TCVN 359 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
117
lượt xem
30
download

TCVN 359 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 359 1970. Gỗ – Phương pháp xác định độ hút ẩm (Timber - Method for determination of water absorptton). Dụng cụ để xác định độ hút ẩm của gỗ giống như dụng cụ dùng để xác định độ ẩm của gỗ quy định ở điều 1 của TCVN 358 : 1970 đã sửa đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 359 1970

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 359 : 1970 Nhãm O Gç – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é hót Èm Timber - Method for determination of water absorptton I. Dông cô thö 1. Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh ®é hót Èm cña gç gièng nh| dông cô dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm cña gç quy ®Þnh ë ®iÒu 1 cña TCVN 358 : 1970 ®· söa ®æi. II. ChuÈn bÞ thö 2. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu ph¶i cã d¹ng h×nh hép chö nhËt, kÝch th|íc30 x 30 x l0mm, trong ®ã 10 lµ kÝch th|íc theo ph|¬ng däc thí. Sai sè cho phÐp cña c¸c kÝch th|íc nµy lµ r 0,5mm. C¸c vßng n¨m ë hai mÆt ®Çu cña mÉu ph¶i song song víi cÆp mÆt bªn ®èi diÖn vµ vu«ng gãc víi cÆp mÆt bªn cßn l¹i. C¸c mÆt cña mÉu ph¶i ®|îc bµo nh½n vµ vu«ng gãc víi nhau. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 1.4, 15 trong TCVN 356 : 1970 III. TiÕn hµnh thö 3. SÊy mÉu. Tr|íc khi sÊy ph¶i tiÕn hµnh c©n mÉu nh| ®iÒu 4 cña TCVN 358 : 1970 sau khi c©n xong ®Æt lä ®ùng mÉu vµ n¾p ®· më ®Ó riªng ra vµo trong tñ sÊy ®Ó sÊy. Khi ë nhiÖt ®é 50- 600C trong 3 giê, sau ®ã t¨ng nhiÖt ®é lªn tíi 103 r 20C vµ gi÷ ë nhiÖt ®é ®ã cho ®Õn khi khèi l|îng mÉu kh«ng ®æi. KiÓm tra trÞ sè khèi l|îng kh«ng ®æi cña mÉu b»ng c¸ch c©n l¹i sau 2- 3 lÇn sÊy. Khi sÊy lo¹i gç mÒm, lÇn c©n kiÓm tra ®Çu tiªn ph¶i Ýt nhÊt lµ sau 6 giê kÓ tõ lóc b¾t ®Çu sÊy, khi sÊy lo¹i gç cøng th× ph¶i Ýt nhÊt lµ sau 10 giê. C¸c lÇn c©n kiÓm tra sau c¸ch nhau 2 giê. §é chÝnh x¸c khi c©n lµ 0,00lg. MÉu ®|îc coi nh| sÊy xong, nÕu khèi l|îng gi÷a hai lÇn c©n liªn tiÕp kh«ng chªnh lÖch qu¸ 0,002g. Mçi khi më tñ sÊy lÊy lä ®ùng mÉu ra c©n, ph¶i ®Ëy n¾p lä l¹i vµ lµm nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng thÝ ngh.iÖm trong b×nh hót Èm cã canxi clorua khan hay dung dÞch axit sunfuric ®Ëm ®Æc kh«ng d|íi 94% . Khi sÊy mÉu, nhÊt lµ mÉu thuéc lo¹i c©y cã nhiÒu nhùa, kh«ng nªn ®Ó mÉu trong tñ sÊy qu¸ 20 giê. 4. C©n sau khi sÊy. Khi khèi l|îng mÉu kh«ng cßn thay ®æi n÷a th× ngõng sÊy. Sau ®ã tiÕn hµnh c©n tÊt c¶ c¸c lä cã ®ùng mÉu nh| phiªn c©n kiÓm tra ®· quy ®Þnh ë ®iÒu 3. 5. Gi÷ mÉu trªn dung dÞch natri cacbonat. Ngay sau khi c©n xong, lÊy mÉu ra khái lä vµ ®Æt mét mÆt bªn cña mÉu trªn l|íi cña b×nh hót Èm. Chó ý b¶o ®¶m c¸c mÉu kh«ng ®|îc tiÕp xóc nhau, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÉu ®Ó trªn l|íi vµ gi÷a mÉu víi thµnh b×nh hót Èm tõ 15 ®Õn 20mm. §Ëy kÝn n¾p b×nh hót Èm. §æ vµo ®¸y b×nh hót Èm dung dÞch natri cacbonat b·o hoµ (Na2CO3. 10H2O ) vµ ®æ thªm mét sè l|îng x¸c ®Þnh natri cacbonat r¾n vµo sao cho l|îng natri cacbonat r¾n lu«n lu«n cã ë ®¸y b×nh trong suèt thêi gian thö. Trong thêi gian gi÷ c¸c mÉu trªn dung dÞch natri cacbonat ph¶i gi÷ b×nh hót Èm ë nhiÖt ®é cña phßng thÝ nghiÖm.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 359 : 1970 6. C©n mÉu. Trong qu¸ tr×nh gi÷ mÉu trong b×nh hót Èm ph¶i tiÕn hµnh c©n mÉu ®Þnh kú. Sau mét ngµy ®ªm, kÓ tõ lóc b¾t ®Çu ®Æt mÉu vµo b×nh hót Èm, tiÕn hµnh lÇn c©n ®Þnh kú ®Çu tiªn vµ c¸c lÇn c©n tiÕp theo tiÕn hµnh sau 2, 3, 5, 8, 13, 20 vµ 30 ngµy ®ªm, kÓ tõ lóc b¾t ®Çu ®Æt mÉu vµo b×nh hót Èm. Thêi gian tèi thiÓu giõ mÉu trong b×nh hót Èm lµ 30 ngµy ®ªm. Trong tr|êng hîp cÇn thiÕt, cã thÓ tiÕp tôc gi÷ mÉu trong b×nh hót Èm vµ c©n víi kho¶ng thêi gian c¸ch nhau gi÷a hai lÇn c©n lµ 10 ngµy ®ªm. Khi hiÖu sè ®é Èm gia hai lÇn c©n liªn tiÕp (c¸ch nhau l0 ngµy) kh«ng lín h¬n 2% th× ngõng viÖc theo dâi c©n. C©n mÉu trong lä c©n nh| phÇn c©n kiÓm tra ®· quy ®Þnh trong ®iÒu 3. IV. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 7. TÝnh ®é hót Èm. L|îng ®é Èm bÞ hót vµo mÉu øng víi mçi lÇn c©n ®|îc tÝnh b»ng % chÝnh x¸c ®Õn 0,l% theo c«ng thøc: m 2  m1 W .100 m1  m Trong ®ã : m - Khèi l|îng cña lä, tÝnh b»ng g ml - Khèi l|îng lä cã ®ùng mÉu bªn trong sau khi sÊy, tÝnh b»ng g m2 - Khèi l|îng cña lä cã ®ùng mÉu bªn trong sau mçi lÇn c©n, tÝnh b»ng g. 8. §å thÞ ®é hót Èm. Trªn c¬ së c¸c trÞ sè W t×m ®|îc theo c«ng thøc trªn, lËp ®å thÞ ®é hót Èm. Trôc hoµnh cña ®å thÞ chØ thêi gian, trôc tung chØ ®é hót Èm tÝnh b»ng % . 9. ChØ tiªu ®é hót Èm. C¸c chØ tiªu c¬ b¶n cña ®é hót Èm lµ ®å thÞ vµ ®é Èm cùc ®¹i cña gç sau 30 ngµy ®ªm gi÷ trªn dung dÞch natri cacbonat b·o hoµ.
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 359 : 1970 Phô lôc BiÓu x¸c ®Þnh ®é hót Èm t=…..0C; M = ….%; Loµi c©y §é hót Èm % qua sè Khèi l|îng (g) Sè ngµy ®ªm Sè hiÖu Lä Lä cã chøa mÉu thö qua sè ngµy Ghi hiÖu lä kh«ng ®ªm chó mÉu 1 2 3 5 … c©n ®ùng MÉu sau mÉu 1 2 3 5 …. khi sÊy Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi ký tªn
Đồng bộ tài khoản