TCVN 361 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
75
lượt xem
21
download

TCVN 361 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 361 1970. Gỗ - Phương pháp xác định độ co rút (Timber - Method for determination of shrinkage). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ co rút theo chiều dài và co rút thể tích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 361 1970

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 361 : 1970 Nhãm O Gç - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co rót Timber - Method for determination of shrinkage Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é co rót theo chiÒu dµi vµ co rót thÓ tÝch. I. Dông cô thö 1. Dông cô thö - Th|íc vÆn (pan-me) hay ®ång hå so b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c khi ®o lµ 0,0 mm; - Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm cña g« theo ®iÒu l cña TCVN 358: 1970 II. ChuÈn bÞ thö 2. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu dïng ®Ó x¸c ®Þnh ®é co rót cña gç cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt cã kÝch th|íc lµ 20 x 20 x 30mm, trong ®ã 30 lµ kÝch th|íc theo ph|¬ng däc thí. Sai sè cho phÐp cña c¸c kÝch th|íc nµy lµ r 0,5mm. C¸c líp vßng n¨m ë hai mÆt ®Çu cña mÉu ph¶i song song víi mét cÆp mÆt bªn ®èi diÖn vµ vu«ng gãc víi cÆp mÆt bªn cßn l¹i. C¸c mÆt mÉu ph¶i ®|îc bµo nh½n vµ vu«ng gãc víi nhau. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 14,15 trong TCVN 356: 1970. III. TiÕn hµnh thö 3. §o mÉu. §èi víi tõng mÉu, ph¶i tiÕn hµnh ®o chÝnh x¸c ®Õn 0,0lmm c¸c kÝch th|ícsau: - KÝch th|íc a theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn (®o ë kho¶ng gi÷a chiÒu cao cña mÉu); - KÝch th|íc b theo ph|¬ng xuyªn t©m (®o ë kho¶ng gi÷a chiÒu cao cña mÉu); - ChiÒu dµi l cña mÉu (®o däc theo thí gç ë kho¶ng gi÷a chiÒu réng cña mÉu). 4. C©n mÉu tr|íc khi sÊy. Sau khi ®o mÉu xong, ®Æt tõng mÉu vµo tõng lä cã n¾p ®Ëy kÝn. Lä vµ n¾p ®· ®|îc c©n tõ tr|íc vµ ®|îc ghi cïng mét sè thø tù ®Ó tr¸nh nhÇm lÉn trong qu¸ tr×nh thö. C©n lä cã ®ùng mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,00lg. 5. SÊy mÉu. Sau khi c©n xong, dÆt lä vµ n¾p ®· më ®Ó riªng ra vµo trong tñ sÊy ®Ó sÊy. SÊy ë nhiÖt ®é 50-600C trong 3 giê, sau ®ã t¨ng nhiÖt ®é lªn tíi l03 r 20C vµ gi÷ ë nhiÖt ®é ®ã cho ®Õn khi khèi l|îng mÉu kh«ng thay ®æi. KiÓm tra trÞ sè khèi l|îng kh«ng ®æi cña mÉu b»ng c¸ch c©n l¹i sau 2- 3 lÇn sÊy. Khi sÊy lo¹i gç mÒm, lÇn c©n kiÓm tra ®Çu tiªn ph¶i Ýt nhÊt sau 6 giê kÓ tõ lóc b¾t ®Çu sÊy, khi sÊy lo¹i gç cøng, ph¶i Ýt nhÊt lµ sau 10 giê. C¸c lÇn kiÓm tra sau c¸ch nhau 2 giê. §é chÝnh x¸c khi c©n lµ 0,001g. MÉu gç ®|îc coi nh| sÊy xong nÕu khèi l|îng gia hai lÇn c©n liªn tiÕp kh«ng chªnh lÖch qu¸ 0,002g.
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 361 : 1970 Mçi khi më tñ sÊy lÊy lä ®ùng mÉu ra c©n, ph¶i ®Ëy n¾p lä l¹i vµ lµm nguéi ®Õn nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm, trong b×nh hót Èm cã canxi clorua khan hay dung dÞch axit sunfuric ®Ëm ®Æc kh«ng d|íi 94% . Khi sÊy c¸c mÉu, nhÊt lµ mÉu thuéc lo¹i c©y cã nhiÒu nhùa, kh«ng nªn ®Ó mÉu trong tñ sÊy qu¸ 20 giê. 6. C©n sau khi sÊy. Khi khèi l|îng mÉu kh«ng cßn thay ®æi th× ngõng sÊy. Sau ®ã tiÕn hµnh c©n lÇn thø hai tÊt c¶ c¸c lä cã ®ùng mÉu nh| c¸c ®iÒu 4, 5 ®· quy ®Þnh. 7. §o sau khi sÊy. Sau khi sÊy vµ sau khi c©n c¸c mÉu xong ph¶i ®o ngay lÇn thø 2 c¸c kÝch th|íc®· ®o ë cïng mét vÞ trÝ víi lÇn ®o ®Çu, ®é chÝnh x¸c khi ®o lµ 0,01mm (®o c¸c kÝch th|íc nh| ®iÒu 3) . Khi ®o ph¶i ®o nhanh ®Ó lµm mÉu kh«ng kÞp hót Èm cña kh«ng khÝ. IV. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 8. TÝnh ®é Èm. §é Èm W cña mçi mÉu ®|îc tÝnh theo phÇn tr¨m, chÝnh x¸c ®Õn 0,1% theo c«ng thøc sau ®©y: m1 m2 W u 100 m2 m Trong ®ã: m - Khèi l|îng cña lä, tÝnh b»ng g; ml- Khèi l|îng cña lä cã ®ùng mÉu tr|íc khi sÊy, tÝnh b»ng g; m2 - Khèi l|îng cña lä cã ®ùng mÉu sau khi sÊy, tÝnh b»ng g; Ghi tÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ khi e©n mÉu (theo c¸c ®iÒu 4,6) vµ kÕt qu¶ khi tÝnh ®é Èm vµo “BiÓu x¸c ®Þnh ®é Èm” (xem phô lôc TCVN 358: 1970). 9. TÝnh thÓ tÝch. TÝnh thÓ tÝch mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,0lcm3 theo c¸c c«ng thøc: a) Tr|íc khi sÊy: V abl W 1000 a1b1l1 b) Sau khi sÊy: V0 1000 Trong ®ã: a,b,l - KÝch th|íc mÉu ®o tr|íc khi sÊy, tÝnh b»ng mm; a1, b1, l1 - KÝch th|íc mÉu ®o sau khi sÊy, tÝnh b»ng mm; 10. TÝnh ®é co rót. TÝnh ®é co rót sau khi sÊy cña mçi mÉu, chÝnh x¸c ®Õn 0,l%, theo c«ng thøc sau ®©y: a a1 Yt .100 a) Theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn: a 1 b b1 b) Theo ph|¬ng xuyªn t©m: Yr .100 b1 c) Theo thÓ tÝch: V V0 W Y0 .100 V0 11. TÝnh hÖ sè co rót. HÖ sè co rót cña mçi mÉu ®|îc tÝnh b»ng %, chÝnh x¸c ®Õn 0,01%, theo c«ng thøc:
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 361 : 1970 Yt a) Theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn: Kt W Yr b) Theo ph|¬ng xuyªn t©m: Kr W Y0 c) Theo thÓ tÝch: K0 W Trong ®ã W lµ ®é Èm cña mÉu lóc thö tÝnh theo % (xem ®iÒu 8). TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ x¸c ®Þnh ®é co rót ®Òu ghi vµo "BiÓu” (xem phô lôc). 12. X¸c ®Þnh ®é co rót vµ hÖ sè co rót ®èi víi gç Èm. Trong tr|êng hîp cÇn ph¶i biÓu thÞ ®é co rót vµ hÖ sè co rót theo chiÒu dµi b»ng tØ sè kÝch th|íctrong tr¹ng th¸i gç Èm (Èm h¬n ®iÓm b·o hoµ thí gç), mÉu ph¶i ®|îc gia c«ng theo ®óng c¸c yªu cÇu ®· quy ®Þnh trong ®iÒu 2 vµ ®|îc ng©m trong b×nh ®ùng n|íc cÊt cho ®Òn khi c¸c kÝch th|íc a vµ b cña mÉu kh«ng thay ®æi n÷a. Cø sau 3 ngµy ®ªm, ®o mét lÇn ®Ó kiÓm tra c¸c kÝch th|ícnµy (tr|íc mçi lÇn ®o ph¶i lau kh« c¸c mÆt cña mÉu b»ng giÊy läc) Thêi gian ng©m mÉu sÏ kÕt thóc nÕu sù sai kh¸c kÝch th|íc gi÷a hai lÇn ®o kiÓm tra liªn tiÕp kh«ng qu¸ lín 0,02mm. Khi kÝch th|íc mÉu ®· ®¹t tíi tr¹ng th¸i æn ®Þnh th× ®o kÝch th|íc cña mÉu nh| yªu cÇu ®· quy ®Þnh trong ®iÒu 3. C¸c qu¸ tr×nh thö tiÕp theo sª tiÕn hµnh theo yªu cÇu cña c¸c ®iÒu 4 - 7. 13. TÝnh ®é co rót chÝnh x¸c ®Õn 0,l%, theo c¸c c«ng thøc: a) Theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn: a a1 Y' t .100 a b) Theo ph|¬ng xuyªn t©m: b b1 Y' r .100 b c)Theo thÓ tÝch: VW V0 Y' 0 .100 VW Trong ®ã: a, b - KÝch th|íc mÉu theo ph|¬ng tiÕp tuyÒn vµ ph|¬ng xuyªn t©m sau khi ng©m mÉu trong n|íc cÊt; a1, b1- KÝch th|íc cña mÉu theo c¸c ph|¬ng trªn sau khi sÊy mÉu; Vw,V0 – ThÓ tÝch mÉu sau khi ng©m mÉu trong n|íc cÊt sau khi sÊy mÉu. 14. TÝnh hÖ sè co rót, chÝnh x¸c ®Õn 0,01%, theo c«ng thøc: a) Theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn: Yt K't 30 b) Theo ph|¬ng xuyªn t©m: Y'r K'r 30 c) Theo thÓ tÝch: Y '0 K'0 Trong ®ã: 30 30- ®é Èm mÉu gç ë ®iÓm b·o hoµ thí gç tÝnh theo % TÊt c¶ c¸c kÕt qu¶ khi x¸c ®Þnh ®é co rót cña gç Èm ph¶i ghi vµo “BiÓu” (xem phô lôc).
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 361 : 1970 Phô lôc BiÓu x¸c ®Þnh ®é co rót theo tû sè ®èi víi tr¹ng th¸i gç kh« tuyÖt ®èi hay gç Èm t = …0C; M = …%; Lo¹i c©y... Sè hiÖu kÝch th|ícmÉu mm §é co rót % §é C¸c hÖ sè co Ghi mÉu Tr|íc khi sÊy Sau khi sÊy Èm rót chó W% Theo Theo Theo Theo Theo Theo TiÕp Xuyªn ThÓ TiÕp Xuyªn ThÓ ph|¬ng ph|¬ng chiÒu ph|¬ng ph|¬ng chiÒu tuyÕn t©m tÝch tuyÕn t©m tÝch tiÕp xuyªn dµi tiÕp xuyªn dµi tuyÕn t©m tuyÕn t©m
Đồng bộ tài khoản