TCVN 3112 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
208
lượt xem
97
download

TCVN 3112 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3112 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử khối lượng riêng của bê tông nặng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3112 1993

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3112 : 1993 Nhãm H Bª t«ng nÆng – Ph|¬ng ph¸p thö x¸c ®Þnh khèi l|îng riªng Heavyweight concrete - Method for determination of specific mass. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p thö khèi l|îng riªng cña bª t«ng nÆng. 1. ThiÕt bÞ thö B×nh khèi l|îng riªng (h×nh la) hoÆc b×nh tam gi¸c dung tÝch l00ml cã nót thuû tinh vµ èng dÉn mao qu¶n (h×nh lb). CÇn ph©n tÝch chÝnh x¸c tíi 0,0lg; Bóa con; Cèi chµy ®ång; B×nh hót Èm; Tñ sÊy 2000C; N|íc läc; DÇu ho¶ Cån 900C Sµng kÝnh th|íc m¾t 2 hoÆc 2,5mm. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. LÊy 3 viªn mÉu h×nh d¹ng bÊt kú theo ®iÒu 3.4 TCVN 3105 : 1993. 2.2. §Ëp nhá c¸c viªn mÉu tíi c¬ h¹t d|íi 2 hoÆc 2,5mm trén ®Òu, rót gän dÉn mÉu tíi cßn 200g (c¸ch rót gän : Dµn ®Òu mÉu thµnh h×nh b¸nh ®a, v¹ch hai ®|êng kÝnh chia mÉu thµnh 4 phÇn lÊy hai phÇn bÊt kú ®èi ®Ønh). T¸n nhá mÉu thµnh bét trong cèi chµy ®ång. SÊy bét tíi khèi l|îng kh«ng ®æi råi ®Ó nguéi tíi nhiÖt ®é phßng trong b×nh hót Èm. Tõ bét ®· ®Ó nguéi, c©n lµm hai mÉu mçi mÉu 50g ®Ó thö song song. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. NÕu thö b»ng b×nh cæ cao (h×nh la) th× tr|íc tiªn niÖu chØnh thÓ tÝch c¸c v¹ch møc cña tõng b×nh, sau ®ã ®æ dÇu háa vµo b×nh tíi v¹ch sè 0. Lµm hai b×nh song song. Dïng b«ng thÊm s¹ch phÇn dÇu dÝnh ë cæ b×nh råi cÈn thËn ®æ qua phÔu vµo mçi b×nh 50g mÉu. Xoay l¾c b×nh quanh trôc th¼ng ®øng trong 10 phót cho kh«ng khÝ tho¸t ra hÕt råi ®o thÓ tÝch dÇu t¨ng lªn trong b×nh sau khi cho mÉu (V). 3.2. NÕu thö b»ng b×nh tam gi¸c (h×nh lb) th× ®æ m«i phÇn mÉu thö vµo mét b×nh ®· röa s¹ch, sÊy kh« (hoÆc röa cån ®Ó kh«) vµ c©n s½n (m1). C©n b×nh chøa mÉu (m2). §æ dÇuu ho¶ vµo b×nh tíi v¹ch ®Þnh møc, dïng b«ng thÈm s¹ch phÇn dÇu trªn v¹ch ®Þnh møc råi c©n b×nh chøa dÇu vµ mÉu (m3) sau ®ã sÏ ®æ mÉu thö ra, röa s¹ch b×nh; ®æ n|íc cÊt vµo ®Õn v¹ch ®Þnh møc råi l¹i c©n (m4). 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. Khèi l|îng riªng cña mÉu thö (U) ®|îc tÝnh b»ng g/cm3 chÝnh x¸c tíi 0,0lg, theo c«ng thøc: m (1) U V TTTCXDVN – TX
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3112 : 1993 Trong ®ã : m - Khèi l|îng bét mÉu, 50g; V - PhÇn thÓ tÝch dÇu do mÉu chiÕm chç, tÝnh b»ng cm3. Khi thö b»ng b×nh tam gi¸c : 100 m2 m1
 3. (2) U 1 m4 m1
 4. m3 m2
 5. Ud Trong ®ã : Ud - Khèi l|îng riªng cña dÇu ho¶, lÊy b»ng 0,93g/cm3; ml - Khèi l|îng b×nh kh«ng tÝnh b»ng g; m2 – Khèi l|îng b×nh chøa bét mÉu, tÝnh b»ng g; m3 - Khèi l|îng b×nh chøa bét mÉu vµ dÇu ho¶, tÝnh b»ng g; m4 - Khèi l|îng b×nh chøa n|íc cÊt, tÝnh b»ng g. 4.2. Khèi l|îng riªng cña bª t«ng lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña hai lÇn thö khi c¸c kÕt qu¶ thö chªnh lÖch nhau kh«ng qu¸ 0,O05g/cm3 4.3. Khi biÕt khèi l|îng thÓ tÝch (x¸c ®Þnh theo TCVN 3115 : 1993) vµ khèi l|îng riªng (x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn nµy) cã thÓ tÝnh ®é chÆt Cb (PhÇn ®¬n vÞ) vµ ®é rçng rb (% khèi l|îng) cña bª t«ng theo c¸c c«ng thøc : J (3) Cb U1000 rb 1 Cb
 6. .100 (4) Trong ®ã : y- Khèi l|îng thÓ tÝch cña bª t«ng, tÝnh b»ng Kg/m3. U- Khèi l|îng riªng cña bª t«ng, tÝnh b»ng g/cm3. 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n ghi râ : - Ký hiÖu mÉu; - Ngµy vµ n¬i lÊy mÉu; - Ngµy thö; - Khèi l|îng riªng cña tõng mÉu; - §é chÆt vµ ®é rçng cña bª t«ng (nÕu cã); - Ch÷ ký cña ng|êi thö. TTTCXDVN – TX
Đồng bộ tài khoản