TCVN 3890:2009

Chia sẻ: kieuphong21053

Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Phòng Cháy chữa cháy. TCVN 3890:2009. Tiêu chuẩn này quy định về trang bị và những yêu cầu cơ bản đối với việc bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.

Nội dung Text: TCVN 3890:2009

TCVN TIÊU CHU N QU C GIA
NN


TCVN 3890 : 2009
Xu t b n l n 2
PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CHO NHÀ
VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG B , B TRÍ,
KI M TRA, B O DƯ NG
Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation,
inspection, maintenance
HÀ N I - 2009
TCVN 3890 : 2009
L i nói ñ u

TCVN 3890 : 2009 thay th cho TCVN 3890 : 1984.

TCVN 3890 : 2009 do Ban k thu t tiêu chu n qu c gia TCVN/TC 21 Phòng cháy ch a cháy và
B Công an ph i h p biên so n, T ng c c Tiêu chu n ðo lư ng Ch t lư ng ñ ngh , B Khoa
h c và Công ngh công b .
2
TCVN 3890 : 2009
T I Ê U C H U N Q U C G I A TCVN 3890 : 2009Phương ti n phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình –

Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng

Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection,
maintenance1 Ph m vi áp d ng

1.1 Tiêu chu n này quy ñ nh v trang b và nh ng yêu c u cơ b n ñ i v i vi c b trí, ki m tra, b o
dư ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình.

ð i v i nhà và công trình ñ c thù chuyên ngành có yêu c u phòng cháy ch a cháy ñ c bi t, như cơ s
s n xu t, kho ch a hoá ch t ñ c h i, v t li u n , cơ s h t nhân; cơ s s n xu t, kho ch a nhiên li u
l n; công trình ñư ng h m, khai khoáng, h m m ; công trình trên bi n thì ngoài vi c tuân theo các quy
ñ nh c a Tiêu chu n này, c n tuân theo các quy ñ nh các tiêu chu n hi n hành khác có liên quan.

Nhà, công trình và phương ti n phòng cháy và ch a cháy trang b cho nhà và công trình không ñư c
quy ñ nh trong Tiêu chu n này s do cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy có th m quy n quy t
ñ nh.


2 Tài li u vi n d n
Các tài li u vi n d n dư i ñây là r t quan tr ng khi áp d ng tiêu chu n này. ð i v i các tài li u có ghi
năm công b thì áp d ng phiên b n ñã nêu. ð i v i các tài li u không ghi năm công b thì áp d ng
phiên b n m i nh t (bao g m c s a ñ i).

TCVN 4513 C p nư c bên trong -Tiêu chu n thi t k .

TCVN 4878 (ISO 3941: 2007) Phân lo i cháy.

TCVN 5684 An toàn cháy các công trình xăng d u - Yêu c u chung.

TCVN 5760 H th ng ch a cháy - Yêu c u chung v thi t k , l p ñ t và s d ng.

TCVN 2622 Phòng cháy ch ng cháy cho nhà và công trình - Yêu c u thi t k .

TCVN 6101 ISO 6183:1990 Thi t b ch a cháy - H th ng ch a cháy cacbon dioxit thi t k và l p ñ t.

TCVN 5738 H th ng báo cháy t ñ ng - Yêu c u k thu t

3
TCVN 3890 : 2009
TCVN 6305 (ISO 6182-1:1993). Phòng cháy và ch a cháy - H th ng Sprinkler t ñ ng – Yêu
c u và bi n pháp th .

TCVN 4530 C a hàng xăng d u - Yêu c u thi t k .

TCVN 5307 Kho d u m và s n ph m c a d u m - Yêu c u thi t k .

TCVN 7026 (ISO 7165:1999) Ch a cháy-Bình ch a cháy xách tay - Tính năng và c u t o.

TCVN 7027 (ISO 11601:1999) Ch a cháy-Xe ñ y ch a cháy - Tính năng và c u t o.

TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2000). H th ng ch a cháy b ng khí - Tính ch t v t lý và thi t k h
th ng. Ph n 1: Yêu c u chung.

TCVN 7336 H th ng Sprinkler t ñ ng - Yêu c u thi t k và l p ñ t.

TCVN 7435-1 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, ch a cháy - Bình ch a cháy xách tay và xe ñ y
ch a cháy. Ph n 1: L a ch n và b trí.

TCVN 7435-2 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy, ch a cháy - Bình ch a cháy xách tay và xe ñ y
ch a cháy. Ph n 2: Ki m tra và b o dư ng.

3 Thu t ng và ñ nh nghĩa

Trong tiêu chu n này s d ng các thu t ng và ñ nh nghĩa sau.

3.1

Phương ti n phòng cháy ch a cháy

G m các phương ti n cơ gi i, máy móc, thi t b , d ng c , hóa ch t, công c h tr , phương ti n
thô sơ chuyên dùng cho vi c phòng cháy và ch a cháy, c u ngư i, c u tài s n.

3.2

H th ng h ng nư c ch a cháy cho nhà và công trình

H th ng c p nư c ñ n các h ng nư c ch a cháy ñư c l p ñ t s n cho nhà và công trình ñ m
b o lưu lư ng và c t áp dùng trong ch a cháy.

3.3

H ng nư c ch a cháy

T ng h p các thi t b chuyên dùng g m van khóa, vòi, lăng phun ñư c l p ñ t s n ñ tri n khai
ñưa nư c ñ n ñám cháy.

3.4

H th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà

H th ng các thi t b chuyên dùng ñư c l p ñ t s n ngoài nhà ñ c p nư c ph c v cho công tác
ch a cháy.

4
TCVN 3890 : 2009
3.5

Bình ch a cháy t ñ ng

Bình ch a cháy ho t ñ ng theo nguyên lý t ñ ng ñư c treo ho c ñ t trong khu v c c n b o v .

3.6

Bình ch a cháy có bánh xe (xe ñ y ch a cháy - theo TCVN 7027:2002)

Bình ch a cháy có kh i lư ng l n hơn 25 kg nhưng không quá 450 kg ñư c thi t k ñ t trên các bánh
xe ñ m t ngư i có th di chuy n và thao tác v n hành ch a cháy.

3.7

Kho ng cách di chuy n bình ch a cháy

Kho ng cách di chuy n th c t l n nh t t v trí ñ bình ch a cháy ñ n v trí c n b o v .

3.8

D ng c ch a cháy thô sơ

Các d ng c , v t li u thông thư ng ñư c s d ng chuyên dùng trong công tác ch a cháy


4 Qui ñ nh chung

4.1 Nhà, công trình, b ph n công trình, phòng, bu ng và thi t b (sau ñây g i chung là nhà và công
trình) không ph thu c vào ch s h u và ñơn v ch qu n theo pháp nhân ph i trang b các phương
ti n phòng cháy và ch a cháy theo quy ñ nh c a Tiêu chu n này.

4.2 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy trang b cho nhà và công trình ñư c quy ñ nh trong Tiêu
chu n này g m:

- Bình ch a cháy: bình ch a cháy xách tay, bình ch a cháy có bánh xe, bình ch a cháy t ñ ng;

- H th ng báo cháy t ñ ng;

- H th ng ch a cháy: các h th ng ch a cháy t ñ ng, bán t ñ ng b ng nư c, hơi nư c, b t, b t,
khí, h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà;

- Phương ti n ch a cháy cơ gi i: xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng;

- Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy: dây c u ngư i, thang dây, ng c u ngư i;

- Phương ti n b o h ch ng khói: kh u trang l c ñ c, m t trùm l c ñ c;

- Phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n: bi n ch d n thoát n n, ñèn chi u sáng s c ,
ñèn ch d n thoát n n;

- D ng c phá d thông thư ng: kìm c ng l c, cưa tay, búa, xà beng;5
TCVN 3890 : 2009
- D ng c ch a cháy thô sơ: phuy, b ch a nư c, ch a cát, xô, thùng, g u v y, x ng, câu liêm, bùi
nhùi, chăn s i, thang (tre, g ho c kim lo i), bơm tay ...

- Ch t ch a cháy: nư c, b t, b t, khí


4.3 L a ch n lo i phương ti n phòng cháy và ch a cháy, phương pháp ch a cháy, lo i ch t ch a
cháy, h th ng ch a cháy ph i phù h p v i tính ch t, m c ñ nguy hi m cháy c a nhà, công trình, v i
t ng lo i ñám cháy, v i kh năng, hi u qu c a t ng lo i ch t ch a cháy và phương ti n ch a cháy.
Hi u qu ch a cháy c a t ng lo i ch t ch a cháy ñư c quy ñ nh trong 4.5 và trong các tiêu chu n k
thu t hi n hành có liên quan.


4.4 Phân lo i cháy theo quy ñ nh c a TCVN 4878.


4.5 Hi u qu ch a cháy c a các ch t ch a cháy quy ñ nh t i B ng 1.


B ng 1

Hi u qu ch a cháy các lo i ñám cháy

Ch t ch a cháy A B D
C
A1 A2 B1 B2 D1 D2 D3

Nư c ++ - - -

B t có b i s n cao ++ + - - -
B t
B t có b i s n th p và
+ - ++ + - -
trung bình
CO2 - + + -
Khí
Nitơ, FM200, Inergen,
+ + + -
Argon…

B t BC - -

B t B t ABC ++ ++ -
+
B t ABCD ++ -


Chú thích:
D u “++” R t hi u qu .
D u “+” Ch a cháy thích h p.
D u “-“ Ch a cháy không thích h p.
B t BC B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u B, C.
B t ABC B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u A, B, C.
B t ABCD B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u A, B, C và D.
6
TCVN 3890 : 2009
7
TCVN 3890 : 2009
8
TCVN 3890 : 2009
9
TCVN 3890 : 2009
4.6 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ñư c ñ nh kỳ ki m tra theo quy ñ nh. K t qu ki m tra
ñư c ghi vào s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy. M u s theo dõi phương ti n phòng
cháy và ch a cháy ñư c quy ñ nh t i Ph l c A.


4.7 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ñư c ñ nh kỳ b o dư ng theo hư ng d n c a nhà
s n xu t và theo quy ñ nh c a cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ho c theo tiêu chu n này.
Trong th i gian b o dư ng, s a ch a phương ti n phòng cháy và ch a cháy ñang v trí thư ng tr c
ph i có phương án b trí phương ti n thay th tương ng ñ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy
cho nhà và công trình.


4.8 Vi c ti n hành ki m tra, b o dư ng các phương ti n phòng cháy ch a cháy ph i do các t ch c
chuyên môn ho c nhân viên k thu t an toàn phòng cháy và ch a cháy c a cơ s th c hi n. Nh ng
ngư i làm vi c này ph i ñư c hu n luy n và có trình ñ chuyên môn phù h p.


5 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng bình ch a cháy

5.1 Trang b , b trí bình ch a cháy


5.1.1 T t c các khu v c, h ng m c trong nhà và công trình có nguy hi m v cháy k c nh ng nơi ñã
ñư c trang b h th ng ch a cháy ph i trang b bình ch a cháy xách tay ho c bình ch a cháy có bánh
xe.


5.1.2 Các bình ch a cháy t ñ ng ñư c trang b cho các khu v c có nguy hi m cháy không thư ng
xuyên có ngư i ho c con ngư i không th ñi vào ñư c. B trí bình ch a cháy t ñ ng phù h p v i
di n tích b o v và chi u cao treo ho c ñ t c a t ng lo i bình.


5.1.3 Tính toán trang b , b trí bình ch a cháy trên cơ s ñ nh m c trang b bình ch a cháy và kho ng
cách di chuy n th c t t v trí ñ bình ch a cháy ñ n ñi m xa nh t c n b o v ñư c quy ñ nh t i
B ng 2.


B ng 2
ð nh m c trang
M c nguy hi m Kho ng cách di chuy n l n nh t ñ n bình ch a cháy xách
b

10
TCVN 3890 : 2009
tay, bình ch a cháy có bánh xe
cháy
ð i v i ñám cháy ch t r n ð i v i ñám cháy ch t l ng

Th p 1 bình/150m2 20 m 15 m

Trung bình 1 bình/75m2 20 m 15 m

Cao 1 bình/50m2 15 m 15 m


Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1)
và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).


5.1.4 Bình ch a cháy trang b theo quy ñ nh t i 5.1.1 có ch t ch a cháy phù h p v i yêu c u t i 4.5 và
có kh i lư ng ho c th tích t i thi u (G) không nh hơn quy ñ nh t i B ng 3 và B ng 4.

a) ð i v i ñám cháy ch t r n.

B ng 3

Kh i lư ng ho c th tích ch t ch a cháy, G
M c nguy hi m cháy
Dung d ch ch t t o b t ho c Ch t khí ch a cháy
B t, kg
nư c v i ch t ph gia, lít s ch, kg

Th p G≥2 G≥ 6 G≥6

Trung bình G≥4 G ≥ 10 G≥8

Cao G≥6 - -


Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1)
và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).b) ð i v i ñám cháy ch t l ng, ch t khí.

B ng 4


Kh i lư ng ho c th tích ch t ch a cháy, G
M c nguy hi m
cháy Dung d ch ch t t o
B t, kg Ch t khí ch a Cacbon dioxit,
b t ho c nư c v i
cháy s ch, kg kg
ch t ph gia, lít
Th p G≥4 G≥5 G≥4 G≥5

Trung bình G≥6 G≥9 G≥9 -

Cao G ≥ 15 G ≥ 25 - -11
TCVN 3890 : 2009
Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1)
và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).


5.1.5 ð i v i khu v c có di n tích h p và dài ho c khu v c có nhi u c p sàn khác nhau, g n k nhau
thì vi c trang b bình ch a cháy v n ph i ñ m b o kho ng cách di chuy n t v trí ñ bình ch a cháy
ñ n ñi m xa nh t c n b o v c a m t bình không vư t quá quy ñ nh t i 5.1.3.


5.1.6 Trên cùng m t sàn ho c t ng nhà, n u m t b ng ñư c ngăn thành các khu v c khác nhau b i
tư ng, vách, rào ho c các v t c n khác không có l i ñi qua l i thì vi c trang b bình ch a cháy ph i
riêng bi t và ñ m b o theo quy ñ nh t i 5.1.3 và 5.1.4.


5.1.7 Ph i có s lư ng bình ch a cháy d tr không ít hơn 10% t ng s bình ñ trang b thay th khi
c n thi t.


5.1.8 Bình ch a cháy ñư c b trí v trí thi t k . Không ñư c ñ bình ch a cháy t p trung m t ch .


5.1.9 Bình ch a cháy ph i ñ m b o tính năng và c u t o ñư c quy ñ nh t i TCVN 7026 (ISO 7165);
TCVN 7027 (ISO 11601).


5.1.10 Ngoài nh ng quy ñ nh trong tiêu chu n này, vi c l a ch n, b trí bình ch a cháy còn ph i th c
hi n theo quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1).

5.2 Ki m tra, b o dư ng bình ch a cháy


5.2.1 Ki m tra, b o dư ng bình ch a cháy ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-2 (ISO 11602-2).

5.2.2 K t qu ki m tra, b o dư ng bình ch a cháy ñư c ghi vào s theo dõi (Ph l c A) và th theo
dõi g n theo t ng bình ch a cháy (Ph l c B).


6 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng h th ng báo cháy t ñ ng

6.1 Trang b , b trí h th ng báo cháy t ñ ng


6.1.1 H th ng báo cháy t ñ ng ñư c c u thành t các b ph n cơ b n như: trung tâm báo cháy,
ñ u báo cháy, nút n báo cháy, thi t b báo b ng âm thanh và ánh sáng, các thi t b liên k t và ngu n
ñi n. M i b ph n c a h th ng ph i ñ m b o có ñ ch c năng cơ b n và ph i tích h p liên k t thành
h th ng báo cháy hoàn ch nh.


6.1.2 Yêu c u k thu t ñ i v i h th ng báo cháy t ñ ng ñư c quy ñ nh t i TCVN 5738.


6.1.3 Các lo i nhà và công trình ph i trang b h th ng báo cháy t ñ ng:

12
TCVN 3890 : 2009
a) Nhà hành chính, tr s làm vi c c a cơ quan chính quy n, t ch c chính tr , xã h i c p huy n tr
lên; nhà hành chính, tr s , nhà văn phòng làm vi c khác t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5.000
3
m tr lên;

b) Khách s n; nhà khách, nhà ngh , nhà tr t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5.000 m3 tr lên; nhà
khác cao t 7 t ng tr lên;

c) Nhà, công trình thu c cơ s nghiên c u khoa h c, công ngh t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích
3
5.000 m tr lên;

d) Trư ng h c, cơ s giáo d c, b nh vi n, nhà ñi u dư ng t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t ng
c ng t 5.000 m tr lên; nhà tr , m u giáo có 100 cháu tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 1000 m3
3


tr lên; cơ s y t khám, ch a b nh khác có t 50 giư ng tr lên;

ñ) R p hát, r p chi u phim, h i trư ng, nhà văn hoá, nhà thi ñ u th thao, nh ng nơi t p trung ñông
ngư i khác có thi t k t 200 ch ng i tr lên; vũ trư ng; câu l c b , cơ s d ch v vui chơi gi i trí và
nh ng công trình công c ng khác có di n tích t 200 m2 tr lên ho c có kh i tích t 1.000 m3 tr lên;

e) Ch , trung tâm thương m i thu c lo i kiên c và bán kiên c

g) Nhà lưu tr , thư vi n, b o tàng, tri n lãm;

h) ðài phát thanh, truy n hình, cơ s bưu chính vi n thông t c p huy n tr lên;

i) C ng hàng không; nhà ga ñư ng s t lo i 1 (ga hàng hoá và ga hành khách); Nhà ñ xe ôtô, xe máy
có kh i tích t 5.000 m3 tr lên;

k) Nhà s n xu t, công trình s n xu t có ch t, hàng hoá cháy ñư c v i kh i tích t 5.000 m3 tr lên;

l) Nhà máy ñi n; tr m bi n áp ñ t trong nhà;

m) Kho, c ng xu t nh p xăng d u, khí ñ t hoá l ng;

n) Kho hàng hoá, v t tư có nguy hi m cháy khác v i kh i tích t 1.000 m3 tr lên;

o) Trung tâm ch huy, ñi u ñ , ñi u hành, ñi u khi n quy mô khu v c và qu c gia thu c các lĩnh v c;

p) Công trình an ninh, qu c phòng có nguy hi m v cháy, n ho c có yêu c u b o v ñ c bi t;

q) Các công trình ng m có nguy hi m cháy n , t ng h m.


6.2 Ki m tra, b o dư ng h th ng báo cháy t ñ ng


6.2.1 H th ng báo cháy t ñ ng sau khi ñư c l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. H
th ng báo cháy t ñ ng ch cho phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng
ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n liên quan.


6..2.2 H th ng báo cháy t ñ ng sau khi ñưa vào ho t ñ ng ph i ñư c ki m tra m i năm ít nh t hai
l n. Khi ki m tra ph i th toàn b các ch c năng c a h th ng và th kh năng ho t ñ ng c a t t c

13
TCVN 3890 : 2009
các thi t b c a h th ng.


6.2.3 Vi c b o dư ng ñ nh kỳ h th ng báo cháy t ñ ng ñư c th c hi n tuỳ theo ñi u ki n môi
trư ng nơi l p ñ t và theo quy ñ nh c a nhà s n xu t, nhưng ít nh t hai năm m t l n ph i t ch c b o
dư ng toàn b h th ng. Vi c b o dư ng ph i bao g m ki m tra t ng th s ho t ñ ng c a t t c thi t
b c a h th ng.


7 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng h th ng ch a cháy t ñ ng

7.1 Trang b , b trí h th ng ch a cháy t ñ ng


7.1.1 H th ng ch a cháy t ñ ng ph i ñư c trang b cho nhà và công trình quy ñ nh t i Ph l c C.
Vi c trang b h th ng ch a cháy t ñ ng cho nhà và công trình khác căn c trên cơ s phân tích m c
ñ nguy hi m cháy và các y u t khác liên quan ñ n vi c b o v con ngư i và tài s n.

Trong nhà và công trình quy ñ nh t i Ph l c C c n ph i trang b h th ng ch a cháy t ñ ng cho toàn
b các phòng, không ph thu c vào di n tích, tr các khu v c sau:
Khu v c m ư t (phòng t m, v sinh, bu ng l nh, khu r a…)
C u thang b .
Khu v c không có nguy hi m v cháy.

7.1.2 L a ch n h th ng ch a cháy t ñ ng trang b cho nhà và công trình theo quy ñ nh t i 7.1.1 ph i
có ch t ch a cháy phù h p v i yêu c u t i 4.5 và phù h p v i yêu c u c n b o v .

7.1.3 Khi thi t k , trang b h th ng ch a cháy b ng khí ph i tính ñ n yêu c u v ñ m b o an toàn cho
ngư i; ph i có nh ng bi n pháp b o v thích h p ñ ñ m b o m i ngư i di chuy n nhanh ra kh i khu
v c nguy hi m, h n ch ngư i vào khu v c sau khi ñã x khí, tr khi c n thi t ñ c p c u nhanh ngư i
b n n; ph i ñáp ng các yêu c u c a tiêu chu n TCVN 6100, TCVN 6101 và TCVN 7161.

7.1.4 Khi b trí l p ñ t h th ng thi t b ch a cháy t ñ ng có nguy hi m cho ngư i ph i tính toán th i
gian thoát n n, ñ m b o cho ngư i cu i cùng thoát ra kh i căn phòng ho c vùng c n b o v trư c khi
h th ng t ñ ng x ch t ch a cháy.

L i thoát n n trong nhà, công trình ñư c trang b h th ng ch a cháy t ñ ng ph i phù h p v i yêu
c u quy ñ nh trong 7.1.3 và các tiêu chu n khác có liên quan.

7.1.5 H th ng ch a cháy t ñ ng ph i có b ph n ñi u khi n t ñ ng và b ng tay. ð i v i h th ng
ch a cháy b ng nư c ki u vòi phun x i (Drencher), h th ng ch a cháy b ng hơi nư c ho c b ng khí
cho phép thi t k ñi u khi n t xa và b ng tay.


7.1.6 H th ng ch a cháy t ñ ng b ng nư c ph i có h ng ch l p ñ t ngoài nhà ñ ti p nư c t
xe bơm ho c máy bơm ch a cháy di ñ ng.14
TCVN 3890 : 2009
7.1.7 Nh ng quy ñ nh khác v l a ch n, b trí h th ng ch a cháy t ñ ng ñư c quy ñ nh t i
TCVN 5760, TCVN 6101, TCVN 6305, TCVN 7161, TCVN 7336 và các tiêu chu n khác có liên quan.


7.2 Ki m tra, b o dư ng h th ng ch a cháy t ñ ng


7.2.1 H th ng ch a cháy t ñ ng sau khi l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. H
th ng ch a cháy t ñ ng ch ñư c phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng
ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n có liên quan.


7.2.2 Tr khi có nh ng hư ng d n khác c a nhà s n xu t, h th ng ch a cháy t ñ ng ph i ñư c
ñ nh kỳ ki m tra, b o dư ng ít nh t m t l n trong năm.


7.2.3 Trong m i l n ki m tra và b o dư ng ñ nh kỳ, ngo i tr các thi t b ch ho t ñ ng m t l n như
ñ u phun sprinkler, ñ u báo nhi t dùng m t l n ..., t t c các thi t b và ch c năng c a h th ng ph i
ñư c ki m tra và th ho t ñ ng, trong ñó bao g m c ki m tra s lư ng, ch t lư ng ch t ch a cháy.


7.2.4 Ki m tra, b o dư ng h th ng ch a cháy t ñ ng th c hi n theo TCVN 6101, TCVN 6305,
TCVN 7161 các tiêu chu n khác có liên quan và nh ng ch d n c a nhà s n xu t.


8 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và
công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà.

8.1 Trang b , b trí h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình

8.1.1 H th ng h ng nư c ch a cháy trang b cho nhà và công trình sau:

a) Nhà s n xu t có di n tích t 500m2 tr lên ho c có kh i tích t 2500 m3 tr lên;

b) Kho tàng có di n tích t 500m2 tr lên ho c có kh i tích t 2500 m3 tr lên;

c) Trong nhà gia ñình t 7 t ng tr lên; nhà t p th , khách s n, chung cư, c a hàng ăn u ng t 5
t ng tr lên;

d) Các cơ quan hành chính cao t 6 t ng tr lên; trư ng h c, b nh vi n cao t 3 t ng tr lên;

ñ) Nhà ga, các lo i công trình công c ng khác, nhà ph tr c a công trình công nghi p khi kh i tích
3
ngôi nhà t 5000 m tr lên;

e) Nhà hát, r p chi u phim, h i trư ng, câu l c b t 300 ch ng i tr lên;

f) Ch trung tâm thương m i kiên c và bán kiên c .

8.1.2 Nh ng trư ng h p sau ñây không b t bu c l p ñ t h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và
công trình:15
TCVN 3890 : 2009
a) Nhà s n xu t có b c ch u l a I, II và có thi t b bên trong làm b ng v t li u không cháy mà trong ñó
gia công, v n chuy n, b o qu n thành ph m, bán thành ph m là v t li u không cháy;

b) Trong các nhà s n xu t h ng D, E có b c ch u l a III, IV, V mà có kh i tích dư i 1000 m3;

c) Trong nhà t m, nhà gi t công c ng;

d) Trong nhà kho làm b ng v t li u không cháy và ch a hàng hoá không cháy;

ñ) Trong tr m bơm, tr m l c nư c s ch c a h th ng thoát nư c b n.

e) Trong các nhà s n xu t và nhà ph tr c a công trình công nghi p không có ñư ng ng c p nư c
sinh ho t hay s n xu t và vi c c p nư c ch a cháy bên ngoài l y t sông, h , ao, hay b nư c d tr
ch a cháy.

8.1.3 Không trang b h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình ñ i v i nhà ho c công
trình có s d ng ho c b o qu n các ch t mà khi ti p xúc v i nư c có th sinh ra cháy, n ho c ng n
l a lan truy n r ng.


8.1.4 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình trong các nhà s n xu t, kho tàng có
m c nguy hi m cháy cao, nhà và công trình có chi u cao t 25m tr lên, ch , trung tâm thương m i,
khách s n, vũ trư ng, nhà ga, c ng bi n, nhà hát, r p chi u phim ph i thư ng xuyên có nư c ñư c
duy trì áp su t ñ m b o yêu c u ch a cháy.

8.1.5 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình có th thi t k ñ c l p ho c k t h p v i
h th ng ch a cháy t ñ ng b ng nư c.

H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình ph i có h ng ch l p ñ t ngoài nhà ñ ti p
nư c t xe bơm ho c máy bơm ch a cháy di ñ ng.

8.1.6 S h ng nư c ch a cháy, lưu lư ng, c t áp nư c ch a cháy trong và công trình ñư c quy ñ nh
t i TCVN 2622.


8.1.7 Yêu c u k thu t c a h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình áp d ng theo
TCVN 2622, TCVN 4513, TCVN 5760 và các tiêu chu n, quy chu n hi n hành có liên quan.


8.2 Trang b , b trí h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà

8.2.1 H th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà trang b cho nhà và công trình sau:
a) Nhà cơ quan hành chính, nhà t p th , chung cư;
b) Khách s n, b nh vi n, trư ng h c, công trình văn hóa, th thao;
c) Ch , trung tâm thương m i, siêu th ;
d) Nhà ga, kho tàng, nhà ph tr c a công trình công nghi p, các lo i công trình công c ng khác;
ñ) Nhà s n xu t, công trình công nghi p.

8.2.2 Nh ng trư ng h p sau ñây không b t bu c l p ñ t h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà:

16
TCVN 3890 : 2009
a) ði m dân cư có s ngư i dư i 50 ngư i và nhà có s t ng không cao quá 2 t ng;
b) Các ngôi nhà ngoài ñi m dân cư, các cơ s ăn u ng có kh i tích ñ n 1000m3, c a hàng có di n tích
ñ n 150m2 (tr c a hàng bán hàng công nghi p), các nhà công c ng b c ch u l a I, II có kh i tích ñ n
250m3 b trí t i các ñi m dân cư;
c) Nhà s n xu t có h ng s n xu t E, b c ch u l a I, II có kh i tích ñ n 1000m3 (tr nh ng ngôi nhà có
c t b ng kim lo i không ñư c b o v ho c b ng g , ch t d o có kh i tích l n hơn 250m3) ;
d) Kho ch a s n ph m nông nghi p th i v có kh i tích dư i 1000m3;
ñ) Nhà kho ch a v t li u cháy ho c v t li u không cháy trong bao bì cháy ñư c có di n tích ñ n 50m2

8.2.3 Yêu c u k thu t c a h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà áp d ng theo TCVN 2622, TCVN
5760 và các tiêu chu n, quy chu n hi n hành có liên quan.


8.3 Ki m tra, b o dư ng h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng
c p nư c ch a cháy ngoài nhà


8.3.1 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài
nhà sau khi ñư c l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. H th ng h ng nư c ch a cháy
trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà ch ñư c phép ñưa vào ho t ñ ng
khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n liên quan.


8.3.2 M i tu n m t l n ti n hành ki m tra lư ng nư c d tr ch a cháy trong b , v n hành máy bơm
ch a cháy chính và máy bơm ch a cháy d phòng.


8.3.3 Ít nh t sáu tháng m t l n ki m tra các h ng nư c ch a cháy, ki m tra ñ kín các ñ u n i khi l p
v i nhau, kh năng ñóng m các van và phun th 1/3 t ng s h ng nư c ch a cháy.


8.3.4 M i năm m t l n ti n hành phun th ki m tra ch t lư ng toàn b vòi phun, ñ u n i, lăng phun ñã
trang b ; v sinh toàn b các van ñóng m nư c và lăng phun nư c, thay nh ng thi t b không ñ m
b o ch t lư ng.


8.3.5 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài
nhà ñư c ñ nh kỳ b o dư ng k thu t theo hư ng d n c a nhà s n xu t không quá m t năm m t l n.


9 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng phương ti n ch a cháy cơ gi i

9.1 Trang b , b trí phương ti n ch a cháy cơ gi i
9.1.1 Các kho l n, c ng hàng không, c ng bi n, cơ s tr ng ñi m v kinh t , chính tr , văn hoá - xã
h i, khu công nghi p ngoài vi c trang b h th ng ch a cháy, ph i trang b xe ch a cháy, tàu ch a
cháy s d ng ñư c c nư c và b t ñ ch a cháy. ð i tư ng và ñ nh m c trang b t i thi u ñư c quy
ñ nh t i B ng 6.
17
TCVN 3890 : 2009


B ng 6
Máy bơm
Xe ch a
S ch a cháy
ð i tư ng Quy mô cháy,
TT di ñ ng,
chi c
chi c
1 Kho
1.1 Kho d tr c p Qu c gia 1
1.2 Kho d tr c p B , ngành 1
Kho d u m và các s n ph m 3
1.3 T ng dung tích trên 100.000m 2
d um
Kho d u m và các s n ph m T ng dung tích t 15.000 ñ n
1.4 1
d um 100.000m3
Kho d u m và các s n ph m
1.5 T ng dung tích nh hơn 15.000m3 1
d um
2 C ng hàng không, c ng bi n
2.1 C ng hàng không Qu c t 3
2.2 C ng hàng không N iña 2
2.3 C ng bi n Lo i I 2
2.4 C ng bi n Lo i II 1
2.5 C ng n i ñ a khác 1
3 Cơ s s n xu t
Công su t t
3.1 Nhà máy nhi t ñi n 1
200 MW tr lên
Công su t t
3.2 Nhà máy thu ñi n 1
300 MW tr lên
Có công su t nh hơn công su t
3.3 Nhà máy nhi t ñi n, th y ñi n 1
trên
3.4 Nhà máy ñi n h t nhân Không ph thu c vào công su t 2
Công su t trên
3.5 Nhà máy gi y 1
35.000 t n/năm
Công su t trên
3.6 Nhà máy d t 1
20 tri u mét2/năm
Công su t trên
3.7 Nhà máy xi măng
1 tri u t n/năm 1
Công su t t 180.000 t n/năm tr
3.8 Nhà máy phân ñ m 1
lên
Công su t t 300.000 t n phôi
3.9 Nhà máy thép 1
thép/năm tr lên
Nhà máy gi y, d t, xi măng, Có công su t nh hơn công su t
3.10 1
phân ñ m, thép trên
Nhà máy l c d u và l c hoá
3.11 Không ph thu c vào công su t 2
d u
Công su t t 15 tri u m3 khí /ngày
3.12 Cơ s ch bi n khí ñ t 1
ñêm tr lên
Công su t t 300.000 t n/năm tr
3.13 Cơ s khai thác khoáng s n 1
lên
Cơ s ch bi n khí ñ t, khai Có công su t nh hơn công su t
3.14 1
thác khoáng s n trên
4 Khu công nghi p
4.1 Khu công nghi p T ng di n tích trên 300 ha 3
T ng di n tích t trên 150 ñ n
4.2 Khu công nghi p 2
300 ha
4.3 Khu công nghi p T ng di n tích t 50 ha ñ n 150 1

18
TCVN 3890 : 2009
ha
4.4 Khu công nghi p T ng di n tích nh hơn 50 ha 1

9.1.2 C ng bi n lo i I và lo i II trang b thêm t i thi u 01 tàu ch a cháy.
9.1.3 Vi c trang b xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng cho nhà và công trình
không có trong danh m c trên s do cơ quan Phòng cháy ch a cháy có th m quy n quy ñ nh.

9.1.4 Xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng trang b cho nhà và công trình ñ m
b o các yêu c u sau:

a) Có ñ c tính k thu t và tính năng ch a cháy phù h p v i lo i nhà và công trình c n b o v ;

b) Có ch t ch a cháy, phương ti n, d ng c trang b kèm theo ñúng quy ñ nh.

9.1.5 Xe ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng và các thi t b ch a cháy theo xe, máy bơm ph i
ñư c ñ trong nhà có mái che (nhà xe).


9.1.6 B trí b n ñ u cho tàu ch a cháy ph i ñ m b o yêu c u tàu ch a cháy cơ ñ ng nhanh, không b
v t c n khác che ch n, c n tr .


9.2 Ki m tra, b o dư ng phương ti n ch a cháy cơ gi i


9.2.1 Xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng ñư c ki m tra, b o dư ng thư ng
xuyên và ñ m b o luôn ho t ñ ng t t theo tính năng k thu t c a nhà s n xu t.


9.2.2 Xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng luôn ñư c n p ñ nhiên li u, ch t
ch a cháy và d ng c trang b kèm theo ñ y ñ .


9.2.3 Xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng ñư c ti n hành ki m tra, b o dư ng
theo ch ñ thư ng xuyên, ñ nh kỳ và ñ t xu t. N i dung các ch ñ ki m tra, b o dư ng theo quy
ñ nh c a nhà s n xu t.


10 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng phương ti n c u ngư i, phương ti n chi u
sáng s c và ch d n thoát n n, d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h
ch ng khói

10.1 Trang b , b trí phương ti n c u ngư i, phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát
n n, d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h ch ng khói

10.1.1 Các nhà chung cư, khách s n và các lo i nhà khác cao t 25m tr lên và có hơn 50 ngư i trên
m t t ng ph i ñư c trang b phương ti n c u ngư i. Vi c trang b lo i phương ti n c u ngư i ñ i v i
t ng công trình c th s do cơ quan Phòng cháy và ch a cháy có th m quy n quy t ñ nh.
19
TCVN 3890 : 2009
10.1.2 Phương ti n c u ngư i ñư c trang b ph i ñ m b o các yêu c u k thu t, yêu c u an toàn theo
quy ñ nh c a nhà s n xu t và phù h p v i ñi u ki n s d ng.


10.1.3 Vi c l p ñ t các k t c u treo, móc cho dây c u ngư i, thang dây, ng c u ngư i ph i phù h p
v i gi i h n ch u l a, t i tr ng, ñ cao và kh năng c u ngư i an toàn. V trí l p ñ t phương ti n c u
ngư i phù h p v i yêu c u k thu t và tính năng s d ng c a phương ti n.

10.1.4 Phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n ñư c trang b trên l i thoát n n c a nhà và
công trình trong các khu v c sau:
a) các ch nguy hi m cho s di chuy n c a ngư i;
b) các l i ñi và trên các c u thang b dùng ñ thoát n n cho ngư i khi s lư ng ngư i c n thoát
n n l n hơn 50 ngư i;
c) Theo các l i ñi chính và c a ra c a các gian phòng s n xu t, trong ñó s ngư i làm vi c l n hơn
50 ngư i;
d) các v trí ch d n c u thang b trong các nhà có chi u cao l n hơn 6 t ng;
ñ) Trong các gian phòng công c ng và các nhà ph tr c a các xí nghi p công nghi p, n u ñó kh
năng t t p ñ ng th i nhi u hơn 100 ngư i;
e) các gian phòng s n xu t không có ánh sáng t nhiên.

10.1.5 ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n có ngu n ñi n d phòng ñ m b o th i gian
ho t ñ ng t i thi u là 2h.

ðèn chi u sáng s c có cư ng ñ chi u sáng ban ñ u trung bình là 10lux và cư ng ñ chi u sáng
nh nh t t i b t kỳ ñi m nào d c theo ñư ng thoát n n ño ñư c không nh hơn 1 lux.

ðèn ch d n thoát n n ph i ñư c nhìn th y rõ ràng các ch “L I RA” ho c ch khác thích h p t
kho ng cách t i thi u 30m trong ñi u ki n chi u sáng bình thư ng (300lux) ho c khi có s c (10lux).


10.1.6 ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n ñư c l p ñ t, b trí trên các c a ra vào, hành
lang, c u thang thoát n n, l i r trên ñư ng thoát n n ñ chi u sáng, ch d n l i ñi và d quan sát. V trí
l p ñ t gi a các ñèn chi u sáng s c , gi a các ñèn ch d n thoát n n ph i ñ m b o nhìn th y l i thoát
n n và kho ng cách không l n hơn 30m.


10.1.7 D ng c phá d thông thư ng trang b cho nhà và công trình sau:

a) Nhà s n xu t;

b) Kho tàng;

c) Nhà t p th , khách s n, chung cư, c a hàng ăn u ng;

d) Các cơ quan hành chính, trư ng h c, b nh vi n;

ñ) Nhà ga, các lo i công trình công c ng khác;

e) Nhà hát, r p chi u phim, h i trư ng, câu l c b , vũ trư ng;
f) Ch , trung tâm thương m i kiên c và bán kiên c .

20
TCVN 3890 : 2009
10.1.8 Trang b t i thi u m t b d ng c phá d thông thư ng cho nhà và công trình quy ñ nh t i 10.1.8
và b trí t i khu v c thư ng tr c v phòng cháy và ch a cháy.


10.1.9 Phương ti n b o h ch ng khói ñư c trang b cho các khách s n và b trí trong phòng t i ví trí
d th y, d l y. Trang b t i thi u m t ngư i m t kh u trang l c ñ c, khuy n khích trang b thêm m t
trùm l c ñ c.


10.1.10 Có bi n ch d n thoát n n và bi n ch báo các v trí l p ñ t phương ti n c u ngư i trong ñám
cháy các v trí d quan sát.


10.2 Ki m tra, b o dư ng phương ti n c u ngư i trong ñám cháy, phương ti n chi u sáng s
c và ch d n thoát n n, d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h ch ng khói


10.2.1 Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy, phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n,
phương ti n b o h ch ng khói ñư c ki m tra ñ nh kỳ m i tháng m t l n.


10.2.2 M i năm m t l n, phương ti n c u ngư i trong ñám cháy, phương ti n chi u sáng s c và ch
d n thoát n n ñư c ki m tra b o dư ng theo ñúng quy trình và yêu c u k thu t c a t ng lo i phương
ti n. ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n ñư c th nghi m trong th i gian 2h, nh ng
phương ti n không ñ m b o th i gian làm vi c ph i ñư c thay th .


10.2.3 D ng c phá d thông thư ng ñư c ki m tra ñ nh kỳ 6 tháng m t l n.


10.2.4 Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy, phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n
trang b cho nhà và công trình ñư c b o qu n tránh mưa, n ng, m ư t.


11 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng d ng c ch a cháy thô sơ

11.1 Trang b , b trí d ng c ch a cháy thô sơ


11.1.1 D ng c ch a cháy thô sơ ñư c trang b cho các kho d u m và s n ph m d u m , c a hàng
kinh doanh xăng d u, khí ñ t hoá l ng, ch , kho hàng hoá, cơ s s n xu t và nhà gia ñình.


11.1.2 Trang b d ng c ch a cháy thô sơ cho kho d u m và s n ph m d u m , c a hàng xăng d u,
các công trình xăng d u ñư c quy ñ nh t i TCVN 5307, TCVN 4530, TCVN 5684.


11.1.3 Trang b d ng c ch a cháy thô sơ cho nhà kho, c a hàng, nhà s n xu t ñư c quy ñ nh t i
B ng 7.
21
TCVN 3890 : 2009
B ng 7

Phuy, b nư c Xô múc
S Thùng cát, Chăn s i
Tên h ng m c công trình X ng, chi c 200lít, nư c,
TT m3 1x2(m), chi c
chi c chi c

Kho, c a hàng ch a hàng
2/500m2
1 hoá là v t li u r n không 1/500m2 sàn)
sàn)
cháy.
Kho, c a hàng ch a hàng
hoá là v t li u r n cháy
ñư c, k c ch t l ng có
1/350m2 2/350m2 1/350m2 2/350m2
2 nhi t ñ b t cháy > 45oC, 1/350m2 sàn
sàn sàn sàn sàn
nhưng ph i ñ ng trong
thùng h p kín v i kh i
lư ng < 500 kg
Kho, c a hàng ch a thi t 2/200m2
3 1/200m2 sàn
b , ô tô, xe máy sàn
Phân xư ng s n xu t, ch
1/200m2 2/200m2
4 bi n có s d ng thi t b cơ 1/200m2 sàn
sàn sàn
khí, lò s y, máy hàn
Phân xư ng s n xu t, bao
gói, phân lo i, b o qu n 1/300m2 2/300m2 1/300m2 2/300m2
5 1/300m2 sàn
hàng hoá không dùng ñ n sàn sàn sàn sàn
l a.11.1.4 ð i v i các cơ s khác, vi c trang b d ng c ch a cháy thô sơ s tùy thu c vào ñi u ki n và
yêu c u c a t ng cơ s .


11.1.5 Phương ti n ch a cháy thô sơ ñư c b trí t ng khu v c phù h p v i yêu c u s d ng ñ
ch a cháy. M i d ng c ñ ng nư c ch a cháy kèm theo ít nh t 2 xô (ho c thùng) múc nư c. M i
d ng c ñ ng cát kèm theo ít nh t 2 x ng xúc.

Các phương ti n ch a nư c, ñ ng cát ch a cháy ñư c che ñ y, không ñ v t b n rơi vào.


11.1.6 ð d nh n bi t trong vi c s d ng, các phương ti n ch a cháy thô sơ: câu liêm, bùi nhùi,
thang tre, x ng, xô ho c thùng múc nư c, phuy ñ ng nư c, thùng ñ ng cát, bơm tay c n ñư c sơn
ñ .
11.2 Ki m tra, b o dư ng phương ti n ch a cháy thô sơ


11.2.1 Phương ti n ch a cháy thô sơ ñư c ñ nh kỳ t ch c ki m tra, b o dư ng ít nh t 6 tháng m t


22
TCVN 3890 : 2009
l n.


11.2.2 D ng c dùng ñ ch a nư c và ñ ng cát ch a cháy ñ m b o luôn luôn ñ y nư c và cát ho c
không ít hơn 4/5 th tích ch a. Cát ñư c b o qu n luôn khô, không l n v t b n. N u th y lư ng nư c,
cát không ñúng quy ñ nh ph i b sung thêm. Thay cát m i, nư c m i n u th y không ñ m b o ñ
ch a cháy.
23
TCVN 3890 : 2009
Ph l c A (Tham kh o)

M u s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy

Trang bìa:
C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
ð c l p - T do - H nh phúc
_________________________
S THEO DÕI
PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY
Tên cơ s : ……………………………………………………………………………..
………...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
ð a ch :…………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
S ñi n tho i:……………………….. …….Fax:……………………………………..
L p s , ngày ............ tháng .............. năm ..........….
Ngư i l p s : …………………………………………………………………………..
Ngư i ph trách công tác PCCC c a cơ s :………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
24
TCVN 3890 : 2009Trang 2,3,4 B ng t ng h p phương ti n PCCC
Ngày, Tình tr ng
tháng, năm k thu t
Lo i phương ti n,
S (ki m tra Ký mã S ðơn
h th ng PCCC ð t Không
TT ho c ñưa hi u lư ng v tính
yêu ñ t yêu
vào s
c u c u
d ng)
Trang 5, 6 ... (và các trang ti p sau)
B ng theo dõi
tình tr ng k thu t t ng lo i phương ti n (ho c h th ng) PCCC

H ng m c công trình: .............................................................................................
……………………………………………………………………………………………..
Phương ti n PCCC (ho c h th ng PCCC) lo i:....................................................
v trí s : ............(ho c mã s phương ti n do cơ s qu n lý quy ñ nh)……..……

Phương Ngư i,
S Ngày, tháng N i dung và k t K t
pháp cơ quan Ký tên Ghi chú
TT ki m tra qu ki m tra lu n
ki m tra ki m tra
25
TCVN 3890 : 2009
Ph l c B (Tham kh o)
M u th theo dõi k t qu ki m tra phương ti n phòng cháy và ch a cháyTh theo dõi k t qu ki m tra
phương ti n phòng cháy và ch a cháy
Tên phương ti n:…………………………………….
Ký mã hi u:…………… S seri:…………………….
Ngày, tháng, năm ñưa vào s d ng:……………….

Ngày, tháng K t qu Ngư i, cơ quan
ki m tra ki m tra ki m tra
Kích thư c c a th : 100 x 150 (mm)
(Ghi chú: Th có d u treo c a cơ s )
26
TCVN 3890 : 2009
Ph l c C (Quy ñ nh)

Nhà và công trình trang b h th ng ch a cháy t ñ ng
S
ð i tư ng trang b Yêu c u, ch s ñ nh m c
TT

1. Nhà
1.1. Nhà kho ch a: Không ph thu c vào di n tích
- V t li u và s n ph m g c xenlulô, diêm, kim lo i xây d ng và s t ng
ki m;
- Len, d , da, kim lo i và ñá quý;
- Phim, nh, băng hình trong bao bì không cháy v i
kh i lư ng b o qu n t 200 kg tr lên, còn trong bao
bì cháy ñư c v i b t kỳ kh i lư ng nào;
- V t tư linh ki n bán d n, vi m ch và linh ki n ñi n
t khác;
- ð ng cơ, máy, thi t b d tr trong ñó có nhiên li u
và d u m ;
- V t li u, hàng hóa thu c h ng s n xu t C v nguy
hi m cháy b o qu n trên giá cao t 5,5m tr lên.
1.2. Nhà kho b o qu n cao su t nhiên, cao su nhân t o
và các s n ph m t cao su.
1.2.1. Nhà 1 t ng T ng di n tích xây d ng t
750m2 tr lên
1.2.2. Nhà t 2 t ng tr lên Không ph thu c vào di n tích
xây d ng
1.3. Nhà kho cao t 2 t ng tr lên b o qu n v t li u, Không ph thu c vào di n tích
hàng hóa thu c h ng s n xu t C v nguy hi m cháy xây d ng
(tr nh ng trư ng h p ñã quy ñ nh t i các ñi m 1.1
và 1.2)
1.4. Nhà lưu tr , thư vi n, b o qu n tài li u th ng kê, tài Không ph thu c vào di n tích
li u l ch s vi t tay và các tài li u quý khác xây d ng
1.5. Nhà cao t 25m tr lên (tr nhà s n xu t h ng s n Không ph thu c vào di n tích
xu t D và E)
1.6. Nhà khung thép mái tôn 1 t ng:
1.6.1. Công c ng(*), t p th , dân d ng Di n tích t 800m2 tr lên
(**)
1.6.2. Thương m i - hành chính Di n tích t 1.200m2 tr lên
1.7. Nhà chuyên doanh thương m i(**) (không l p ñ t
h th ng ch a cháy t ñ ng t i các khu v c b o
qu n và chu n b th t, cá, hoa qu , rau trong bao bì
không cháy; bát ñĩa kim lo i, v t li u không cháy):
1.7.1. Ng m dư i ñ t Di n tích t 200m2 tr lên
1.7.2. Nhà 1 t ng (tr ñ i tư ng ñã nêu t i ñi m 1.6) Di n tích t 3.500m2 tr lên.
1.7.3. Nhà 2 t ng Di n tích t 3.500m2 tr lên
1.7.4. Nhà cao trên 3 t ng Không ph thu c vào di n tích
1.7.5. Nhà chuyên kinh doanh các ch t l ng d b t cháy và Không ph thu c vào di n tích
d cháy (tr tr m xăng ô tô và hàng dung d ch ñ ng
trong các can, m i can có dung tích không l n hơn
20 lít)
1.8. Nhà và t h p văn hóa (k c t h p văn hóa trong Không ph thu c vào di n tích
các t h p nhà s n xu t, nhà kho và nhà ) và s t ng


27
TCVN 3890 : 2009
1.9. Nhà tri n lãm, qu ng cáo:
1.9.1. Nhà 1 t ng Di n tích t 1.000m2 tr lên
1.9.2. Nhà 2 t ng tr lên Không ph thu c vào di n tích

2. Công trình
2.1. Công trình cáp (h m, máng, ñư ng h m, gi ng, sàn Không ph thu c vào di n tích
2 l p, giàn, khoang… s d ng ñ ñi cáp ñi n l c
ho c cáp thông tin) c a nhà máy ñi n
2.2. Công trình cáp khác có ñi n áp t 500 KV tr lên Không ph thu c vào di n tích
2.3. Công trình cáp ñi n áp 110 KV ñ u n i v i máy bi n Không ph thu c vào di n tích
áp có công su t t 63 KVA tr lên
2.4. Công trình cáp n i c a nhà s n xu t và nhà dân Trên 100m3
d ng
2.5. H m cáp h n h p c a nhà s n xu t và nhà dân d ng T 12 s i tr lên
trong ñó ñ t cáp ho c dây d n có ñi n áp 220V, th
tích h m cáp trên 100m3 v i s lư ng s i cáp:
2.6. Băng t i kín ho c h v n chuy n nguyên v t li u d Dài t 25 m tr lên
cháy
2.7. Trên tr n treo (ph n không gian k thu t) ñ ñi ng Không ph thu c vào di n tích
thông gió, ng c p nư c và máng cáp có trên 12 s i và th tích
cáp, ñi n áp t 220V tr lên cách ñi n b ng v t li u
cháy và khó cháy (bao g m c ñi chung trên cùng
giá ñ )
2.8. C a hàng xăng d u và b ch a ch t l ng d cháy và Theo TCVN 5307, TCVN 4530,
ch t l ng cháy TCVN 5684.
3. Phòng, bu ng
S d ng làm kho, s n xu t
3.1. Thu c h ng s n xu t A và B (tr nhà ch bi n và Di n tích t 300 m2 tr lên
b o qu n nông s n d ng h t)
3.2. Ch a, b o qu n, s n xu t v t li u và s n ph m cao Không ph thu c vào di n tích
su, g (xenlulô), diêm, kim lo i ki m, v t tư linh ki n
bán d n, vi m ch và linh ki n ñi n t khác. V t li u
và s n ph m t len, d , da; phim, nh, băng hình
làm t v t li u cháy ñư c.
3.3. Thu c h ng s n xu t C (tr nh ng trư ng h p ñã
nêu t i ñi m 3.2):
3.3.1. t ng l ng ho c t ng h m Không ph thu c vào di n tích
3.3.2. các t ng n i trên m t ñ t khác Di n tích t 300m2 tr lên
3.4. B o qu n và s n xu t v t li u và s n ph m t qu ng Không ph thu c vào di n tích
nhôm, keo cao su; s n ph m ch t l ng d b t cháy
và d cháy như: dung môi, sơn, keo dán, matit, dung
d ch ngâm t m; bu ng sơn, t ng h p cao su nhân
t o, máy nén có ñ ng cơ tu c bin khi, phòng gia
nhi t d u m và d u diezel
3.5. Bu ng thí nghi m ñi n cao áp, bu ng có vách ngăn Không ph thu c vào di n tích
b ng v t li u cháy ñư c
Phòng, bu ng ñ ng l c
3.6. Phòng máy bi n áp và máy bù t 500 KV tr lên Không ph thu c vào di n tích
3.7. Phòng máy bi n áp ñi n áp 220 – 230 KV v i công Không ph thu c vào di n tích
su t m i máy t 200 MVA tr lên
3.8. Phòng máy bi n áp và máy c t trong thùng kín :
3.8.1. Có công su t t 63 MVA tr lên Không ph thu c vào di n tích
3.8.2. Có ñi n áp t 110 KV tr lên Không ph thu c vào di n tích


28
TCVN 3890 : 2009
Phòng, bu ng thông tin liên l c
3.9. Các xư ng k thu t c a thi t b ñ u cu i, phòng Không ph thu c vào di n tích
chuy n m ch trung gian, trung tâm truy n và nh n
tín hi u radio.
3.10. Phòng t ng ñài s , trung tâm ki m soát ñi n tho i; Không ph thu c vào di n tích
trung tâm máy tính, ñi n báo c a bưu ñi n t nh,
thành ph v i t ng th tích ngôi nhà t 40.000m3 tr
lên
3.11. T ng ñài ñi n tho i t ñ ng v i dung lư ng t Không ph thu c vào di n tích
10.000 s thuê bao, kênh ho c ñi m n i gian phòng
3.12. Phòng chia, k t n i có s d ng máy vi tính ñ ñi u Có di n tích t 24m2 tr lên
khi n các t ng ñài ñi n tho i t ñ ng có dung lư ng
t 10.000 kênh liên t nh, thành ph tr lên
3.13. Phòng x lý, phân lo i, b o qu n, ñóng gói thư, ñi n Có di n tích t 500m2 tr lên
tín, ñi n báo, báo chí
Phòng, bu ng giao thông v n t i
3.14. Các bu ng, phòng s n xu t, s a ch a, gia công tàu Không ph thu c vào di n tích
ho (máy ñi n, thi t b , s a ch a và gia công toa phòng, bu ng
tàu, bánh, ñ ng cơ…)
3.15. Phòng và công trình thành ph n c a h th ng tàu Không ph thu c vào di n tích
ñi n ng m (tr l i tr m chuy n, ch khách, phòng c phòng, bu ng
quy, tr m bơm nư c, thi t b sư i, bu ng thông gió)
3.16. Trung tâm ñi u khi n giao thông có các h th ng t Không ph thu c vào di n tích
ñ ng, trung tâm thông tin liên l c vô tuy n ñi n trung, phòng, bu ng
cao t n
3.17. Phòng tháo l p ñ ng cơ máy bay, thi t b bay, sác si Không ph thu c vào di n tích
và bánh xe máy bay, tr c thăng bu ng
3.18. Phòng s n xu t, s a ch a ñ ng cơ máy bay Không ph thu c vào di n tích
phòng, bu ng
3.19. Phòng ñ phương ti n giao thông trong m t s công
trình (tr trong nhà ):
3.19.1. T ng h m (k c dư i g m c u) Không ph thu c vào di n tích
phòng, bu ng
3.19.2. T ng l ng, t ng trên m t ñ t T 3 xe ô tô tr lên
3.20. ðư ng d ng ñ tàu ñi n ng m có b o dư ng k T 4.500 m2 tr lên
thu t
Phòng công năng công c ng
3.21. Phòng b o qu n và giao d ch kh i lư ng l n n Không ph thu c vào di n tích
ph m, tài li u, b n th o và tư li u khác có giá tr (k
c h sơ lưu tr c a phòng m )
3.22. Kho lưu tr thư vi n v i tr lư ng t 500.000 ñơn v Không ph thu c vào di n tích
sách, tài li u tr lên
3.23. Gian tri n lãm Di n tích t 1.000 m2 tr lên
3.24. Phòng b o qu n và trưng bày tác ph m, v t ph m Không ph thu c vào di n tích
giá tr c a vi n b o tàng
3.25. Phòng, bu ng, nhà có ch c năng văn hoá, ngh
thu t:
3.25.1. R p chi u phim, câu l c b , nhà hát có sân kh u Không ph thu c vào di n tích
kích thư c 21x15 m v i b t k s lư ng khán gi
ho c sân kh u kích thư c nh hơn 21x15 m v i s
lư ng thi t k trên 700 khán gi
3.25.2. Phòng hoà nh c ho c hoà nh c - chi u phim v i 800 Không ph thu c vào di n tích
ch tr lên
3.25.3. Kho: ñ o c , phông màn, d ng c sân kh u, trư ng Không ph thu c vào di n tích
quay
3.25.4. Trư ng quay Di n tích t 1.000 m2 tr lên

29
TCVN 3890 : 2009
3.25.5. Phòng b o qu n hành lý xách tay, kho ch a v t li u
cháy ñư c nhà ga (k c sân bay) b trí các
t ng:
3.25.5.1. T ng h m, t ng ng m Không ph thu c vào di n tích
3.25.5.2. T ng trên m t ñ t Di n tích t 300 m2 tr lên
3.25.6. Bu ng, phòng b o qu n v t li u cháy ñư c ho c v t
li u không cháy trong bao bì cháy ñư c b trí :
3.25.6.1. Dư i khán ñài công trình th thao có mái che Di n tích t 100 m2 tr lên
3.25.6.2. Trong công trình th thao có mái che v i s c ch a Di n tích t 100 m2 tr lên
t 800 ch tr lên
3.25.6.3. Dư i khán ñài công trình th thao ngoài tr i có s c Di n tích t 100 m2 tr lên
ch a trên 3.000 ch
3.25.7. Phòng máy tính ch , thông tin liên l c, b o qu n Không ph thu c vào di n tích
b ng t , băng gi y lưu tr , thi t b máy móc quay,
phòng k thu t dư i sân kh u, trư ng quay
3.25.8. Phòng, gian kinh doanh hàng hoá trong toà nhà công
năng khác (nhà , nhà công c ng…) b trí :
3.25.8.1. T ng l ng, t ng h m Di n tích t 200 m2 tr lên
3.25.8.2. Các t ng khác trên m t ñ t Di n tích t 500 m2 tr lên

4. Thi t b
4.1. Có bu ng sơn s d ng ch t l ng d cháy ho c ch t Không ph thu c vào lo i thi t b
l ng cháy
4.2. Có bu ng s y Không ph thu c vào lo i thi t b
4.3. Tháp thu h i ch t th i cháy ñư c Không ph thu c vào lo i thi t b
4.4. Máy bi n áp làm mát b ng d u v i ñi n áp:
4.4.1. ði n áp 500 KV B t kỳ công su t nào
4.4.2. ði n áp t 220 ñ n 330 KV Công su t 200 MVA tr lên
4.4.3. ði n áp 110 KV l p ñ t trong nhà máy thu ñi n Công su t m i máy là 63 MVA
tr lên
4.5. Máy c t d u trong thi t b phân ph i kín Có kh i lư ng d u t 60 kg tr
lên
4.6. Các tr m ñi n th nghi m dùng máy phát ñi n Không ph thu c vào di n tích
diezel, xăng thi t k trên xe ô tô ho c rơ móoc


4.7. Các giá có chi u cao trên 5,5 m ñ b o qu n v t li u Không ph thu c vào di n tích
cháy ñư c ho c v t li u không cháy ñ ng trong bao
bì cháy ñư c
4.8. Thùng, téc ch a d u có dung tích ch a T 3 m3 tr lên

(*) Nhà công c ng, ví d : trư ng h c, b nh vi n, nhà văn hoá, th thao…
(**) Nhà ph c v cho kinh doanh, thương m i hay gi i trí, ví d : ch , trung tâm thương m i, vũ
trư ng…
30
TCVN 3890 : 2009

Thư m c tài li u tham kh o

1. 20 TCN 33:1985 C p nư c m ng lư i bên ngoài và công trình - Tiêu chu n thi t k .
2. TCVN 3991:1985 Nhóm H - Tiêu chu n phòng cháy trong thi t k xây d ng - Thu t ng - ð nh
nghĩa.

3. TCVN 4317:1986 Nhà kho - Nguyên t c cơ b n ñ thi t k .

4. TCVN 3254:1989. An toàn cháy - Yêu c u chung.
5. TCVN 4879:1989 (ISO 6309:1987) Nhóm T - Phòng cháy - D u hi u an toàn.
6. TCVN 5040:1990 Nhóm T - Thi t b phòng cháy và ch a cháy - Ký hi u hình v dùng trên sơ ñ .
7. TCVN 5279:1990 An toàn cháy n - B i cháy - Yêu c u chung.
8. TCVN 5303:1990 (nhóm T) An toàn cháy - Thu t ng và ñ nh nghĩa.
9. TCVN 5314:1991 Dàn khoan bi n - Quy ph m phân c p và ch t o - Phòng cháy và ch a cháy.

10. TCN 48:1996 Phòng cháy ch a cháy doanh nghi p thương m i và d ch v - Nh ng quy ñ nh
chung.

11. TCVN 5065:1996 Khách s n - Tiêu chu n thi t k .

12. TCVN 6160:1996 Phòng cháy ch a cháy nhà cao t ng - Yêu c u thi t k .

13. TCVN 6161:1996 Phòng cháy ch a cháy ch và trung tâm thương m i - Yêu c u thi t k .

14. TCVN 4245:1996 Soát xét l n 1. Yêu c u kĩ thu t an toàn trong s n xu t, s d ng oxy, axetylen.
15. TCVN 6100:1996 ISO 5923:1984 Phòng cháy và ch a cháy - Ch t ch a cháy.
16 TCVN 6102:1996 ISO 7202:1987 Phòng cháy, ch a cháy - Ch t ch a cháy - B t.
17. TCVN 6223:1996 C a hàng kinh doanh khí ñ t hóa l ng - Yêu c u chung v an toàn.
18. Quy chu n xây d ng Vi t Nam 1997.
19. TCVN 4586:1997 V t li u n công nghi p - Yêu c u an toàn v b o qu n, v n chuy n và s d ng.
20. TCN 58:1997 Phòng cháy ch a cháy ch và trung tâm thương m i - Yêu c u an toàn trong khai
thác.
21. TCVN 6174:1997 Soát xét l n 2. V t li u n công nghi p - Yêu c u an toàn v s n xu t, th n và
nghi m thu.
22. TCVN 6304:1997 Chai ch a khi ñ t hóa l ng - Yêu c u an toàn trong b o qu n, x p d và v n
chuy n.
23. TCXD 215:1998 Phòng cháy ch a cháy - T v ng - Phát hi n cháy và báo ñ ng cháy.
24. TCXD 216:1998 Phòng cháy, ch a cháy - T v ng - Thi t b ch a cháy.
25. TCXD 217:1998 Phòng cháy ch a cháy - T v ng - Thu t ng chuyên dùng cho phòng cháy ch a
cháy, c u n n và x lý v t li u nguy hi m.
26. TCXD 218:1998 H th ng phát hi n cháy và báo ñ ng cháy - Quy ñ nh chung.
27. TCVN 6379:1998 Thi t b ch a cháy - Tr nư c ch a cháy - Yêu c u kĩ thu t.
28. TCVN 6379 : 1998 Thi t b ch a cháy-Tr nư c ch a cháy-Yêu c u k thu t.

31
TCVN 3890 : 2009
29. Thông tư liên t ch s 15/2001/TTLT-BTM-BCA ngày 10 tháng 5 năm 20001 c a B Thương m i -
B Công an quy ñ nh vi c trang b và quy ñ nh các phương ti n ch a cháy trong các kho d u m và
s n ph m d u m .
30. Lu t Phòng cháy và ch a cháy, s 27/2001-QH10 ngày 29/6/2001.
31. Ngh ñ nh s 35/2003/Nð-CP ngày 04/4/2003 Quy ñ nh chi ti t thi hành m t s ñi u c a Lu t Phòng
cháy và ch a cháy.

32. Quy chu n t i thi u v l p ñ t thi t b và ki m tra, th nghi m l p ñ t và thi t b ch a cháy. H ng
Kông. Tháng 3.1994 (Codes of Practice for minimum fire service installations and equipment and
inspection and testing of installations and equipment. March 1994.

33. HΠБ 110-99 ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАЩИТЕ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ И
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ. Tiêu chu n an toàn PCCC. Danh m c nhà,
công trình, bu ng và thi t b b t bu c thi t k , l p ñ t h th ng báo cháy, ch a cháy t ñ ng c a B
N i v CHLB Nga (The list of building, constructions, rooms and equipment subject to protection by
automatic extingguishing and fire detection installations).

25. СНиП 2.04.02-84 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА - ВОДОСНАБЖЕНИЕ. НАРУЖНЫЕ
СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ. Tiêu chu n xây d ng (Liên Xô cũ). C p nư c. M ng ng ngoài nhà và l p
ñ t.
32
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản