TCVN 355 1970

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
83
lượt xem
17
download

TCVN 355 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 355 1970, Phương pháp chọn rừng chọn cây và cưa khúc để nghiên cứu tính chất cơ lí.....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 355 1970

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 355:1970 Nhãm H Gç - Ph−¬ng ph¸p chän rõng, chän c©y vμ c−a khóc ®Ó nghiªn cøu tÝnh chÊt c¬ lÝ Timber - Method for foresty and tree selecting and timber cutting for determinating of Physico mechanical properties I. Chän rõng 1. Khi lÊy gç trong rõng ph¶i chän lo¹i rõng kinh tÕ, cã ®iÒu kiÖn sinh tr−ëng vμ ph¸t triÓn b×nh th−êng, kh«ng ®−îc chän lo¹i rõng ®Çu nguån, lo¹i rõng phong c¶nh, lo¹i rõng quèc gia, lo¹i rõng khoanh ®Ó nu«i d−ìng v. v..., trõ tr−êng hîp cã nh÷ng yªu cÇu ®Æc biÖt. 2.§èi víi rõng tù nhiªn hçn giao, trªn diÖn tÝch l0.000m2 ph¶i cã Ýt nhÊt 5 c©y tr−ëng thμnh míi tiÕn hμnh lÊy gç ®Ó nghiªn cøu. §èi víi rõng thuÇn lo¹i hoÆc rõng hçn giao 2- 3 lo¹i (tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o), trªn diÖn tÝch l0.000 m2 ph¶i cã Ýt nhÊt 45- 50 c©y tr−ëng thμnh míi tiÕn hμnh lÊy gç ®Ó nghiªn cøu. 3.Ph¶i lÊy phiÕu m« t¶ rõng ë khu vùc lÊy gç vμ thèng kª lo¹i c©y nghiªn cøu theo phô lôc l II. Chän c©y 4. ë mçi vïng, sè l−îng (cña mçi loμi) cÇn chän ®Ó nghiªn cøu ph¶i lÊy Ýt nhÊt tõ l ®Õn 3 c©y ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau trong mçi vïng nghiªn cøu theo quy ®Þnh vÒ ph©n vïng ®Þa lÝ tù nhiªn. 5. Dùa vμo phiÕu m« t¶ rõng quy ®Þnh ë phô lôc l, chän c©y ®Ó nghiªn cøu cã ®iÒu kiÖn sinh tr−ëng vμ ph¸t dôc trung b×nh. Kh«ng ®−îc chän: c©y ë b×a rõng, c©y côt ngän, c©y cã s©u bÖnh, c©y cã nhiÒu −u b−íu, c©y cã th©n cong vμ c©y cã nh÷ng khuyÕt tËt lín kh¸c. 6. Ph¶i chän c©y ®¹t tuæi thμnh thôc c«ng nghÖ, kh«ng qu¸ tuæi thμnh thôc tù nhiªn, cã ®ñ ®iÒu kiÖn lμm tiªu b¶n thùc vËt vμ cã chiÒu cao d−íi cμnh ®ñ b¶o ®¶m tèi thiÓu hai khóc gç ®Ó lμm mÉu thö. 7. Ph¶i thu thËp tiªu b¶n thùc vËt ®Ó x¸c ®Þnh tªn khoa häc vμ ®iÒu tra x¸c ®Þnh tªn phæ th«ng cho lo¹i c©y sÏ nghiªn cøu. 8. Sau khi chÆt h¹ c©y xong, ph¶i ®¸nh sè ®¨ng ký vμ tiÕn hμnh m« t¶ c©y theo phô lôc 2. III. C−a khóc 9. Trªn mçi c©y lÊy tõ 2 ®Õn 3 khóc ®Ò nghiªn cøu, mçi khóc dμi 2,8m kh«ng kÓ hai khóc thø nhÊt lÊy c¸ch gèc 1,3m hoÆc cao h¬n tú theo t×nh h×nh bμnh ®Ó cña c©y khóc thø hai lÊy c¸ch cμnh ®Çu tiªn vÒ phÝa d−íi t¸n c©y kho¶ng 0,50m. Nªu phÇn cßn l¹i ë gi÷a dμi gÊp hai lÇn khóc gç ®Ó nghiªn cøu th× lÊy thªm mét khóc thø ba ë gi÷a th©n. 10. NÕu gi¶m sè l−îng c¸c chØ tiªu cÇn thö th× cã thÓ gi¶m chiÒu dμi khóc gæ ®Ó nghiªn cøu cho thÝch hîp, phÇn gi¶m ®i lμ phÇn ngän cña khóc gèc vμ phÇn gèc cña khóc ngän (lóc ®ã phÇn cßn l¹i ë gi÷a th©n tÝnh theo chiÒu dμi khóc gç ®· gi¶m). 11. C¸c khóc gç ph¶i ®¹t cÊp chÊt l−îng h¹ng A theo quy ®Þnh cña Nhμ n−íc. §èi víi lo¹i gç mÒm th× chËm nhÊt lμ 2 th¸ng sau khi chÆt h¹ ph¶i pha c¸c khóc gç thμnh thanh, cßn c¸c lo¹i gç kh¸c th× cã thÓ chËm h¬n. 12. NÕu lμ gç dÔ nøt th× cã thÓ lÊy phÇn gç bÞn dμi h¬n (sau nμy bá ®i) hoÆc quÐt c¸c chÊt chèng nøt (bitum, parafm) 13. §èi víi tõng khóc g« ph¶i ghi sè hiÖu r« rμng ë mét hoÆc hai vÞ trÝ dÔ nh×n thÊy. Sè hiÖu nμy ghi b»ng ch÷ sè th−êng, sè ®Çu chØ sè thø tù cña c©y gç ®Ó nghiªn cøu, sau chØ sè thø tù cña c¸c khóc gç ( l - khóc gç, 2 - khóc ngän, 3- khóc gi÷a), nh÷ng sè nμy ph¶i c¸ch nhau b»ng mét g¹ch ngang. VÝ dô: khóc ngän cña c©y thø ba th× ghi lμ: 3-2 Page 1
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 355:1970 14. Ph−¬ng ph¸p chuÈn bÞ mÉu thö lÊy tõ gç khóc ®−îc x¸c ®Þnh tÝnh chÊt c¬ lÝ tiÕn hμnh theo TCVN 356: 1970 ®· söa ®æi. Phô lôc l PhiÕu m« t¶ rõng vμ thèng kª loμi c©y ®Ó nghiªn cøu tÝnh chÊt c¬ lÝ cña gç I. M« t¶ rõng c©y lÊy gç ®Ó nghiªn cøu tÝnh chÊt c¬ lÝ cña gç 1. Tªn khu rõng (nÕu kh«ng cã th× ghi tªn b¶n, x·, l©m tr−êng gÇn nhÊt): 2. Tªn ®Þa ph−¬ng (x·, huyÖn, tØnh): 3. To¹ ®é ®Þa lý (kinh, vÜ ®é cña khu rõng (nÕu khã x¸c ®Þnh th× cã thÓ ghi tªn thÞ trÊn, phè, chî, di tÝch lÞch sö, cét sè trªn ®−êng c¸i gÇn nhÊt): 4. §é cao so víi mÆt biÓn: 5. C¸c lu«ng giã ®Þa ph−¬ng (chñ yÕu): 6. NhiÖt ®é kh«ng khÝ hμng nμm (trung b×nh, cao nhÊt, thÊp nhÊt): 7. T×nh h×nh ®Þa h×nh: 8. T×nh h×nh ®Êt ®ai: 9. T×nh h×nh thùc vËt vμ t×nh h×nh rõng: 10. Th¶m t¬i vμ th¶m môc: 11. DiÔn thÕ cña rõng (nÕu biÕt râ) II. Thèng kª lo¹i c©y nghiªn cøu (c¸c c©y thμnh) - Tªn c©y (tªn khoa häc, tªn phæ th«ng, tªn ®Þa ph−¬ng): - §−êng kÝnh trung b×nh . - ChiÒu cao trung b×nh: - Tr÷ l−îng lo¹i c©y nghiªn cøu trªn 1 ha (m3/ha) (nÕu ®−îc): Sè TT §−êng kÝnh ë ChiÒu cao d−íi cμnh T×nh h×nh sinh T×nh h×nh khuyÕt tËt 1,30m tr−ëng Ngμy .. th¸ng .n¨m Ng−êi ghi ký tªn Phô lôc 2 PhiÕu m« t¶ c©y ®Ó nghiªn cøu tÝnh chÊt c¬ lÝ cña gç 1. Tªn khu rõng: 2. Tªn ®Þa ph−¬ng (x·, huyÖn, tØnh): 3. Sè liÖu c©y: 4. Tªn c©y (tªn khoa häc, tªn phæ th«ng, tªn ®Þa ph−¬ng): 5. Tuæi c©y: 6. §−êng kÝnh ngang ngùc cña c©y gç kÓ c¶ vá ,theo hai ph−¬ng vu«ng gãc víi nhau 7. ChiÒu cao c©y: 8. ChiÒu cao th©n c©y: 9. ChiÒu dμi r©u t«m: 10. KhuyÕt tËt trªn th©n c©y: 11. T×nh h×nh ruét gç: 12. T×nh h×nh lâi gç: Page 2
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 355:1970 13. T×nh h×nh bμnh ®Õ: 14. ChiÒu dμi gç bá ®i ë gèc c©y: 15. §Æc tr−ng cña c¸c khóc gç: - Sè thø tù cña khóc gç (1 ; 2 hoÆc 3): - ChiÒu dμi: - §−êng kÝnh ë hai ®Êu: - T×nh h×nh khuyÕt tËt: 16. Kinh nghiÖm sö dông gç trong s¬n trμng vμ nh©n d©n trong vïng Ngμy .... th¸ng .... n¨m Ng−êi ghi ký tªn Page 3
Đồng bộ tài khoản