TCVN 247 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
202
lượt xem
81
download

TCVN 247 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 247 1986. Gạch xây - Phương pháp xác định độ bền uốn. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 247 : 1967, quy định phương pháp xác định độ bền uốn cho các loại gạch xây dựng dùng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 247 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 247 : 1986 Nhãm H G¹ch x©y - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn Bricks - Method for determinatien oflexural strength Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 247 : 1967, quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn cho c¸c lo¹i g¹ch x©y dùng dïng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông. 1. ThiÕt bi thö 1.1. M¸y thö uèn hoÆc m¸y Ðp cã phô kiÖn ®Ó thö uèn gçm mét gèi ®ì l¨n cè ®Þnh, mét gèi ®ì l¨n di ®éng vµ mét gèi l¨n ®Ó truyÒn t¶i träng. §|êng kÝnh c¸c gèi l¨n kh«ng lín h¬n 20mm, chiÒu dµi gèi l·n kh«ng nhá h¬n chiÒu réng mÉu thö (h×nh l). M¸y Ðp thuû lùc ®Ó thö uèn cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh t¶i träng víi sai sè kh«ng lín h¬n l0daN. 1.2. Th|íc ®o b»ng kim lo¹i chÝnh x¸c ®Õn 1mm. 1.3. Bay, ch¶o ®Ó trén v÷a xi m¨ng vµ lµm mÉu thö. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. MÉu thö ®Ó x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn ph¶i ®¶m b¶o vÒ chØ tiªu ngo¹i quan vµ ®|îc lÊy theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ lÊy mÉu cho tõng lo¹i g¹ch. 2.2. Sè l|îng mÉu thö lµ 5 viªn g¹ch nguyªn. Khi cÇn thö thªm ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n|íc th× sè l|îng mÉu thö lµ l0 viªn (5 viªn thö tr¹ng th¸i tù nhiªn vµ 5 viªn thö ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n|íc). 2.3. MÉu thö ph¶i ë tr¹ng th¸i Èm tù nhiªn. NÕu mÉu lÊy ë nh÷ng n¬i qu¸ Èm, tr|íc khi thö ph¶i gi÷ kh«ng Ýt h¬n 3 ngµy ®ªm ë nhiÖt ®é trong phßng thÝ nghiÖm hoÆc ®|îc sÊy ë nhiÖt ®é 105 – 1100C trong 4 giê. 2.4. ë vÞ trÝ cã lùc tËp trung (gèi ®Æt lùc vµ 2 gèi ®ì), mÉu thö ph¶i ®|îc tr¸t ph¼ng b»ng hoÆc hå xi m¨ng hoÆc v÷a xi m¨ng - c¸t tiªu chuÈn hoÆc v÷a th¹ch cao víi chiÒu dµy líp v÷a kh«ng lín h¬n 3mm vµ chiÒu réng 25- 30mm. Tr|íc khi tr¸t ph¼ng, mÉu ®|îc nhóng n|íc kh«ng qu¸ 5 phót. - NÕu sö dông hå xi m¨ng hoÆc v÷a xi m¨ng c¸t, c¸c mÉu thö ®|îc gi÷ ë nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm kh«ng Ýt h¬n 3 ngµy ®ªm råi míi ®em thö. - NÕu sö dông v÷a th¹ch cao th× gi÷ mÉu kh«ng Ýt h¬n 2 giê råi míi ®em thö.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 247 : 1986 2.5. Khi cÇn thö nhanh th× cho phÐp mµi nh½n ë vÞ trÝ ®Æt lùc tËp trung vµ chç t× trªn hai gçi ®ì cña m¸y thö. Cho phÐp kh«ng cÇn tr¸t ph¼ng hoÆc mµi nh½n ë c¸c vÞ trÝ trªn khi thö g¹ch silicat. 2.6. Hå v÷a dïng ®Ó tr¸t mÉu ®|îc lµm b»ng xi m¨ng poocl¨ng lo¹i PC 30 vµ c¸t tiªu chuÈn (theo TCVN 139 : 1978). Khi chuÈn bÞ v÷a xi m¨ng c¸t, tû lÖ gi÷a n|íc vµ xi m¨ng cÇn ph¶i n»m trong giíi h¹n 0,34- 0,36. 2.7. §èi víi g¹ch cã lç rçng kh«ng xuyªn suèt, khi thö ph¶i ®Æt mÉu theo chiÒu ph©n bè lç rçng trong vïng chÞu t¶i träng kÐo. 2.8. BÒ mÆt c¹nh mÉu cÇn ®|îc ®¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ ®Æt lùc trung t©m vµ chç t× trªn 2 gèi ®ì cña m¸y thö. 3. TiÕn hµnh thö. 3.1. Tr|íc khi thö ph¶i tiÕn hµnh ®o mÉu b»ng th|íc kim lo¹i víi sai sè c¸c c¹nh kh«ng lín h¬n 1mm. ChiÒu cao mÉu thö lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng 2 lÇn ®o chiÒu cao 2 mÆt c¹nh. ChiÒu réng mÉu lµ gi¸ trÞ trung b×nh céng 2 lÇn ®o chiÒu réng mÆt trªn vµ mÆt d|íi. 3.2. §Æt mÉu thö trªn hai gèi tùa, kho¶ng c¸ch L b»ng 200 hoÆc 180mm. Lùc uèn ®Æt vµo gi÷a thµnh phÇn mÉu, tèc ®é t¨ng t¶i träng ph¶i ®Òu, liªn tôc vµ b»ng 15- 20daN trong mét gi©y cho ®Õn khi mÉu bÞ ph¸ huû tøc lµ khi kim ®ång hå ®o lùc quay trë l¹i. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. §é bÒn uèn cña tõng mÉu thö tÝnh b»ng daN/cm2 theo c«ng thøc : 3 Pl R u  2 2 bh Trong ®ã : P- T¶i träng lín nhÊt ghi ®|îc khi thö mÉu, tÝnh b»ng daN; l- Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®|êng t©m gèi ®ì, tÝnh b»ng cm; b- ChiÒu réng thö mÉu, tÝnh b»ng cm; h- ChiÒu cao mÉu thö, tÝnh b»ng cm. §é bÒn uèn cña l« g¹ch, tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 1daN/cm2 lµ trung b×nh céng cña kÕt qu¶ c¸c mÉu thö. 4.2. Khi thö c¸c mÉu cña l« g¹ch, nÕu mét mÉu cã kÕt qu¶ thö v|ît qu¸ 50% gi¸ trÞ trung b×nh ®é bÒn uèn cña tÊt c¶ c¸c mÉu thö, th× kÕt qu¶ nµy lo¹i bá. Khi cã ®é bÒn uèn cña l« g¹ch lµ trung b×nh céng cña 4 mÉu cßn l¹i. Trong cïng mét l« nÕu cã hai mÉu thö cã kÕt qu¶ sai lÖch qu¸ møc trªn, th× mÉu g¹ch ph¶i ®|îc lùa chän thö l¹i. 4.3. KÕt qu¶ thö ph¶i ghi vµo b¶ng (xem phô lôc).
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 247 : 1986 Phô lôc B¶ng ghi kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é bÒn uèn cña g¹ch Tªn xÝ nghiÖp s¶n xuÊt:………………………………………………. Tªn g¹ch : ………………thuéc l«………………………………… KÝch th|íc mÉu thö (m) Kho¶ng T¶i träng §é bÒn uèn c¸ch gi÷a (max) khi STT ChiÒu réng ChiÒu cao Ru Ghi chó hai gèi ®ì uèn P b h (daN/cm2) 1(cm2) (daN) NhËn xÐt vµ kÕt luËn §é bÒn uèn cña l« g¹ch Ru = Ngµy th¸ng n¨m 19 Ng|êi thÝ nghiÖm (Ký tªn)
Đồng bộ tài khoản