶m c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong trong s¶n xuÊt giíi h¹n cho phÐp. Cô thÓ: a. ån, rung vμ siªu ©m ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ bÒ mÆt vËt ®−îc s¬n còng nh− khi thiÕt bÞ th«ng giã ho¹t ®éng; b. Bôi vμ khÝ trong kh«ng khÝ; c. NhiÖt ®é cña s¬n, cña dung m«I röa vμ khö dÇu mì, cña h¬i vμ khÝ, cña c¸c phÇn trªn thiÕt bÞ vμ vËt ®−îc s¬n; d. §é Èm, nhiÖt ®é vμ sù l−u chuyÓn cña kh«ng khÝ ë chç tiÕn hμnh s¬n, trong ph©n x−ëng s¬n, buång s¬n; e. Nh÷ng phÇn dÉn ®iÖn kh«ng ®−îc b¶o vÖ trªn thiÕt bÞ chuÈn bÞ bÒ mÆt, thiÕt bÞ s¬n ®iÖn vμ s¬n ®iÖn di ®éng, thiÕt bÞ sÊy; f. Sù ion ho¸ kh«ng khÝ ë khu vùc s¬n ®iÖn; g. C−êng ®é ®iÖn tr−êngvμ ®iÖn tÝch tÜnh ®iÖn ph¸t sinh khi tiÕn hμnh s¬n trong ®iÖn tr−êng tÜnh ®iÖn, khi chuyÓn s¬n theo ®−êng èng, khi khuÊy, rãt vμ phun s¬n; h. C¸c bøc x¹ tö ngo¹i, hång ngo¹i, alta, bªta, guma, r¬n ghen ph¸t sinh khi thiÕt bÞ s¬n ®iÖn ho¹t ®éng; i. ChuyÓn ®éng cña m¸y vμ nh÷ng bé phËn chuyÓn ®éng cña thiÕt bÞ s¬n kh«ng ®−îc b¶o vÖ, còng nh− sù di chuyÓn cña vËt ®−îc s¬n; j. Thμnh phÇn ®éc h¹i trong c¸c lo¹i s¬n vμ nh÷ng thμnh phÈm kh¸c ¶nh h−ëng ®Õn søc khoÎ con ng−êi; k. C¸c tia s¬n x× ra do thiÕt bÞ s¬n b»ng ¸p lùc bÞ hë. 2. Yªu cÇu ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghÖ 2.1. C«ng viÖc s¬n cÇn ®−îc tiÕn hμnh trong c¸c ph©n x−ëng s¬n, buång s¬n, trong c¸c thiÕt bÞ chuyªn dïng hoÆc ë b·i s¬n. ë ®ã ph¶i cã c¸c thiÕt bÞ th«ng giã (hÕt chung vμ hÕt côc bé) vμ c¸c ph−¬ng tiÖn phßng chèng ch¸y. T¹i c¸c thiÕt bÞ s¬n, buång s¬n ph¶i cã biÖn ph¸p c¸ch li kh«ng cho c¸c chÊt ®éc h¹i trong s¬n to¶ ra m«i tr−êng chung quanh. 2.1.1. HÖ thèng th«ng giã hÕt côc bé t¹i buång s¬n, b·i sën (phun s¬n bét), trªn thiÕt bÞ mμi bãng bÒ mÆt mμng s¬n (mμi kh«) ph¶i cã thiÕt bÞ l¾ng ®Ó kh«ng lμm t¾c ®−êng èng dÉn giã,   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2292:1978   ®ång thêi ph¶i cã kho¸ liªn ®éng ®Ó ®¶m b¶o sao cho chØ phun ra khi thiÕt bÞ th«ng giã ®· ho¹t ®éng. 2.1.2. Khi tiÕn hμnh s¬n phÝa trong c¸c ng¨n, mÆt trong tμu thuû, toa xe, m¸y bay c¸c vËt ®−îc s¬n cã dung tÝch lín, ph¶i cã thiÕt bÞ th«ng giã côc bé. 2.1.3. §èi víi nh÷ng vËt lín cã thÓ tiÕn hμnh s¬n trùc tiÕp t¹i chç l¾p r¸p mμ ë ®ã kh«ng cã thiÕt bÞ th«ng giã chuyªn dïng, ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu sau: a. Khi tiÕn hμnh s¬n ph¶i ngõng c¸c ho¹t ®éng kh¸c ë chung quanh; b. Dïng thiÕt bÞ th«ng giã chung ®Ó lμm tho¸ng buång s¬n; c. Sö dông dông cô vμ ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ ®−êng h« hÊp cho thî s¬n; d. Cã biÖn ph¸p phßng chèng ch¸y næ. 2.2. Khi thiÕt kÓ ph©n x−ëng míi, c¶i t¹o ph©n x−ëng cò, cê khÝ ho¸ vμ tù ®éng ho¸ quy tr×nh c«ng nghÖ s¬n ph¶i lo¹i trõ hoÆc lμm gi¶m t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt. 2.3. Khi nghiªn cøu vμ thùc hiÖn c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ s¬n, ph¶i cã biÖn ph¸p hoμ, thu gãp s¬n vμ c¸c ho¸ chÊt v−¬ng v·i, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p xö lÝ n−íc nhiÔm ®éc vμ bôi khÝ tr−íc khi th¶i ra ngoμi. 2.4. Khi cung cÊp nguyªn vËt liÖu (dung dÞch khö dÇu mì, dung dÞch röa, c¸c lo¹i s¬n) kh«ng khÝ nÐn, nhiÖt n¨ng, ®iÖn n¨ng tíi c¸c bé phËn cña thiÕt bÞ s¬n cè ®Þnh, trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ cÇn thiÕt cho c«ng nh©n. §èi víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ cã dung tÝch lín h¬n lm3, ph¶i cã bé phËn x¶ chÊt láng khi x¶y ra sù cè. 2.5. Khi sö dông nh÷ng lo¹i s¬n cã chÊt phãng x¹, ph¶i tiÕn hμnh theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ vÖ sinh vμ an toμn ®· ban hμnh. 3. Yªu cÇu ®èi víi c¸c buång s¬n trong ph©n x−ëng vμ c¸c khu vùc s¬n 3.1. C¸c ph©n x−ëng s¬n, khu vùc s¬n, c¸c phßng phô ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒx©y dùng vμ vÖ sinh ®· ban hμnh. 3.2. NhiÖt ®é, ®é Èm t−¬ng ®èi, tèc ®é l−u chuyÓn cña kh«ng khÝ trong ph¹m vi lμm viÖc cña buång s¬n, ph©n x−ëng s¬n kh«ng ®−îc v−ît qu¸ giíi h¹n quy ®Þnh. 3.3. NÕu v× yªu cÇu c«ng nghÖ, bé phËn s¬n ph¶i ®i theo d©y chuyÒn c«ng nghÖ th× c«ng viÖc s¬n cã thÓ bè trÝ trong gian s¶n xuÊt chung, nh÷ng víi ®iÒu kiÖn bé phËn s¬n ®ã ph¶i che ch¾n, ®Æt thiÕt bÞ th«ng giã hÕt, ®ång thêi c¸c c«ng viÖc trong gian s¶n xuÊt chung ®ã kh«ng cã nguy c¬ næ, ch¸y. 3.3.1. Khi sö dông c¸c lo¹i s¬n láng, nÕu s¬n ®ã cã kh¶ n¨ng h×nh thμnh hçn hîp ch¸y næ th× vïng b¸n kÝnh 5m tÝnh tõ chç bè trÝ thiÕt bÞ s¬n kÝn vμ c¸c thïng chøa vËt liÖu s¬n ®−îc coi lμ vïng cã nguy c¬ ch¸y næ. 3.3.2. Khi dïng s¬n láng ®Ó s¬n nh÷ng vËt cã kÝch th−íc lín trªn c¸c b·i s¬n, ph¶i tiÕn hμnh ®¶o ng¨n vμ bè trÝ thiÕt bÞ hÕt bôi s¬n, kh«ng khÝ bÈn ra khái vïng lμm viÖc. Vïng cã b¸n kÝnh 5m tÝnh tõ mÐp bμn s¬n, vμ cao 5m tÝnh tõ vËt ®−îc s¬n ph¶i coilμ vïng cã nguy c¬ ch¸y næ. 3.4. NÕu trong buång cña ph©n x−ëng s¶n xuÊt cã c¸c thiÕt bÞ khi lμm viÖc ph¸t sinh ra bôi (bé phËn chuyªn bét s¬n mμi kh«, ®¸nh bãng) víi giíi h¹n bèc ch¸y lμ 65g/m3 hoÆc thÊp h¬n th× toμn bé ph©n x−ëng ®ã ®−îc coi lμ ph©n x−ëng s¶n xuÊt cã nguyc¬ ch¸y næ. NÕu bé phËn ph¸t sinh ra bôi ®−îc c¸ch li víi ph©n x−ëng s¶n xuÊt chung b»ng c¸c v¸ch ng¨n bôi víi giíi h¹n chÞu löa lμ 0,75 giê th× chØ cã bé phËn c¸ch li lμ bé phËn s¶n xuÊt cã nguy c¬ ch¸y næ, riªng nh÷ng buång cßn l¹i ®−îc coi lμ an toμn. 3.5. C¸c buång trong ph©n x−ëng s¬n, khu vùc s¬n, kho, chç xÕp ®Æt nh÷ng vËt chuÈn bÞ s¬n, b·i s¬n ph¶i ®−îc trang bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn phßng chèng ch¸y theo quy ®Þnh.   Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2292:1978   4. Yªu cÇu ®èi víi nguyªn vËt liÖu vμ b¸n thμnh phÈm 4.1. Trong chøng tõ kÌm theo vËt liÖu s¬n, bét s¬n, dung m«i, chÊt pha lo·ng, chÊt ®ãng r¾n, c¸c b¸n thμnh phÈm dïng ®Ó röa, khö dÇu mì vμ ®¸nh bãng ph¶i ghi cô thÓ hμm l−îng phÇn tr¨m cña c¸c chÊt ®Æc biÖt nguy hiÓm vμ nh÷ng h¬i ®éc ph¸t sinh khi sö dông c¸c lo¹i ®ã. 4.2. Khi sö dông nh÷ng vËt liÖu s¬n cã th«ng sè ®Æc tn−ng cho sù ch¸y (NhiÖt ®é bïng ch¸y, nhiÖt ®é giíi h¹n ch¸y, nhiÖt ®é tù ch¸y, kh¶ n¨ng tù bèc ch¸y, ph¹m vi, träng l−îng vμ thÓ tÝch t¹o thμnh sù ch¸y), tÝnh chÊt ®éc h¹i, c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa th× nh÷ng th«ng sè nμy ph¶i nªu trong v¨n b¶n kÜ thuËt. 4.3. Khi röa vμ khö dÇu mì c¸c chi tiÕt, c¸c vËt ®−îc s¬n, ph¶i dïng nh÷ng chÊt kh«ng ch¸y vμ Ýt ®éc h¹i. Tr−êng hîp ®Æc biÖt cÇn sö dông c¸c chÊt ch¸y th× ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña c¬ quan phßng ch÷a ch¸y, ®ång thêi ph¶i cã biÖn ph¸p phßng ch¸y tÝch cùc vμ cô thÓ 5. Yªu cÇu ®èi víi viÖc bè trÝ thiÕt bi s¶n xuÊt vμ tæ chøc n¬i lμm viÖc 5.1. C¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ph¶i bè tri hîp lÝ ®Ó ng−êi c«ng nh©n thao t¸c thuËn tiÖn vμ ph©n t¸n an toμn khi cã sù cè. 5.2. Gi÷a c¸c thiÕt bÞ ph¶i ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch an toμn ®Ó lo¹i trõ t¸c ®éng nguy hiÓm vμ cã h¹i do c¸c yÕu tè s¶n xuÊt g©y nªn. 5.3. ChiÒu réng cña c¸c lèi qua l¹i kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,7 m. 5.4. ChiÒu réng cña lèi vμo ®Ó tiÕn hμnh söa ch÷a, kiÓm tra thiÕt bÞ kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,8 m. 5.5. C¸c thiÕt bÞ ®iÖn dïng trong c«ng viÖc s¬n ph¶i trang bÞ phï hîp víi nh÷ng phßng ®· xÕp h¹ng vÓ ch¸y næ. ViÖc bè trÝ còng nh− vËn hμnh c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ an toμn ®iÖn ®· ban hμnh. 5.6. Khi tæ chøc n¬i lμm viÖc cho c«ng nh©n, ph¶ichó ý ®Õn c¸c yªu cÇu vÒ c«ng th¸i häc (ecgonomic) vμ ®¶m b¶o thao t¸c thuËn lîi. 5.7. L−îng bôi s¬n x× ra khi sö dông thiÕt bÞ s¬n b»ng khÝ nÐn kh«ng ®−îc v−ît qu¸ giíi h¹n ®· quy ®Þnh. 6. Yªu cÇu ®èi víi viÖc b¶o qu¶n, vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu vμ phÕ liÖu s¶n xuÊt 6.1. C¸c lo¹i s¬n, dung m«i, chÊt pha lo·ng, chÈt ®ãng r¾n, dung dÞch khö vμ röa mì, chÊt ®¸nh bãng ph¶i ®−îc b¶o qu¶n trong c¸c kho riªng hoÆc trong c¸c tÇng hÇm(®èi víi dung m«i), ë ®ã ph¶i cã thiÕt bÞ th«ng giã vμ ph−¬ng tiÖn phßng ch÷a ch¸y. Nh÷ng chÊt dÔ ph¶n øng víi nhau ph¶i ®Ó riªng biÖt. 6.2. C¸c lo¹i s¬n vμ vËt liÖu sö dông trong qu¸ tr×nh chuÈn bÞ bÒ mÆt cña vËt ®−îc s¬n cÇn ®−îc chuÈn bÞ tËp trung trong nh÷ng phßng riªng cã thiÕt bÞ th«ng giã vμ ph- −¬ng tiÖn phßng chèng ch¸y. 6.2.1. C¸c lo¹i s¬n, dung m«i cÇn thiÕt sö dông cho l ngμy cÇn cã n¬i b¶o qu¶n riªng vμ ë ®ã ph¶i ®¶m b¶o an toμn ch¸y næ. 6.3. C¸c lo¹i s¬n dung m«i, chÊt pha lo·ng, chÊt ®ãng r¾n, c¸c chÊt dïng chÕ biÕn dung dÞch röa khö dÇu mì, chÊt ®¸nh bãng, ph¶i cã chøng tõ kÌm theo. 6.4. C¸c thïng chøa s¬n (s¬n nÒn, s¬n lãt, s¬n men), dung m«i, chÊt pha lo·ng, b¸n thμnh phÈm ph¶i cã nh·n hiÖu, tªn gäi vμ dung tÝch cña nã. §èi víi nh÷ng lo¹i s¬n pha vμ nh÷ng vËt liÖu ®Æc biÖt nguy hiÓm hoÆc t−¬ng ®èi nguy hiÓm, ph¶i ghi cô thÓ sè l−îng hiÖn cßn trong thïng. Thïng chøa ph¶i ch¾c ch¾n, kh«ng thñng, cã n¾p ®Ëy 6.5. C¸c lo¹i s¬n ®· pha chÕ s½n chØ ®−îc ®−a ®Õn n¬i lμm viÖc b»ng ®−êng èng hoÆc thïng cã n¾p ®Ëy kÝn. 6.6. NÕu kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®−a s¬n ®Õn n¬i lμm viÖc b»ng ®−êng èng th× sau khi kÕt thóc c«ng viÖc ph¶i thu håi s¬n, dung m«i, chÊt pha lo·ng cßn thõa vμo c¸c thïng kÝn vμ ®Ó trong phßng chuÈn bÞ hoÆc trong kho. C¸c vËt liÖu kh«ng cßn sö dông ®−îc n÷a ph¶i xö lÝ.   Page 3 
  4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2292:1978   6.7. ViÖc cä röa c¸c thïng l−êng, thïng chøa, c¸c dông cô s¬n ph¶i tiÕn hμnh ë chç ®· quy ®Þnh vμ ë ®ã ph¶i cã thiÕt bÞ th«ng giã. 6.8. C¸c thung chøa, thïng s¬n, dung m«i, ch¸t pha lo·ng, matit, nhùa, c¸c chÊt dÔ ch¸y ph¶i ®Ëy kÝn vμ ®Ó trong kho ®· quy ®Þnh, ë ®ã ph¶i cã thiÕt bÞ th«ng giã. Còng cã thÓ xÕp chóng ë ngoμi b·i, nh−ng b·i ®ã ph¶i c¸ch xa c¸c gian s¶n xuÊt mét kho¶ng c¸ch an toμn. 6.9. GiÎ lau s¬n, lau dÇu mì ph¶i tËp trung l¹i trong nh÷ng thïng kim lo¹i cã n¾p, sau mçi ca ph¶i mang ®æ vμo n¬i quy ®Þnh. 7. Yªu cÇu ®èi víi c«ng nh©n viªn 7.1. TÊt c¶ nh÷ng ng−êi tr−íc khi vμo lμm c¸c c«ng viÖc cã tiÕp xóc víi s¬n ®Òu ph¶i qua kh¸m søc khoÎ s¬ bé vμ sau ®ã ph¶i ®−îc kiÓm tra ®Þnh kú theo quy ®Þnh. 7.2. C«ng nh©n, kÜ s−, kÜ thuËt viªn tr−íc khi vμo lμm viÖc cã tiÕp xóc víi s¬n ®Òu ph¶i qua huÊn luyÖn, ®−îc h−íng dÉn vμ kiÓm tra kiÕn thøc vÒ kÜ thuËt an toμn ®ång thêi ph¶i n¾m ®−îc: a. C¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt cã liªn quan ®Õn c«ng viÖc m×nh sÏ lμm, c¸c chÊt ®éc h¹i trong thμnh phÈm cña vËt liÖu sÏ sö dông, tÝnh chÊt vμ t¸c dông cña chóng ®èi víi c¬ thÓ con ng−êi; b. Tr×nh tù c«ng viÖc sÏ thùc hiÖn vμ t×nh h×nh n¬i lμm viÖc cña m×nh; c. KÜ thuËt an toμn vμ vÖ sinh s¶n xuÊt, kÜ thuËt phßng chèng ch¸y; d. C¸c ph−¬ng ph¸p cÊp cøu; e. C¸c quy t¾c vÖ sinh c¸ nh©n; f. C¸c quy t¾c sö dông ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n. C«ng nh©n viªn ph¶i ®−îc h−íng dÉn l¹i vμ kiÓm tra kiÕn thøc kÜ thuËt an toμn Ýt nhÊt mét n¨m mét lÇn. 7.3. Mçi lÇn thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ, thay ®æi thiÕt bÞ, thay ®æi ®iÒu kiÖn lμm viÖc còng nh− sau mçi lÇn vi ph¹m quy t¾c an toμn, ngoμi kÕ ho¹ch huÊn luyÖn ®Þnh k× ph¶i tæ chøc h−íng dÉn thªm c«ng nh©n vÒ an toμn lao ®éng vμ kÜ thuËt phßng chèng ch¸y. 8. Yªu cÇu ®èi víi viÖc sö dông ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n 8.1. Kh«ng ®−îc phÐp cho c«ng nh©n tiÕn hμnh c¸c c«ng viÖc s¬n nÕu kh«ng cã ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n phï hîp víi yªu cÇu cña TCVN 2291: 1978. 8.2. ViÖc b¶o qu¶n, sö dông, söa ch÷a ®Þnh k×, lμm vÖ sinh vμ b¶o d−ìng dù phßng c¸c ph−¬ng tiÖn b¶o vÖ c¸ nh©n ph¶i tiÕn hμnh theo ®óng c¸c quy ®Þnh kÜ thuËt. 9. KiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toμn 9.1. Ph¶i kiÓm tra mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ hμm l−îng h¬i khÝ, bôi ®éc, c¸c chÊt ch¸y næ, ®iÒu kiÖn vi khÝ hËu trong gian lμm viÖc cña c«ng nh©n. Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp ph¶i ®Òra néi dung vμ quy ®Þnh thêi h¹n kiÓm tra ph©n tÝch m«i tr−êng kh«ng khÝ. 9.1.1. Mçi khi sö dông c¸c lo¹i vËt liÖu míi, thay ®æi c«ng nghÖ, thay ®æi chÕ ®é lμm viÖc c¶i t¹o th«ng giã, ph¶i tiÕn hμnh kh¶o s¸t m«i tr−êng kh«ng khÝ. 9.1.2. ViÖc kiÓm tra m«i tr−êng kh«ng khÝ theo yªu cÇu vÖ sinh, ph¶i bao gåm viÖc x¸c ®Þnh nång ®é h¬i, khÝ vμ bôi trong kh«ng khÝ, còng nh− vi khÝ hËu ë vïng lμm viÖc. ViÖc kiÓm tra an toμn ch¸y næ trong m«i tr−êng kh«ng khÝ cÇn tiÕn hμnh t¹i chç cã nhiÔu kh¶ n¨ng ch¸y nhÊt hoÆc ë chç tËp trung nhiÒu chÊt dÔ ch¸y. 9.2. ViÖc kiÓm tra ®Þnh k× møc ®é an toμn cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i trong s¶n xuÊt, còng nh− trong khi thay ®æi c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ph¶i ®−îc tiÕn hμnh theo quy ®Þnh cña c¬ quan thanh tra Nhμ n−íc.   Page 4 
Đồng bộ tài khoản