tcvn 3994 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
195
lượt xem
82
download

tcvn 3994 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tcvn 3994 1985, Chống ăn mòn trong xây dựng- kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- Phân loại môi trường xâm thực,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tcvn 3994 1985

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                   TCVN  3994:1985  Chèng ¨n mßn trong x©y dùng- KÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp - Ph©n lo¹i m«i tr−êng x©m thùc Tiªu chuÈn nμy quy ®Þnh viÖc ph©n lo¹i x©m thùc cña m«i tr−êng láng, r¾n vμ khi t¸c ®éng lªn kÕt cÊu bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp. 1. Tïy theo c−êng ®é t¸c dông cña m«i tr−êng x©m thùc mμ quy ®Þnh 3 møc ®é x©m thùc nªu trong b¶ng 1. B¶ng 1 2. Ph©n lo¹i møc ®é x©m thùc cña m«i tr−êng láng ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 2 B¶ng 2 3. Ph©n lo¹i møc ®é x©m thùc cña m«i tr−êng r¾n ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 3 Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                   TCVN  3994:1985  B¶ng 3 4. Ph©n lo¹i møc ®é x©m thùc cña m«i tr−êng khÝ ®−îc quy ®Þnh trong b¶ng 4 vμ b¶ng 5. B¶ng 4 Page 2 
  3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                                   TCVN  3994:1985  B¶ng 5 Page 3 
Đồng bộ tài khoản