TCVN 3109 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
299
lượt xem
127
download

TCVN 3109 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3109 1993, Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp xác định tách vữa và độ tách nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3109 1993

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3109 : 1993 Nhãm H Hçn hîp bª t«ng nÆng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh t¸ch v÷a vµ ®é t¸ch n|íc Heavyweight concrete compounds - Method for determination of mortar and water segregation 1. X¸c ®inh ®é t¸ch v÷a cña hçn hîp bª t«ng 1.1. ThiÕt bÞ Khu«n thÐp kÝch th|íc 200 x 200 x 200mm; Bµn rung tÇn sè 2900 r l00 vßng phót, biªn ®é 0,5 r 0,01mm; Thanh thÐp trßn ®|êng kÝnh 16mm, dµi 600mm, hai ®Çu móp trßn; C©n kÜ thuËt cã ®é chÝnh x¸c tíi 50g; Sµng kÝch th|íc m¾t 5mm. Th|íc l¸ kim lo¹i. Tñ sÊy 2000C Khay s¾t. 1.2. LÊy mÉu LÊy vµ chuÈn bÞ kho¶ng 12 lÝt mÉu hån hîp bª t«ng theo TCVN 8105 : 1998 ®Ó thö. 1.3. TiÕn hµnh thö 1.3.1. §æ vµ ®Çm chÆt hçn hîp bª t«ng trong khu«n kÝch th|íc 200 x 200 x 200mm theo ®iÒu 8. 7 cña TCVN 8105 : 1998. Sau ®ã tiÕn hµnh rung tiÕp khu«n chøa hçn hîp trªn bµn rung trong kho¶ng thêi gian : 25 gi©y ®èi víi hçn hîp cã ®é sôt lín h¬n hoÆc b»ng 5cm hoÆc l0 lÇn chØ sè ®é cøng ®èi víi hçn hîp cã ®é sôt d|íi 5cm. 1.3.2. Rung xong, tiÕn hµnh chia hçn hîp theo chiÒu cao ra hai phÇn. PhÇn trªn cao l0 r 0,5cm xóc vµo mét khay, phÇn d|íi xóc vµo mét khay. §Ó chia hçn hîp dÔ dµng cã thÓ th¸o thµnh khu«n nÕu sau khi th¸o khèi hçn hîp bª t«ng ®· ®Çm ë trong khu«n kh«ng bÞ ®æ. 1.3.3. C©n riªng tõng khay hçn hîp råi ®æ lªn mÆt sµng 5mm. Dïng n|íc tr¸ng s¹ch khay, röa läc qua sµng phÇn v÷a cho tíi khi n|íc röa hÕt ®ôc. §æ trë l¹i khay phÇn cèt liÖu lín cßn l¹i trªn sµng vµ sÊy khay cèt liÖu tíi khèi l|îng kh«ng ®æi ë 105 – l100C. C©n l|îng cèt liÖu lín trong khay. Lµm nh| vËy ®èi víi c¶ hai phÇn hçn hîp trªn vµ d|íi. 1.4. TÝnh kÕt qu¶ 1.4.1. PhÇn tr¨m l|îng v÷a V trong hçn hîp ë phÇn trªn (hoÆc d|íi) ®|îc tÝnh theo c«ng thøc: m  m1 (1) V 100 m 1 TTTCXDVN – TX
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3109 : 1993 Trong ®ã : m - Khèi l|îng hçn hîp ë phÇn trªn (hoÆc d|íi) tÝnh b»ng g; ml - Khèi l|îng cèt liÖu lín ®· ®|îc sÊy kho ë phÇn trªn (hoÆc d|íi), tÝnh b»ng g; 1.4.2. §é t¸ch v÷a cña hçn hîp bª t«ng cho tõng lÇn thö ®|îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m, lµm trßn tíi l% theo c«ng thøc : ' T v v 100 (2) ¦ V Trong ®ã : 'v - Chªnh lÖch phÇn tr¨m l|îng v÷a trong hçn hîp ë phÇn trªn so víi phÇn d|íi; 6V - Tæng phÇn tr¨m l|îng v÷a ë c¶ hai phÇn. 1.5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ : - Ngµy vµ n¬i lÊy mÉu; - Khèi l|îng v÷a ë phÇn trªn vµ d|íi; - §é t¸ch v÷a cña hçn hîp bª t«ng; - Ch÷ ký cña ng|êi thö. 2. X¸c ®Þnh ®é t¸ch n|íc cña hçn hîp bª t«ng 2.1. ThiÕt bÞ thö C¸c thiÕt bÞ thö nh| TCVN 3108 : 1993; N¾p ®Ëy thïng b»ng kÝnh hoÆc thÐp; èng ®ong n|íc dung tÝch tõ 50 - 200ml; Pipet dung tÝch 5ml. 2.2. LÊy mÉu LÊy vµ chuÈn bÞ kho¶ng 8 lÝt mÉu hçn hîp bª t«ng theo TCVN 3105 : 1993 øng víi cì h¹t lín nhÊt cña cèt liÖu bª t«ng tíi 40 hoÆc 24 lÝt øng víi cì h¹t 70 – l0mm. 2.3. TiÕn hµnh thö 2.3.1. §æ vµ ®Çm hçn hîp bª t«ng vµo thïng 5 lÝt hoÆc 15 lÝt theo c¸c ®iÒu 3.l vµ 3.3 cña TCVN 3108 : 1993. Møc hçn hîp sau khi ®Çm khèng chÕ thÊp h¬n miÖng thïng l0 r 5mm. 2.3.2. §Ëy n¾p thïng vµ ®Ó yªn hçn hîp trong l,5 giê. Dïng èng pipet hót hÕt l|îng n|íc t¸ch ra vµo èng hoÆc dïng th|íc l¸ kim lo¹i do chiÒu cao cña líp n|íc t¸ch ra t¹i ba vÞ trÝ råi lÊy gi¸ trÞ trung b×nh. 2.4. TÝnh kÕt qu¶ §é t¸ch n|íc cña hçn hîp bª t«ng Tn ®|îc tÝnh b»ng phÇn tr¨m, lµm trßn tíi l% theo c«ng thøc : Vn Tn u 100 V 2 TTTCXDVN – TX
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3109 : 1993 hoÆc: hn Tn u 100 h Trong ®ã : Vn - ThÓ tÝch n|íc t¸ch ra, tÝnh b»ng ml; V - ThÓ tÝch hçn hîp bª t«ng trong thïng tÝnh b»ng ml; hh - ChiÒu cao cña líp n|íc t¸ch ra, tÝnh b»ng mm; h- ChiÒu cao hçn hîp bª t«ng trong thïng, tÝnh b»ng mm. 2.5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ : - Ngµy vµ n¬i lÊy mÉu; - ChiÒu cao n|íc hoÆc thÓ tÝch n|íc t¸ch ra; - ChiÒu cao hoÆc thÓ tÝch bª t«ng trong thïng; - §é t¸ch n|íc cña hçn hîp bª t«ng; - Ch÷ ký cña ng|êi thö. 3 TTTCXDVN – TX
Đồng bộ tài khoản