TCVN 364 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
129
lượt xem
40
download

TCVN 364 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 364 1970. Gỗ - Phương pháp xác định giới hạn bền khi kéo (Timber - Method for determination of limits of tensile strength). Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định giới hạn bền khi kéo dọc thớ, kéo ngang thớ của gỗ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 364 1970

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 364 : 1970 Nhãm O Gç - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi kÐo Timber - Method for determination of limits of tensile strength Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi kÐo däc thí, kÐo ngang thí cña gç. I. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö 1. §Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi kÐo, cÇn dïng nh÷ng thiÕt bÞ vµ dông cô sau ®©y: - M¸y thö kÐo cã ®Çu tù cÆp, ®é chÝnh x¸c khi ®o lùc t¶i: 50N khi kÐo däc thí 10N khi kÐo ngang thí; - Th|íc cÆp (hay dông cô thay th|íccÆp) chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm; - Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm cña gç theo ®iÒu 1 TCVN 358 : 1970; - ThiÕt bÞ chuyªn dïng cho tõng d¹ng thö (m« t¶ bªn d|íi). II. Thö kÐo däc thí a. ThiÕt bÞ thö 2. Khi thö kÐo däc thí, ngoµi nh÷ng thiÕt bÞ ®· nªu ë ®iÒu 1, cÇn cã c¸c nót thÐp h×nh trô trßn ®|êng kÝnh 9,9mm vµ cao 18mm. Sau kh«ng qu¸ 50 lÇn thö ph¶i kiÓm tra l¹i chiÒu cao cña nót thÐp, nÕu chiÒu cao gi¶m qu¸ 0,3mm th× ph¶i thay nót kh¸c. b. ChuÈn bÞ thö 3. ChuÈn bÞ mÉu: MÉu thö ph¶i cã h×nh d¹ng vµ kÝch th|íc nh| h×nh 1. §Ó tr¸nh cho c¸c thí khái bÞ c¾t, c¸c thanh gç nhá ®Ó lµm mÉu ®|îc lµm b»ng c¸ch chÎ gç. C¸c vßng n¨m ph¶i th¼ng gãc víi chiÒu réng cña phÇn gi÷a mÉu (phÇn lµm viÖc). Chç chuyÓn tiÕp gi÷a hai phÇn ®Çu mÉu víi phÇn lµm viÖc ph¶i ®Òu ®Æn, tho¶i vµ rÊt ®èi xøng víi trôc mÉu. TÊt c¶ mÆt bªn cña mÉu ph¶i ®|îc bµo nh½n, hai mÆt ®Çu th× c|a nh½n. Sai lÖch vÒ kÝch th|íc mÉu theo chiÒu dµi kh«ng ®|îc qu¸ 0,5mm. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cöa mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 14, 15 trong TCVN 356 : 1970. c. TiÕn hµnh thö 4. NÕu muèn x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn vµ m« ®un ®µn håi trªn cïng mét mÉu th× tr|íc tiªn ph¶i x¸c ®Þnh m« ®un ®µn håi theo c¸c ®iÒu 17 - 25 cña TCVN 370 : 1970 sau ®ã míi x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn. 5. §o mÉu. ë mçi mÉu, ph¶i ®o chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm, kÝch th|íc mÆt c¾t ngang cña phÇn lµm viÖc (bÒ réng a vµ bÒ dµy b). §o ë 3 chç: ChÝnh gi÷a chiÒu dµi phÇn lµm viÖc vµ ë hai bªn c¸ch ®iÓm gi÷a 35mm. TÝnh trung b×nh céng cña c¸c trÞ sè a, b ®o ®|îc. 6. KÐo mÉu. Tr|íc khi cÆp mÉu vµo m¸y, ph¶i ®Æt vµo trong mçi ®Çu mÉu mét nót thÐp.
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 364 : 1970 KÑp mÉu vµo gi÷a hai m¸ cÆp cña m¸y sao cho mçi phÇn cña bé phËn ®Çu mÉu chç uèn cong, dµi kho¶ng 20 - 25mm n»m ngoµi m¸ cÆp. MÉu ph¶i ®Æt thËt th¼ng ®øng. Tèc ®é di chuyÓn ®Çu cÆp cña m¸y ph¶i ®Òu ®Æn trong suèt thêi gian thö øng víi tèc ®é t¨ng t¶i 15000 r 4000N/phót. NÕu dïng m¸y truyÒn ®éng b»ng c¬ khÝ th× lÊy tèc ®é l0mm/phót. KÐo mÉu cho ®Õn lóc mÉu bÞ ph¸ háng, trªn b¶ng ®o lùc ®äc lÊy t¶i träng cùc ®¹i Pmax chÝnh x¸c ®Õn 50N. Kh«ng xÐt nh÷ng mÉu bÞ ph¸ ho¹i ë bªn ngoµi phÇn lµm viÖc. 7. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi thö, x¸c ®Þnh ngay ®é Èm cña mçi mÉu theo TCVN 358: 1970, lÊy c¶ phÇn lµm viÖc cña mÉu hoÆc c¾t lÊy mét phÇn lµm mÉu ®Ó ®o ®é Èm. d. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 8. Giíi h¹n bÒn khi kÐo däc thí Vw cña gç ë ®é Èm W lóc thö ®|îc tÝnh b»ng Pa chÝnh x¸c ®Õn 1MPa, theo c«ng thøc sau: Pmax Vw ab Trong ®ã : Pmax - T¶i träng cùc ®¹i, tÝnh b»ng N; a- ChiÒu réng trung b×nh phÇn lµm viÖc cña mÉu, tÝnh b»ng m, b- BÒ dµy trung b×nh phÇn lµm viÖc cña mÉu, tÝnh b»ng m. Giíi h¹n bÒn Vw Ph¶i chuyÓn vÒ ®é Èm 12%, chÝnh x¸c tíi 1MPa theo c«ng thøc: V 12 V w >1 D w 12
 3. @ Trong ®ã : V12 – C|êng ®é kÐo däc thí ë ®é Èm 12%, tÝnh b»ng Pa; W - §é Èm cña mÇu lóc thõ, tÝnh b»ng %; D- HÖ sè hiÖu chØnh ®é Èm, t¹m thêi lÊy b»ng 0,015 TÊt c¶ sè liÖu vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®Òu ghi vµo “BiÓu”. (xem phô lôc 1) quan s¸t d¹ng ph¸ ho¹i vµ ghi vµo môc “ghi chó” cña “BiÓu” III. Thö kÐo ngang thí a. ThiÕt bÞ thö 9. Ngoµi nh÷ng thiÕt bÞ dông cô nªu trong ®iÒu 1, khi thö kÐo ngang thí, cÇn cã mét bé g¸ ®Æc biÖt ®Ó m¾c mÉu vµo m¸y (h×nh 3). b. ChuÈn bÞ thö 10. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu ph¶i cã h×nh d¹ng vµ kÝch th|íc nh| ë h×nh 2. TÊt c¶ mÆt bªn cña mÉu ph¶i bµo nh½n, hai mÆt ®Çu th× c|a nh½n. Chç chuyÓn tiÕp gi÷a hai phÇn ®Çu
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 364 : 1970 mÉu ®Õn phÇn lµm viÖc ph¶i ®Òu ®Æn, tho¶i vµ rÊt ®èi xøng ®èi víi trôc mÉu. Sai lÖch vÒ kÝch th|íc mÉu theo chiÒu dµi kh«ng ®|îc lín qu¸ r 1mm, theo c¸c chiÒu kh¸c kh«ng ®|îc qu¸ r 0,5 mm. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c yªu cÇu quy ®Þnh trong TCVN 356 : 1970. c. TiÕn hµnh thö 11. NÕu muèn x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn vµ m«®un ®µn håi trªn ngay cïng mét mÉu th× tr|íc tiªn ph¶i x¸c ®Þnh m«®un ®µn håi theo c¸c ®iÒu 26- 33 TCVN 370 : 1970, sau ®ã míi x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn. 12. §o ®é cong. ë mçi mÉu, ph¶i x¸c ®Þnh ®é cong (tÝnh ra phÇn tr¨m) cña c¸c vßng n¨m; nã b»ng tû sè gi÷a mòi tªn cña vßng n¨m ë chç gi÷a cña phÇn lµm viÖc ®èi víi d©y cung; chiÒu dµi d©y cung cña mÉu tiÕp tuyÕn ph¶i b»ng 2 cm cßn cña mÉu xuyªn t©m th× b»ng bÒ dµy thùc tÕ phÇn lµm viÖc cña mÉu. 13. §o mÉu. ë mçi mÉu, ®o chÝnh x¸c ®Õn 0,lmm chiÒu réng a vµ chiÒu dµy b cña mÆt c¾t ngang ë phÇn lµm viÖc cña mÉu t¹i 3 chç: chÝnh gi÷a chiÒu dµi phÇn lµm viÖc ë hai bªn c¸ch ®iÓm gi÷a 15mm. TÝnh trung b×nh céng cña c¸c trÞ sè a vµ b ®o ®|îc. 14. Thö mÉu. Thö kÐo ngang thí lµm theo hai ph|¬ng xuyªn t©m vµ ph|¬ng tiÕp tuyÕn ®|îc tiÕn hµnh trªn tõng mÉu riªng rÏ.Trong tr|êng hîp thö theo ph|¬ng xuyªn t©m, lùc truyÒn däc theo ph|¬ng c¸c tia gç, trong tr|êng hîp thö theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn th× lùc tiÕp tuyÕn víi vßng n¨m. §Çu cña mÉu ®|îc kÑp ë gi÷a 2 m¸ cÆp cña 1 thiÕt bÞ ®Æc biÖt cÊu t¹o nh| ë h×nh 3. C¸c m¸ cÆp ph¶i Ðp chÆt vµo mÆt tr|íc vµ mÆt sau cña mÉu, ®ång thêi mét phÇn cña bé phËn ®Çu mÉu tõ chç uèn cong, dµi kho¶ng 10mm ph¶i n»m ngoµi m¸ cÆp. MÉu ph¶i ®Æt thËt th¼ng ®øng. ThiÕt bÞ cÆp ph¶i cã kh¶ n¨ng di chuyÓn ®|îc sang hai bªn, do ®ã liªn kÕt vµo m¸y theo kiÓu khíp. §Çu m¸y ph¶i di chuyÓn ®Òu trong suèt thêi gian thö øng víi tèc ®é t¨ng t¶i 2500 r 500N/phót. NÕu dïng m¸y truyÒn ®éng b»ng c¬ khÝ th× tèc ®é 4mm/phót. KÐo mÉu cho ®Õn lóc mÉu bÞ ph¸ ho¹i. Theo b¶ng ®o lùc, ®äc lÊy t¶i träng cùc ®¹i Pmax, chÝnh x¸c ®Õn 10N. Kh«ng xÐt nh÷ng mÉu bÞ ph¸ ho¹i ë bªn ngoµi phÇn lµm viÖc. 15. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi,thö x¸c ®Þnh ngay ®é Èm cña mçi mÉu theo TCVN 358 : l970 lÊy phÇn lµm viÖc cña mÉu réng 2- 3 cm ®Ó chuÈn bÞ mÉu ®o ®é Èm. d. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 16. Giíi h¹n bÒn Vw cña gç ë ®é Èm W ®|îc tÝnh b»ng Pa, chÝnh x¸c ®Õn 0,1MPa, theo c«ng thøc:
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 364 : 1970 Pmax Vw ab Trong ®ã : Pmax - T¶i träng cùc ®¹i tÝnh b»ng N; a- ChiÒu réng trung b×nh phÇn lµm viÖc cña mÉu tÝnh b»ng m b- ChiÒu dµy trung b×nh phÇn lµm viÖc cña mÉu tÝnh b»ng m. Giíi h¹n bÒn Vw ph¶i tÝnh chuyÓn vÒ ®é Èm 12%, theo c«ng thøc V 12 V w >1 D w 12
 6. @ Trong ®ã: V12 - C|êng ®é kÐo ngang thí ë ®é Èm 12%, tÝnh b»ng Pa; W §é Èm cña mÉu lóc thö, tÝnh b»ng %; D- HÖ sè hiÖu chØnh ®é Èm, t¹m thêi lÊy b»ng 0,01 khi kÐo xuyªn t©m vµ b»ng 0,025 khi kÐo tiÕp tuyÕn. TÊt c¶ sè liÖu vµ kÕt qu¶ thö ®Òu ghi vµo "BiÓu” (xem phô lôc 2).
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 364 : 1970 Phô lôc 1 BiÓu thö kÐo däc thí t = ….0C; M = ……%; Lo¹i gç ……tèc ®é t¨ng t¶i ….N/phót KÝch th|íc mÆt Sè DiÖn tÝch T¶i träng §é Giíi h¹n bÒn Pa c¾t ngang mm Ghi hiÖu mÆt c¾t cùc ®¹i ®¹i Èm ChiÒu ChiÒu chó mÉu ngang m2 PmaxN W% Vw V12 réng a dµi b Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi Ký tªn Phô lôc 2 BiÓu thö kÐo ngang thí t0= …….0C; M = …%; Lo¹i gç :…… tèc ®é t¶i träng …N/phót §é cong KÝch th|íc mÆt T¶i Sè DiÖn tÝch §é Giíi h¹n bÒn Pa cña c¾t ngang mm träng Ghi hiÖu mÆt c¾t Èm vßng ChiÒu ChiÒu cùc ®¹i chó mÉu ngang m2 W% Vw V12 n¨m % réng a dµi b ®¹i PmaxN Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi Ký tªn
Đồng bộ tài khoản