TCVN 3890:2009

Chia sẻ: Nguyen Bac A.Chau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
677
lượt xem
184
download

TCVN 3890:2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn Việt Nam, Tiêu chuẩn Phòng Cháy chữa cháy. TCVN 3890:2009. Tiêu chuẩn này quy định về trang bị và những yêu cầu cơ bản đối với việc bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 3890:2009

 1. TCVN TIÊU CHU N QU C GIA NN TCVN 3890 : 2009 Xu t b n l n 2 PHƯƠNG TI N PHÒNG CHÁY VÀ CH A CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH - TRANG B , B TRÍ, KI M TRA, B O DƯ NG Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance HÀ N I - 2009
 2. TCVN 3890 : 2009 L i nói ñ u TCVN 3890 : 2009 thay th cho TCVN 3890 : 1984. TCVN 3890 : 2009 do Ban k thu t tiêu chu n qu c gia TCVN/TC 21 Phòng cháy ch a cháy và B Công an ph i h p biên so n, T ng c c Tiêu chu n ðo lư ng Ch t lư ng ñ ngh , B Khoa h c và Công ngh công b . 2
 3. TCVN 3890 : 2009 T I Ê U C H U N Q U C G I A TCVN 3890 : 2009 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình – Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng Fire protection equipments for construction and building – Providing, installation, inspection, maintenance 1 Ph m vi áp d ng 1.1 Tiêu chu n này quy ñ nh v trang b và nh ng yêu c u cơ b n ñ i v i vi c b trí, ki m tra, b o dư ng phương ti n phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình. ð i v i nhà và công trình ñ c thù chuyên ngành có yêu c u phòng cháy ch a cháy ñ c bi t, như cơ s s n xu t, kho ch a hoá ch t ñ c h i, v t li u n , cơ s h t nhân; cơ s s n xu t, kho ch a nhiên li u l n; công trình ñư ng h m, khai khoáng, h m m ; công trình trên bi n thì ngoài vi c tuân theo các quy ñ nh c a Tiêu chu n này, c n tuân theo các quy ñ nh các tiêu chu n hi n hành khác có liên quan. Nhà, công trình và phương ti n phòng cháy và ch a cháy trang b cho nhà và công trình không ñư c quy ñ nh trong Tiêu chu n này s do cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy có th m quy n quy t ñ nh. 2 Tài li u vi n d n Các tài li u vi n d n dư i ñây là r t quan tr ng khi áp d ng tiêu chu n này. ð i v i các tài li u có ghi năm công b thì áp d ng phiên b n ñã nêu. ð i v i các tài li u không ghi năm công b thì áp d ng phiên b n m i nh t (bao g m c s a ñ i). TCVN 4513 C p nư c bên trong -Tiêu chu n thi t k . TCVN 4878 (ISO 3941: 2007) Phân lo i cháy. TCVN 5684 An toàn cháy các công trình xăng d u - Yêu c u chung. TCVN 5760 H th ng ch a cháy - Yêu c u chung v thi t k , l p ñ t và s d ng. TCVN 2622 Phòng cháy ch ng cháy cho nhà và công trình - Yêu c u thi t k . TCVN 6101 ISO 6183:1990 Thi t b ch a cháy - H th ng ch a cháy cacbon dioxit thi t k và l p ñ t. TCVN 5738 H th ng báo cháy t ñ ng - Yêu c u k thu t 3
 4. TCVN 3890 : 2009 TCVN 6305 (ISO 6182-1:1993). Phòng cháy và ch a cháy - H th ng Sprinkler t ñ ng – Yêu c u và bi n pháp th . TCVN 4530 C a hàng xăng d u - Yêu c u thi t k . TCVN 5307 Kho d u m và s n ph m c a d u m - Yêu c u thi t k . TCVN 7026 (ISO 7165:1999) Ch a cháy-Bình ch a cháy xách tay - Tính năng và c u t o. TCVN 7027 (ISO 11601:1999) Ch a cháy-Xe ñ y ch a cháy - Tính năng và c u t o. TCVN 7161-1 (ISO 14520-1:2000). H th ng ch a cháy b ng khí - Tính ch t v t lý và thi t k h th ng. Ph n 1: Yêu c u chung. TCVN 7336 H th ng Sprinkler t ñ ng - Yêu c u thi t k và l p ñ t. TCVN 7435-1 (ISO 11602-1:2000) Phòng cháy, ch a cháy - Bình ch a cháy xách tay và xe ñ y ch a cháy. Ph n 1: L a ch n và b trí. TCVN 7435-2 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy, ch a cháy - Bình ch a cháy xách tay và xe ñ y ch a cháy. Ph n 2: Ki m tra và b o dư ng. 3 Thu t ng và ñ nh nghĩa Trong tiêu chu n này s d ng các thu t ng và ñ nh nghĩa sau. 3.1 Phương ti n phòng cháy ch a cháy G m các phương ti n cơ gi i, máy móc, thi t b , d ng c , hóa ch t, công c h tr , phương ti n thô sơ chuyên dùng cho vi c phòng cháy và ch a cháy, c u ngư i, c u tài s n. 3.2 H th ng h ng nư c ch a cháy cho nhà và công trình H th ng c p nư c ñ n các h ng nư c ch a cháy ñư c l p ñ t s n cho nhà và công trình ñ m b o lưu lư ng và c t áp dùng trong ch a cháy. 3.3 H ng nư c ch a cháy T ng h p các thi t b chuyên dùng g m van khóa, vòi, lăng phun ñư c l p ñ t s n ñ tri n khai ñưa nư c ñ n ñám cháy. 3.4 H th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà H th ng các thi t b chuyên dùng ñư c l p ñ t s n ngoài nhà ñ c p nư c ph c v cho công tác ch a cháy. 4
 5. TCVN 3890 : 2009 3.5 Bình ch a cháy t ñ ng Bình ch a cháy ho t ñ ng theo nguyên lý t ñ ng ñư c treo ho c ñ t trong khu v c c n b o v . 3.6 Bình ch a cháy có bánh xe (xe ñ y ch a cháy - theo TCVN 7027:2002) Bình ch a cháy có kh i lư ng l n hơn 25 kg nhưng không quá 450 kg ñư c thi t k ñ t trên các bánh xe ñ m t ngư i có th di chuy n và thao tác v n hành ch a cháy. 3.7 Kho ng cách di chuy n bình ch a cháy Kho ng cách di chuy n th c t l n nh t t v trí ñ bình ch a cháy ñ n v trí c n b o v . 3.8 D ng c ch a cháy thô sơ Các d ng c , v t li u thông thư ng ñư c s d ng chuyên dùng trong công tác ch a cháy 4 Qui ñ nh chung 4.1 Nhà, công trình, b ph n công trình, phòng, bu ng và thi t b (sau ñây g i chung là nhà và công trình) không ph thu c vào ch s h u và ñơn v ch qu n theo pháp nhân ph i trang b các phương ti n phòng cháy và ch a cháy theo quy ñ nh c a Tiêu chu n này. 4.2 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy trang b cho nhà và công trình ñư c quy ñ nh trong Tiêu chu n này g m: - Bình ch a cháy: bình ch a cháy xách tay, bình ch a cháy có bánh xe, bình ch a cháy t ñ ng; - H th ng báo cháy t ñ ng; - H th ng ch a cháy: các h th ng ch a cháy t ñ ng, bán t ñ ng b ng nư c, hơi nư c, b t, b t, khí, h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà; - Phương ti n ch a cháy cơ gi i: xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng; - Phương ti n c u ngư i trong ñám cháy: dây c u ngư i, thang dây, ng c u ngư i; - Phương ti n b o h ch ng khói: kh u trang l c ñ c, m t trùm l c ñ c; - Phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n: bi n ch d n thoát n n, ñèn chi u sáng s c , ñèn ch d n thoát n n; - D ng c phá d thông thư ng: kìm c ng l c, cưa tay, búa, xà beng; 5
 6. TCVN 3890 : 2009 - D ng c ch a cháy thô sơ: phuy, b ch a nư c, ch a cát, xô, thùng, g u v y, x ng, câu liêm, bùi nhùi, chăn s i, thang (tre, g ho c kim lo i), bơm tay ... - Ch t ch a cháy: nư c, b t, b t, khí 4.3 L a ch n lo i phương ti n phòng cháy và ch a cháy, phương pháp ch a cháy, lo i ch t ch a cháy, h th ng ch a cháy ph i phù h p v i tính ch t, m c ñ nguy hi m cháy c a nhà, công trình, v i t ng lo i ñám cháy, v i kh năng, hi u qu c a t ng lo i ch t ch a cháy và phương ti n ch a cháy. Hi u qu ch a cháy c a t ng lo i ch t ch a cháy ñư c quy ñ nh trong 4.5 và trong các tiêu chu n k thu t hi n hành có liên quan. 4.4 Phân lo i cháy theo quy ñ nh c a TCVN 4878. 4.5 Hi u qu ch a cháy c a các ch t ch a cháy quy ñ nh t i B ng 1. B ng 1 Hi u qu ch a cháy các lo i ñám cháy Ch t ch a cháy A B D C A1 A2 B1 B2 D1 D2 D3 Nư c ++ - - - B t có b i s n cao ++ + - - - B t B t có b i s n th p và + - ++ + - - trung bình CO2 - + + - Khí Nitơ, FM200, Inergen, + + + - Argon… B t BC - - B t B t ABC ++ ++ - + B t ABCD ++ - Chú thích: D u “++” R t hi u qu . D u “+” Ch a cháy thích h p. D u “-“ Ch a cháy không thích h p. B t BC B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u B, C. B t ABC B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u A, B, C. B t ABCD B t dùng ch a các ñám cháy có ký hi u A, B, C và D. 6
 7. TCVN 3890 : 2009 7
 8. TCVN 3890 : 2009 8
 9. TCVN 3890 : 2009 9
 10. TCVN 3890 : 2009 4.6 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ñư c ñ nh kỳ ki m tra theo quy ñ nh. K t qu ki m tra ñư c ghi vào s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy. M u s theo dõi phương ti n phòng cháy và ch a cháy ñư c quy ñ nh t i Ph l c A. 4.7 Phương ti n phòng cháy và ch a cháy ph i ñư c ñ nh kỳ b o dư ng theo hư ng d n c a nhà s n xu t và theo quy ñ nh c a cơ quan C nh sát Phòng cháy và ch a cháy ho c theo tiêu chu n này. Trong th i gian b o dư ng, s a ch a phương ti n phòng cháy và ch a cháy ñang v trí thư ng tr c ph i có phương án b trí phương ti n thay th tương ng ñ m b o an toàn phòng cháy và ch a cháy cho nhà và công trình. 4.8 Vi c ti n hành ki m tra, b o dư ng các phương ti n phòng cháy ch a cháy ph i do các t ch c chuyên môn ho c nhân viên k thu t an toàn phòng cháy và ch a cháy c a cơ s th c hi n. Nh ng ngư i làm vi c này ph i ñư c hu n luy n và có trình ñ chuyên môn phù h p. 5 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng bình ch a cháy 5.1 Trang b , b trí bình ch a cháy 5.1.1 T t c các khu v c, h ng m c trong nhà và công trình có nguy hi m v cháy k c nh ng nơi ñã ñư c trang b h th ng ch a cháy ph i trang b bình ch a cháy xách tay ho c bình ch a cháy có bánh xe. 5.1.2 Các bình ch a cháy t ñ ng ñư c trang b cho các khu v c có nguy hi m cháy không thư ng xuyên có ngư i ho c con ngư i không th ñi vào ñư c. B trí bình ch a cháy t ñ ng phù h p v i di n tích b o v và chi u cao treo ho c ñ t c a t ng lo i bình. 5.1.3 Tính toán trang b , b trí bình ch a cháy trên cơ s ñ nh m c trang b bình ch a cháy và kho ng cách di chuy n th c t t v trí ñ bình ch a cháy ñ n ñi m xa nh t c n b o v ñư c quy ñ nh t i B ng 2. B ng 2 ð nh m c trang M c nguy hi m Kho ng cách di chuy n l n nh t ñ n bình ch a cháy xách b 10
 11. TCVN 3890 : 2009 tay, bình ch a cháy có bánh xe cháy ð i v i ñám cháy ch t r n ð i v i ñám cháy ch t l ng Th p 1 bình/150m2 20 m 15 m Trung bình 1 bình/75m2 20 m 15 m Cao 1 bình/50m2 15 m 15 m Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). 5.1.4 Bình ch a cháy trang b theo quy ñ nh t i 5.1.1 có ch t ch a cháy phù h p v i yêu c u t i 4.5 và có kh i lư ng ho c th tích t i thi u (G) không nh hơn quy ñ nh t i B ng 3 và B ng 4. a) ð i v i ñám cháy ch t r n. B ng 3 Kh i lư ng ho c th tích ch t ch a cháy, G M c nguy hi m cháy Dung d ch ch t t o b t ho c Ch t khí ch a cháy B t, kg nư c v i ch t ph gia, lít s ch, kg Th p G≥2 G≥ 6 G≥6 Trung bình G≥4 G ≥ 10 G≥8 Cao G≥6 - - Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). b) ð i v i ñám cháy ch t l ng, ch t khí. B ng 4 Kh i lư ng ho c th tích ch t ch a cháy, G M c nguy hi m cháy Dung d ch ch t t o B t, kg Ch t khí ch a Cacbon dioxit, b t ho c nư c v i cháy s ch, kg kg ch t ph gia, lít Th p G≥4 G≥5 G≥4 G≥5 Trung bình G≥6 G≥9 G≥9 - Cao G ≥ 15 G ≥ 25 - - 11
 12. TCVN 3890 : 2009 Chú thích: M c nguy hi m cháy c a nhà và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1) và Ph l c D TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). 5.1.5 ð i v i khu v c có di n tích h p và dài ho c khu v c có nhi u c p sàn khác nhau, g n k nhau thì vi c trang b bình ch a cháy v n ph i ñ m b o kho ng cách di chuy n t v trí ñ bình ch a cháy ñ n ñi m xa nh t c n b o v c a m t bình không vư t quá quy ñ nh t i 5.1.3. 5.1.6 Trên cùng m t sàn ho c t ng nhà, n u m t b ng ñư c ngăn thành các khu v c khác nhau b i tư ng, vách, rào ho c các v t c n khác không có l i ñi qua l i thì vi c trang b bình ch a cháy ph i riêng bi t và ñ m b o theo quy ñ nh t i 5.1.3 và 5.1.4. 5.1.7 Ph i có s lư ng bình ch a cháy d tr không ít hơn 10% t ng s bình ñ trang b thay th khi c n thi t. 5.1.8 Bình ch a cháy ñư c b trí v trí thi t k . Không ñư c ñ bình ch a cháy t p trung m t ch . 5.1.9 Bình ch a cháy ph i ñ m b o tính năng và c u t o ñư c quy ñ nh t i TCVN 7026 (ISO 7165); TCVN 7027 (ISO 11601). 5.1.10 Ngoài nh ng quy ñ nh trong tiêu chu n này, vi c l a ch n, b trí bình ch a cháy còn ph i th c hi n theo quy ñ nh t i TCVN 7435-1 (ISO 11602-1). 5.2 Ki m tra, b o dư ng bình ch a cháy 5.2.1 Ki m tra, b o dư ng bình ch a cháy ñư c quy ñ nh t i TCVN 7435-2 (ISO 11602-2). 5.2.2 K t qu ki m tra, b o dư ng bình ch a cháy ñư c ghi vào s theo dõi (Ph l c A) và th theo dõi g n theo t ng bình ch a cháy (Ph l c B). 6 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng h th ng báo cháy t ñ ng 6.1 Trang b , b trí h th ng báo cháy t ñ ng 6.1.1 H th ng báo cháy t ñ ng ñư c c u thành t các b ph n cơ b n như: trung tâm báo cháy, ñ u báo cháy, nút n báo cháy, thi t b báo b ng âm thanh và ánh sáng, các thi t b liên k t và ngu n ñi n. M i b ph n c a h th ng ph i ñ m b o có ñ ch c năng cơ b n và ph i tích h p liên k t thành h th ng báo cháy hoàn ch nh. 6.1.2 Yêu c u k thu t ñ i v i h th ng báo cháy t ñ ng ñư c quy ñ nh t i TCVN 5738. 6.1.3 Các lo i nhà và công trình ph i trang b h th ng báo cháy t ñ ng: 12
 13. TCVN 3890 : 2009 a) Nhà hành chính, tr s làm vi c c a cơ quan chính quy n, t ch c chính tr , xã h i c p huy n tr lên; nhà hành chính, tr s , nhà văn phòng làm vi c khác t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5.000 3 m tr lên; b) Khách s n; nhà khách, nhà ngh , nhà tr t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t 5.000 m3 tr lên; nhà khác cao t 7 t ng tr lên; c) Nhà, công trình thu c cơ s nghiên c u khoa h c, công ngh t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích 3 5.000 m tr lên; d) Trư ng h c, cơ s giáo d c, b nh vi n, nhà ñi u dư ng t 5 t ng tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 5.000 m tr lên; nhà tr , m u giáo có 100 cháu tr lên ho c có kh i tích t ng c ng t 1000 m3 3 tr lên; cơ s y t khám, ch a b nh khác có t 50 giư ng tr lên; ñ) R p hát, r p chi u phim, h i trư ng, nhà văn hoá, nhà thi ñ u th thao, nh ng nơi t p trung ñông ngư i khác có thi t k t 200 ch ng i tr lên; vũ trư ng; câu l c b , cơ s d ch v vui chơi gi i trí và nh ng công trình công c ng khác có di n tích t 200 m2 tr lên ho c có kh i tích t 1.000 m3 tr lên; e) Ch , trung tâm thương m i thu c lo i kiên c và bán kiên c g) Nhà lưu tr , thư vi n, b o tàng, tri n lãm; h) ðài phát thanh, truy n hình, cơ s bưu chính vi n thông t c p huy n tr lên; i) C ng hàng không; nhà ga ñư ng s t lo i 1 (ga hàng hoá và ga hành khách); Nhà ñ xe ôtô, xe máy có kh i tích t 5.000 m3 tr lên; k) Nhà s n xu t, công trình s n xu t có ch t, hàng hoá cháy ñư c v i kh i tích t 5.000 m3 tr lên; l) Nhà máy ñi n; tr m bi n áp ñ t trong nhà; m) Kho, c ng xu t nh p xăng d u, khí ñ t hoá l ng; n) Kho hàng hoá, v t tư có nguy hi m cháy khác v i kh i tích t 1.000 m3 tr lên; o) Trung tâm ch huy, ñi u ñ , ñi u hành, ñi u khi n quy mô khu v c và qu c gia thu c các lĩnh v c; p) Công trình an ninh, qu c phòng có nguy hi m v cháy, n ho c có yêu c u b o v ñ c bi t; q) Các công trình ng m có nguy hi m cháy n , t ng h m. 6.2 Ki m tra, b o dư ng h th ng báo cháy t ñ ng 6.2.1 H th ng báo cháy t ñ ng sau khi ñư c l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. H th ng báo cháy t ñ ng ch cho phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n liên quan. 6..2.2 H th ng báo cháy t ñ ng sau khi ñưa vào ho t ñ ng ph i ñư c ki m tra m i năm ít nh t hai l n. Khi ki m tra ph i th toàn b các ch c năng c a h th ng và th kh năng ho t ñ ng c a t t c 13
 14. TCVN 3890 : 2009 các thi t b c a h th ng. 6.2.3 Vi c b o dư ng ñ nh kỳ h th ng báo cháy t ñ ng ñư c th c hi n tuỳ theo ñi u ki n môi trư ng nơi l p ñ t và theo quy ñ nh c a nhà s n xu t, nhưng ít nh t hai năm m t l n ph i t ch c b o dư ng toàn b h th ng. Vi c b o dư ng ph i bao g m ki m tra t ng th s ho t ñ ng c a t t c thi t b c a h th ng. 7 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng h th ng ch a cháy t ñ ng 7.1 Trang b , b trí h th ng ch a cháy t ñ ng 7.1.1 H th ng ch a cháy t ñ ng ph i ñư c trang b cho nhà và công trình quy ñ nh t i Ph l c C. Vi c trang b h th ng ch a cháy t ñ ng cho nhà và công trình khác căn c trên cơ s phân tích m c ñ nguy hi m cháy và các y u t khác liên quan ñ n vi c b o v con ngư i và tài s n. Trong nhà và công trình quy ñ nh t i Ph l c C c n ph i trang b h th ng ch a cháy t ñ ng cho toàn b các phòng, không ph thu c vào di n tích, tr các khu v c sau: Khu v c m ư t (phòng t m, v sinh, bu ng l nh, khu r a…) C u thang b . Khu v c không có nguy hi m v cháy. 7.1.2 L a ch n h th ng ch a cháy t ñ ng trang b cho nhà và công trình theo quy ñ nh t i 7.1.1 ph i có ch t ch a cháy phù h p v i yêu c u t i 4.5 và phù h p v i yêu c u c n b o v . 7.1.3 Khi thi t k , trang b h th ng ch a cháy b ng khí ph i tính ñ n yêu c u v ñ m b o an toàn cho ngư i; ph i có nh ng bi n pháp b o v thích h p ñ ñ m b o m i ngư i di chuy n nhanh ra kh i khu v c nguy hi m, h n ch ngư i vào khu v c sau khi ñã x khí, tr khi c n thi t ñ c p c u nhanh ngư i b n n; ph i ñáp ng các yêu c u c a tiêu chu n TCVN 6100, TCVN 6101 và TCVN 7161. 7.1.4 Khi b trí l p ñ t h th ng thi t b ch a cháy t ñ ng có nguy hi m cho ngư i ph i tính toán th i gian thoát n n, ñ m b o cho ngư i cu i cùng thoát ra kh i căn phòng ho c vùng c n b o v trư c khi h th ng t ñ ng x ch t ch a cháy. L i thoát n n trong nhà, công trình ñư c trang b h th ng ch a cháy t ñ ng ph i phù h p v i yêu c u quy ñ nh trong 7.1.3 và các tiêu chu n khác có liên quan. 7.1.5 H th ng ch a cháy t ñ ng ph i có b ph n ñi u khi n t ñ ng và b ng tay. ð i v i h th ng ch a cháy b ng nư c ki u vòi phun x i (Drencher), h th ng ch a cháy b ng hơi nư c ho c b ng khí cho phép thi t k ñi u khi n t xa và b ng tay. 7.1.6 H th ng ch a cháy t ñ ng b ng nư c ph i có h ng ch l p ñ t ngoài nhà ñ ti p nư c t xe bơm ho c máy bơm ch a cháy di ñ ng. 14
 15. TCVN 3890 : 2009 7.1.7 Nh ng quy ñ nh khác v l a ch n, b trí h th ng ch a cháy t ñ ng ñư c quy ñ nh t i TCVN 5760, TCVN 6101, TCVN 6305, TCVN 7161, TCVN 7336 và các tiêu chu n khác có liên quan. 7.2 Ki m tra, b o dư ng h th ng ch a cháy t ñ ng 7.2.1 H th ng ch a cháy t ñ ng sau khi l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. H th ng ch a cháy t ñ ng ch ñư c phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n có liên quan. 7.2.2 Tr khi có nh ng hư ng d n khác c a nhà s n xu t, h th ng ch a cháy t ñ ng ph i ñư c ñ nh kỳ ki m tra, b o dư ng ít nh t m t l n trong năm. 7.2.3 Trong m i l n ki m tra và b o dư ng ñ nh kỳ, ngo i tr các thi t b ch ho t ñ ng m t l n như ñ u phun sprinkler, ñ u báo nhi t dùng m t l n ..., t t c các thi t b và ch c năng c a h th ng ph i ñư c ki m tra và th ho t ñ ng, trong ñó bao g m c ki m tra s lư ng, ch t lư ng ch t ch a cháy. 7.2.4 Ki m tra, b o dư ng h th ng ch a cháy t ñ ng th c hi n theo TCVN 6101, TCVN 6305, TCVN 7161 các tiêu chu n khác có liên quan và nh ng ch d n c a nhà s n xu t. 8 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà. 8.1 Trang b , b trí h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình 8.1.1 H th ng h ng nư c ch a cháy trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà s n xu t có di n tích t 500m2 tr lên ho c có kh i tích t 2500 m3 tr lên; b) Kho tàng có di n tích t 500m2 tr lên ho c có kh i tích t 2500 m3 tr lên; c) Trong nhà gia ñình t 7 t ng tr lên; nhà t p th , khách s n, chung cư, c a hàng ăn u ng t 5 t ng tr lên; d) Các cơ quan hành chính cao t 6 t ng tr lên; trư ng h c, b nh vi n cao t 3 t ng tr lên; ñ) Nhà ga, các lo i công trình công c ng khác, nhà ph tr c a công trình công nghi p khi kh i tích 3 ngôi nhà t 5000 m tr lên; e) Nhà hát, r p chi u phim, h i trư ng, câu l c b t 300 ch ng i tr lên; f) Ch trung tâm thương m i kiên c và bán kiên c . 8.1.2 Nh ng trư ng h p sau ñây không b t bu c l p ñ t h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình: 15
 16. TCVN 3890 : 2009 a) Nhà s n xu t có b c ch u l a I, II và có thi t b bên trong làm b ng v t li u không cháy mà trong ñó gia công, v n chuy n, b o qu n thành ph m, bán thành ph m là v t li u không cháy; b) Trong các nhà s n xu t h ng D, E có b c ch u l a III, IV, V mà có kh i tích dư i 1000 m3; c) Trong nhà t m, nhà gi t công c ng; d) Trong nhà kho làm b ng v t li u không cháy và ch a hàng hoá không cháy; ñ) Trong tr m bơm, tr m l c nư c s ch c a h th ng thoát nư c b n. e) Trong các nhà s n xu t và nhà ph tr c a công trình công nghi p không có ñư ng ng c p nư c sinh ho t hay s n xu t và vi c c p nư c ch a cháy bên ngoài l y t sông, h , ao, hay b nư c d tr ch a cháy. 8.1.3 Không trang b h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình ñ i v i nhà ho c công trình có s d ng ho c b o qu n các ch t mà khi ti p xúc v i nư c có th sinh ra cháy, n ho c ng n l a lan truy n r ng. 8.1.4 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình trong các nhà s n xu t, kho tàng có m c nguy hi m cháy cao, nhà và công trình có chi u cao t 25m tr lên, ch , trung tâm thương m i, khách s n, vũ trư ng, nhà ga, c ng bi n, nhà hát, r p chi u phim ph i thư ng xuyên có nư c ñư c duy trì áp su t ñ m b o yêu c u ch a cháy. 8.1.5 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình có th thi t k ñ c l p ho c k t h p v i h th ng ch a cháy t ñ ng b ng nư c. H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình ph i có h ng ch l p ñ t ngoài nhà ñ ti p nư c t xe bơm ho c máy bơm ch a cháy di ñ ng. 8.1.6 S h ng nư c ch a cháy, lưu lư ng, c t áp nư c ch a cháy trong và công trình ñư c quy ñ nh t i TCVN 2622. 8.1.7 Yêu c u k thu t c a h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình áp d ng theo TCVN 2622, TCVN 4513, TCVN 5760 và các tiêu chu n, quy chu n hi n hành có liên quan. 8.2 Trang b , b trí h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà 8.2.1 H th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà cơ quan hành chính, nhà t p th , chung cư; b) Khách s n, b nh vi n, trư ng h c, công trình văn hóa, th thao; c) Ch , trung tâm thương m i, siêu th ; d) Nhà ga, kho tàng, nhà ph tr c a công trình công nghi p, các lo i công trình công c ng khác; ñ) Nhà s n xu t, công trình công nghi p. 8.2.2 Nh ng trư ng h p sau ñây không b t bu c l p ñ t h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà: 16
 17. TCVN 3890 : 2009 a) ði m dân cư có s ngư i dư i 50 ngư i và nhà có s t ng không cao quá 2 t ng; b) Các ngôi nhà ngoài ñi m dân cư, các cơ s ăn u ng có kh i tích ñ n 1000m3, c a hàng có di n tích ñ n 150m2 (tr c a hàng bán hàng công nghi p), các nhà công c ng b c ch u l a I, II có kh i tích ñ n 250m3 b trí t i các ñi m dân cư; c) Nhà s n xu t có h ng s n xu t E, b c ch u l a I, II có kh i tích ñ n 1000m3 (tr nh ng ngôi nhà có c t b ng kim lo i không ñư c b o v ho c b ng g , ch t d o có kh i tích l n hơn 250m3) ; d) Kho ch a s n ph m nông nghi p th i v có kh i tích dư i 1000m3; ñ) Nhà kho ch a v t li u cháy ho c v t li u không cháy trong bao bì cháy ñư c có di n tích ñ n 50m2 8.2.3 Yêu c u k thu t c a h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà áp d ng theo TCVN 2622, TCVN 5760 và các tiêu chu n, quy chu n hi n hành có liên quan. 8.3 Ki m tra, b o dư ng h th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà 8.3.1 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà sau khi ñư c l p ñ t ph i ñư c th ho t ñ ng toàn b h th ng. H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà ch ñư c phép ñưa vào ho t ñ ng khi k t qu th cho th y h th ng ñáp ng ñ y ñ các yêu c u c a thi t k và các tiêu chu n liên quan. 8.3.2 M i tu n m t l n ti n hành ki m tra lư ng nư c d tr ch a cháy trong b , v n hành máy bơm ch a cháy chính và máy bơm ch a cháy d phòng. 8.3.3 Ít nh t sáu tháng m t l n ki m tra các h ng nư c ch a cháy, ki m tra ñ kín các ñ u n i khi l p v i nhau, kh năng ñóng m các van và phun th 1/3 t ng s h ng nư c ch a cháy. 8.3.4 M i năm m t l n ti n hành phun th ki m tra ch t lư ng toàn b vòi phun, ñ u n i, lăng phun ñã trang b ; v sinh toàn b các van ñóng m nư c và lăng phun nư c, thay nh ng thi t b không ñ m b o ch t lư ng. 8.3.5 H th ng h ng nư c ch a cháy trong nhà và công trình và h th ng c p nư c ch a cháy ngoài nhà ñư c ñ nh kỳ b o dư ng k thu t theo hư ng d n c a nhà s n xu t không quá m t năm m t l n. 9 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng phương ti n ch a cháy cơ gi i 9.1 Trang b , b trí phương ti n ch a cháy cơ gi i 9.1.1 Các kho l n, c ng hàng không, c ng bi n, cơ s tr ng ñi m v kinh t , chính tr , văn hoá - xã h i, khu công nghi p ngoài vi c trang b h th ng ch a cháy, ph i trang b xe ch a cháy, tàu ch a cháy s d ng ñư c c nư c và b t ñ ch a cháy. ð i tư ng và ñ nh m c trang b t i thi u ñư c quy ñ nh t i B ng 6. 17
 18. TCVN 3890 : 2009 B ng 6 Máy bơm Xe ch a S ch a cháy ð i tư ng Quy mô cháy, TT di ñ ng, chi c chi c 1 Kho 1.1 Kho d tr c p Qu c gia 1 1.2 Kho d tr c p B , ngành 1 Kho d u m và các s n ph m 3 1.3 T ng dung tích trên 100.000m 2 d um Kho d u m và các s n ph m T ng dung tích t 15.000 ñ n 1.4 1 d um 100.000m3 Kho d u m và các s n ph m 1.5 T ng dung tích nh hơn 15.000m3 1 d um 2 C ng hàng không, c ng bi n 2.1 C ng hàng không Qu c t 3 2.2 C ng hàng không N iña 2 2.3 C ng bi n Lo i I 2 2.4 C ng bi n Lo i II 1 2.5 C ng n i ñ a khác 1 3 Cơ s s n xu t Công su t t 3.1 Nhà máy nhi t ñi n 1 200 MW tr lên Công su t t 3.2 Nhà máy thu ñi n 1 300 MW tr lên Có công su t nh hơn công su t 3.3 Nhà máy nhi t ñi n, th y ñi n 1 trên 3.4 Nhà máy ñi n h t nhân Không ph thu c vào công su t 2 Công su t trên 3.5 Nhà máy gi y 1 35.000 t n/năm Công su t trên 3.6 Nhà máy d t 1 20 tri u mét2/năm Công su t trên 3.7 Nhà máy xi măng 1 tri u t n/năm 1 Công su t t 180.000 t n/năm tr 3.8 Nhà máy phân ñ m 1 lên Công su t t 300.000 t n phôi 3.9 Nhà máy thép 1 thép/năm tr lên Nhà máy gi y, d t, xi măng, Có công su t nh hơn công su t 3.10 1 phân ñ m, thép trên Nhà máy l c d u và l c hoá 3.11 Không ph thu c vào công su t 2 d u Công su t t 15 tri u m3 khí /ngày 3.12 Cơ s ch bi n khí ñ t 1 ñêm tr lên Công su t t 300.000 t n/năm tr 3.13 Cơ s khai thác khoáng s n 1 lên Cơ s ch bi n khí ñ t, khai Có công su t nh hơn công su t 3.14 1 thác khoáng s n trên 4 Khu công nghi p 4.1 Khu công nghi p T ng di n tích trên 300 ha 3 T ng di n tích t trên 150 ñ n 4.2 Khu công nghi p 2 300 ha 4.3 Khu công nghi p T ng di n tích t 50 ha ñ n 150 1 18
 19. TCVN 3890 : 2009 ha 4.4 Khu công nghi p T ng di n tích nh hơn 50 ha 1 9.1.2 C ng bi n lo i I và lo i II trang b thêm t i thi u 01 tàu ch a cháy. 9.1.3 Vi c trang b xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng cho nhà và công trình không có trong danh m c trên s do cơ quan Phòng cháy ch a cháy có th m quy n quy ñ nh. 9.1.4 Xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng trang b cho nhà và công trình ñ m b o các yêu c u sau: a) Có ñ c tính k thu t và tính năng ch a cháy phù h p v i lo i nhà và công trình c n b o v ; b) Có ch t ch a cháy, phương ti n, d ng c trang b kèm theo ñúng quy ñ nh. 9.1.5 Xe ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng và các thi t b ch a cháy theo xe, máy bơm ph i ñư c ñ trong nhà có mái che (nhà xe). 9.1.6 B trí b n ñ u cho tàu ch a cháy ph i ñ m b o yêu c u tàu ch a cháy cơ ñ ng nhanh, không b v t c n khác che ch n, c n tr . 9.2 Ki m tra, b o dư ng phương ti n ch a cháy cơ gi i 9.2.1 Xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng ñư c ki m tra, b o dư ng thư ng xuyên và ñ m b o luôn ho t ñ ng t t theo tính năng k thu t c a nhà s n xu t. 9.2.2 Xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng luôn ñư c n p ñ nhiên li u, ch t ch a cháy và d ng c trang b kèm theo ñ y ñ . 9.2.3 Xe ch a cháy, tàu ch a cháy, máy bơm ch a cháy di ñ ng ñư c ti n hành ki m tra, b o dư ng theo ch ñ thư ng xuyên, ñ nh kỳ và ñ t xu t. N i dung các ch ñ ki m tra, b o dư ng theo quy ñ nh c a nhà s n xu t. 10 Trang b , b trí, ki m tra, b o dư ng phương ti n c u ngư i, phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n, d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h ch ng khói 10.1 Trang b , b trí phương ti n c u ngư i, phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n, d ng c phá d thông thư ng và phương ti n b o h ch ng khói 10.1.1 Các nhà chung cư, khách s n và các lo i nhà khác cao t 25m tr lên và có hơn 50 ngư i trên m t t ng ph i ñư c trang b phương ti n c u ngư i. Vi c trang b lo i phương ti n c u ngư i ñ i v i t ng công trình c th s do cơ quan Phòng cháy và ch a cháy có th m quy n quy t ñ nh. 19
 20. TCVN 3890 : 2009 10.1.2 Phương ti n c u ngư i ñư c trang b ph i ñ m b o các yêu c u k thu t, yêu c u an toàn theo quy ñ nh c a nhà s n xu t và phù h p v i ñi u ki n s d ng. 10.1.3 Vi c l p ñ t các k t c u treo, móc cho dây c u ngư i, thang dây, ng c u ngư i ph i phù h p v i gi i h n ch u l a, t i tr ng, ñ cao và kh năng c u ngư i an toàn. V trí l p ñ t phương ti n c u ngư i phù h p v i yêu c u k thu t và tính năng s d ng c a phương ti n. 10.1.4 Phương ti n chi u sáng s c và ch d n thoát n n ñư c trang b trên l i thoát n n c a nhà và công trình trong các khu v c sau: a) các ch nguy hi m cho s di chuy n c a ngư i; b) các l i ñi và trên các c u thang b dùng ñ thoát n n cho ngư i khi s lư ng ngư i c n thoát n n l n hơn 50 ngư i; c) Theo các l i ñi chính và c a ra c a các gian phòng s n xu t, trong ñó s ngư i làm vi c l n hơn 50 ngư i; d) các v trí ch d n c u thang b trong các nhà có chi u cao l n hơn 6 t ng; ñ) Trong các gian phòng công c ng và các nhà ph tr c a các xí nghi p công nghi p, n u ñó kh năng t t p ñ ng th i nhi u hơn 100 ngư i; e) các gian phòng s n xu t không có ánh sáng t nhiên. 10.1.5 ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n có ngu n ñi n d phòng ñ m b o th i gian ho t ñ ng t i thi u là 2h. ðèn chi u sáng s c có cư ng ñ chi u sáng ban ñ u trung bình là 10lux và cư ng ñ chi u sáng nh nh t t i b t kỳ ñi m nào d c theo ñư ng thoát n n ño ñư c không nh hơn 1 lux. ðèn ch d n thoát n n ph i ñư c nhìn th y rõ ràng các ch “L I RA” ho c ch khác thích h p t kho ng cách t i thi u 30m trong ñi u ki n chi u sáng bình thư ng (300lux) ho c khi có s c (10lux). 10.1.6 ðèn chi u sáng s c và ñèn ch d n thoát n n ñư c l p ñ t, b trí trên các c a ra vào, hành lang, c u thang thoát n n, l i r trên ñư ng thoát n n ñ chi u sáng, ch d n l i ñi và d quan sát. V trí l p ñ t gi a các ñèn chi u sáng s c , gi a các ñèn ch d n thoát n n ph i ñ m b o nhìn th y l i thoát n n và kho ng cách không l n hơn 30m. 10.1.7 D ng c phá d thông thư ng trang b cho nhà và công trình sau: a) Nhà s n xu t; b) Kho tàng; c) Nhà t p th , khách s n, chung cư, c a hàng ăn u ng; d) Các cơ quan hành chính, trư ng h c, b nh vi n; ñ) Nhà ga, các lo i công trình công c ng khác; e) Nhà hát, r p chi u phim, h i trư ng, câu l c b , vũ trư ng; f) Ch , trung tâm thương m i kiên c và bán kiên c . 20
Đồng bộ tài khoản