TCVN 365 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
141
lượt xem
49
download

TCVN 365 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 365 1970. Gỗ - Phương pháp xác định giới hạn bền khi uốn tĩnh (Timber - Method for determination of limits of static bending strength). Nếu muốn xác định môđun đàn hồi và giới hạn bền khi uốn tĩnh trên ngay cùng một mẫu thì xác định môđun đàn hồi trước theo các điều 34- 11 TCVN 370 : 1970, sau đó mới xác định giới hạn bền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 365 1970

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 365 : 1970 Nhãm O Gç - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn khi uèn tÜnh Timber - Method for determination of limits of static bending strength I. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö 1. §Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn cña gç khi uèn tÜnh, cÇn dïng c¸c thiÕt bÞ vµ dông cô sau ®©y: - M¸y thö víi ®é ®o lùc chÝnh x¸c ®Õn l0N; - Th|íc cÆp (hay mét dông cô ®o nµo kh¸c) víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,lmm; - Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm cña gç theo TCVN 358 : 1970 II. ChuÈn bÞ thö 2. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu ph¶i cã d¹ng h×nh hép ch÷ nhËt mÆt c¾t vu«ng, kÝch th|íc lµ 20 x 20 x 300mm, trong ®ã 300 lµ kÝch th|íc theo ph|¬ng däc thí. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 15, 16 trong TCVN 356 : 1970, riªng sai lÖch vÒ chiÒu dµi kh«ng ®|îc lín qu¸ r 1mm. III. TiÕn hµnh thö 3. NÕu muèn x¸c ®Þnh m«®un ®µn håi vµ giíi h¹n bÒn khi uèn tÜnh trªn ngay cïng mét mÉu th× x¸c ®Þnh m«®un ®µn håi tr|íc theo c¸c ®iÒu 34- 11 TCVN 370 : 1970, sau ®ã míi x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn. 4. §o mÉu. ë mçi mÉu (t¹i ®iÓm gi÷a chiÒu dµi), ®o chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm chiÒu réng b theo ph|¬ng xuyªn t©m vµ chiÒu cao h theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn. NÕu x¸c ®Þnh ®ång thêi c¶ m«®un ®µn håi th× do mÉu theo ®iÒu 36 TCVN 370 : 1970. 5. Thö giíi h¹n bÒn khi uèn tÜnh theo s¬ ®å d|íi ®©y: MÉu ®Æt trªn hai gèi tùa sao cho lùc g©y uèn h|íng theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn víi vßng n¨m (uèn tiÕp tuyÕn) cßn dao truyÒn lùc vµ gèi tùa th× ®èi xøng qua trung ®iÓm cña mÉu. Khi thö gç Èm, ®Æc biÖt lµ lo¹i gç mÒm, bªn d|íi gèi tùa vµ dao truyÒn lùc ph¶i ®Æt miÕng lãt kÝch th|íc20 x 0mm, lµm b»ng gç d¸n dµy 5mm (hoÆc mét vËt liÖu t|¬ng tù). §Çu m¸y truyÒn lùc ph¶i di chuyÓn ®Òu ®Æn trong suèt qu¸ tr×nh thö, øng víi tèc ®é t¨ng t¶i 7000 r 1500 N/phót. NÕu dïng m¸y truyÒn ®éng b»ng c¬ khÝ th× tèc ®é di chuyÓn cña ®Çu m¸y lµ l0 mm/phót. T¨ng t¶i cho ®Õn khi mÉu bÞ ph¸ ho¹i nghÜa lµ khi kim lùc kÕ quay theo chiÒu ng|îc l¹i. D¹ng ph¸ ho¹i ®|îc ghi vµo cét "ghi chó” : trong "BiÓu” (xem phô lôc). Trªn b¶ng ®o lùc, ®äc lÊy t¶i träng cùc ®¹i Pmax chÝnh x¸c ®Õn l0N.
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 365 : 1970 6. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi thö, x¸c ®Þnh ngay ®é Èm W cña tõng mÉu theo TCVN 358 : 1970, c¾t hai khèi vu«ng kÝch th|íc chõng 20 x 20 x 20mm ë gÇn hai bªn chç g·y ®Ó lµm mÉu ®o ®é Èm. IV. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 7. Giíi h¹n bÒn khi uèn tÜnh Vw ë ®é Èm (w) lóc thö ®|îc tÝnh b»ng Pa chÝnh x¸c 0,5 MPa theo c«ng thøc : Pmax .1 cho m¸y thö cã 2 dao truyÒn lùc Gw b.h 2 3Pmax .1 cho m¸y thõ cã l dao truyÒn lùc Gw 2.b.h 2 Trong ®ã : Pmax - T¶i träng ph¸ ho¹i, tÝnh b»ng N; l- Kho¶ng c¸ch gi÷a hai gèi tùa b»ng 24 cm; b- ChiÒu réng mÉu, tÝnh b»ng m; h- ChiÒu cao mÉu, tÝnh b»ng m; Giíi h¹n bÒn Gw ph¶i tÝnh ®|îc chuyÓn vÒ ®é Èm 12% víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 1MPa theo c«ng thøc : G 12 G w >1  D w  12
  3. @ Trong ®ã: G12 - Giíi h¹n bÒn khi uèn tÜnh ë ®é Èm 12%; w- §æ Èm cña mÉu lóc thö D- HÖ sè hiÖu chØnh ®é Èm, t¹m thêi lÊy b»ng 0,01 TÊt c¶ sè liÖu vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®Òu ghi vµo "BiÓu” (xem phô lôc).
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 365 : 1970 Phô lôc BiÓu thö uèn tÜnh t = ….0C; M= …….%; Lo¹i gç ……….. Tèc ®é t¨ng t¶i …N/phót : uèn…… KÝch th|íc mÆt c¾t Giíi h¹n bÒn Pa Sè hiÖu ngang mm T¶i träng cùc §é Èm Ghi chó mÉu ChiÒu ChiÒu ®¹i PmaxN W% Vw V12 réng b dµi h Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi Ký tªn
Đồng bộ tài khoản