TCVN 366 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
93
lượt xem
36
download

TCVN 366 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 366 1970. TCVN 367 1970. Gỗ - Phương pháp xác định công riêng khi uốn va đập. Xác định độ ẩm. Sau khi thử, xác định ngay độ ẩm của mỗi mẫu theo TCVN 358 : l970, lấy ở chỗ gẫy của mẫu thử, cắt thành hai hình hộp kích thước20 x 20 x 20mm ở hai phía bị gãy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 366 1970

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 366 : 1970 Nhãm O Gç - Phu¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c«ng riªng khi uèn va ®Ëp Timber - Method for determination of specific work for flexural impact I. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö 1. §Ó x¸c ®Þnh c«ng riªng khi uèn va ®Ëp, dïng c¸c dông cô sau ®©y: M¸y qu¶ l¾c thö va ®Ëp cã ®é chÝnh x¸c ®o trÞ sè c«ng lµ 1J. §é dù tr÷ n¨ng l|îng cña qu¶ l¾c trong khi thö c¸c lo¹i gç kh¸c nhau ph¶i nh| nhau vµ b»ng l00J. Còng cã thÓ tiÕn hµnh thö víi ®é dù tr÷ n¨ng l|îng cña qu¶ l¾c lµ 5- 100J, nh|ng ph¶i ghi râ ®é dù tr÷ n¨ng l|îng cña qu¶ l¾c vµo "BiÓu”. Gèi ®ì cña m¸y vµ ®Çu bóa cña qu¶ l¾c ph¶i l|în trßn víi b¸n kÝnh lµ 15mm, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t©m gèi ®ì lµ 24cm; - Th|íc cÆp (hay dông cô thay th|íc cÆp) chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm; - Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm gç nh| ®· quy ®Þnh trong ®iÒu l cña TCVN 358 1970. II. ChuÈn bÞ thö 2. ChuÈn bÞ mÉu. MÊu ph¶i cã d¹ng h×nh hép mÆt c¾t vu«ng, kÝch th|íclµ 20 x 20 x 300mm, trong ®ã 300 lµ kÝch th|íc theo chiÒu däc thí. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 14, 15 trong TCVN 356 : 1970, riªng sai lÖch vÒ chiÒu dµi kh«ng ®|îc lín qu¸ r 1mm. III. TiÕn hµnh thö 3. §o mÉu. ë mçi mÉu, ®o chÝnh x¸c ®Õn 0, 1mm mÆt c¾t ngang cña phÇn lµm viÖc chiÒu réng b cña mÉu theo ph|¬ng xuyªn t©m vµ chiÒu cao, h theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn. 4. Thö mÉu. MÉu ®Æt trªn hai gèi tùa sao cho sù va ®Ëp h|íng th¼ng gãc víi thí gç theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn víi vßng n¨m (uèn tiÕp tuyÕn). Ghi d¹ng ph¸ ho¹i mÉu vµo môc "ghi chó” cña "BiÓu” (xem phô lôc). Trªn b¶ng ®o lùc cña m¸y thó, ®äc lÊy c«ng Q lµm mÉu bÞ g·y víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 50J. 5. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi thö, x¸c ®Þnh ngay ®é Èm cña mçi mÉu theo TCVN 358 : l970, lÊy ë chç gÉy cña mÉu thö, c¾t thµnh hai h×nh hép kÝch th|íc20 x 20 x 20mm ë hai phÝa bÞ g·y. IV. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 6. TÝnh c«ng riªng. C«ng riªng Aw khi uèn va ®Ëp ë ®é Èm lóc thö w, tÝnh b»ng J/m3 chÝnh x¸c ®Õn 0,1MJ/m3, theo c«ng thøc Q Aw b.h 2 Trong ®ã: Q- C«ng dïng lµm g·y mÉu, tÝnh b»ng J. a- ChiÒu réng mÉu, tÝnh b»ng m; h- ChiÒu cao mÉu, tÝnh b»ng m Ghi c¸c kÕt qu¶ thö vµo trong “BiÓu ” (xem phô lôc)
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 366 : 1970 Phô lôc BiÓu thö uèn va ®Ëp t = ….0C; M = ….%; Loµi c©y ……. §é dù tr÷ n¨ng l|îng cña qu¶ l¾c ………J KÝch th|íc mÆt c¾t TrÞ sè C«ng riªng C«ng Sè hiÖu ngang mm §é Èm Aw b»ng J/m3 Ghi 2 lµm gÉy mÉu bh W% chó Réng b Cao h mÉu Q. J Aw Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi Ký tªn
Đồng bộ tài khoản