TCVN 363 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
154
lượt xem
50
download

TCVN 363 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 363 1970. Gỗ – Phương pháp xác định giới hạn bền khi nén (Timber - Method for determination of limits of compressive strengths). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định giới hạn bền khi nén dọc thớ, nén ngang thớ và ép cục bộ ngang thớ của gỗ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 363 1970

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 363 : 1970 Nhãm O Gç – Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi nÐn Timber - Method for determination of limits of compressive strengths Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi nÐn däc thí, nÐn ngang thí vµ Ðp côc bé ngang thí cña gç. I. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö 1. §Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi nÐn cña gç, dïng c¸c thiÕt bÞ vµ dông cô sau ®©y: - M¸y nÐn víi ®é ®o lùc chÝnh x¸c ®Õn 50N, m¸y ph¶i cã bÖ ®ì kiÓu h×nh cÇu, hoÆc cã thÓ dïng bÖ ®ì h×nh cÇu lo¹i di chuyÓn ®|îc ®Ó ®Æt lªn bµn m¸y; - Th|íc vÆn, (hoÆc mét dông cô ®o t|¬ng tù) víi ®é chÝnh x¸c lµ 0,1mm; - Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm cña gç theo ®iÒu 1TCVN 358: 1970; - ThiÕt bÞ chuyªn dïng cho tõng d¹ng thö (m« t¶ bªn d|íi) II. Thö nÐn däc thí a. ThiÕt bÞ thö 2. Khi thö vÒ nÐn däc thí, ngoµi nh÷ng thiÕt bÞ ®· nªu ë ®iÒu 1 cßn dïng mét thiÕt bÞ chuyªn dïng nh| ë h×nh 1, ®Ó b¶o ®¶m ph|¬ng truyÒn lùc chÝnh x¸c vµ lùc ph©n ®Òu lªn mÆt mÉu. NÕu kh«ng cã bé phËn ®ã th× khi ®Æt mÉu lªn bÖ ®ì cña m¸y vµ khi t¨ng t¶i ph¶i chó ý ®¶m b¶o lùc truyÒn ®óng t©m mÉu. b. ChuÈn bÞ thö 3. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt kÝch th|íc lµ 20 x 20 x 30mm, trong ®ã 30 lµ kÝch th|íc theo ph|¬ng däc thí. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng ®iÒu 14, 15 trong TCVN 356 : 1970 c. TiÕn hµnh thö 4. §o mÉu. ë mçi mÉu ®o kÝch th|íc a vµ b cña m¸t c¾t ngang chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm. VÞ trÝ ®o ë gi÷a chiÒu cao mÉu. 5. Thö mÉu. Lùc nÐn cña m¸y ph¶i h|íng theo ph|¬ng däc thí gç. §Ó cho ph|¬ng truyÒn lùc ®|îc chÝnh x¸c, nªn dïng bé phËn¸ nªu ë h×nh 1. Bµn m¸y ph¶i di chuyÓn ®Òu ®Æn trong suèt qu¸ tr×nh thö, øng víi tèc ®é t¨ng t¶i 40000 r l0000N/phót. NÕu dïng m¸y cã truyÒn ®éng b»ng c¬ khÝ th× cã thÓ lÊy tèc ®é di chuyÓn cña bµn m¸y lµ 4 mm/phót. T¨ng t¶i cho ®Õn khi mÉu bÞ ph¸ ho¹i, nghÜa lµ khi kim lùc kÕ quay theo chiÒu ng|îc l¹i. D¹ng ph¸ ho¹i ®|îc ghi ë cét “ghi chó” trong “BiÓu” (xem phô lôc 1). Trªn b¶ng ®o lùc, ®äc t¶i träng cùc ®¹i Pmax chÝnh x¸c ®Õn 50N.
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 363 : 1970 6. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi thö, x¸c ®Þnh ngay ®é Èm cña tõng mÉu theo TCVN 358 : 1970, lÊy c¶ mÉu thö ®Ó lµm mÉu ®o ®é Èm, tr|êng hîp lä qu¸ nhá kh«ng ®ùng ®|îc c¶ mÉu th× cã thÓ c|a ®«i dïng nöa mÉu. d. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 7. Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc thí Vw cña gç ë ®é Èm W lóc thö ®|îc tÝnh b»ng Pa, chÝnh x¸c ®Õn 0,1MPa, theo c«ng thøc sau: Pmax Vw ab Trong ®ã : Pmax - T¶i träng cùc ®¹i, tÝnh b»ng N; a,b - KÝch th|íc mÆt c¾t ngang cña mÉu, tÝnh b»ng m. Giíi h¹n bÒn Vw ph¶i tÝnh chuyÓn vÒ ®é Èm 12% víi ®é chÝnh x¸c lµ 0,5MPa, theo c«ng thøc sau : Trong ®ã : V 12 V w >1 D W 12
 3. @ V12 - Giíi h¹n bÒn khi nÐn däc thí ë ®é Èm 12%, tÝnh b»ng Pa W - §é Èm cña mÉu lóc thö, tÝnh b»ng %; D- HÖ sè hiÖu chØnh ®é Èm t¹m thêi, lÊy b»ng 0,04 III. Thö nÐn ngang thí a. ThiÕt bÞ thö 8. Ngoµi nh÷ng thiÕt bÞ dông cô nªu ë ®iÒu 1, khi thö nÐn ngang thí, cßn dïng ®ång hå so (b¸ch ph©n kÕ) vµ gi¸ m¾c ®ång hå ®Ó ®o biÕn d¹ng cña mÉu. Cã thÓ chÕ t¹o mét thiÕt bÞ riªng nh| ë h×nh 2, võa ®Ó m¾c ®ång hå, võa ®Ó lµm ®Çu nÐn. §Çu nÐn cã thÓ th¸o l¾p ®|îc (khi nÐn ngang th× dïng ®Çu nÐn 4, khi Ðp côc bé th× dïng ®Çu nÐn 5). b. ChuÈn bÞ thö 9. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt kÝch th|íc 20 x 20 x 30mm, trong ®ã 30 lµ kÝch th|íc theo ph|¬ng däc thí. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 14, 15 trong TCVN 356 : 1970. c. TiÕn hµnh thö 10. §o mÉu. §o chiÒu dµi l vµ chiÒu réng a cña mçi mÉu chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm (®o ë qu·ng gi÷a chiÒu dµi). ChiÒu réng a ®o theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn nÕu lµ thö nÐn xuyªn 0,1mm vµ ®o theo ph|¬ng xuyªn t©m nÕu lµ thö nÐn tiÕp tuyÕn.
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 363 : 1970 11. Thö mÉu. Thö nÐn ngang thí ph¶i lµm theo c¶ hai ph|¬ng xuyªn t©m vµ tiÕp tuyÕn, trªn tõng mÉu riªng rÏ. MÉu ®Æt trªn bÖ ®ì kiÓu h×nh cÇu, nÕu kh«ng cã th× ph¶i dïng bÖ ®ì h×nh cÇu lo¹i di chuyÓn ®|îc. Bµn m¸y di chuyÓn ®Òu ®Æn trong suèt qu¸ tr×nh thö, øng víi tèc ®é t¨ng t¶i l000 r 200N/phót 12. §o biÕn d¹ng. Dïng ®ång hå ®Ó ®o biÕn d¹ng cña mÉu, b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c cña phÐp ®o lµ 0,005mm, mçi khi t¨ng t¶i lªn 200N (®èi víi gç mÒm 400N (®èi víi g« cøng) th× ®o 1 lÇn. Trong khi ®äc sè ®o trªn ®ång hå, vÉn cø tiÕp tôc t¨ng t¶i. Thö nh| vËy cho ®Õn khi râ rµng v|ît qu¸ giíi h¹n bÒn quy |íc, tøc lµ thÊy biÕn d¹ng ®ét ngét t¨ng râ rÖt th× míi ngõng. M«i cÆp trÞ sè t¶i träng vµ biÕn d¹ng ®|îc ghi vµo "BiÓu” (xem phô lôc 2). 13. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi thö, x¸c ®Þnh ngay ®é Èm W cña tõng mÉu theo TCVN 358 : 1970, dïng c¶ mÉu thö ®Ó lµm mÉu x¸c ®Þnh ®é Èm, nÕu lä c©n qu¸ nhá th× cã thÓ c|a ®«i dïng nöa mÉu. d. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 14. Dùa vµo c¸c cÆp trÞ sè (®iÒu 12), vÏ biÓu ®å nÐn ngang thí cña gç. Trªn trôc hoµnh ghi c¸c trÞ sè biÕn d¹ng, trªn trôc tung ghi t¶i träng (h×nh 3). Theo biÓu ®å nµy, x¸c ®Þnh trÞ sè t¶i träng øng víi giíi h¹n bÒn quy |íc chÝnh x¸c 50N tøc lµ ®iÓm chuyÓn tiÕp tõ phÇn ®|êng th¼ng hay gÇn th¼ng cña biÓu ®å sang cong râ rÖt. Giíi h¹n bÒn quy |íc khi nÐn ngang thí Vwp ë ®é Èm w ®|îc tÝnh b»ng Pa chÝnh x¸c tíi 0,1Mpa theo c«ng thøc sau: P V wq al Trong ®ã: P - T¶i träng øng víi giíi h¹n bÒn qui |íc, tÝnh b»ng N; a- ChiÒu réng mÉu tÝnh b»ng m; l- ChiÒu dµi mÉu tÝnh b»ng m. Giíi h¹n bÒn quy |íc khi nÐn ngang thí Vwq ph¶i ®|îc tÝnh chuyÓn vÒ ®é Èm 12% chÝnh x¸c ®Õn 0,1MPa theo c«ng thøc:
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 363 : 1970 V 12 q V wq >1 D W 12
 6. @ Trong ®ã: V12q – Giíi h¹n bÒn quy |íc ë ®é Èm 12%, tÝnh b»ng MPa; W- §é Èm cña mÉu, tÝnh b»ng %; D- HÖ sè hiÖu chØnh ®é Èm t¹m thêi lÊy b»ng 0,035. 15. Khi tiÕn hµnh thö trªn m¸y cã bé phËn tù ®éng vÏ biÓu ®å nÐn cã thÓ x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn quy |íc theo ®å vÏ trªn m¸y. IV. Thö Ðp côc bé ngang thí a. ThiÕt bÞ thö 16. Ngoµi nh÷ng thiÕt bÞ, dông cô nªu ë ®iÒu 1, khi thö Ðp côc bé ngang thí, cßn dïng ®ång hå so (b¸ch ph©n kÕ) vµ gi¸ m¾c ®ång hå ®Ó ®o biÕn d¹ng. §Çu nÐn lµ mét thanh thÐp h×nh l¨ng trô réng 2m (h×nh 4a). Cã thÓ dïng thiÕt bÞ riªng võa ®Ó m¾c ®ång hå, võa m¾c ®Çu nÐn nh| h×nh 2, ®Çu nÐn 5 th¸o l¾p ®|îc dïng cho thö Ðp côc bé (h×nh 4a). Hai c¹nh l¨ng trô t× vµo mÉu ph¶i v¸t trßn b¸n kÝnh v¸t lµ 2mm. b. ChuÈn bÞ thö 17. Lµm mÉu. MÉu ph¶i cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt, kÝch th|íc 20 x 20 x 60mm, trong ®ã 60 lµ kÝch th|íc theo chiÒu réng däc thí. TCVN 356 : 1970, riªng sai lÖch vÒ chiÒu dµi kh«ng ®|îc qu¸ lín r1mm. c. TiÕn hµnh thuû ®iÖn 18. §o mÉu. ë mçi mÉu, ®o bÒ réng a chÝnh x¸c tíi 0,1mm (®o ë kho¶ng gi÷a chiÒu dµi mÉu), ®o theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn nÕu lµ thö Ðp xuyªn t©m, ®o theo ph|¬ng xuyªn t©m nÕu thö Ðp tiÕp tuyÕn. 19. Thö mÉu. TiÕn hµnh thö Ðp côc bé theo hai ph|¬ng xuyªn t©m vµ tiÕp tuyÕn trªn tõng mÉu riªng rÏ. §Çu nÐn (thanh thÐp l¨ng trô 4 hay ®Çu nÐn th¸o l¾p kiÓu 5) ®Æt th¼ng gãc víi chiÒu dµi mÉu ë chÝnh gi÷a (H4). Tèc ®é t¨ng t¶i, c¸ch ®o biÕn d¹ng vµ ghi kÕt qu¶ lµm theo c¸c ®iÒu 11, 12. 20. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi thö ph¶i x¸c ®Þnh ngay ®é Èm cña tõng mÉu theo TCVN 358 : 1970. MÉu x¸c ®Þnh ®é Èm lÊy dµi 3cm ë phÇn gi÷a cña tõng cña mÉu nÐn, tr|êng hîp lä c©n nhá cã thÓ lÊy dµi 2cm. d. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö. 21. VÏ biÓu ®å vµ x¸c ®Þnh t¶i träng øng víi giíi h¹n bÒn quy |íc theo nh| ®iÒu 14.
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 363 : 1970 Giíi h¹n bÒn quy |íc khi Ðp côc bé ngang thí Vw ë ®é Èm w cña mÉu lóc thö ®|îc tÝnh b»ng Pa, chÝnh x¸c ®Õn 0,1M Pa, theo c«ng thøc : P Vw 1,8a Trong ®ã : P- T¶i träng øng víi giíi h¹n bÒn quy |íc, tÝnh b»ng N; a- ChiÒu réng mÉu, tÝnh b»ng cm; 1,8 - ChiÒu réng trung b×nh cña mÆt l¨ng trô cña ®Çu nÐn, tÝnh b»ng cm. TÝnh chuyÓn sang giíi h¹n bÒn quy |íc ë ®é Èm 12% còng lµm nh| ë ®iÒu l4. TÊt c¶ sè liÖu vµ kÕt qu¶ thõ ®Òu ghi vµo "BiÓu” (xem phô lôc 2). 22. Khi dïng c¸c m¸y tù ®éng vÏ ®|îc biÓu ®å, cã thÓ dïng biÓu ®å cña m¸y mµ x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn quy |íc. Phô lôc BiÓu thö nÐn däc thí (nÐn ngang thí) t= ……0C; M = ……….%; Lo¹i gç………….. Tèc ®é t¨ng t¶i………..N/phót trªn c¶ mÉu KÝch th|íc mÆt c¾t DiÖn tÝch mÆt T¶i Giíi h¹n bÒn Pa Sè hiÖu ngang mm §é Èm c¾t träng P Ghi chó mÉu W% a b ngang max N Vw V12 m2 Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi Ký tªn
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 363 : 1970 Phô lôc BiÓu thö Ðp côc bé ngang thí t =…..0C;M = …..%.; Ph|¬ng lùc ……. ; lo¹i gç …… tèc ®é t¨ng t¶i …………N/phót trªn c¶ mÉu Sè KÝch th|íc DiÖn BiÕn d¹ng (mm)theo t¶i träng ®èi víi gç mÒm §é Giíi Ghi hiÖu mÉu mm tÝch Èm h¹n bÒn chó mÉu m2 W quy |íc % Pa 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 ChiÒu ChiÒu §èi víi gç cøng réng a dµi b 40 80 120 160 200 220 280 320 360 400 440 Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi Ký tªn
Đồng bộ tài khoản