TCVN 3255 1986

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

1
172
lượt xem
94
download

TCVN 3255 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 3255 1986, Tiêu chuẩn quy định về an toàn nổ trtong quá trình sản xuất vận chuyển, bảo quản trong đó có các chất hình thành môi trường nguy hiểm nổ……

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3255 1986

  1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3255 : 1986 Nhãm T An toμn næ - Yªu cÇu chung Explosion safety- General requirements Tiªu chuÈn nμy thay thÕ cho TCVN 3255: 1979. Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh c¸c yªu cÇu chung vÒ an toμn næ cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, trong ®ã cã c¸c chÊt cã kh¶ n¨ng h×nh thμnh m«i tr−êng nguy hiÓm næ. Riªng ®èi víi c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Æc biÖt nh− má; s¶n xuÊt, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn vËt liÖu næ v.v... ngoμi tiªu chuÈn nμy, cÇn ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn riªng. 1. Nh÷ng quy ®Þnh chung 1.1. An toμn næ cho c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ph¶i ®−îc ®¶m b¶o b»ng c¸c biÖn ph¸p tæ chøc vμ kÜ thuËt, phßng ngõa næ vμ b¶o vÖ næ. 1.2. Nh÷ng yÕu tè ®Æc tn−ng cho tÝnh nguy hiÓm næ bao gåm: ¸p suÊt lín nhÊt khi næ vμ nhiÖt ®é næ; Tèc ®é t¨ng ¸p suÊt khi næ; ¸p suÊt ë h−íng chÝnh cña sãng xung kÝch; tÝnh chÊt ph¸ huû vμ g©y ch¸y cña m«i tr−êng nguy hiÓm næ. 1.3. Nh÷ng yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i ¶nh h−ëng ®Õn con ng−êi do hËu qu¶ næ bao gåm: Sãng xung kÝch cã ¸p suÊt ë h−íng chÝnh v−ît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp; Löa; C¸c kÕt cÊu, thiÕt bÞ, ®−êng èng, nhμ cöa vμ c«ng tr×nh bÞ ph¸ huû vμ c¸c m¶nh vì cña chóng v¨ng ra; C¸c chÊt cã h¹i ®−îc h×nh thμnh vμ (hoÆc) tho¸t ra tõ c¸c thiÕt bÞ vì háng khi næ nång ®é trong kh«ng khÝ n¬i lμm viÖc v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp. 2. Nh÷ng yªu cÇu vÒ phßng ngõa næ 2.1. §Ó phßng ngõa næ ph¶i lo¹i trõ: Sù h×nh thμnh m«i tr−êng nguy hiÓm næ; Sù xuÊt hiÖn c¸c nguån kÝch næ. 2.2. M«i tr−êng nguy hiÓm næ cã thÓ ®−îc t¹o thμnh bëi: Hçn hîp c¸c chÊt (h¬i, khÝ vμ bôi) víi kh«ng khÝ vμ c¸c chÊt « xÝ ho¸ kh¸c («xi, oz«n, clo vμ c¸c chÊt «xÝtnit¬ v.v...) . C¸c chÊt cã khuynh h−íng chuyÓn ho¸ dÉn ®Õn næ (axªtylen, «z«n, hy®ragin v.v...) 2.3. Nguån kÝch thÝch næ bao gåm: Ngän löa trÇn vμ c¸c vËt bÞ nung nãng; C¸c hiÖn t−îng phãng ®iÖn; NhiÖt l−îng to¶ ra tõ c¸c ph¶n øng ho¸ häc vμ c¸c t¸c ®éng c¬ häc;   Page 1 
  2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3255 : 1986 Tia löa do ma s¸t vμ va ®Ëp; Sãng xung kÝch; Bøc x¹ ®iÖn tõ vμ c¸c bøc x¹ kh¸c. 2.4. §Ó ng¨n ngõa kh¶ n¨ng h×nh thμnh m«i tr−êng nguy hiÓm næ vμ ®¶m b¶o nång ®é c¸c chÊt nguy hiÓm næ trong vïng kh«ng khÝ n¬i s¶n xuÊt kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n ch¸y d−íi, cã tÝnh ®Õn hÖ sè an toμn ph¶i ®¶m b¶o: Sö dông c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt kiÓu kÝn; Sö dông th«ng giã lμm viÖc vμ th«ng giã sù cè; DÉn m«i tr−êng nguy hiÓm næ vμ c¸c chÊt cã kh¶ n¨ng h×nh thμnh m«i tr−êng nguy hiÓm næ ra ngoμi; KiÓm tra thμnh phÇn m«i tr−êngkh«ng khÝ. 2.5. §Ó ng¨n ngõμ sù h×nh thμnh m«i tr−êng nguy hiÓm næ ë bªn trong thiÕt bÞ c«ng nghÖ ph¶i ®¶m b¶o: Lμm kÝn c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ; Duy tr× thμnh phÇn vμ c¸c th«ng sè cña m«i tr−êng ë ngoμi vïng giíi h¹n b¾t ch¸y sö dông c¸c chÊt phô gia (ho¹t tÝnh ho¸ häc, khÝ tr¬) ®Ó k×m h·m kh¶ n¨ng h×nh thμnh m«i tr−êng nguy hiÓm næ; ¸p dông c¸c gi¶i ph¸p c«ng nghÖ vμ cÊu tróc hîp lÝ khi thiÕt kÕ thiÕt bÞ vμ c¸c qóa tr×nh s¶n xuÊt. 2.6. §Ó ng¨n ngõa sù xuÊt hiÖn c¸c nguån kÝch næ ph¶i ®¶m b¶o: Cã quy ®Þnh cho c¸c viÖc lμm cã löa hoÆc nguån nhiÖt; Ng¨n ngõa sù ®èt nãng c¸c thiÕt bÞ ®Õn nhiÖt ®é tù bèc ch¸y cña m«i tr−êng. Nguy hiÓm næ; Sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn lμm gi¶m ¸p suÊt ë h−íng chÝnh cña sãng xung kÝch; Sö dông c¸c vËt liÖu khi va ®Ëp vμ ma s¸t kh«ng ph¸t sinh tia löa cã kh¶ n¨ng kÝch næ m«i tr−êng nguy hiÓm næ; Sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn chèng sÐt vμ chèng tÝch ®iÖn, lo¹i trõ dßng ®iÖn rß, ®iÖn ch¹m ®Êt v.v... Sö dông c¸c thiÕt bÞ phßng næ; Sö dông c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ t¸c ®éng nhanh ®Ó ng¾t c¸c nguån ®iÖn cã kh¶ n¨mg kÝch næ; H¹n chÕ c«ng suÊt bøc x¹ ®iÖn tõ vμ c¸c bøc x¹ kh¸c; Lo¹i trõ sù xuÊt hiÖn nhiÖt l−îng nguy hiÓm cña c¸c ph¶n øng ho¸ häc vμ c¸c t¸c ®éng c¬ häc. 3. Nh÷ng yªu cÇu vÒ b¶o vÖ næ §Ó ng¨n ngõa ¶nh h−ëng cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i ®Õn con ng−êi do hËu qu¶ næ vμ gi÷ nguyªn ®−îc gi¸ trÞ cña vËt chÊt, c«ng tr×nh vμ thiÕt bÞ cÇn ph¶i: H¹n chÕ ®Õn møc Ýt nhÊt sè l−îng c¸c chÊt nguy hiÓm næ cÇn thiÕt ®−îc sö dông trong mçi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt; Sö dùng c¸c thiÕt bÞ ng¨n ngõa löa, c¸c van ch¾n n−íc, c¸c v¸ch ch¾n b»ng n−íc vμ bôi, c¸c mμn khÝ tr¬ (kh«ng ch¸y) vμ mμn h¬i n−íc;   Page 2 
  3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 3255 : 1986 Sö dông c¸c thiÕt bÞ ®· ®−îc tÝnh to¸n tíi ¸p suÊt næ; Sö dông c¸c c¬ cÊu an toμn x¶ ¸p lùc sù cè (c¸c mμng vμ van an toμn) ®Ó b¶o vÖ thiÕt bÞ khái bÞ ph¸ huû; Sö dông c¸c van ®ãng më nhanh vμ van mét chiÒu; Sö dông hÖ thèng dËp næ chñ ®éng; Sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn ph¸t tÝn hiÖu phßng ngõa. 4. C¸c biÖn ph¸p tæ chøc vμ kÜ thuËt ®Ó ®¶m b¶o an toμn næ C¸c biÖn ph¸p tæ chøc vμ kÜ thuËt ®Ó ®¶m b¶o an toμn næ ph¶i bao gåm: ViÖc nghiªn cøu x©y dùng c¸c tμi liÖu huÊn luyÖn, h−íng dÉn, phæ biÓn c¸c yªu cÇu vÒ an toμn, cÊp giÊy phÐp vμo lμm viÖc, tr×nh tù chuÈn bÞ vμ tiÕn hμnh c¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kiÓm tra vμ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu an toμn ®−îc nªu ra trong c¸c môc 2 - 4 cña tiªu chuÈn nμy. Phô lôc C¸c thuËt ng÷ vμ ®Þnh nghÜa ThNæ hãa häc 1. Ët ÷ §Þ chuyÓn hãa hãa häc táa nhiÖt nhanh kÌm theo ph¸t sinh Sù h hÜ n¨ng l−îng vμ t¹o thμnh khÝ nÐn cã kh¶ n¨ng sinh c«ng. Tr¹ng th¸i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lo¹i trõ ®−îc kh¶ n¨ng næ hoÆc 2. An toμn næ nÕu næ x¶y ra ph¶i ng¨n chÆn ®−îc t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i ®èi víi søc kháe con ng−êi vμ gi÷ ®−îc nguyªn gi¸ trÞ vËt chÊt. Ng¨n ngõa kh¶ n¨ng ph¸t sinh næ Ng¨n chÆn t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè nguy hiÓm vμ cã h¹i do næ ®Õn 3. Phßng ngõa næ con ng−êi vμ gi÷ ®−îc nguyªn vÑn gi¸ trÞ vËt chÊt 4. B¶o vÖ næ M«i tr−êng ho¹t tÝnh hãa häc mμ trong ®iÒu kiÖn nμo ®ã cã thÓ ph¸t sinh næ C¸c nguån mang n¨ng l−îng cã kh¶ n¨ng kÝch thÝch næ m«i 5. M« tr−êng nguy hiÓm næ tr−êng nguy hiÓm næ HÖ sè ®iÒu vμ hÖ sè thùc nghiÖm hay tÝnh to¸n cña th«ng sè nguy hiÓm næ. HÖ sè nμy x¸c ®Þnh giíi h¹n cho phÐp cña th«ng sè ®o 6. Nguån kÝch næ ®èi víi mçi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt NhiÖt ®é ®−îc t¹o thμnh khi næ 7 HÖ è t μ   Page 3 
Đồng bộ tài khoản