TCVN 2682 1992

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
534
lượt xem
177
download

TCVN 2682 1992

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2682 1992, Tiêu chuẩn áp dụng cho loại xi măng Pooc lăng thông dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2682 1992

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2682 : 1992  Nhãm H Xi m¨ng pooc l¨ng Portland cement Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho lo¹i xi m¨ng poocl¨ng th«ng dông. 1. Yªu cÇu kÜ thuËt 1.1. Nguyªn liÖu vμ phô gia. 1.1.1. Clanhke xi m¨ng poocl¨ng cã thμnh phÇn ho¸ häc phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ. Hμm l−îng magiª oxit (MgO) trong clanhke kh«ng lín h¬n 5%. 1.1.2. Th¹ch cao cã chÊt l−îng theo c¸c tμi liÖu ph¸p quy kÜ thuËt hiÖn hμnh. 1.1.3. Tuú theo chÊt l−îng Clanhke cã thÓ sö dông phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh, phô gia kh«ng ho¹t tÝnh vμ c¸c phô gia c«ng nghÖ kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. Tæng l−îng phô gia kh«ng v−ît qu¸ 15%, trong ®ã phô gia kh«ng ho¹t tÝnh kh«ng qu¸ 10%. 1.2. Xi m¨ng pooc l¨ng. 1.2.1. Xi m¨ng pooc l¨ng gåm c¸c m¸c sau: PC30; PC40; PC50. Trong ®ã: - PC lμ kÝ hiÖu cho xi m¨ng pooc l¨ng; - C¸c trÞ sè 30, 40 vμ 50 lμ giíi h¹n bÒn nÐn sau 28 ngμy, tÝnh b»ng N/mm2, x¸c ®Þnh theo TCVN 4032: 1985. 1.2.2. ChÊt l−îng cña xi m¨ng pooc l¨ng ®èi víi tõng m¸c ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng sau: Møc Tªn chØ tiªu PC30 PC40 PC50 1 2 3 4 1. Giíi h¹n bÒn nÐn, N/mm2, kh«ng nhá h¬n: - sau 3 ngμy 16 21 31 - sau 28 ngμy 30 40 50 2. §é nghiÒn mÞn: - phÇn cßn l¹i trªn sμng 0.08mm, %, kh«ng lín h¬n 15 15 12 - bÒ mÆt riªng x¸c ®Þnh theo ph−¬ng phaps Blaine cm2/g, kh«ng nhá h¬n 2500 2500 2800 3. Thêi gian ®«ng kÕt, - B¾t ®Çu phót, kh«ng sím h¬n: 45 - KÕt thóc giê, kh«ng muén h¬n: 10 4. §é æn ®Þnh thÓ tÝch x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p Lo 10 Satolie mm, kh«ng lín h¬n 5. Hμm l−îng anhydric sunfuric (SO3), %, kh«ng 3,0 lín h¬n 6. Hμm l−îng mÊt khi nung (MKN), %, kh«ng lín h¬n 5,0 Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2682 : 1992  2. Ph−¬ng ph¸p thö 2.1. LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö xi m¨ng theo TCVN 4787: 1989 2.2. X¸c ®Þnh c¸c thμnh phÇn ho¸ häc cña xi m¨ng theo TCVN 141:1986 2.3. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña xi m¨ng theo TCVN 4029: 1985 TCVN 4032: 1985 3. Bao gãi ghi nh·n, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 3.1. Xi m¨ng khi xuÊt x−ëng ph¶i cã giÊy chøng nhËn xuÊt x−ëng kÌm theo víi néi dung - Tªn c¬ së s¶n xuÊt; - Tªn gäi , kÝ hiÖu m¸c vμ chÊt l−îng xi m¨ng theo tiªu chuÈn nμy; - Lo¹i vμ hμm l−îng phô gia (nÕu cã); - Khèi l−îng xi m¨ng xuÊt x−ëng vμ kÝ hiÖu l«; - Ngμy , th¸ng, n¨m s¶n xuÊt xi m¨ng. 3.2. Bao gãi xi m¨ng 3.2.1. Khèi l−îng quy ®Þnh cho mçi bao xi m¨ng lμ 50 1 kg 3.2.2. Bao ®Ó ®ùng xi m¨ng lμ lo¹i bao giÊy Kraft, cã Ýt nhÊt 4 líp hoÆc c¸c lo¹i bao PP (Polipropilen), ®¶m b¶o bao xi m¨ng kh«ng bÞ r¸ch vì khi vËn chuyÓn vμ kh«ng lμm gi¶m chÊt l−îng xi m¨ng. 3.2.3. Trªn vá bao xi m¨ng ngoμi nh·n hiÖu ®· ®¨ng kÝ ph¶i cã: - Tªn m¸c xi m¨ng theo tiªu chuÈn nμy; - Khèi l−îng bao vμ sè hiÖu l«. 3.3. VËn chuyÓn xi m¨ng 3.3.1. Xi m¨ng bao ®−îc chuyªn chë b»ng mäi ph−¬ng tiÖn, ®¶m b¶o ®−îc che m−a. Kh«ng ®−îc phÐp chë chung xi m¨ng víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng xi m¨ng. 3.3.2. Xi m¨ng rêi ®−îc chuyªn chë b»ng lo¹i xe chuyªn dïng. 3.4. B¶o qu¶n xi m¨ng 3.4.1. Kho chøa xi m¨ng ph¶i ®¶m b¶o kh« s¹ch, cao, cã t−êng bao vμ m¸i che ch¾c ch¾n, cã lèi cho xe ra vμo xuÊt nhËp dÔ dμng. Trong kho c¸c bao xi m¨ng kh«ng ®−îc xÕp cao qu¸ 10 bao, c¸ch t−êng Ýt nhÊt 20 cm vμ riªng theo tõng l«. 3.4.2. Kho (xil«) chøa xi m¨ng rêi ®¶m b¶o chøa riªng xi m¨ng theo tõng lo¹i. 3.5. Xi m¨ng theo tiªu chuÈn nμy ®−îc b¶o hμnh trong thêi gian 60 ngμy kÓ tõ ngμy s¶n xuÊt. Page 2 
Đồng bộ tài khoản