TCVN 3117 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
229
lượt xem
93
download

TCVN 3117 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3117 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ co của bê tông nặng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3117 1993

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3117 : 1993 Nhãm H Bª t«ng nÆng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co Heavyweight concrete - Method for determination of shrinkage Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co cña bª t«ng nÆng. 1. ThiÕt bÞ thö §ång hå ®o co ngãt chÝnh x¸c tíi 0,001mm (h×nh 1a) . Chèt vµ ®Çu ®o (h×nh 1b). Tñ khÝ hËu cã nhiÖt ®é 27 r 20C, ®é Èm 80 r 5% . 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. §é co cña bª t«ng chØ x¸c ®Þnh trªn c¸c nhãm mÉu ®óc. C¸c mÉu ®|îc ®óc vµ b¶o d|ìng cho tíi khi th¸o khu«n theo TCVN 3105 : 1993. Trªn hai mÆt mÉu tiÕp gi¸p víi thµnh ®øng cña khu«n nhÑ nhµng ®ôc 4 lç s©u réng b»ng tÊm g¾n ®Çu ®o vµ dïng v÷a g¾n ch¾c c¸c chèt ®o vµo c¸c vÞ trÝ nµy (®Ó gi¶m thao t¸c ®ôc cã thÓ ®Ó lç chê khi ®óc mÉu). C¸c chèt ®o ph¶i n»m c©n ®èi trªn hai ®|êng trung b×nh cña hai mÆt mÉu. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chèt ®|îc lÊp b»ng mét phÇn hai hoÆc hai phÇn ba chiÒu dµi mÉu. G¾n chèt xong, mÉu ®|îc gi÷ Èm liªn tôc mét ngµy råi ®|îc ng©m n|íc thªm hai ngµy n÷a. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. LÊy mÉu khái thïng ng©m, lau r¸o mÆt ngoµi mÉu. §Æt mÉu vµo tñ khÝ hËu, g¾n ®Çu ®o vµ tiÕn hµnh ®o ngay sè liÖu ®Çu tiªn.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3117 : 1993 Khi ®o, ®Æt mÉu bª t«ng ë t| thÕ th¼ng ®øng, hai ®Çu ®ång hå tiÒp xóc víi ®Çu ®o. Xoay ®i xoay l¹i ®ång hå hai ba lÇn ®Ó ®¹t tíi vÞ trÝ tiÕp xóc æn ®Þnh råi ®äc ®ång hå vµ ghi sè ®o vµo nhËt ký thÝ nghiÖm. Coi ®©y lµ sè ®o ®Çu. 3.2. TuÇn tù nh| vËy ®o xong vÞ trÝ nµy, chuyÓn ®ång hå sang vÞ trÝ kh¸c, ®o xong mÉu nµy chuyÓn ®ång hå sang ®o mÉu kh¸c cho tíi khi ®o xong tÊt c¶ c¸c mÉu. 3.3. C¸c sè ®o ®|îc x¸c ®Þnh tÝnh tõ lÇn ®o ®Çu tiªn, sau l, 3, 7, 14 ngµy vµ sau ®ã hai tuÇn mét lÇn cho tíi khi kÕt thóc. Chó thÝch: Trong tr|êng hîp cÇn ®o biÕn d¹ng cña bª t«ng (gåm c¶ biÕn d¹ng nhiÖt lÉn ®é co në) trong ®iÒu kiÖn cña mét m«i tr|êng cô thÓ th× mÉu kh«ng ®¹t trong tñ khÝ hËu mµ ®Æt ®óng trong ®iÒu kiÖn m«i tr|êng ®ã; T¹i tõng thêi ®iÓm lÊy sè ®o co ngãt ®|êng thêi cÇn tiÕn hµnh c©n mÉu ®Ó theo dâi sù thay ®æi dé Èm cña mÉu. §o nhiÖt ®é vµ ®é Èm thùc cña tñ khÝ hËu. 3.4. §é co cña bª t«ng ®|îc x¸c ®Þnh trong kho¶ng thêi gian kh«ng Ýt h¬n 120 ngµy. Trong tr|êng hîp chªnh lÖch sè ®o gi÷a ba lÇn sau cïng kh«ng v|ît qu¸ sai sè cña ®ång hå ®o th× cho phÐp kÕt thóc thÝ nghiÖm sím h¬n thêi gian quy ®Þnh. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. §é co cña tõng viªn mÉu bª t«ng t¹i thêi ®iÓm ®|îc tÝnh b»ng mm/m theo c«ng thøc: 'l t
  3. H t
  4. l Trong ®ã : 'l(t)- Chªnh lÖch chiÒu dµi gi÷a c¸c chåt ®o cña mÉu t¹i thêi ®iÓm t so víi ban ®Çu, tÝnh b»ng mm; l- Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c chèt ®o, tÝnh b»ng m; 'l(t), l - §|îc lÊy theo sè ®o trung b×nh trªn hai mÆt cña tõng viªn mau. 4.2. §é co cña bª t«ng t¹i thêi ®iÓm t lµ trung b×nh sè häc cña ba kÕt qu¶ thö trªn ba viªn mÉu cïng tæ tÝnh chÝnh x¸c tíi 0,00lmm. 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ : - Ký hiÖu mÉu; - Tuæi mÉu bª t«ng khi thö; - Ngµy x¸c ®Þnh sè ®o ®Çu vµ c¸c ngµy ®o tiÕp theo. - NhiÖt ®é, ®é Èm cña tñ khÝ hËu t¹i mçi thêi ®iÓm ®o. - Khèi l|îng mÉu ë mçi thêi ®iÓm ®o; - §é co cña tõng viªn mÉu vµ ®é co trung b×nh cña c¶ tæ mÉu bª t«ng.
Đồng bộ tài khoản