TCVN 3120 1993

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
334
lượt xem
128
download

TCVN 3120 1993

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3120 1993, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định cừờng độ kéo khi bửa của bê tông nặng: Máy nén như TCVN 3118: 1993, Gối truyền tải; Đệm gỗ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3120 1993

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3120 : 1993 Nhãm H Bª t«ng nÆng - Ph|¬ng ph¸p thö c|êng ®é kÐo khi böa Heavyweight cencrete - Method for determination of direct tensile strength Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c|êng ®é kÐo khi böa cña bª t«ng nÆng. 1. ThiÕt bÞ thö M¸y nÐn nh| TCVN 3118 : 1993, Gèi truyÒn t¶i; §Öm gç. 1.1. Gèi truyÒn t¶i (sö dông khi thö böa c¸c viªn mÉu lËp ph|¬ng hoÆc c¸c viªn mÉu dÇm) ®|îc lµm b»ng thÐp víi thiÕt diÖn lµ cung cña ®|êng trßn b¸n kÝnh 75mm vµ dµi b»ng kÝch th|íc c¹nh cña viªn mÉu lËp ph|¬ng (2). 1.2. TÊm ®Öm gç (3) ®|îc lµm b»ng gç d¸n nhiÒu líp dµi b»ng kÝch th|íc c¹nh cña mÉu lËp ph|¬ng hoÆc ®|êng sinh cña mÉu trô, réng 15 H 2mm vµ dµy 4 H1mn. M«i tÊm ®Öm gç chØ sö dông cho mét lÇn thö. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. ChuÈn bÞ mÉu thö theo nhãm. Mçi nhãm mÉu gåm 3 viªn. Khi sö dông mÉu khoan, c¾t tõ kÕt cÊu, b¶n phÈm, nÕu kh«ng cã ®ñ 3 viªn th× ®|îc phÐp lÊy 2 viªn lµm mét tæ mÉu thö. 2.2. ViÖc lÊy mÉu hçn hîp bª t«ng, chän kÝch th|íc h×nh d¸ng viªn mÉu, ®óc, b¶o d|ìng hoÆc khoan c¾t c¸c viªn mÉu thö ph¶i ®|îc tiÕn hµnh theo TCVN 3105 : 1993.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3120 : 1993 2.3. MÉu chuÈn ®Ó x¸c ®Þnh c|êng ®é kÐo khi böa cña bª t«ng lµ viªn mÉu lËp ph|¬ng kÝch th|íc 150 x 150 x 150mm. C¸c viªn mÉu cã kÝch th|íc kh¸c sau khi thö ph¶i ®|îc tÝnh ®æi kÕt qu¶ thö vÒ c|êng ®é kÐo khi böa cña viªn chuÈn. 2.4. KÕt cÊu s¶n phÈm yªu cÇu nghiÖm thu ë tuæi vµ tr¹ng th¸i nµo th× ph¶i thö böa mÉu ë ®óng tuæi vµ tr¹ng th¸i ®ã. 3. TiÕn hµnh thö 3.1. X¸c ®Þnh diÖn tÝch thiÕt diÖn chÞu kÐo khi thö böa cöa c¸c viªn mÉu. 3.1.1. Trªn c¸c viªn mÉu lËp ph|¬ng kÎ khung t¹o bëi hai ®|êng sÏ ®Æt lùc vµ hai ®|êng trung b×nh trªn hai mËt viªn mÉu vu«ng gãc víi c¸c ®|êng ®Æt lùc sao cho ph¼ng khung vu«ng gãc víi mÆt hë cöa viªn mÉu bª t«ng khi ®æ. Trªn c¸c viªn mÉu trô kÎ khung t¹o bëi hai ®|êng sinh vµ hai ®|êng kÝnh còng n»m trªn mét mÆt ph¼ng. 3.1.2. DiÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu kÐo khi böa chÝnh lµ diÖn tÝch cña khung ®· kª tÝnh theo c¸c gi¸ trÞ trung b×nh cña c¸c cËp c¹nh, song song víi nhau tõng ®«i mét ®o chÝnh x¸c tíi 1mm. 3.2. TÈy s¹ch c¸c vÕt gîn bÈn trªn bÓ mÆt cña t¸m nÐn, ®Öm truyÒn t¶i vµ viªn mÉu ë c¸c phÇn sÏ tiÕp xóc nhau khi thö. 3.3. Dùa theo c¸c khung ®· kÎ ®Æt mÉu chÝnh t©m m¸y gi÷a c¸c tÊm ®Öm truyÒn t¶i. Thö böa mÉu trô theo s¬ ®å h×nh la, mÉu lËp ph|¬ng theo s¬ ®å h×nh 1b, mÉu dÇm theo s¬ ®å h×nh 1c. 3.4. Böa mÉu b»ng c¸ch t¨ng t¶i liªn tôc lªn mÉu víi tèc ®é kh«ng ®æi vµ b»ng 0,6 H 04daN/cm2 (KG/cm2) trong mét gi©y cho ®Õn khi mÉu bÞ böa ®æi. Thêi gian böa vì mét viªn mÉu Ýt nhÊt 30 gi©y. Lùc tèi ®a ®¹t ®|îc khi böa lµ t¶i träng böa ®«i mÉu. 4. TÝnh kÕt qu¶. 4.1. C|êng ®é kÐo khi böa cña tõng viªn mÉu bª t«ng ®|îc tÝnh b»ng daN/cm2 chÝnh x¸c tíi 0,5 daN/cm2 theo c«ng thøc: 2P R kb  / Trong ®ã : F P- T¶i träng böa ®«i mÉu, tÝnh b»ng daN; F- DiÖn tÝch tiÕt diÖn chÞu kÐo khi böa cña viªn m·u, tÝnh b»ng cm2; /- HÖ sè chuÈn ®æi c|êng ®é kÐo khi böa tõ c¸c viªn mÉu kÝch th|íc kh¸c viªn chuÈn vÒ viªn mÉu lËp ph|¬ng kÝch th|íc chuÈn 150 x 150 x 150mm. Gi¸ trÞ / ®|îc x¸c ®Þnh b»ng thùc nghiÖm theo ph|¬ng ph¸p nh| ghi ë phô lôc cña TCVN 3118 : 1993. 4.2. C|êng ®é kÐo khi böa cña bª t«ng lµ gi¸ trÞ c|êng ®é trung b×nh cña ba viªn trong tæ mÉu nÕu gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt kh«ng lÖch nhau qu¸ 15% so víi gi¸ trÞ cña viªn trung b×nh. NÕu mét trong hai gi¸ trÞ trªn lÖch qu¸ 15% so víi viªn trung b×nh th× lo¹i bá c¶ hai gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt. Khi ®ã c|êng ®é kÐo böa cña bª t«ng ®|îc tÝnh theo gi¸ trÞ cña viªn trung b×nh cßn l¹i.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 3120 : 1993 4.3. Khi tæ mÉu chØ cã hai viªn, c|êng ®é kÐo khi böa cña bª t«ng ®|îc tÝnh b»ng trung b×nh sè häc kÕt qu¶ thö cña hai viªn mÉu ®ã. 5. Biªn b¶n thö Trong biªn b¶n thö ghi râ : - Ký hiÖu mÉu; - N¬i lÊy mÉu; - Tuæi bª t«ng, ®iÒu kiÖn b¶o d|ìng, tr¹ng th¸i khi thö; - M¸c bª t«ng thiÕt kÕ - KÝch th|íc tõng viªn mÉu; - DiÖn tÝch chÞu kÐo khi böa vµ t¶i träng böa cña tõng viªn - C|êng ®é kÐo khi böa cña tõng viªn vµ c|êng ®é kÐo khi böa trung b×nh - Ch÷ ký cña ng|êi thö.
Đồng bộ tài khoản