TCVN 2682 1992

Chia sẻ: minhphung21052

TCVN 2682 1992, Tiêu chuẩn áp dụng cho loại xi măng Pooc lăng thông dụng

Nội dung Text: TCVN 2682 1992

 

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2682 : 1992  Nhãm H Xi m¨ng pooc l¨ng Portland cement Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho lo¹i xi m¨ng poocl¨ng th«ng dông. 1. Yªu cÇu kÜ thuËt 1.1. Nguyªn liÖu vμ phô gia. 1.1.1. Clanhke xi m¨ng poocl¨ng cã thμnh phÇn ho¸ häc phï hîp víi quy tr×nh c«ng nghÖ. Hμm l−îng magiª oxit (MgO) trong clanhke kh«ng lín h¬n 5%. 1.1.2. Th¹ch cao cã chÊt l−îng theo c¸c tμi liÖu ph¸p quy kÜ thuËt hiÖn hμnh. 1.1.3. Tuú theo chÊt l−îng Clanhke cã thÓ sö dông phô gia kho¸ng ho¹t tÝnh, phô gia kh«ng ho¹t tÝnh vμ c¸c phô gia c«ng nghÖ kh¸c theo quy ®Þnh hiÖn hμnh. Tæng l−îng phô gia kh«ng v−ît qu¸ 15%, trong ®ã phô gia kh«ng ho¹t tÝnh kh«ng qu¸ 10%. 1.2. Xi m¨ng pooc l¨ng. 1.2.1. Xi m¨ng pooc l¨ng gåm c¸c m¸c sau: PC30; PC40; PC50. Trong ®ã: - PC lμ kÝ hiÖu cho xi m¨ng pooc l¨ng; - C¸c trÞ sè 30, 40 vμ 50 lμ giíi h¹n bÒn nÐn sau 28 ngμy, tÝnh b»ng N/mm2, x¸c ®Þnh theo TCVN 4032: 1985. 1.2.2. ChÊt l−îng cña xi m¨ng pooc l¨ng ®èi víi tõng m¸c ®−îc quy ®Þnh theo b¶ng sau: Møc Tªn chØ tiªu PC30 PC40 PC50 1 2 3 4 1. Giíi h¹n bÒn nÐn, N/mm2, kh«ng nhá h¬n: - sau 3 ngμy 16 21 31 - sau 28 ngμy 30 40 50 2. §é nghiÒn mÞn: - phÇn cßn l¹i trªn sμng 0.08mm, %, kh«ng lín h¬n 15 15 12 - bÒ mÆt riªng x¸c ®Þnh theo ph−¬ng phaps Blaine cm2/g, kh«ng nhá h¬n 2500 2500 2800 3. Thêi gian ®«ng kÕt, - B¾t ®Çu phót, kh«ng sím h¬n: 45 - KÕt thóc giê, kh«ng muén h¬n: 10 4. §é æn ®Þnh thÓ tÝch x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p Lo 10 Satolie mm, kh«ng lín h¬n 5. Hμm l−îng anhydric sunfuric (SO3), %, kh«ng 3,0 lín h¬n 6. Hμm l−îng mÊt khi nung (MKN), %, kh«ng lín h¬n 5,0 Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2682 : 1992  2. Ph−¬ng ph¸p thö 2.1. LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu thö xi m¨ng theo TCVN 4787: 1989 2.2. X¸c ®Þnh c¸c thμnh phÇn ho¸ häc cña xi m¨ng theo TCVN 141:1986 2.3. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña xi m¨ng theo TCVN 4029: 1985 TCVN 4032: 1985 3. Bao gãi ghi nh·n, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 3.1. Xi m¨ng khi xuÊt x−ëng ph¶i cã giÊy chøng nhËn xuÊt x−ëng kÌm theo víi néi dung - Tªn c¬ së s¶n xuÊt; - Tªn gäi , kÝ hiÖu m¸c vμ chÊt l−îng xi m¨ng theo tiªu chuÈn nμy; - Lo¹i vμ hμm l−îng phô gia (nÕu cã); - Khèi l−îng xi m¨ng xuÊt x−ëng vμ kÝ hiÖu l«; - Ngμy , th¸ng, n¨m s¶n xuÊt xi m¨ng. 3.2. Bao gãi xi m¨ng 3.2.1. Khèi l−îng quy ®Þnh cho mçi bao xi m¨ng lμ 50 1 kg 3.2.2. Bao ®Ó ®ùng xi m¨ng lμ lo¹i bao giÊy Kraft, cã Ýt nhÊt 4 líp hoÆc c¸c lo¹i bao PP (Polipropilen), ®¶m b¶o bao xi m¨ng kh«ng bÞ r¸ch vì khi vËn chuyÓn vμ kh«ng lμm gi¶m chÊt l−îng xi m¨ng. 3.2.3. Trªn vá bao xi m¨ng ngoμi nh·n hiÖu ®· ®¨ng kÝ ph¶i cã: - Tªn m¸c xi m¨ng theo tiªu chuÈn nμy; - Khèi l−îng bao vμ sè hiÖu l«. 3.3. VËn chuyÓn xi m¨ng 3.3.1. Xi m¨ng bao ®−îc chuyªn chë b»ng mäi ph−¬ng tiÖn, ®¶m b¶o ®−îc che m−a. Kh«ng ®−îc phÐp chë chung xi m¨ng víi c¸c lo¹i ho¸ chÊt cã ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng xi m¨ng. 3.3.2. Xi m¨ng rêi ®−îc chuyªn chë b»ng lo¹i xe chuyªn dïng. 3.4. B¶o qu¶n xi m¨ng 3.4.1. Kho chøa xi m¨ng ph¶i ®¶m b¶o kh« s¹ch, cao, cã t−êng bao vμ m¸i che ch¾c ch¾n, cã lèi cho xe ra vμo xuÊt nhËp dÔ dμng. Trong kho c¸c bao xi m¨ng kh«ng ®−îc xÕp cao qu¸ 10 bao, c¸ch t−êng Ýt nhÊt 20 cm vμ riªng theo tõng l«. 3.4.2. Kho (xil«) chøa xi m¨ng rêi ®¶m b¶o chøa riªng xi m¨ng theo tõng lo¹i. 3.5. Xi m¨ng theo tiªu chuÈn nμy ®−îc b¶o hμnh trong thêi gian 60 ngμy kÓ tõ ngμy s¶n xuÊt. Page 2 
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản