TCVN 343 1986

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
153
lượt xem
64
download

TCVN 343 1986

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 343 1986. Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hàm lượng chung bụi, bùn, sét. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 343 : 1970. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định hàm lượng chung bụi, bùn, sét (hạt nhỏ hơn 0,05mm) trong cát bằng cách rửa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 343 1986

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 343 : 1986 Nhãm H C¸t x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnh phÇn hµm l|îng chung bôi, bïn, sÐt Sand for construction works – Method for determination of content of dust, and clay Tiªu chuÈn nµy thay thÕ TCVN 343 : 1970. Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh hµm l|îng chung bôi, bïn, sÐt (h¹t nhá h¬n 0,05mm) trong c¸t b»ng c¸ch röa. 1. X¸c ®Þnh hµm l|îng chung bôi, bïn, sÐt b»ng c¸ch röa (Ph|¬ng ph¸p träng tµi) 1.1. ThiÕt bÞ C©n kÜ thuËt; Tñ sÊy; B×nh röa c¸t (h×nh l) hay thïng trô chiÒu cao 300 mm cã èng xiph«ng; §ång hå bÊm gi©y. 1.2. ChuÈn bÞ mÉu thö : lÊy mÉu råi sÊy kh« mÉu ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi theo TCVN 337 : 1986, sau ®ã c©n l000g c¸t ®· ®|îc sÊy kh« ®Ó lµm thÝ nghiÖm. 1.3. TiÕn hµnh thö 1.3.1. §æ mÉu thö vµo b×nh råi ®æ n|íc s¹ch vµo cho tíi khi chiÒu cao líp n|íc n»m trªn c¸t ®¹t tíi kho¶ng 200mm. Ng©m c¸t trong n|íc kho¶ng 2 giê thØnh tho¶ng l¹i khuÊy ®Òu mét lÇn, cuèi cïng khuÊy m¹nh mét lÇn n÷a råi ®Ó yªn trong 2 phót sau ®ã ®æ n|íc ®ôc ra chØ ®Ó l¹i trªn c¸t trong líp n|íc kho¶ng 30mm. L¹i ®æ n|íc s¹ch vµo ®Õn møc quy ®Þnh trªn vµ tiÕp tôc röa c¸t nh| vËy cho ®Õn khi n|íc ®æ ra kh«ng cßn vÈn ®ôc n÷a. 1.3.2. Dïng b×nh röa (h×nh l) hay thïng trô cã èng xi ph«ng ®Ó röa c¸t. Khi dïng b×nh röa th× ph¶i cã n|íc vµo b×nh cho ®Õn khi n|íc trµo qua vßi trªn, cßn n|íc ®ôc th× th¸o ra b»ng hai vßi d|íi (h×nh l). Khi dïng thïng trô th× th¸o n|íc ra b»ng èng xi ph«ng, ®Çu èng ph¶i gi÷ c¸ch mÆt kho¶ng 30mm. 1.3.3. Sau khi röa c¸t xong, sÊy kh« ®Õn khèi l|îng kh«ng ®æi theo TCVN 337 : 1986. 1.4. TÝnh kÕt qu¶ Hµm l|îng chung bôi, bïn, sÐt chøa trong c¸t (Sc)tÝnh b»ng phÇn tr¨m (%), chÝnh x¸c ®Õn 0,l% theo c«ng thøc : TTTCXDVN – TX 1
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 343 : 1986 m m1 Sc u100 m Trong ®ã : m - Khèi l|îng mÉu kh« tlíc khi röa, tÝnh b»ng g. ml - Khèi l|îng mÉu kh« sau khi röa, tÝnh b»ng g. 2. X¸c ®Þnh hµm l|îng bôi, bïn, sÐt b»ng ph|¬ng ph¸p nhanh. 2.1. ThiÕt bÞ C©n kÜ thuËt; Thïng ®ùng cã vßng v¹ch møc bªn trong øng víi dung tÝch 5 lÝt vµ l0 lÝt; Thïng trô kh«ng cã vßng v¹ch møc; Tñ sÊy; Bé l|íi sµng cã kÝch th|íc m¾t sµng 0,63 vµ 0,14mm B×nh trô b»ng kim lo¹i (h×nh 2) dung tÝch l000ml cã lç quan s¸t (2 c¸i); Pipet ®Þnh møc 50 ml b»ng kim lo¹i (h×nh 2); PhÔu; §ång hå bÊm gi©y; Cèc sÊy; 2.2. TiÕn hµnh thö 2.2.1. LÊy l000g c¸t theo TCVN 337 : 1986 2.2.2. §æ mÉu vµo thïng kh«ng cã vßng v¹ch møc lÊy 5 lÝt n|íc ®æ vµo thïng kho¶ng 4,5 lÝt, sè cßn l¹i dµnh ®Ó sau nµy tr¸ng thïng. Ng©m n|íc trong c¸t l0 - 15 phót trén ®Òu c¸t vµi lÇn ®Ó röa hÕt ®Êt sÐt vµ bôi chøa trong c¸t. Sau ®ã ®æ n|íc vµo c¸t ë thïng lªn trªn 2 l|íi sµng ®Æt trªn chiÕc thïng cã v¹ch møc, sµng trªn cã kÝch th|íc m¾t sµng 0,63mm sµng d|íi cã kÝch th|íc m¾t sµng lµ 0,lmm. §Ó n|íc ®ôc trong thïng l¾ng xuèng vµ ®æ cÈn thËn n|íc trong ë bªn trªn sµng thïng kh«ng cã vßng m¹ch møc vµ dïng n|íc ®ã ®Ó röa c¸t trªn sµng. LÊy mét phÇn cña l|îng n|íc dµnh l¹i ë trªn ®Ó tr¸ng thïng kh«ng cã vßng v¹ch møc vµ còng ®æ n|íc ®ã sang thïng cã vßng v¹ch møc lµm sao cho møc n|íc trong thïng ®¹t tíi møc 5l. Tr|êng hîp ch|a ®¹t tíi møc 5l th× ®æ thªm vµo ®ã cho ®¹t tíi møc 5l. 2.2.3. Sau ®ã, khuÊy ®Ôu n|íc ®ôc trong thïng, dïng phÔu ®æ ngay n|íc ®ã sang 2 chiÕc thïng trô b»ng kim lo¹i dung tÝch l000ml (h×nh 2). Khi ®ã, vÉn tiÕp tôc khuÊy ®Òu kh«ng cßn cÆn ®äng l¹i. N|íc trong mçi b×nh trô ph¶i ®¹t tíi v¹ch ®Þnh møc trªn lç quan s¸t. Dïng ®òa thuû tinh hay ®÷a kim lo¹i khuÊy ®Ôu n|íc ®ôc trong b×nh, hoÆc ®Ëy n¾p l¹i råi l¾c ®Òu lªn. Sau khi khuÊy ®Òu n|íc trong b×nh, bÊm ®ång hå gi©y cho ch¹y vµ ®Ó yªn b×nh trong 15 phót. Tr|íc khi kÕt thóc thêi gian ®ã ®é 5 – l0 gi©y, cho pipet vµo b×nh nh| sau: Dïng ngãn tay bÞt chÆt ®Çu trªn pipet, cßn dÇu d|íi c¾m vµo n|íc s©u 190mm. Më ngãn tay ra ®Ó n|íc ch¶y vµo pipet råi l¹i dïng ngãn tay bÞt chÆt ®Çu TTTCXDVN – TX 1
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 343 : 1986 èng l¹i. LÊy pipet ra khái b×nh më ngãn tay cho 50ml n|íc ch¶y vµo cèc ®· sÊy kh« vµ c©n s½n. Chó thÝch: Cho phÐp dïng èng ®ong thuû tinh thay cho b×nh kim lo¹i cã lç quan s¸t vµ pipet thuû tinh thay cho pipet kim lo¹i. 2.2.4. C« n|íc ®ôc chøa trong cèc trong tñ sÊy ë nhiÖt ®é l05- ll00C. C©n cèc chøa bét ®· c« ®Æc b»ng c©n kÜ thuËt chÝnh x¸c ®Õn 0,0lg. Còng lµm nh| vËy ®èi víi b×nh thø 2. 2.3. TÝnh kÕt qu¶ 2.3.1. Hµm l|îng chung bôi, bïn sÐt chøa trong mÉu thö (Sc) tÝnh b»ng (%), chÝnh x¸c ®Õn 0,l% theo c«ng thøc : Sc 100 m 2 m 1
  4. u 100 m Trong ®ã : m - Khèi l|îng mÉu thö tÝnh b»ng g; m1- Khèi l|îng cèc dïng ®Ó c« ®Æc, tÝnh b»ng g; m2 - Khèi l|îng cèc chøa bét ®· c« ®Æc cña 50ml n|íc ®ôc, tÝnh b»ng g. 2.3.2. Hµm l|îng chung bôi, bïn, sÐt trong c¸t lµ trung b×nh céng kÕt qu¶ cña hai lÇn thö ( lÊy tõ hai b×nh trô). 2.3.3. Tr|êng hîp trong c¸t cã nhiÒu ®Êt sÐt vµ bôi, bÈn th× thÓ tÝch n|íc ®Ó röa c¸t lµ l0 lÝt thay cho 5 lÝt trong tr|êng hîp trªn vµ n|íc ®æ vµo thïng còng ph¶i ®¹t tíi møc l0 lÝt. Khi ®ã kÕt qu¶ thö, tÝnh b»ng phÇn tr¨m, theo c«ng thøc : Sc 200 m 2 m 1
  5. u 100 m TTTCXDVN – TX 1
Đồng bộ tài khoản