TCVN 367 1970

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
101
lượt xem
46
download

TCVN 367 1970

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gỗ – Phương pháp giới hạn khi trượt và cắt. Tuỳ theo dạng thử, cưa mẫu sao cho mặt phẳng trượt là mặt phẳng xuyên tâm hay tiếp tuyến. Chiều cao của mẫu phải nằm theo hướng đường sinh của các vòng năm (dọc thớ). Các yêu cầu khác về hình dạng và độ chính xác của mẫu phải đúng theo các yêu cầu 14, 15 trong TCVN 356 : 1970.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 367 1970

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 367 : 1970 Nhãm O Gç – Ph|¬ng ph¸p giíi h¹n khi tr|ît vµ c¾t Timber- Method for determination of limit resistance at slipping and shearing I. ThiÕt bÞ vµ dông cô thö 1. Dïng c¸c dông cô sau - M¸y thö víi ®é ®o lùc chÝnh x¸c tíi 50N, m¸y ph¶i cã bÖ ®ì h×nh cÇu, nÕu kh«ng cã th× ph¶i dïng bÖ ®ì h×nh cÇu lo¹i di chuyÓn ®|îc : - Th|íc cÆp (hoÆc dïng mét dông cô ®o t|¬ng tù) víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm; - Dông cô ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm theo ®iÒu 1 TCVN 358 : 1970; - ThiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó thö tõng chØ tiªu c¬ lÝ (m« t¶ bªn d|íi). II. Thö tr|ît däc thí a. ThiÕt bÞ thö 2. Khi thö vÒ tr|ît däc thí, ngoµi nh÷ng thiÕt bÞ vµ dông cô ®· nªu ë ®iÒu 1, cßn dïng thªm mét thiÕt bÞ riªng, vÏ ë h×nh 2. b. ChuÈn bÞ thö 3. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu thö ph¶i cã h×nh d¹ng vµ kÝch th|íc nh| h×nh 1. H×nh d¹ng kÝch th|íc mÉu thö tr|ît däc thí. Tuú theo d¹ng thö, c|a mÉu sao cho mÆt ph¼ng tr|ît lµ mÆt ph¼ng xuyªn t©m hay tiÕp tuyÕn. ChiÒu cao cña mÉu ph¶i n»m theo h|íng ®|êng sinh cña c¸c vßng n¨m (däc thí). C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i ®óng theo c¸c yªu cÇu 14, 15 trong TCVN 356 : 1970. c. TiÕn hµnh thö 4. §o mÉu. ë mçi mÉu, däc theo ®|êng tr|ît dïng th|íc cÆp ®o (chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm) bÒ dµy b vµ chiÒu dµi tr|ît 1. Mçi kÝch th|íc nµy ®Òu ®o hai lÇn tõ hai phÝa cña mÉu råi trÞ sè trung b×nh céng cña tõng kÝch th|íc. 5. Thö tr|ît däc thí. §Ó thö, dïng mét thiÕt bÞ g¸ riªng nh| h×nh 2 vµ còng cã thÓ dïng thiÕt bÞ g¸ kh¸c.
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 367 : 1970 MÉu ®Æt lªn g¸ sao cho mÆt th¼ng ®øng (mÆt hÑp) cña phÇn dµi h¬n kÒ s¸t vµo thµnh g¸ 1. Thµnh g¸ ph¶i nh« cao h¬n mÉu mét Ýt. Hai mÆt ®øng vµ ngang kh¸c bªn d|íi cña mÉu ph¶i kÒ s¸t vµo mÆt ®øng vµ ngang cña tÊm di ®éng 2. Muèn vËy, dïng Ýt ®inh vÝt ®Þnh vÞ 3 ®Ó di chuyÓn tÊm 2, cho ®Õn khi tiÕp xóc hoµn toµn víi mÉu. Nh|ng kh«ng ®|îc dïng vÝt nµy ®Ó Ðp chÆt tÊm 2 vµo mÉu. Bªn trªn mÉu thö ®Æt mÉu Ðp nhá lµm miÕng Ðp. §Æt bé g¸ cïng víi mÉu lªn trªn hÖ m¸y sao cho mÆt trªn cña phÇn dµi nhÊt cña mÉu n»m ®óng ngay d|íi thiÕt bÞ Ðp. Bµn m¸y ph¶i di chuyÓn ®Òu ®Æn trong suèt qu¸ tr×nh thö øng víi tèc ®é t¨n g t¶i 12500 r 2500N/phót. NÕu dïng m¸y cã bé phËn chuyÓn ®éng b»ng c¬ khÝ th× tèc ®é di chuyÓn lµ 4mm/phót. T¨ng t¶i cho ®Õn khi mÉu bÞ ph¸ ho¹i. Trªn b¶ng ®o lùc däc lÊy t¶i träng cùc ®¹i Pmax chÝnh x¸c ®Õn 50N. 6. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi thö, x¸c ®Þnh ngay ®é Èm w cña mçi mÉu theo TCVN 358 : 1970, dïng nöa lín hoÆc nöa nhá cña mÉu ®· bÞ ph¸ ho¹i ®Ó lµm mÉu ®o ®é Èm. d. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 7. Giíi h¹n khi tr|ît däc thí Ww cña gç ë ®é Èm w lóc thö ®|îc tÝnh b»ng Pa chÝnh x¸c ®Õn 0,1 MPa theo c«ng thøc : Pmax Ww bl Trong ®ã : Pmax – T¶i träng cùc ®¹i, tÝnh b»ng N; a- ChiÒu dÇy mÉu tÝnh b»ng m;
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 367 : 1970 l- ChiÒu cao cña mÆt tr|ît, tÝnh b»ng cm. Giíi h¹n Ww ph¶i ®|îc tÝnh vÒ ®é Èm 12%, chÝnh x¸c ®Õn 0,1MPa theo c«ng thøc : W12 W w >1D w 12
 4. @ Trong ®ã : W12 – Giíi h¹n bÒn khi tr|ît däc thí ë ®é Èm 12%, tÝnh b»ng Pa. W - §é Èm cña mÉu lóc thö, tÝnh b»ng %. D- HÖ sè hiÖu chØnh ®é Èm, t¹m thêi lÊy b»ng 0,03. TÊt c¶ sè liÖu vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®Òu ghi vµo “BiÓu” (xem phô lôcc 1). 8. Giíi h¹n bÒn khi tr|ît däc thí x¸c ®Þnh theo ph|¬ng ph¸p nµy ®|îc t¨ng lªn trung b×nh 15% do cã ma s¸t gi÷a mÉu víi thµnh g¸ vµ víi tÊm di ®éng. III. Thö tr|ît ngang thí a. ThiÕt bÞ thö 9. Khi thö vÒ tr|ît ngang thí, ngoµi c¸c thiÕt bÞ, dông cô nªu ë trong ®iÒu 1 cßn dïng bé g¸ riªng, chÕ t¹o gièng nh| h×nh 2, nh|ng bÒ cao cña g¸ b»ng 60mm, miÕng Ðp th× dµi h¬n 10mm, réng h¬n 5mm, so víi miÕng Ðp ë h×nh 2; b. ChuÈn bÞ thö 10. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu thö ®|îc chÕ t¹o cã h×nh d¹ng vµ kÝch th|íc nh| h×nh 3. C|a mÉu sao cho c¹nh dµi cña mÉu song song víi ®|êng sinh cña vßng n¨m (däc thí) cßn mÆt ph¼ng tr|ît th× tuú theo ý ®Þnh thö mµ chän lµ mÆt ph¼ng xuyªn t©m hay tiÕp tuyÕn. §Ó tr¸nh cho gç khái bÞ to¸c, ë hai ®Çu nh« ra cña mÉu, c|a hai ®|êng c|a s©u 3mm. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 14, 15 trong TCVN 356 : 1970. c. TiÕn hµnh thö 11. §o mÉu. ë mçi mÉu, ®o chiÒu dµi l (däc thí) vµ chiÒu dµy b cña phÇn nh« ra. §o chiÒu dµy ë hai phÝa vµ lÊy trung b×nh céng.
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 367 : 1970 12. MÉu ®|îc thö trong bé g¸ riªng nh| h×nh 2, víi nh÷ng thay ®æi t|¬ng øng nªu trong ®iÒu 9. MÉu ®Æt trong bé g¸ sao cho mÆt réng kh«ng cã phÇn nh« ra (mÆt sau) cña nã kÒ s¸t vµo thµnh g¸ 1. MÆt ®øng vµ mÆt ngang cña mÉu bªn d|íi phÇn nh« ra ph¶i kÒ s¸t vµo mÆt ®øng vµ mÆt ngang cña tÊm di ®éng 2; muèn vËy dïng ®inh vÝt ®Þnh vÞ 3 ®Ó di chuyÓn tÊm 2 cho ®Õn khi tiÕp xóc hoµn toµn víi mÉu. PhÇn nh« ra ph¶i n»m s¸t trªn tÊm di ®éng. Kh«ng ®|îc dïng vÝt ®Þnh vÞ ®Ó Ðp chÆt 2 tÊm vµo mÉu. Bªn trªn mÉu thö ®Æt mÉu thÐp nhá lµm miÕng Ðp. §Æt bé g¸ cïng víi mÉu lªn trªn m©m m¸y sao cho mÆt trªn phÇn dµi h¬n cña mÉu n»m ®óng ngay d|íi thiÕt bÞ Ðp. Bµn m¸y ph¶i di chuyÓn ®Òu ®Æn trong suèt qu¸ tr×nh thö øng víi tèc ®é t¨ng t¶i 2000 r 500N/phót. NÕu dïng m¸y chuyÒn ®éng b»ng c¬ khÝ th× lÊy tèc ®é lµ 4mm/ phót víi ®é chÝnh x¸c khi ®äc lùc lµ 10N. T¨ng t¶i cho ®Õn khi mÉu bÞ ph¸ ho¹i. Trªn b¶ng ®o lùc, ®äc lÊy t¶i träng cùc ®¹i Pmax chÝnh x¸c ®Õn 10N. 13. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi thö, x¸c ®Þnh ngay ®é Èm W cña mçi mÉu, theo TCVN 358 : 1970, dïng nöa mÉu cã phÇn nh« ra lµm mÉu ®o ®é Èm. d. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 14. Giíi h¹n bÒn khi tr|ît ngang thí Gw cña gç ë ®é Èm lóc thö ®|îc tÝnh b»ng Pa chÝnh x¸c ®Õn 0,1MPa theo c«ng thøc : Pmax Ww bl Trong ®ã : Pmax – T¶i träng cùc ®¹i, tÝnh b»ng N; b- ChiÒu dÇy mÉu tÝnh b»ng m; l- ChiÒu cao cña mÆt tr|ît, tÝnh b»ng cm. Giíi h¹n bÒn khi tr|ît ngang thí Gw ph¶i ®|îc tÝnh vÒ ®é Èm 12%, chÝnh x¸c ®Õn 0,1MPa theo c«ng thøc : W 12 W w >1 D w 12
 6. @ Trong ®ã : W12 – Giíi h¹n bÒn khi tr|ît ngang thí ë ®é Èm 12%, tÝnh b»ng Pa. W - §é Èm cña mÉu lóc thö, tÝnh b»ng %. D- HÖ sè hiÖu chØnh ®é Èm, t¹m thêi lÊy b»ng 0,03. TÊt c¶ sè liÖu vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®Òu ghi vµo “BiÓu” (xem phô lôc 1). IV. Thö c¾t ngang thí a. ThiÕt bÞ thö 15. Khi thö vÒ c¾t ngang thí, ngoµi c¸c thiÕt bÞ nªu trªn ë ®iÒu 1 cßn dïng mét thiÕt bÞ riªng cÊu t¹o cã thÓ theo h×nh 5.
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 367 : 1970 b. ChuÈn bÞ thö 16. ChuÈn bÞ mÉu. MÉu thö ®|îc chÕ t¹o thµnh tÊm máng ch÷ nhËt, cã kÝch th|íc nh| ë h×nh 4. C|a mÉu sao cho khi c¾t theo ph|¬ng xuyªn t©m th× mÆt cña mÉu lµ mÆt tiÕp tuyÕn, cßn khi c¾t theo ph|¬ng tiÕp tuyÕn th× mÆt réng lµ mÆt xuyªn t©m. C¸c yªu cÇu kh¸c vÒ h×nh d¹ng vµ ®é chÝnh x¸c cña mÉu ph¶i theo ®óng c¸c ®iÒu 14, 15 trong TCVN 356 : 1970, riªng sai lÖch vÒ chiÒu dµi kh«ng lín qu¸ r 1mm. c. TiÕn hµnh thö 17. §o mÉu. ë mçi mÉu, t¹i chÝnh gi÷a chiÒu dµi, ®o chÝnh x¸c ®Õn 0,1mm chiÒu dµy a vµ chiÒu réng b. 18. Thö. §Ó thö, dïng mét miÕng thiÕt bÞ g¸ riªng, cÊu t¹o cã thÓ theo h×nh 5. S¬ ®å thö theo h×nh 6. Dao di ®éng 1 vµ dao cè ®Þnh 2 cña bé g¸ (h×nh 6) lµm b»ng thÐp cøng, c¸c phÇn cßn l¹i lµm b»ng thÐp mÒm. Dung vÝt ®Þnh vÞ 3 ë hai ®Çu mÉu, Ðp mÆt réng cña mÉu vµo bé g¸.
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 367 : 1970 §Æt g¸ cïng víi mÉu lªn m©m X d|íi cña m¸y, mét m©m m¸y ph¶i cã gèi h×nh cÇu (®iÒu 1). Bµn m¸y ph¶i di chuyÓn ®Òu trong suèt qu¸ tr×nh thö, øng víi tèc ®é t¨ng t¶i 10000 r 2000N/phót. NÕu dïng m¸y chuyÒn ®éng b»ng c¬ khÝ th× lÊy tèc ®é lµ 10mm/ phót. Ghi tèc ®é t¨ng t¶i vµo “BiÓu” (xem phô lôc 3). T¨ng t¶i cho ®Õn khi mÉu bÞ ph¸ ho¹i. Trªn b¶ng ®o lùc, ®äc lÊy t¶i träng cùc ®¹i Pmax chÝnh x¸c ®Õn 50N. 19. X¸c ®Þnh ®é Èm. Sau khi thö, x¸c ®Þnh ngay ®é Èm w cña mçi mÉu theo TCVN 358 : 1970, lÊy c¶ mÉu thö ®Ó lµm mÉu ®o ®é Èm. d. TÝnh to¸n kÕt qu¶ thö 20. Giíi h¹n bÒn khi tr|ît ngang thí Ww cña gç ë ®é Èm W lóc thö ®|îc tÝnh b»ng Pa chÝnh x¸c ®Õn 0,1MPa theo c«ng thøc : S¬ ®å thö c¾t ngang thí Pmax Ww 2ab Trong ®ã : Pmax – T¶i träng cùc ®¹i, tÝnh b»ng N; c- ChiÒu dÇy mÉu, tÝnh b»ng m; l- ChiÒu cao cña mÆt tr|ît, tÝnh b»ng cm. Giíi h¹n bÒn Ww ph¶i ®|îc tÝnh vÒ ®é Èm 12%, chÝnh x¸c ®Õn 0,1MPa theo c«ng thøc : W 12 W w >1 D w 12
 9. @ Trong ®ã : W12 – C|êng ®é c¾t ngang thí ë ®é Èm 12%, tÝnh b»ng Pa. W - §é Èm cña mÉu lóc thö, tÝnh b»ng %. D- HÖ sè hiÖu chØnh ®é Èm, t¹m thêi lÊy b»ng 0,03. TÊt c¶ sè liÖu vµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®Òu ghi vµo “BiÓu” (xem phô lôc 3).
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 367 : 1970 Phô lôc 1 BiÓu thö däc thí t = ….0C; M = ……%; Lo¹i gç…….. Tèc ®é t¨ng t¶i ….N/phót KÝch th|íc mÆt DiÖn T¶i Sè Giíi h¹n bÒn Pa MÆt tr|ît mm tÝch mÆt träng §é Èm Ghi hiÖu tr|ît ChiÒu ChiÒu tr|ît cùc ®¹i W% chó mÉu Ww W12 dµy b dµi l m20 Pmax N Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi Ký tªn Phô lôc 2 BiÓu thö däc thí t = ….0C; M = ……%; Lo¹i gç…….. Tèc ®é t¨ng t¶i ….N/phót Sè KÝch th|íc mÆt DiÖn T¶i Giíi h¹n bÒn Sè vßng tr|ît mm tÝch träng §é Èm Pa MÆt W% Ghi hiÖu n¨m mÆt cùc tr|ît ChiÒu ChiÒu chó mÉu trong tr|ît ®¹i Ww W12 1m dµy b dµi l m20 Pmax N Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi Ký tªn
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 367 : 1970 Phô lôc 3 BiÓu thö däc thí t = ….0C; M = ……%; Lo¹i gç…….. Tèc ®é t¨ng t¶i ….N/phót Sè KÝch th|íc mÆt DiÖn T¶i Giíi h¹n bÒn Sè vßng tr|ît mm tÝch träng §é Èm Pa Ph|¬ng W% Ghi hiÖu n¨m mÆt cùc c¾t chó mÉu trong ChiÒu ChiÒu tr|ît ®¹i 1m dµy b dµi l m20 Pmax N Ngµy th¸ng n¨m Ng|êi ghi ký
Đồng bộ tài khoản