TCVN 2682 1992

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 2682 1992, Tiêu chuẩn áp dụng cho loại xi măng Pooc lăng thông dụng

Nội dung Text: TCVN 2682 1992

TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2682 : 1992 

Nhãm H

Xi m¨ng pooc l¨ng

Portland cement


Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho lo¹i xi m¨ng poocl¨ng th«ng dông.

1. Yªu cÇu kÜ thuËt
1.1. Nguyªn liÖu vμ phô gia.
1.1.1. Clanhke xi m¨ng poocl¨ng cã thμnh phÇn ho¸ häc phï hîp víi quy tr×nh c«ng
nghÖ. Hμm l−îng magiª oxit (MgO) trong clanhke kh«ng lín h¬n 5%.
1.1.2. Th¹ch cao cã chÊt l−îng theo c¸c tμi liÖu ph¸p quy kÜ thuËt hiÖn hμnh.
1.1.3. Tuú theo chÊt l−îng Clanhke cã thÓ sö dông phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh, phô gia
kh«ng ho¹t tÝnh vμ c¸c phô gia c«ng nghÖ kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. Tæng l−îng
phô gia kh«ng v−ît qu¸ 15%, trong ®ã phô gia kh«ng ho¹t tÝnh kh«ng qu¸
10%.
1.2. Xi m¨ng pooc l¨ng.
1.2.1. Xi m¨ng pooc l¨ng gåm c¸c m¸c sau: PC30; PC40; PC50. Trong ®ã:
- PC lμ kÝ hiÖu cho xi m¨ng pooc l¨ng;
- C¸c trÞ sè 30, 40 vμ 50 lμ giíi h¹n bÒn nÐn sau 28 ngμy, tÝnh b»ng
N/mm2, x¸c ®Þnh theo TCVN 4032: 1985.
1.2.2. ChÊt l−îng cña xi m¨ng pooc l¨ng ®èi víi tõng m¸c ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng sau:

Møc
Tªn chØ tiªu PC30 PC40 PC50
1 2 3 4
1. Giíi h¹n bÒn nÐn, N/mm2, kh«ng nhá h¬n:
- sau 3 ngμy 16 21 31
- sau 28 ngμy 30 40 50
2. §é nghiÒn mÞn:
- phÇn cßn l¹i trªn sμng 0.08mm, %, kh«ng lín h¬n 15 15 12
- bÒ mÆt riªng x¸c ®Þnh theo ph−¬ng phaps Blaine
cm2/g, kh«ng nhá h¬n 2500 2500 2800

3. Thêi gian ®«ng kÕt,
- B¾t ®Çu phót, kh«ng sím h¬n: 45
- KÕt thóc giê, kh«ng muén h¬n: 10
4. §é æn ®Þnh thÓ tÝch x¸c ®Þnh theo ph−¬ng
ph¸p Lo 10
Satolie mm, kh«ng lín h¬n
5. Hμm l−îng anhydric sunfuric (SO3), %, kh«ng 3,0
lín h¬n
6. Hμm l−îng mÊt khi nung (MKN), %, kh«ng lín h¬n 5,0

Page 1 
TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2682 : 1992 

2. Ph−¬ng ph¸p thö
2.1. LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö xi m¨ng theo TCVN 4787: 1989
2.2. X¸c ®Þnh c¸c thμnh phÇn ho¸ häc cña xi m¨ng theo TCVN 141:1986
2.3. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña xi m¨ng theo TCVN 4029: 1985 TCVN
4032:
1985

3. Bao gãi ghi nh·n, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n
3.1. Xi m¨ng khi xuÊt x−ëng ph¶i cã giÊy chøng nhËn xuÊt x−ëng kÌm theo víi néi dung
- Tªn c¬ së s¶n xuÊt;
- Tªn gäi , kÝ hiÖu m¸c vμ chÊt l−îng xi m¨ng theo tiªu chuÈn nμy;
- Lo¹i vμ hμm l−îng phô gia (nÕu cã);
- Khèi l−îng xi m¨ng xuÊt x−ëng vμ kÝ hiÖu l«;
- Ngμy , th¸ng, n¨m s¶n xuÊt xi m¨ng.
3.2. Bao gãi xi m¨ng
3.2.1. Khèi l−îng quy ®Þnh cho mçi bao xi m¨ng lμ 50 1 kg
3.2.2. Bao ®Ó ®ùng xi m¨ng lμ lo¹i bao giÊy Kraft, cã Ýt nhÊt 4 líp hoÆc c¸c lo¹i bao PP
(Polipropilen), ®¶m b¶o bao xi m¨ng kh«ng bÞ r¸ch vì khi vËn chuyÓn vμ kh«ng lμm gi¶m chÊt
l−îng xi m¨ng.
3.2.3. Trªn vá bao xi m¨ng ngoμi nh·n hiÖu ®· ®¨ng kÝ ph¶i cã:
- Tªn m¸c xi m¨ng theo tiªu chuÈn nμy;
- Khèi l−îng bao vμ sè hiÖu l«.
3.3. VËn chuyÓn xi m¨ng
3.3.1. Xi m¨ng bao ®−îc chuyªn chë b»ng mäi ph−¬ng tiÖn, ®¶m b¶o ®−îc che m−a.
Kh«ng ®−îc phÐp chë chung xi m¨ng víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng xi
m¨ng.
3.3.2. Xi m¨ng rêi ®−îc chuyªn chë b»ng lo¹i xe chuyªn dïng.
3.4. B¶o qu¶n xi m¨ng
3.4.1. Kho chøa xi m¨ng ph¶i ®¶m b¶o kh« s¹ch, cao, cã t−êng bao vμ m¸i che ch¾c
ch¾n, cã lèi cho xe ra vμo xuÊt nhËp dÔ dμng. Trong kho c¸c bao xi m¨ng kh«ng
®−îc xÕp cao qu¸ 10 bao, c¸ch t−êng Ýt nhÊt 20 cm vμ riªng theo tõng l«.
3.4.2. Kho (xil«) chøa xi m¨ng rêi ®¶m b¶o chøa riªng xi m¨ng theo tõng lo¹i.
3.5. Xi m¨ng theo tiªu chuÈn nμy ®−îc b¶o hμnh trong thêi gian 60 ngμy kÓ tõ ngμy s¶n xuÊt.
Page 2 
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản