TCVN 3114 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
196
lượt xem
78
download

TCVN 3114 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3114 1993, Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại bê tông chịu mài mòn bề mặt do người hoặc phương tiện thường xuyên đi lại gây ra (bê tông đường, tấm lát vỉa hè, tấm lát sân, bó vỉa, bậc cầu thang, tay vịn, bê tông xilô chứa ...).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3114 1993

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3114 : 1993 Nhãm H Bª t«ng nÆng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mµi mßn Heavyweight concrete - Method for determination of abrasion Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mµi mßn cña bª t«ng nÆng. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông cho c¸c lo¹i bª t«ng chÞu mµi mßn bÒ mÆt do ng|êi hoÆc ph|¬ng tiÖn th|êng xuyªn ®i l¹i g©y ra (bª t«ng ®|êng, tÊm l¸t vØa hÌ, tÊm l¸t s©n, bã vØa, bËc cÇu thang, tay vÞn, bª t«ng xil« chøa ...). Tuú theo ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña kÕt cÊu, ®é mµi mßn cña bª t«ng ®|îc tiÕn hµnh thö ë tr¹ng th¸i kh« tù nhiªn trong kh«ng khÝ hoÆc b·o hoµ n|íc. 1. ThiÕt bÞ thö M¸y mµi kiÓu -,*- 2, -,* - 3 (h×nh 1) hoÆc Beme (h×nh 2) . C©n kÜ thuËt chÝnh x¸c tíi 0,1g Th|íc kÑp c¬ khÝ. C¸t mµi 1.1. M¸y mµi kiÓu -,* hoÆc Beme cã bé phËn chñ yÕu lµ mét ®Üa gang quay trßn víi vËn tèc 30 H 1 vßng/phót ®Æt trªn mét mÆt ph¼ng n»m ngang. §Üa gang nµy ®|îc g¾n víi mét m¸y ®Óm vßng tù ngõng m¸y sau mçi 30m ®|êng mµi. PhÇn mµi cña ®Üa lµ mét vµnh trßn réng kho¶ng 200mm cã ®é cøng 30 - 50 theo sere (hay 185 - 215 KN/cm2) vµ cã thÓ th¸o l¾p ®|îc. Vµnh mµi nµy chØ ®|îc phÐp sö dông khi trªn mÆt mµi kh«ng cã c¸c vÕt lâm s©u qu¸ 0,5mm vµ réng qu¸ 5mm. Trong tr|êng hîp kh«ng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu trªn, vµnh mµi ph¶i ®|îc l¸ng l¹i hoÆc thay b»ng vµnh míi. S¸t trªn vµnh mµi m¸y l¾p mét (Beme -,* - 2 hoÆc hai -,* - 3) hép khu«n vµ mét hoÆc hai ®ßn bÈy t|¬ng øng. §ßn bÈy nµy mét ®Çu lµ ®èi träng, ®Çu kia lµ c©n, cßn ®iÓm tùa th× ®Ì vµo chÝnh trung t©m mÆt trªn cña viªn mÉu. §ßn bÈy ph¶i lu«n t¹o trªn viªn mÉu mét ¸p lùc kh«ng ®æi vµ b»ng 0,6 daN/cm2 trong suèt qu¸ tr×nh mµi. Lùc ®Ì nµy ®|îc hiÖu chØnh b»ng cù li cña qu¶ ®èi träng. 1.2. C¸t mµi ®|îc sö dông lµ c¸t tiªu chuÈn ®Ó thö xi m¨ng theo TCVN 139:1964. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. LÊy vµ chuÈn bÞ 3 viªn mÉu theo TCVN 3105 : 1993. Viªn mÉu cã thÓ lµ viªn cã h×nh khèi lËp ph|¬ng kÝch th|íc c¹nh 70,7mm hoÆc viªn trô ®|êng kÝnh b»ng chiÒu 1 TTTCXDVN – TX
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3114 : 1993 cao b»ng 70,7mm. C¸c viªn mÉu ®óc khoan cã kÝch th|íc lín h¬n ®|îc c¾t vÒ c¸c viªn cã kÝch th|íc nh| trªn. 2.2. Chän mÆt chÞu t¸c dông mµi mßn khi sö dông lµm mÆt mµi cña mÉu. H×nh 2 1. §Üa mµi ; 2. §ßn bÈy ; 3. MÉu thö ; 4. §èi träng; 5. B¸nh r¨ng chuyÓn ®éng ; 6. B¸nh ®µ; 7. Gi¸ gi÷ mÉu; 8. M¸y ®Õm vßng quay 2.3. KÕt cÊu s¶n phÈm yªu cÇu thö mÉu ®Ó nghiÖm thu ë tr¹ng th¸i nµo th× mµi mÉu ®óng ë tr¹ng th¸i ®ã. C¸ch chuÈn bÞ mÉu vÒ tr¹ng th¸i cÇn thö thùc hiÖn theo ®iÒu 2.2 TCVN 3115 : 1993. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. C©n mÉu thö chÝnh x¸c tíi 0,lg. Trªn c¸c mÆt mÉu sÏ mµi, tiÕn hµnh ®o c¸c cÆp c¹nh song song tõng ®«i cña mÉu lËp ph|¬ng hoÆc hai ®|êng kÝnh vu«ng gãc nhau cña mÉu trô råi tÝnh diÖn tÝch mÆt mÉu bÞ mµi. 3.2. Khi thö mÉu kh« tù nhiªn trong kh«ng khÝ th× mµi mÉu b»ng c¸t mµi kh«. Trªn vµnh mµi tr¶i ®Òu 20g c¸t mµi kh« råi ®Æt mÉu vµo khu«n sao cho mÉu cã thÓ cö ®éng ®|îc tù do theo ph|¬ng th¼ng ®øng. TiÕp ®ã ®Ì gèi tùa cña ®ßn bÈy lªn t©m viªn mÉu vµ dïng c¸c qu¶ c©n gia t¶i mÉu cho ®ñ ¸p lùc 0,6 daN/cm2 . 3.3. BËt cho ®Üa quay. Sau 30m ®|êng mµi (øng víi 28 vßng quay m¸y -,* hoÆc 22 vßng quay m¸y Beme) m¸y tù ®éng dõng l¹i. QuÐt bá phÇn c¸t mµi cò, tr¶i ®Òu trªn vµnh mµi 20g c¸t mµi míi vµ l¹i bËt m¸y cho ®Üa quay lµm nh| vËy 5 lÇn th× ®ñ mét chu kú víi tæng sè 150m ®|êng mµi. 3.4. Sau mét chu kú, nhÊc mÉu ra, xoay mÉu ®i 900 quanh trôc th¼ng ®øng råi l¹i mµi mÉu víi chu kú 150m ®|êng mµi míi. 3.5. TiÕn hµnh nh| vËy, ®ñ 4 chu kú (600m ®|êng mµi). Cø sau mçi chu kú xoay mÉu ®i 900 cïng chiÒu víi lÇn tr|íc. Sau ®ã nhÊc mÉu ra, lau s¹ch råi ®em c©n chÝnh x¸c tíi 0,1g. 3.6. Khi thö mÉu ë tr¹ng th¸i b·o hoµ n|íc th× dïng mÉu ®· ng©m b·o hoµ n|íc vµ còng lµm theo c¸c ®iÒu 2.2 - 2.6 víi mét sè thay ®æi : tr|íc khi tr¶i c¸t, ®Üa mµi ®|îc lau tr|íc b»ng giÎ Èm; c¸t mµi ph¶i lµ c¸t |ít t¹o b»ng c¸ch trén ®Òu 20g c¸t cho mét mÎ mµi víi 15ml n|íc; khi kÕt thóc 4 chu kú mµi, mÉu ®|îc ng©m trë l¹i vµo n|íc 30 phót, dïng dÎ Èm lau kh« mÆt ngoµi råi míi ®em c©n. 4. TÝnh kÕt qu¶ 2 TTTCXDVN – TX
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3114 : 1993 §é mµi mßn cña tõng viªn mÉu (Mm) ®|îc tÝnh b»ng g/cm2 theo c«ng thøc : m0 m4 Mm  F Trong ®ã : m0 - Khèi l|îng mÉu tr|íc khi thö, tÝnh b»ng g; m4 - Khèi l|îng mÉu sau 4 chu kú mµi, tÝnh b»ng gam; F - DiÖn tÝch mÆt mÉu bÞ mµi, tÝnh b»ng cm2. §é mµi mßn cña bª t«ng vµ trung b×nh sè häc cña ba kÕt qu¶ thö trªn ba viªn mÉu khi c¸c kÕt qu¶ lín vµ nhá kh«ng sai lÖch qu¸ 15% so víi kÕt qu¶ cña viªn trung b×nh. NÕu sai lÖch v|ît qu¸ 15% th× bá c¶ hai kÕt qu¶ lín vµ nhá. §é mµi mßn cña bª t«ng sÏ lµ kÕt qu¶ thö cña viªn trung b×nh cßn l¹i. 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ : - Ký hiÖu mÉu; - Ngµy vµ n¬i lÊy mÉu, ngµy thö; - Tr¹ng th¸i mÉu thö, - Khèi l|îng tõng viªn mÉu tr|íc vµ sau khi thö; - DiÖn tÝch mÆt mµi tõng viªn mÉu; - §é mµi mßn cña tõng viªn vµ ®é mµi mßn trung b×nh. - Ch÷ kÝ cña ng|êi thö. 3 TTTCXDVN – TX
Đồng bộ tài khoản