TCVN 340 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
218
lượt xem
83
download

TCVN 340 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 340 1986. Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ. Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 340 : 1970. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp ở trạng thái không nén chặt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 340 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 340 : 1986 Nhãm H C¸t x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch xèp vµ ®é xèp Sand for construction works - Method for determination of volummetric mass and porosity Tiªu chuÈn nµy ban hµnh ®Ó thay thÕ TCVN 340 : 1970 Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch xèp vµ ®é xèp ë tr¹ng th¸i kh«ng nÐn chÆt. 1. ThiÕt bÞ èng ®ong dung tÝch l lÝt (kÝch th|íc bªn trong : ®|êng kÝnh 108mm, chiÒu cao l08mm); C©n kÜ thuËt; Tñ sÊy; Th|íc l¸ kim lo¹i; Lo¹i sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng 5mm. 2. ChuÈn bÞ mÉu thö 2.1. LÊy 5 O l0 kg (tuú theo l|îng sái trong c¸t) mÉu theo TCVN 337 : 1986 råi sÊy ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi. Sau ®ã ®Ó nguéi mÉu ®Õn nhiÖt ®é phßng råi sµng qua l|íi sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng 5mm. 3. TiÕn hµnh thö LÊy c¸t ®· chuÈn bÞ ë trªn, ®æ tõ ®é cao l0 cm vµo èng ®ong s¹ch, kh« vµ c©n s½n cho ®Õn khi c¸t t¹o thµnh h×nh chãp trªn miÖng èng ®ong, dïng th|íc kim lo¹i g¹t ngang miÖng èng råi ®em c©n. 4. TÝnh kÕt qu¶ 4.1. Khèi l|îng thÓ tÝch xèp cña c¸t (pv) tÝnh b»ng kg/m3, chÝnh x¸c ®Õn l0 kg/cm3 theo c«ng thøc: m2 m1 7v  v Trong ®ã : ml - Khèi l|îng èng ®ong, tÝnh b»ng kg; m2 - Khèi l|îng èng ®ong chøa c¸t ngang miÖng, tÝnh b»ng kg; v - ThÓ tÝch èng ®ong, tÝnh b»ng m3. 4.2. TiÕn hµnh thö hai lÇn hai mÉu thö kh¸c nhau. Khèi l|îng thÓ tÝch xèp cña c¸t lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña hai lÇn thö. 4.3. X¸c ®Þnh ®é xèp cña c¸t dùa vµo kÕt qu¶ thö khèi l|îng riªng theo TCVN 339 : 1986, vµ khèi l|îng thÓ tÝch xèp (pv) theo môc 4.l. §é xèp cña c¸t (X0) tÝnh b»ng % chÝnh x¸c ®Õn 0,l% , theo c«ng thøc: 7v X 0 1 K 100 TTTCXDVN – TX 7 K 100 1
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 340 : 1986 Trong ®ã : 7v - Khèi l|îng thÓ tÝch xèp cña c¸t, tÝnh b»ng kg/m3 7 - Khèi l|îng riªng cña c¸t, tÝnh b»ng g/cm3. TTTCXDVN – TX 1
Đồng bộ tài khoản