TCVN 4037 1985

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
172
lượt xem
68
download

TCVN 4037 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4037 1985. Cấp nước. Thuật ngữ và định nghĩa. Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4037 1985

  1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4307 : 1985 CÊp n|íc. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Water supply. Terminology anhd definition Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c thuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa, ¸p dông trong c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, kü thuËt vµ s¶n xuÊt thuéc lÜnh vùc cÊp tho¸t n|íc ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Thø tù ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa Kh¸i niÖm chung 01 CÊp n|íc 02 HÖ thèng cÊp Toµn bé c¸c c«ng tr×nh bao gåm: c«ng tr×nh thu, tr¹m b¬m, tr¹m n|íc lµm s¹ch, tr¹m xö lý n|íc, m¹ng l|íi ®|êng èng, bÓ chøa ®Ó cung cÊp n|íc cã chÊt l|îng b¶o ®¶m tíi c¸c ®¬n vÞ dïng n|íc 03 HÖ thèng cÊp HÖ thèng cÊp n|íc cho c¸c ®¬n vÞ dïng n|íc ë mét vµi khu d©n c| n|íc cho mét nhãm Nhu cÇu dïng n|íc 04 L|u l|îng n|íc L|îng n|íc ch¶y qua mÆt c¾t |ít cña dßng ch¶y, trong mét ®¬n vÞ thêi gian 05 L|u l|îng n|íc L|îng n|íc trong 1 ®¬n vÞ thêi gian, ®Ó tÝnh m¹ng l|íi vµ c«ng tÝnh to¸n dïng tr×nh cÊp n|íc cho cÊp n|íc 06 Nhu cÇu dïng n|íc 07 Nhu cÇu dïng L|îng n|íc cÊp cho ®¬n vÞ dïng n|íc trong mét ®¬n vÞ thêi gian n|íc ®¬n vÞ hay cÊp cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm 08 Sù kh«ng ®iÒu Sù dao ®éng l|u l|îng n|íc trong mét ®¬n vÞ thêi gian hoµ nhu cÇu dïng n|íc 09 HÖ sè kh«ng ®iÒu TØ sè gi÷a l|îng dïng n|íc lín nhÊt hoÆc nhá nhÊt víi l|îng dïng hoµ nhu cÇu dïng n|íc trung b×nh trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh n|íc 10 L|îng n|íc hao L|îng n|íc bÞ mÊt ®i trong khi vËn chuyÓn, dù tr÷, ph©n phèi vµ hôt trong hÖ thèng lµm s¹ch cÊp n|íc C«ng tr×nh thu n|íc 11 Sù thu n|íc 12 C«ng tr×nh thu n|íc 13 N|íc mÆt N|íc trªn bÒ mÆt ®Êt, d|íi c¸c d¹ng kh¸c nhau 14 N|íc ngÇm N|íc n»m trong c¸c líp th¹ch quyÕn ë mäi tr¹ng th¸i vËt lý 15 VØa chøa n|íc Mét hoÆc mét vµi líp ®Êt ®¸ trÇm tÝch ®ång nhÊt chøa n|íc träng lùc vµ cã liªn hÖ thuû lùc chÆt chÏ víi nhau 16 GiÕng ®µo GiÕng cã thµnh giÕng ®|îc gia cè ®Ó thu n|íc ngÇm qua ®¸y hoÆc qua c¶ ®¸y vµ thµnh giÕng 17 GiÕng khoan thu GiÕng khoan cã trang bÞ èng v¸ch, dïng ®Ó thu n|íc ngÇm n|íc 18 C«ng tr×nh thu HÖ thèng thu n|íc tia läc kiÓu radian n»m ngang hoÆc cã ®é dèc, n|íc kiÓu tia dïng ®Ó thu n|íc ë c¸c vØa chøa n|íc vµ tËp trung vµo giÕng thu 19 GiÕng tËp trung GiÕng ®µo, dïng ®Ó tËp trung n|íc tõ c¸c c«ng tr×nh thu n|íc
  2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4307 : 1985 n|íc 20 GiÕng m¹ch s©u GiÕng ®µo, hoÆc giÕng khoan thu n|íc, dïng ®Ó thu n|íc tõ c¸c vØa (giÕng actezi) chøa n|íc cã ¸p 21 ThiÕt bÞ läc trong ThiÕt bÞ dïng ®Ó ng¨n gi÷ c¸c h¹t ®Êt ®¸ ch¶y theo n|íc tõ vØa chøa giÕng ®µo n|íc vµo giÕng 22 ThiÕt bÞ läc trong giÕng khoan thu n|íc 23 Líp b¶o vÖ giÕng Líp kh«ng thÊm n|íc, ®Ó ng¨n n|íc mÆt ch¶y vµo giÕng ®µo 24 Häng giÕng khoan Chi tiÕt phÇn trªn giÕng khoan thu n|íc, dïng ®Ó ®Ëy kÝn giÕng thu n|íc 25 Sù sôc röa trong Sù sôc röa nh©n t¹o c¸c h¹t ®Êt cì nhá, ®Ó t¹o sù æn ®Þnh ®Êt xung giÕng ®µo quanh 26 Sù sôc röa trong giÕng khoan thu n|íc 27 Sù hót n|íc ngÇm 28 B¸n kÝnh ¶nh Kho¶ng c¸ch tõ trung t©m hót n|íc ®Õn mét ®iÓm nµo ®ã cña vØa h|ëng hót n|íc chøa n|íc mµ thùc tÕ vÉn gi÷ nguyªn mùc n|íc ngÇm ban ®Çu 29 GiÕng quan s¸t GiÕng dïng ®Ó quan s¸t mùc n|íc vµ chÊt l|îng n|íc ngÇm 30 L|u l|îng giÕng L|îng n|íc lÊy tõ giÕng khoan thu n|íc trong mét kho¶ng thêi khoan gian, ë mùc n|íc ®éng ®· ®Þnh 31 L|u l|îng giÕng ®µo 32 L|u l|îng ®¬n vÞ L|îng n|íc lÊy tõ mét giÕng khoan, trong kho¶ng thêi gian khi giÕng khoan mùc n|íc h¹ xuèng 1 m 33 L|u l|îng ®¬n vÞ cña giÕng ®µo 34 Sù bæ sung n|íc ngÇm cña giÕng ®µo b»ng ph|¬ng ph¸p nh©n t¹o 35 C«ng tr×nh thÊm C«ng tr×nh, dïng ®Ó bæ sung tr÷ l|îng n|íc ngÇm b»ng ph|¬ng läc ph¸p nh©n t¹o 36 §|êng èng dÉn §|êng èng dÉn n|íc cã ¸p suÊt thÊp h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn n|íc kiÓu xi ph«ng Lµm s¹ch n|íc vµ xö lý n|íc 37 Sù lµm s¹ch n|íc C¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ, dïng ®Ó lµm trong vµ khö mÇu n|íc 38 Sù xö lý n|íc C¸c qu¸ tr×nh c«ng nghÖ dïng ®Ó xö lý n|íc ®¹t tíi chÊt l|îng mµ ®¬n vÞ dïng n|íc yªu cÇu 39 Sù lµm trong n|íc Qu¸ tr×nh t¸ch c¸c cÆn l¬ löng vµ chÊt keo ra khái n|íc 40 Tr¹m lµm s¹ch Toµn bé nhµ, c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ dïng ®Ó lµm trong vµ khö mÇu n|íc n|íc 41 Tr¹m xö lý n|íc Toµn bé nhµ, c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ ®Ó xö lý n|íc 42 Microphin ThiÕt bÞ läc kiÓu l|íi ®Ó gi÷ c¸c chÊt l¬ löng cì nhá vµ platon 43 Sù tiÕp khÝ cho n|íc
  3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4307 : 1985 44 Clo ho¸ s¬ bé Sù ®|a clo vµo n|íc ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh lµm s¹ch n|íc n|íc 45 Sù khö khÝ trong Qu¸ tr×nh ®|a c¸c chÊt khÝ hoµ tan ra khái n|íc n|íc 46 Khu chuÈn bÞ ho¸ Toµn bé c¸c c«ng tr×nh vµ thiÕt bÞ ®Ó thu nhËn, pha chÕ, b¶o qu¶n chÊt vµ ®Þnh l|îng ho¸ chÊt ®|a vµo trong qu¸ tr×nh xö lý n|íc 47 BÓ tiÕp xóc BÓ dïng ®Ó cho n|íc tiÕp xóc vµ t|¬ng t¸c víi ho¸ chÊt trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh 48 Thêi gian l|u Kho¶ng thêi gian trung b×nh ®Ó n|íc l|u l¹i trong c«ng tr×nh cña n|íc hÖ thèng cÊp n|íc 49 BÓ l¾ng C«ng tr×nh ®Ó lµm trong n|íc 50 BÓ l¾ng cã líp cÆn C«ng tr×nh ®Ó lµm trong n|íc, b»ng c¸ch cho n|íc ch¶y qua líp l¬ löng cÆn l¬ löng theo h|íng tõ d|íi lªn 51 BÓ läc dïng ®Ó C«ng tr×nh, dïng ®Ó ®|a ra khái n|íc c¸c chÊt l¬ löng, ®ång thêi lµm s¹ch vµ xö lý dïng ®Ó trao ®æi ion hoÆc hÊp thô n|íc 52 BÓ läc chËm BÓ läc cã vËt liÖu läc cì nhá, kh«ng cã chÊt ph¶n øng (tèc ®é läc tõ 0,1 ®Õn 0,2 m/h) 53 BÓ läc nhanh BÓ läc lµm viÖc víi tèc ®é 2 m/h 54 BÓ läc tù ch¶y 55 BÓ läc ¸p lùc BÓ läc, trong ®ã n|íc ch¶y cã ¸p qua líp vËt liÖu läc 56 BÓ läc nhiÒu líp 57 BÓ läc ionit BÓ läc cã vËt liÖu läc lµ c¸c ionit hay c¸c chÊt cao ph©n tö 58 VËt liÖu läc Líp ®ì vµ vËt liÖu läc trong bÓ läc, dïng ®Ó lµm s¹ch vµ xö lý n|íc 59 ThiÕt bÞ röa läc ThiÕt bÞ dïng ®Ó ph©n phèi ®Òu n|íc röa vµ kh«ng khÝ trong bÓ läc, ®Ó thu vµ tho¸t n|íc röa läc 60 Líp läc Líp vËt liÖu läc ®ång nhÊt hoÆc phÇn vËt liÖu läc cã chiÒu cao nhÊt ®Þnh 61 Tèc ®é läc L|îng n|íc ch¶y qua mét ®¬n vÞ diÖn tÝch vËt liÖu läc cã chiÒu cao nhÊt ®Þnh 62 Chu tr×nh läc TËp hîp tÊt c¶ c¸c thao t¸c c«ng nghÖ gi÷a c¸c lÇn röa bÓ hoÆc t¸i sinh bÓ 63 Sù röa bÓ läc ViÖc t¸ch c¸c chÊt bÈn b¸m vµo vËt liÖu läc trong qu¸ tr×nh läc 64 C|êng ®é röa bÓ L|îng n|íc hoÆc kh«ng khÝ ®|a vµo röa bÓ läc trªn mét ®¬n vÞ läc diÖn tÝch vËt liÖu läc, trong mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh 65 Kh¶ n¨ng gi÷ chÊt Khèi l|îng chÊt bÈn mµ vËt liÖu läc cã kh¶ n¨ng gi÷ l¹i bÈn cña bÓ läc 66 Sù në cña vËt liÖu Sù t¨ng khèi tÝch vËt liÖu läc khi röa läc läc 67 Sù khö muèi Qu¸ tr×nh xö lý n|íc ®Ó gi¶m nång ®é muèi hoµ tan trong n|íc ®Õn trong n|íc møc ®é qui ®Þnh 68 Sù lµm nh¹t n|íc Qu¸ tr×nh khö muèi ®Ó lµm gi¶m mét phÇn hµm l|îng muèi cã trong n|íc ®Õn nång ®é qui ®Þnh cho n|íc ¨n uèng 69 Sù lµm mÒm n|íc Qu¸ tr×nh xö lý n|íc ®Ó lµm gi¶m ®é cøng cña n|íc 70 Sù khö trïng n|íc Qu¸ tr×nh lµm gi¶m sè l|îng vi sinh vËt g©y bÖnh cã trong n|íc ®Õn giíi h¹n qui ®Þnh theo yªu cÇu cña vÖ sinh phßng dÞch 71 Sù flo ho¸ n|íc Qu¸ tr×nh ®|a hîp chÊt flo vµo trong n|íc ®Õn giíi h¹n qui ®Þnh, theo yªu cÇu vÖ sinh phßng dÞch §|êng èng dÉn n|íc, m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ c¸c c«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi 72 §|êng èng dÉn §|êng èng vµ c¸c thiÕt bÞ ®Æt trªn ®|êng èng dïng ®Ó dÉn n|íc tõ n|íc c«ng tr×nh thu ®Õn ph¹m vi x©y dùng cña ®èi t|îng dïng n|íc
  4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4307 : 1985 73 M¹ng l|íi cÊp HÖ thèng ®|êng èng dÉn n|íc vµ c¸c c«ng tr×nh trªn ®|êng èng ®Ó n|íc ®|a n|íc ®Õn n¬i sö dông 74 Tr¹m b¬m cÊp C«ng tr×nh cã trang bÞ m¸y b¬m vµ thiÕt bÞ ®éng lùc ®Ó b¬m n|íc n|íc vµo ®|êng èng dÉn n|íc vµ m¹ng l|íi cÊp n|íc 75 M¹ng l|íi cÊp M¹ng l|íi cÊp n|íc ®Õn n¬i sö dông tõ 2 h|íng n|íc vßng 76 M¹ng l|íi cÊp M¹ng l|íi cÊp n|íc ®Õn n¬i sö dông tõ 1 h|íng n|íc côt 77 §|êng èng dÉn §|êng èng nèi tõ m¹ng l|íi cÊp n|íc bªn ngoµi víi ®|êng èng cÊp n|íc vµo n|íc bªn trong nhµ hoÆc c«ng tr×nh 78 Van trªn ®|êng èng dÉn n|íc vµo 79 Vßi n|íc c«ng céng 80 Hè van cÊp n|íc C«ng tr×nh trªn m¹ng l|íi cÊp n|íc, ®Ó l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phô tïng vµ qu¶n lý m¹ng l|íi 81 èng bao ®|êng èng dïng ®Ó b¶o vÖ ®|êng èng khi ®Æt qua ®|êng s¾t, ®|êng «t«, èng cÊp n|íc kÕt cÊu nhµ vµ c«ng tr×nh hoÆc khi ®Æt qua c¸c hÖ thèng c«ng tr×nh kü thuËt ngÇm 82 M¹ng l|íi cÊp PhÇn m¹ng l|íi cÊp n|íc ®éc lËp, cã ¸p lùc nhÊt ®Þnh n|íc ph©n vïng BÓ dù tr÷ vµ ®iÒu hßa n|íc 83 §ång hå ®o n|íc Dông cô, ®Ó ®o l|îng n|íc ch¶y trong ®|êng èng 84 BÓ chøa n|íc C«ng tr×nh kÝn, dïng ®Ó chøa n|íc 85 BÓ ®iÒu hoµ n|íc BÓ chøa n|íc, dïng ®Ó ®iÒu chØnh viÖc sö dông n|íc kh«ng ®iÒu hoµ trong hÖ thèng cÊp n|íc 86 BÓ chøa n|íc cã BÓ chøa n|íc, chñ yÕu ®Ó t¹o ¸p lùc trong m¹ng l|íi cÊp n|íc vµ ¸p ®|îc ®Æt trªn c¸c ®iÓm cao tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o 87 BÓ chøa n|íc ®Æt BÓ chøa n|íc mµ ®¸y bÓ ®Æt thÊp h¬n cèt mÆt ®Êt tù nhiªn hay cèt ch×m san nÒn 88 §µi n|íc BÓ chøa n|íc cã ¸p, ®Æt trªn kÕt cÊu ®ì nh©n t¹o 89 Dung tÝch ®iÒu L|îng n|íc trong bÓ dïng ®Ó ®iÒu chØnh l|îng n|íc ch¶y ®Õn vµ chØnh l|îng n|íc sö dông trong ngµy dïng n|íc nhiÒu nhÊt 90 L|îng n|íc dù L|îng n|íc dù tr÷ trong bÓ chøa ®Ó cÊp n|íc theo mét ®|êng èng tr÷ sù cè dÉn n|íc trong thêi gian kh¾c phôc sù cè
  5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4307 : 1985
  6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4307 : 1985
  7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4307 : 1985
Đồng bộ tài khoản