TCVN 246 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
311
lượt xem
97
download

TCVN 246 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 246 1986. Gạch xây –Phương pháp xác định độ bền nén. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 246: 1967 quy định phương pháp xác định độ bền nén cho các loại gạch xây dựng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 246 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 246 : 1986 G¹ch x©y –Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn Bricks - Method for determination of compressive strength Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 246: 1967 quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn cho c¸c lo¹i g¹ch x©y dùng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông. 1. ThiÕt bÞ thö 1.1. M¸y Ðp cã ®é chÝnh x¸c kh«ng thÊp h¬n - 2% vµ cã bé g¸ h×nh chám cÇu (h×nh 1). KÝch th|íc mÆt Ðp kh«ng nhá h¬n mÆt mÉu thö. Khi mÆt Ðp nhá h¬n mÆt mÉu thö th× ®Öm thªm mét tÊm kim lo¹i cã hai mÆt nh½n, mçi mÆt kh«ng nhá h¬n mÆt mÉu thö vµ bÒ dÇy kh«ng nhá h¬n 1/3 phÇn tÊm kim lo¹i ch×a ra khái mÆt Ðp; 1.2. M¸y c|a ®Ó c¾t mÉu 1.3. Th|íc ®o b»ng kim lo¹i chÝnh x¸c ®Õn 1mm ; 1.4. Bay, ch¶o ®Ó trén v÷a xi m¨ng vµ lµm mÉu thö. 2. LÊy mÉu vµ chuÈn bÞ mÉu thö 2.1. MÉu ®Ó x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn ph¶i ®¶m b¶o vÒ chØ tiªu ngo¹i quan vµ ®|îc lÊy theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ lÊy mÉu cho tõng lo¹i g¹ch x©y. 2.2. Sè l|îng mÉu cÇn thö ®|îc quy ®Þnh nh| sau: - Khi mÉu thö lµ hai nöa viªn g¹ch chång lªn nhau, sè l|îng mÉu lÊy lµ: 5 viªn g¹ch nguyªn; - Khi mÉu thö lµ 2 viªn g¹ch nguyªn chång lªn nhau, sè l|îng mÉu lÊy lµ: 10 viªn; - Khi cÇn thö thªm ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n|íc th× sè l|îng mÉu lÊy t¨ng gÊp ®«i (mét nöa sè mÉu thö ë tr¹ng th¸i tù nhiªn vµ mét nöa thö ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n|íc). 2.3. MÉu thö ph¶i ë tr¹ng th¸i Èm tù nhiªn. NÕu mÉu lÊy ë nhòng n¬i qu¸ Èm, tr|íc thö ph¶i gi÷ kh«ng Ýt h¬n 3 ngµy ®ªm ë nhiÖt ®é trong phßng thÝ nghiÖm hoÆc ®|îc sÊy ë nhiÖt ®é 105 – 1100C trong 4 giê.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 246 : 1986 2.4. H×nh d¹ng vµ quy c¸ch mÉu thö x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn ph¶i t|¬ng øng víi chØ dÉn trong b¶ng 1. B¶ng 1 Lo¹i s¶n phÈm H×nh d¹ng vµ quy c¸ch mÉu thö 1. G¹ch ®Æc ®Êt sÐt nung vµ g¹ch Silicat Lµ hai nöa viªn g¹ch c¾t ngang ®Æt chång lªn nhau, hai ®Çu c¾t n»m vÒ phÝa kh¸c nhau (h×nh 2) 2. G¹ch rçng ®Êt sÐt nung Lµ hai nöa viªn g¹ch c¾t ngang ®Æt chång lªn - Lo¹i lç rçng theo chiÒu dµi viªn nhau, hai ®Çu ®Æt n»m vÒ hai phÝa kh¸c nhau nh| (h×nh 2) Lµ hai viªn g¹ch nguyªn, ®Æt chång lªn nhau - Lç rçng theo chiÒu dµy viªn nh| khi x©y. 2.5. MÆt trªn vµ mÆt d|íi cña mÉu thö ®|îc tr¸t mét líp hå xi m¨ng hoÆc v÷a xi m¨ng - c¸t tiªu chuÈn. ChiÒu dµy líp tr¸t kh«ng qu¸ 3mm. BÒ mÆt líp tr¸t gi÷a hai mÆt ph¶i ph¼ng vµ song song víi nhau. MÉu thö b»ng 2 nöa viªn hoÆc 2 viªn g¹ch nguyªn ®Æt chång lªn nhau vµ ®|îc liªn kÕt víi nhau b»ng líp va xi m¨ng hoÆc v÷a xi m¨ng c¸t tiªu chuÈn cã chiÒu dµy kh«ng lín h¬n 5mm. 2.6. Tr|íc khi tr¸t ph¼ng vµ liªn kÕt, mÉu ®|îc nhóng n|íc kh«ng qu¸ 5 phót. MÉu sau khi chuÈn bÞ ®|îc gi÷ ë nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm kh«ng Ýt h¬n 3 ngµy ®ªm råi ®em thö. 2.7. Hå hoÆc v÷a dïng ®Ó tr¸t ph¼ng vµ liªn kÕt mÉu ®|îc lµm b»ng xi m¨ng Pooc l¨ng lo¹i PC 30 vµ c¸t tiªu chuÈn (theo TCVN 139: 1978). Khi chuÈn bÞ v÷a xi m¨ng c¸t, tû lÖ n|íc vµ xi m¨ng n»m trong giíi h¹n 0,34 - 0,36. 2.8. Khi cÇn thö nhanh, cho phÐp pha kho¶ng 2% canxiclorua vµo v÷a vµ sÊy mÉu ®· chuÈn bÞ trong 6 giê ë nhiÖt ®é 80 - 900C råi ®em thö. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. Tr|íc khi thö nÐn, ph¶i tiÕn hµnh ®o mÉu ®· chuÈn bÞ b»ng th|íc kim lo¹i víi sai sè c¸c c¹nh kh«ng lín h¬n 1mm. Gi¸ trÞ mçi kÝch th|íc dµi cña mÉu ®|îc tÝnh b»ng trung b×nh céng gi¸ trÞ cña ba lÇn ®o: hai lÇn ®o c¸c c¹nh bªn song song trªn cïng mét mÆt vµ mét lÇn ®o ®|êng th¼ng n»m gi÷a cïng ë trªn mÆt ®o.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 246 : 1986 3.2. §Æt mÉu thö bªn trªn mÆt Ðp, cho m¸y ch¹y tõ tõ ®Ó mÆt Ðp trªn tiÕp xóc ®Òu trªn toµn mÆt mÉu thö. Sau ®ã t¨ng t¶i träng Ðp ®Òu, liªn tôc vµ b»ng 2 - 3daN/cm2 trong mét gi©y cho ®Õn khi mÉu thö bÞ ph¸ huû hoµn toµn, tøc lµ khi kim ®ång hå ®o ¸p lùc quay trë l¹i. 4. TÝnh kÕt qu¶. 4.1. §é bÒn nÐn (Rn) cña tõng mÉu thö tÝnh b»ng daN/cm2 theo c«ng thøc: P Rn  F Trong ®ã: P- Lùc Ðp ph¸ hñy ghi ®|îc khi thö mÉu, tÝnh b»ng daN ; F- DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang mÉu thö (kh«ng trö diÖn tÝch lç rçng) tÝnh b»ng cm2. DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang mÉu thö b»ng trung b×nh céng gi¸ trÞ diÖn tÝch mÆt trªn vµ mÆt d|íi mÉu thö, ®· ®o theo 3.1. §é bÒn nÐn cña g¹ch trong mét l« ®|îc tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 1%, lµ trung b×nh céng cña kÕt qu¶ c¸c mÉu thö. 4.2. Khi thö nh÷ng mÉu thö cña l« g¹ch, nÕu cã mét mÉu kÕt qu¶ thö v|ît qu¸ 35% gi¸ trÞ trung b×nh ®é bÒn nÐn cña tÊt c¶ c¸c mÉu, th× kÕt qu¶ lo¹i bá. Khi ®ã ®é bÒn nÐn cña l« g¹ch lµ trung b×nh céng cña 4 mÉu cßn l¹i. Trong cïng mét l« nÕu cã hai mÉu thö cã kÕt qu¶ sai lÖch qu¸ møc trªn, th× mÉu g¹ch ph¶i ®|îc chän thö l¹i. 4.3. Khi tÝnh kÕt qu¶ cña mÉu b»ng 2 viªn g¹ch hoÆc b»ng hai nöa viªn cã chiÒu dµy g¹ch lín h¬n 88mm, th× kÕt qu¶ thö sÏ nh©n víi hÖ sè 1,2. 4.4. KÕt qu¶ thö ph¶i ghi vµo b¶ng (xem phô lôc) Phô lôc
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 246 : 1986 B¶ng ghi kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é bÒn nÐn cña g¹ch Tªn xÝ nghiÖp s¶n xuÊt:…………………………………………………… Tªn g¹ch: ………………………………………………………………… STT KÝch th|íc mÉu thö (m) DiÖn tÝch Lùc Ðp ph¸ Ghi chó ChiÒu dµi a ChiÒu réng b mÆt c¾t F huû P (cm2) (daN/cm2) NhËn xÐt vµ kÕt luËn §é bÒn nÐn cña l« g¹ch Rn = Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi thÝ nghiÖm (kÝ tªn)
Đồng bộ tài khoản