TCVN 4033 1995

Chia sẻ: Nguyen Minh Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
161
lượt xem
42
download

TCVN 4033 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4033 1995: Xi măng pooc lăng puzôlan – Yêu cầu kĩ thuật: Tiêu chuẩn này áp dụng cho loại xi măng pooc lăng puzôlan thông thường, chế tạo bằng cách cùng nghiền mịn hỗn hợp clanke xi măng pooc lăng với phụ gia hoạt tính puzôlan và một lượng thạch cao cần thiết hoặc bằng cách trộn đều puzôlan đã nghiền mịn với xi măng pooc lăng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4033 1995

  1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 4033 : 1995  Xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan Yªu cÇu kÜ thuËt Portland pozzolan cement Technical requirements 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nμy ¸p dông cho lo¹i xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan th«ng th−êng, chÕ t¹o b»ng c¸ch cïng nghiÒn mÞn hçn hîp clanke xi m¨ng pooc l¨ng víi phô gia ho¹t tÝnh puz«lan vμ mét l−îng th¹ch cao cÇn thiÕt hoÆc b»ng c¸ch trén ®Òu puz«lan ®· nghiÒn mÞn víi xi m¨ng pooc l¨ng. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn TCVN 4789: 1989 Xi m¨ng – Ph−¬ng ph¸p lÊy mÉu vμ chuÈn bÞ mÉu; TCVN 2682: 1992 Xi m¨ng pooc l¨ng – Yªu cÇu kÜ thuËt; TCVN 3735: 1982 Phô gia ho¹t tÝnh puz«lan; TCVN 141: 1986 Xi m¨ng – Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch ho¸ häc; TCVN 4029: 1985 Xi m¨ng – Yªu cÇu chung vÒ ph−¬ng ph¸p thö c¬ lÝ; TCVN 4030: 1985 Xi m¨ng – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é mÞn cña bét xi m¨ng; TCVN 4031: 1985 Xi m¨ng – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é dÎo tiªu chuÈn – Thêi gian ®«ng kÕt vμ tÝnh æn ®Þnh thÓ tÝch; TCVN 4032: 1985 Xi m¨ng – Ph−¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn uèn vμ nÐn. 3. Yªu cÇu kÜ thuËt 3.1. Clanke xi m¨ng pooc l¨ng hoÆc xi m¨ng pooc l¨ng dïng ®Ó chÕ t¹o xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan lμ lo¹i ch−a pha phô gia theo TCVN 2682:1992. 3.2. Phô gia ho¹t tÝnh puz«lan dïng ®Ó chÕ t¹o xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan theo TCVN 3735: 82. 3.3. Xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan gåm 3 m¸c: PCpuz20: PCpuz30: PCpuz40 Trong ®ã: PCpuz lμ kÝ hiÖu cho xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan C¸c trÞ sè 20: 30: 40 lμ giíi h¹n bÒn nÐn cña mÉu chuÈn sau 28 ngμy ®ªm d−ìng hé vμ ®−îc tÝnh b»ng N/mm2, x¸c ®Þnh theo TCVN 4032: 1985. 3.4. Xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan ph¶I ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu ghi trong b¶ng 1. B¶ng 1 M¸c xi m¨ng Tªn chØ tiªu PCpuz20 PCpuz30 PCpuz40 Giíi h¹n bÒn nÐn, N/mm2, kh«ng nhá h¬n: - Sau 7 ngμy ®ªm 13 18 25 - Sau 28 ngμy ®ªm 20 30 40 §é nghiÒn mÞn: - PhÇn cßn l¹i trªn sμng cã kÝch th−íc lç 0,08 mm, %, kh«ng lín h¬n 15 - BÒ mÆt riªng x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p Blaine,   Page 1 
  2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                    TCVN 4033 : 1995  cm2/g, kh«ng nhá h¬n 2.600 Thêi gian ®«ng kÕt: - B¾t ®Çu, phót, kh«ng sím h¬n - KÕt thóc, giê, kh«ng muén h¬n 45 10 §é æn ®Þnh thÓ tÝch: x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p 10 Hμm l−îng anhydric sunfuric (SO3), %, kh«ng 3 lín h¬n Hμm l−îng mÊt khi nung (MKN), %, kh«ng lín h¬n 7 3.5. Tuú theo b¶n chÊt cña phôgia ho¹t tÝnh puz«lan mμ tØ lÖ pha vμo clanke xi m¨ng hoÆc xi m¨ng pooc l¨ng ®−îc quy ®Þnh tõ 15 ®Õn 40%, tÝnh theo khèi l−îng xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan. 4. Ph−¬ng ph¸p thö 4.1. LÊy mÉu vμ chuÈn bÞ xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan theo TCVN 4787:1989 4.2. X¸c ®Þnh ®é ho¹t tÝnh cña phô gia puz«lan theo TCVN 3735: 1982 4.3. C¸c chØ tiªu c¬ lÝ vμ m¸c xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 4029: 1985, TCVN 4031: 1985 vμ TCVN 4032: 1985. 4.4. C¸c chØ tiªu ho¸ häc cña xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan ®−îc x¸c ®Þnh theo TCVN 141: 1986. 5. Bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn Quy c¸ch bao gãi, ghi nh·n, b¶o qu¶n vμ vËn chuyÓn xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan theo TCVN 2682 – 1992. Ngoμi ra ®èi víi xi m¨ng puz«lan ph¶i cã thªm kÝ hiÖu xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan theo tiªu chuÈn nμy: PCpuz20; PCpuz30; PCpuz40. Khèi l−îng quy ®Þnh cho mçi bao xi m¨ng pooc l¨ng puz«lan lμ 45 kg 1 kg hoÆc 50 kg 1 kg.   Page 2 
Đồng bộ tài khoản