TCVN 2683 1991

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
346
lượt xem
126
download

TCVN 2683 1991

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 2683 1991, Đất xây dựng –phương pháp lấy bao gói vận chuyển và bảo quản mẫu: xác định thành phần, các tính chất vật lí và cơ học….

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 2683 1991

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2683 : 1991  §Êt x©y dùng Ph−¬ng ph¸p lÊy, bao gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n mÉu Soils - Sampling, packing, transportation and curing of samples Tiªu chuÈn nμy thay thÕ TCVN 2683: 1978 Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh nh÷ng yªu cÇu vÒ ph−¬ng ph¸p lÊy, bao gãi, vËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n c¸c mÉu ®Êt ®¸ ®Ó x¸c ®Þnh thμnh phÇn, c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ vμ c¬ häc khi dïng lμm nÒn vμ m«i tr−êng ph©n bè c«ng tr×nh x©y dùng. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. MÉu ®Êt ®¸ ®−îc lÊy thμnh hai lo¹i: mÉu nguyªn tr¹ng (gi÷ nguyªn kÕt cÊu) vμ mÉu kh«ng nguyªn tr¹ng (kÕt cÊu bÞ ph¸ ho¹i). 1.2. MÉu ®Êt ®¸ ®−îc coi lμ nguyªn tr¹ng, nÕu khi lÊy xong vÉn gi÷ ®−îc nguyªn kÕt cÊu, thμnh phÇn, tr¹ng th¸i vμ c¸c tÝnh chÊt nh− trong thiªn nhiªn (quy −íc bá qua ¶nh h−ëng cña sù thay ®æi tr¹ng th¸i øng suÊt khi t¸ch mÉu ra khái m«i tr−êng). MÉu kh«ng gi÷ nguyªn ®−îc kÕt cÊu, thμnh phÇn, tr¹ng th¸i vμ tÝnh chÊt lμ mÉu kh«ng nguyªn tr¹ng. Trong kh¶o s¸t x©y dùng th−êng chØ lÊy mÉu nguyªn tr¹ng vμ mÉu cã kÕt cÊu kh«ng nguyªn vÑn nh−ng gi÷ ®−îc thμnh phÇn h¹t hoÆc ®é Èm. Ngoμi ra, cßn lÊy mÉu l−u ®Ó m« t¶ vμ l−u hå s¬. 1.3. MÉu ®Êt ®¸ ®−îc lÊy tõ c¸c c«ng tr×nh th¨m dß ®· lμm s¹ch (hè ®μo, hå mãng, hμo, vÕt lé, lç khoan v.v...) hoÆc ®¸y bån n−íc. 1.4. C¸c c«ng tr×nh khoan ®μo ph¶i ®−îc b¶o vÖ kh«ng cho n−íc mÆt vμ n−íc m−a thÊm vμo. 1.5. Sè l−îng vμ kÝch th−íc mÉu ®Êt ®¸ ph¶i ®ñ ®Ó tiÕn hμnh toμn bé c¸c thÝ nghiÖm trong phßng theo quy ®Þnh cña ph−¬ng ¸n kh¶o s¸t. 2. LÊy mÉu 2.1. LÊy mÉu nguyªn tr¹ng. 2.1.1. MÉu nguyªn tr¹ng ®−îc lÊy tõ hè khai ®μo vμ tõ lç khoan. §Ó lÊy mÉu, dïng dao, xÎng, èng cã ®Õ v¸t phÝa ngoμi (èng v¸t), cung d©y v.v... hoÆc èng mÉu nguyªn tr¹ng. 2.1.2. MÉu gi÷ nguyªn tr¹ng mμ kh«ng cÇn ®ãng hép th× lÊy thμnh d¹ng khèi lËp ph−¬ng hoÆc khèi ch÷ nhËt (th−êng cã kÝch th−íc 25 x 25 x 25 cm). 2.1.3. MÉu ph¶i ®ãng hép míi gi÷ ®−îc nguyªn tr¹ng th× lÊy b»ng èng v¸t, ®¶m b¶o theo yªu cÇu cña ®iÒu 2- l.5. ChiÒu cao èng v¸t kh«ng ®−îc nhá h¬n ®−êng kÝnh èng. 2.1.4. Cho phÐp lÊy mÉu nguyªn tr¹ng cña ®Êt lo¹i sÐt cøng vμ nöa cøng, còng nh− ®Êt hßn lín, b»ng c¸ch chôp vμ Ên ®Çu hép chøa mÉu vμo khèi ®Êt. 2.1.5. Khi khoan, èng mÉu nguyªn tr¹ng ph¶i ®¶m b¶o lÊy ®−îc mÉu cã ®é Èm tù nhiªn víi ®−êng kÝnh (c¹nh) t−¬ng øng víi thiÕt bÞ thÝ nghiÖm. Khi chän kÝch th−íc èng mÉu, cÇn xÐt ®Õn ph¹m vi ph¸ hñy xung quanh mÉu nguyªn tr¹ng. BÒ réng cña ph¹m vi nμy ®−îc lÊy b»ng 3mm ®èi víi ®¸ bÒn vòng, 5mm ®èi víi ®Êt lo¹i sÐt cã tr¹ng th¸i tõ dÎo ch¶y ®Õn ch¶y, 10mm ®èi víi ®Êt lo¹i c¸t vμ ®Êt lo¹i sÐt cã tr¹ng th¸i tõ dÎo mÒm ®Òn cøng, 20mm ®èi víi ®Êt hßn lín. Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2683 : 1991  §−êng kÝnh tèi thiÓu cña mÉu nguyªn tr¹ng nªu nh− sau: ®èi víi ®¸ - 50mm, ®Êt lo¹i c¸t vμ lo¹i sÐt - 90mm, ®Êt hßn lín - 200mm. ChiÒu cao mÉu kh«ng nhá h¬n ®−êng kÝnh vμ nªn lín h¬n 200mm. 2.1.6. Khi lÊy mÉu tõ lç khoan b»ng èng mÉu nguyªn tr¹ng, chiÒu dμi cña èng kh«ng v−ît qu¸ 2,0 ®èi víi ®¸, l,5m ®èi víi ®Êt hßn lín vμ 0,7m ®ãi víi ®Êt lo¹i sÐt vμ ®Êt lo¹i c¸t 2.1.7. MÉu nguyªn tr¹ng cña ®¸ bÒn v÷ng kh«ng bÞ ph¸ hñy do t¸c ®éng c¬ häc cña dông cô khoan vμ cña dung dÞch röa th× ®−îc lÊy b»ng ph−¬ng ph¸p khoan xo¸y, víi èng mÉu ®¬n. Cho phÐp sö dông n−íc lμ hoÆc dung dÞch sÐt lμm n−íc röa, röa. MÉu nguyªn tr¹ng cña c¸c lo¹i d¸t kh¸c ph¶i lÊy b»ng èng mÉu kÐp, cã èng trong kh«ng quay mμ chØ tÞnh tiÕn, víi ®iÒu kiÖn chØ dïng dung dÞch sÐt lμm n−íc röa vμ ®¶m b¶o chÕ ®é khoan nh− sau: - T¶i träng däc trôc: 600 – 1000kG. - Tèc ®é quay nhá h¬n l00 vßng/phót. 2.1.8. MÉu cã thμnh phÇn, tr¹ng th¸i vμ tÝnh chÊt ®Æc biÖt (th−êng yÕu vÒ mÆt chÞu lùc) ph¶i ®−îc lÊy trong qu¸ tr×nh khoan kh«ng dïng n−íc röa, kh«ng ®æ n−íc vμo lç khoan vμ ph¶i dïng biÖn ph¸p c¸ch li víi nh÷ng líp ®Êt chøa n−íc hoÆc kh«ng æn ®Þnh. 2.1.9. MÉu nguyªn tr¹ng cña ®Êt c¸t chÆt vμ chÆt võa, ®Êt lo¹i sÐt cã tr¹ng th¸i cøng vμ nöa cøng ph¶i lÊy b»ng èng mÉu chôp. èng mÉu ph¶i cã èng lãt bªn trong kh«ng quay ®Ó chøa mÉu. Tèc ®é quay cña èng ngoμi khi lÊy mÉu kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 60 vßng/phót, t¶i träng däc trôc t¸c dông lªn èng mÉu kh«ng v−ît qu¸ 0,1 tÊn. Khi khoan kh« kh«ng ®¹t hiÖu qu¶ mong muèn, nÕu ®Êt kh«ng cã tÝnh lón sËp (do bÞ Èm −ít), ®−îc phÐp khoan xoay, dïng chÊt láng röa vμ lÊy mÉu b»ng èng ®ãng 2.1.10. MÉu ®Êt lo¹i sÐt cã tr¹ng th¸i dÎo cøng ®−îc lÊy b»ng ph−¬ng ph¸p khoan Ên, ë èng mÉu h×nh trô cã thμnh máng (bÒ dμy kh«ng qu¸ 3mm). Tèc ®é Ên dông cô kh«ng v−ît qu¸ 2m/phót. §Õ c¾t cña èng mÉu ph¶i ®−îc v¸t nhän ë phÝa nguμi mét gãc l00, cã ®−êng kÝnh trong nhá h¬n ®−êng kÝnh trong cña èng chøa mÉu lμ 2 mm. 2.1.11. MÉu ®Êt lo¹i sÐt cã tr¹ng th¸i dÎo mÒm, dÎo ch¶y vμ ch¶y, còng nh− mÉu c¸t, ph¶i lÊy b»ng ph−¬ng ph¸p khoan Ên, víi èng mÉu nguyªn tr¹ng cã c¬ cÊu gi÷ mÉu hë hoÆc kÝn. §Ó lÊy, Ên èng mÉu vμo ®Êt víi tèc ®é kh«ng v−ît qu¸ 0,5m/phót. §−êng kÝnh trong (c¹nh) cña ®Õ c¾t èng mÉu ph¶i nhá h¬n ®−êng kÝnh trong (c¹nh) cña èng chøa mÉu 0,5- l,0mm. 2.1.12. §èi víi ®Êt yÕu cho phÐp sö dông èng mÉu pitt«ng (kiÓu c¬ cÊu gi÷ kh«ng) ®Ó lÊy mÉu. 2.2. LÊy mÉu kh«ng nguyªn tr¹ng. 2.2.1. MÉu kh«ng nguyªn tr¹ng ®−îc lÊy tõ c«ng tr×nh khai ®μo, b»ng dao, xÎng v.v cßn khi khoan th× b»ng mòi khoan hoÆc èng mÉu. 2.2.2. MÉu ®¸ bÒn v÷ng ®−îc lÊy b»ng ph−¬ng ph¸p næ hoÆc b»ng lâi mÇu khi khoan. 2.2.3. MÉu ®¸ nøt nÎ vμ ®¸t c¸c lo¹i ®−îc lÊy tõ c¸c c«ng tr×nh khai ®μo, b»ng dao, xÎng v.v hoÆc tõ lç khoan, b»ng èng mÉu, mòi khoan. 2.2.4. §èi víi nh÷ng lo¹i ®Êt ph©n líp máng, víi bÒ dμy cña mçi líp hoÆc thÊu kÝnh nhá h¬n 5cm, cho phÐp lay mÉu tõ c«ng tr×nh khai ®μo b»ng ph−¬ng ph¸p v¹ch luèng. 2.2.5. §èi víi ®Êt b·o hßa n−íc mμ kh«ng cÇn gi÷ ®é Èm tù nhiªn, khi lÊy mÉu b»ng Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2683 : 1991  ph−¬ng ph¸p khoan xoay lÊy l«i, cho phÐp sö dông dÞch sÐt cã khèi l−îng riªng kh«ng nhá h¬n 1,2g/cm3. 2.2.6. §èi víi ®Êt ®¸ cÇn gi÷ ®é Èm tù nhiªn, ph¶i tiÕn hμnh khoan kh«, kh«ng ®−îc ®æ n−íc vμo lç khoan vμ ph¶i gi¶m tèc ®é quay cña dông cô khoan (nhá h¬n 100 vßng phót). 2.3. MÉu l−u MÉu l−u cña ®¸ ®−îc lÊy liªn tôc d−íi d¹ng lâi khoan. MÉu l−u cña ®Êt ®−îc lÊy c¸ch nhau 0,5 m theo ®é s©u, víi kÝch th−íc 5 x 5 x 5. §Æc biÖt lÊy mÉu chó ý ë ®é s©u chuyÓn líp ®Êt. 3. Bao gãi mÉu 3.1. MÉu kh«ng nguyªn tr¹ng 3.1.1. MÉu ®Êt kh«ng nguyªn tr¹ng vμ kh«ng cÇn gi÷ ®é Èm tù nhiªn ®−îc dùng trong hép hoÆc tói, ®¶m b¶o gi÷ ®−îc c¸c h¹t ®Êt nhá (th−êng dïng c¸c tói b»ng chÊt dÎo, v¶i dμy hoÆc giÊy kh«ng thÊm n−íc). 3.1.2. MÉu ®Êt kh«ng nguyªn tr¹ng nh−ng cÇn gi÷ ®é Èm tù nhiªn ph¶i cho vμo hép kim lo¹i kh«ng gØ, hoÆc hép nhùa cã n¾p ®Ëy kÝn. §−îc phÐp ®ùng mÉu lo¹i nμy vμo tói chÊt dÎo víi ®iÒu kiÖn ph¶i c©n mÉu ngay sau khi lÊy. 3.1.3. Bªn trong hép (hoÆc tói) cïng víi mÉu ph¶i ®Æt phiÒu mÉu ®· ®−îc gãi kÝn b»ng giÊy kh«ng thÊm n−íc vμ tÈm parafin, hoÆc b»ng hai lÇn tói chÊt dÎo hμn kÝn mÐp. PhiÕu mÉu thø hai ®−îc d¸n lªn hép mÉu. Cho phÐp viÕt néi dung cña phiÕu mÉu lªn hép mÉu. 3.2. MÉu nguyªn tr¹ng 3.2.1. §èi víi mÉu nguyªn tr¹ng kh«ng ®ùng vμo hép, cÇn c¸ch li ngay víi kh«ng khÝ bªn ngoμi b»ng c¸ch quÐt parafm nãng ch¶y, theo tr×nh tù sau: Bäc kÝn phiÕu mÉu thø nhÊt b»ng giÊy kh«ng thÊm n−íc, tÈm parafm, råi ®Æt lªn mÆt trªn cña mÉu, tiÕp ®ã quÐt parafin lªn toμn mÉu. TÊm parafm phiÕu mÉu thø hai vμ d¸n lªn mÆt bªn cña mÉu, l¹i quÐt phñ lªn mét líp parafin n÷a. 3.2.2. MÉu ®Êt lÊy vμo hép cøng hoÆc èng v¸t ph¶i ®−îc bao gãi ngay. Hai ®Çu cña hép ®−îc ®Ëy b»ng n¾p kÝn, cã ®Öm cao su. NÕu kh«ng cã ®Öm cao su, chç tiÕp xóc gi÷a n¾p vμ hép ph¶i ®−îc lãt b»ng hai líp vËt liÖu c¸ch li hoÆc phñ kÝn b»ng parafim nãng ch¶y. Tr−íc khi ®Ëy n¾p, ®Æt phiÕu mÉu thø nhÊt lªn trªn mÉu. D¸n phiÕu mÉu thø hai lªn mÆt bªn cña hép cøng vμ nhÊt thiÕt ph¶i ®¸nh dÊu mÆt trªn. Parafin dïng ®Ó c¸ch li mÉu nguyªn tr¹ng víi kh«ng khÝ bªn ngoμi ph¶i cã nhiÖt ®é nãng ch¶y 57 - 600C. §Ó t¨ng tÝnh dÎo cña parafm, ph¶i trén thªm 35 – 50% nhùa ®−êng (theo khèi l−îng). Chó thÝch: Cho phÐp sö dông hçn hîp cã ®ñ tÝnh chÊt c¸ch li vμ ®é dÎo thay thÕ, nh− hçn hîp gåm 60% parafin víi nhùa ®−êng, 25% s¸p, 10% nhùa th«ng vμ 5% dÇu kho¸ng, hoÆc hçn hîp gåm 37,5% s¸p, 37,5% nhùa th«ng, 25% «xit s¾t. 3.3. Trªn phiÕu m©u ph¶i ghi râ: Tªn c¬ quan kh¶o s¸t; Tªn c«ng tr×nh (khu vùc) kh¶o s¸t; TÝn vμ sè hiÖu c«ng tr×nh th¨m dß; Sè hiÖu mÉu; §é s©u lÊy mÉu Tªn, thμnh phÇn, mÇu s¾c vμ tr¹ng th¸i cña ®Êt X¸c ®Þnh theo m¾t th−êng ë hiÖn tr−êng; Chøc danh, hä tªn, ch÷ kÝ cña ng−êi lÊy mÉu; Ngμy, th¸ng, n¨m lÊy mÉu. Ph¶i ghi râ phÔu mÉu b»ng bót ch× ®en th−êng ®Ó khái bÞ nhoÌ hoÆc mÆt 3.4. MÉu hå s¬ ph¶i ®−îc xÕp liªn tôc vμo hép gç cã ng¨n « theo kho¶ng ®é s©u vμ nªn cã n¾p ®Ëy. Trªn hép gç ph¶i ghi râ tªn c«ng tr×nh (khu vùc) kh¶o s¸t, sè hiÖu lç khoan hoÆc hè th¨m dß, kho¶ng ®é s©u lÊy mÉu. Page 3 
  4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 2683 : 1991  3.5. Khi vËn chuyÓn ®Õn phßng thÝ nghiÖm, ph¶i cho mÉu vμo hßm, träng l−îng mçi hßm kh«ng nªn qu¸ 40 kg. Khi xÕp mÉu vμo hßm, ph¶i chÌn nh÷ng kho¶ng trèng gi÷a c¸c m©u b»ng Èm, vá bμo, hoÆc vËt liÖu cã tÝnh chÊt t−¬ng tù, sao cho thËt chÆt khÝt. §Æt mÉu c¸ch thμnh hßm kho¶ng 3 - 4cm vμ gi÷a kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÉu lμ 2-3cm. Ngay d−íi n¾p hßm ®Æt mét b¶ng liÖt kª (®−îc gãi trong giÊy kh«ng thÊm n−íc). §¸nh sè hßm kÌm ghi chó vμ kÝ hiÖu cÇn l−u ý: "Trªn", "Kh«ng nÐm”, “Kh«ng ®¶o lËt", "Tr¸nh m−a n¾ng", vμ tªn, ®Þa chØ ng−êi göi, ng−êi nhËn. 4. VËn chuyÓn vμ b¶o qu¶n 4.1. Khi vËn chuyÓn, kh«ng ®−îc ®Ó mÉu nguyªn tr¹ng chÞu c¸c t¸c ®éng ®éng sù thay ®æi ®ét ngét cña nhiÖt ®é. 4.2. CÊm b¶o qu¶n vμ thÝ nghiÖm nh÷ng mÉu thiÓu hå s¬ nh− yªu cÇu ë c¸c ®iÒu 3.3 vμ 3.4. 4.3. MÉu kh«ng nguyªn tr¹ng nh−ng cÇn gi÷ ®é Èm tù nhiªn, còng nh− mÉu nguyªn tr¹ng ®· ®−îc ®ãng gãi ph¶i ®−îc xÕp ®Æt vμ b¶o qu¶n trong phßng ®¶m b¶o ®−îc c¸c yªu cÇu sau ®©y: a) Kh«ng khÝ cã ®é Èm t−¬ng ®èi kh«ng thÊp h¬n 80% vμ nhiÖt ®é h¬n 200C; b) Kh«ng cã t¸c ®éng lùc ®ét biÕn. Khi b¶o qu¶n mÉu trong phßng ph¶i l−u ý ®Ó: - MÉu ®−îc xÕp thμnh mét hμng trªn gi¸ ®ùng, phiÕu mÉu h−íng lªn trªn - C¸c mÉu nguyªn tr¹ng kh«ng xÕp s¸t nhau, kh«ng s¸t thμnh gi¸; - Toμn bé mÆt d−íi cña mÉu ®−îc ®Æt khÝt lªn gi¸; - MÉu nguyªn tr¹ng kh«ng bÞ bÊt cø vËt g× ®Ì lªn. 4.4. Thêi h¹n b¶o qu¶n mÉu nguyªn tr¹ng (tõ thêi ®iÓm lÊy mÉu ®Õn khi b¾t ®Çu thÝ nghiÖm) ë trong phßng ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cña ®iÒu 4.3- kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 2 th¸ng ®èi víi ®¸ bÒn v÷ng, ®Êt c¸t Ýt Èm, còng nh− ®Êt lo¹i sÐt cã tr¹ng th¸i cøng vμ nöa cøng; mét th¸ng - ®èi víi ®¸ nöa cøng, ®Êt hßn lín, c¸t Èm, ®Êt lo¹i sÐt cã tr¹ng th¸i dÎo cøng vμ dÎo mÒm; 15 ngμy - ®èi víi than bïn, bïn vμ ®Êt lo¹i sÐt cã tr¹ng th¸i ch¶y vμ dÎo ch¶y. 4.5. Thêi h¹n b¶o qu¶n mÉu nguyªn tr¹ng ®· ®−îc bao gãi (tõ thêi ®iÓm lÊy ®Õn lóc b¾t ®Çu thÝ nghiÖm) khi kh«ng cã phßng l−u tr÷ tháa m·n ®iÒu 4.3 kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 15 ngμy; riªng ®èi víi than bïn, ®¸t than bïn vμ bïn - kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 5 ngμy. 4.6. Thêi h¹n b¶o qu¶n mÉu kh«ng nguyªn tr¹ng nh−ng cÇn gi÷ ®é Èm tù nhiªn ®· ®−îc bao gãi - kh«ng qu¸ 2 ngμy. NÕu mÉu ®· ®−îc c©n ngay sau khi lÊy, cho phÐp b¶o qu¶n ®Õn 5 ngμy. 4.7. MÉu nguyªn tr¹ng bÞ háng líp c¸ch li, bao gãi hoÆc b¶o qu¶n kh«ng theo ®óng quy ®Þnh - cho phÐp thÝ nghiÖm nh− mÉu kh«ng nguyªn tr¹ng (trõ chØ tiªu ®é Èm). 4.8. Thêi gian l−u mÉu hå s¬ phô thuéc vμo cÊp c«ng tr×nh x©y dùng, møc ®é phøc t¹p cña ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh vμ do chñ ®Çu t− quyÕt ®Þnh. ViÖc hñy bá mÉu l−u ph¶i do Héi ®ång chuyªn m«n xem xÐt. Page 4 
Đồng bộ tài khoản