TCVN 249 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
124
lượt xem
53
download

TCVN 249 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 249 1986. Gạch xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 249 : 1967 quy định phương pháp xác định khối lượng riêng của gạch xây dựng trong các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho gạch không nung trên cơ sở bê tông gồm nhiều thành phần vật liệu khác nhau, không đồng nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 249 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 249 : 1986 G¹ch x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng riªng Bricks - Method for determination of specific mass Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCVN 249 : 1967 quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng riªng cña g¹ch x©y dùng trong c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c«ng nghiÖp vµ d©n dông. Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho g¹ch kh«ng nung trªn c¬ së bª t«ng gåm nhiÒu thµnh phÇn vËt liÖu kh¸c nhau, kh«ng ®ång nhÊt. 1. ThiÕt bÞ thö Bóa con; Cèi, chµy sø; Sµng cã kÝch th|íc lç 0,2mm hoÆc 900 lç/cm2; Tñ sÊy; B×nh hót Èm; Th×a con; C©n kü thuËt chÝnh x¸c tíi 0,01g; B×nh x¸c ®Þnh khèi l|îng riªng (h×nh l vµ 2). 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. MÉu thö dïng ®Ó x¸c ®Þnh khèi l|îng riªng ®|îc lÊy theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ lÊy mÉu thö cho tõng lo¹i g¹ch x©y. 2.2. Sè l|îng mÉu thö lµ 2 viªn g¹ch. §Ëp viªn g¹ch lÊy hai miÕng (mét ë mÆt ngoµi vµ mét ë gi÷a), khèi l|îng mçi miÕng kho¶ng 150g. §Ëp nhá vµ sµng qua sµng cã kÝch th|íc lç 0,2mm. B»ng ph|¬ng ph¸p chia t| t¹o mÉu trung b×nh víi khèi l|îng kh«ng bÐ h¬n l00g. Sau ®ã ®em nghiÒn n¸t trong cèi sø vµ sµng qua sµng 900 lç/cm2. SÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é l05 - 1100C. Khèi l|îng kh«ng ®æi cña mÉu thö lµ khèi l|îng mµ hiÖu sè gi÷a hai lÇn c©n kÕ tiÕp nhau kh«ng lín h¬n 0,01g, thêi gian gl÷a hai lÇn c©n kÕ tiÕp nhau kh«ng nhá h¬n 4 giê. Sau ®ã mÉu thö ®|îc ®Ó nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng trong b×nh hót Èm vµ gi÷ mÉu. 3. TiÕn hµnh thö vµ tÝnh kÕt qu¶ 3.1. Khèi l|îng riªng cña g¹ch x©y cã thÓ x¸c ®Þnh theo mét trong hai ph|¬ng ph¸p: - Dïng b×nh khèi l|îng riªng (h×nh 1) trong ph|¬ng ph¸p träng tµi; - Dïng b×nh khèi l|îng riªng (h×nh 2). 3.1.1. §æ dÇu háa vµo b×nh ®Õn v¹ch “0” (lÊy møc theo ®|êng cong bªn d|íi cña mÆt dÇu) sau ®ã lÊy b«ng hoÆc giÊy thÊm n|íc lau s¹ch cæ b×nh vµ phÇn trªn chÊt láng. 3.1.2. C©n kho¶ng 60g chÝnh x¸c ®Õn 0,01mÉu ®· ®|îc chuÈn bÞ theo ®iÒu 2.2. Dïng th×a con ®æ tõ tõ tõng l|îng nhá qua phÔu vµo b×nh cho ®Õn khi møc chÊt láng
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 249 : 1986 lªn ®Õn v¹ch 20. Ghi kÕt qu¶ thÓ tÝch chÊt láng bÞ mÉu thö chiÕm chç. Tr|íc khi ghi thÓ tÝch ph¶i xoay b×nh ®é 10 phót ®Ó nhiÖt ®é trung b×nh b»ng nhiÖt ®é cña n|íc. 3.1.3. C©n sè mÉu cßn l¹i chÝnh x¸c ®Õn 0,01g. 3.1.4. Khèi l|îng riªng cña g¹ch (U), tÝnh b»ng g/cm3. Theo c«ng thøc : m  m1 U v Trong ®ã : m - Khèi l|îng mÉu dïng ®Ó thÝ nghiÖm, tÝnh b»ng g ; ml- Khèi l|îng mÉu thö cßn l¹i, tÝnh b»ng g ; v- ThÓ tÝch chÊt láng bÞ mÉu thö chiÕm chç, tÝnh b»ng cm3. 3.2. Dïng b×nh khèi l|îng riªng (h×nh 2) ®Ó x¸c ®Þnh khèi l|îng riªng. 3.2.1. C©n lÊy l0g tõ mÉu ®· ®|îc chuÒn bÞ theo ®iÒu 2.2. cho vµo b×nh ®· röa s¹ch vµ c©n s½n. Dïng n|íc 18 - 200C ®æ vµo ®Õn kho¶ng l/2 b×nh. §uæi hÕt kh«ng khÝ ra khái b×nh b»ng c¸ch ®Æt b×nh chøa mÉu thö lªn bÕp hoÆc bÕp cã tÊm l|íi am¨ng. §un s«i trong kho¶ng 15 - 20 phót. Khi kh«ng khi ®· ra khái b×nh, ®Ó nguéi b×nh ®Õn nhiÖt ®é trong phßng, lÊy n|íc 18 - 200C ®æ vµo b×nh ®Õn v¹ch ngang, råi c©n sau ®ã ®æ mÉu ®i, röa s¹ch b×nh l¹i ®æ n|íc ®Õn v¹ch ngang råi c©n. 3.2.2. Khèi l|îng riªng cña g¹ch (U), tlÝnh b»ng g/cm3 theo c«ng thøc:
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 249 : 1986 U 1 .m U m 1  m2
  4. Trong ®ã : m- Khèi l|îng mÉu thö, tÝnh b»ng g ; ml - Khèi l|îng b×nh chøa n|íc vµ mÉu thö, tÝnh b»ng g ; m2 - Khèi l|îng b×nh chøa n|íc, tÝnh b»ng g ; Ui- Khèi l|îng riªng cña chÊt láng, tÝnh b»ng g/cm3. 3.3. Khèi l|îng riªng cña g¹ch tÝnh chÝnh x¸c ®Õn 0,0lg/cm3. 3.4. §èi víi c¸c lo¹i g¹ch tiÕn hµnh thö hai mÉu. KÕt qu¶ thö lµ trung b×nh céng 2 lÇn thö ®ã. NÕu kÕt qu¶ sai lÖch nhau qu¸ 0,02g/cm3 th× ph¶i thÝ nghiÖm l¹i. 3.5. KÕt qu¶ thö ghi vµo b¶ng (xem phô lôc) .
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 249 : 1986 Phô lôc B¶ng ghi kÕt qu¶ x¸c ®Þnh khèi l|îng riªng cña g¹ch Tªn xÝ nghiÖp :……………………………………………………… Tªn g¹ch : …………………………thuéc l«……………………….. ThÓ tÝch Khèi l|îng Khèi l|îng Khèi l|îng mÉu thö chÊt láng bÞ riªng cña STT mÉu cßn l¹i Ghi chó m (g) chiÕm chç V mÉu thö U m1(g) (cm3) (g/cm3) NhËn xÐt vµ kÕt luËn Khèi l|îng riªng cña g¹ch U=…. g/cm3 Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi thÝ nghiÖm (KÝ tªn)
Đồng bộ tài khoản