TCVN 338 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
171
lượt xem
65
download

TCVN 338 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 338 1986. Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần khoáng vật (Sand for construction works - Method for determination of mineral compositions). Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 338 : 1970. Sàng mẫu qua lưới sàng có kích thước mắt sàng 5mm và từ đó lấy một lượng cát đủ để sau khi sàng qua bộ lới sàng còn có thể lấy được những lượng mẫu đối với từng cỡ hạt như ghi ở bảng 1.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 338 1986

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 338: 1986 Nhãm H C¸t x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn kho¸ng vËt Sand for construction works - Method for determination of mineral compositions Tiªu chuÈn nµy ban hµnh ®Ó thay thÕ TCVN 338 : 1970 1. ThiÕt bÞ vµ thuèc thö C©n kÜ thuËt; Tñ sÊy; Bé l|íi sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng lµ: 5; 2,5; l,25; 0,63 l 0,315 vµ 0,14mm; KÝnh hiÓn vi cã ®é phãng ®¹i 10 ®Õn 50 lÇn; KÝnh hiÓn vi ph©n cùc cã ®é phãng ®¹i ®Õn 1350 lÇn; KÝnh lóp; Thanh nam ch©m; Thuèc thö dïng ®Ó x¸c ®Þnh thµnh phÇn kho¸ng vËt (dung dÞch axÝt clohy®ric v.v...); Que chän. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. LÊy mÉu theo TCVN 337 : 1986 2.2. Sµng mÉu qua l|íi sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng 5mm vµ tõ ®ã lÊy mét l|îng c¸t ®ñ ®Ó sau khi sµng qua bé líi sµng cßn cã thÓ lÊy ®|îc nh÷ng l|îng mÉu ®èi víi tõng cì h¹t nh| ghi ë b¶ng 1. 2.3. R¶i máng l|îng c¸t trªn tÊm kÝnh hay tÈm bia, ®Çu tiªn nh×n b»ng m¾t th|êng, sau dïng kÝnh lóp hay kÝnh hiÓn vi ®Ó xem xÐt t×m nh÷ng h¹t ®Êt sÐt hay nh÷ng líp ®Êt sÐt bäc ngoµi nh÷ng h¹t c¸t. 2.4. Röa s¹ch c¸t råi sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi ë nhiÖt ®é l05- l100C theo TCVN 337 : 1986 cuèi cïng sµng qua bé líi sµng vµ lÊy trong ®ã sè c¸t cßn l¹i trªn tõng l|íi sµng nh÷ng l|îng mÉu víi khèi l|îng nh| ghi ë b¶ng l. B¶ng 1 Lín h¬n KÝch th|íc Lín h¬n 2,5 Lín h¬n 1,25 Lín h¬n Lín h¬n 0,14 0,315 ®Õn h¹t (mm) ®Õn 5,0 ®Õn 2,5 0,63 ®Õn 1,25 ®Õn 0,315 0,63 L|îng mÉu (g) 25,0 5,0 1,0 0,1 0,01 3. TiÕn hµnh thö 3.1. Dïng kÝnh lóp hay kÝnh hiÓn vi ®Ó xem xÐt, x¸c ®Þnh thµnh phÇn kho¸ng vËt cña c¸t (trong ®ã cã c¶ t¹p chÊt cã h¹i) vµ x¸c ®Þnh h×nh d¸ng h¹t còng nh| ®Æc tÝnh bÒ mÆt cña h¹t c¸t ®ã. TTTCXDVN – TX 1
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 338: 1986 Khi soi kÝnh hiÓn vi, dïng que nhá g¹t c¸t ra thµnh tõng nhãm kho¸ng vËt, khi cÇn thiÕt cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c lo¹i kho¸ng vËt ®ã b»ng thuèc thö (dung dÞch axÝt clohydric v.v…) hay b»ng kÝnh hiÓn vi ph©n cùc. 3.2. Nh÷ng h¹t c¸t vì tõ m¶nh c¸c lo¹i ®¸ th× chia thµnh c¸c nhãm kho¸ng vËt theo b¶ng 2. B¶ng 2 Nhãm kho¸ng vËt Tªn lo¹i kho¸ng vËt 1. §¸ trÇm tÝch §¸ v«i, ®«l«mit, sa th¹ch, ®¸ silic, photforit 2. §¸ m¸cma Granit, Gabro, diabaz v.v... X©m nhËp Bazan, pocfiarit, c¸c lo¹i tóp nói löa v.v… Phón xuÊt 3. §¸ biÕn chÊt §¸ quaczit, diÖp th¹ch v.v… 3.3. Nh÷ng h¹t c¸t ®¬n kho¸ng chia thµnh c¸c nhãm kho¸ng vËt : Th¹ch anh, fen p¸t, mica, amfibon vµ piroxen, canxit, gloconnit opan, canxedoan, quÆng (chia thµnh sunfit vµ oxit s¾t v.v...) than ®¸ v.v... 3.4. Nh÷ng h¹t c¸t lµ m¶nh cña diÖp th¹ch silic vµ ®Êt sÐt ®¸ macno, ®¸ oparit, kho¸ng vËt chøa quÆng vµ chøa l|u huúnh, nh÷ng d¹ng vi tinh cña silic oxit, mica vµ c¸c chÊt l¾ng h÷u c¬ ®|îc xÕp vµo c¸c nhãm t¹p chÊt cã h¹i. 3.5. Khi trong kho¸ng vËt cã chøa l|u huúnh, l|îng hîp chÊt sunfua vµ sun fat tÝnh chuyÓn thµnh SO3 vµ ®|îc x¸c ®Þnh theo TCVN 346 : 1986. 3.6. X¸c ®Þnh hµm l|îng mica ®|îc tiÕn hµnh theo TCVN 4376 : 1986. 3.7. Khi m« t¶ mÉu c¸t th× ph©n nhãm theo h×nh d¹ng vµ ®Æc tÝnh vÒ bÒ mÆt nh| ghi ë b¶ng 3 B¶ng 3 Nhãm h¹t theo h×nh d¸ng Nhãm h¹t theo ®Æc tÝnh bÒ C¸t tù nhiªn C¸t ®Ëp vôn r»ng Mßn nh½n GÇn gièng lËp ph|¬ng Nh½n Cã gãc c¹nh DÑt hay dµi Nh¸m 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. §Õm sè l|îng h¹t cöa tõng nhãm kho¸ng vËt trong mçi l|îng mÉu cã cïng cì h¹t vµ x¸c ®Þnh hµm l|îng h¹t (Xi) cña tõng nhãm kho¸ng vËt trong mçi l|îng mÉu ®ã (tÝnh b»ng phÇn tr¨m) chÝnh x¸c ®Õn 0,l% theo c«ng thøc : n Xi .100 N Trong ®ã : n : Sè l|îng h¹t c¸t cña tõng nhãm kho¸ng vËt trong mçi l|îng mÉu N : Tæng sè h¹t trong l|îng mÉu TTTCXDVN – TX 1
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 338: 1986 4.2. Hµm l|îng h¹t cña mçi nhãm kho¸ng vËt trong toµn bé mÉu c¸t, tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc : X 2,5 m 2,5 X 1,25 m1,25 X 0,63 m 0,63 X 0,135 m 0,135 X 0,14 m 0,14 X m 2,5 m1,25 m 0,63 m 0,135 m 0,14 Trong ®ã : X2,5, X1,25, X0,63, X0,135; X0,14 : hµm l|îng h¹t cña tõng nhãm kho¸ng vËt theo tõng cì h¹t tÝnh b»ng %. m2,5+m1,25+m0,63+m0,135+m0,14 khèi l|îng tõng l|îng mÉu theo tõng cì h¹t, tÝnh b»ng g. TTTCXDVN – TX 1
Đồng bộ tài khoản