TCVN 4054 1985

Chia sẻ: minhphung21051

TCVN 4054 1985. Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiêt kế. Tiêu chuẩn này áp dụng đến thiết kế mới, nâng cấp và cải tạo đường ôtô thuộc mạng đường công cộng.Tiêu chuẩn này không áp dụngcho các đường ô tô chuyên dụng (đường công nghiệp, đường lâm nghiệp), đường đô thị và đường tạm thời.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TCVN 4054 1985

TTTCXDVN TCVN 4054 : 1985


Nhãm H
§|êng «t« - Tiªu chuÈn thiªt kÕ
High ways - Design standard

1. Quy ®Þnh chung
1.1. Tiªu chuÈn nµy ¸p dông ®Õn thiÕt kÕ míi, n©ng cÊp vµ c¶i t¹o ®|êng «t« thuéc m¹ng
®|êng c«ng céng.Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dôngcho c¸c ®|êng « t« chuyªn dông
(®|êng c«ng nghiÖp, ®|êng l©m nghiÖp), ®|êng ®« thÞ vµ ®|êng t¹m thêi.
Tr|êng hîp ®|êng ®« thÞ vµ ®|êng chuyªn dông ®|îc kÕt hîp ®i chung víi ®|êng
«t« thuéc m¹ng ®|êng c«ng céng th× ngoµi nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn
ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®|êng « t« chuyªn ngµnh.
Chó thÝch: Khi thiÕt kÕ n©ng cÊp, c¶i t¹o ®|êng cò, tuú tr|êng hîp cô thÓ cho phÐp ¸p dông
c¸c chØ tiªu kÜ thuËt kh¸c víi tiªu chuÈn nµy nh|ng ph¶i cã luËn chøng kinh tÕ' kÜ thuËt vµ
ph¶i ®|îc Bé chñ qu¶n ®ång ý.
1.2. Khi thiÕt kÕ míi, n©ng cÊp, c¶i t¹o ®|êng «t« thuéc m¹ng ®|êng c«ng céng vµ c¸c
c«ng tr×nh kh¸c trªn ®|êng, ngoµi c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nµy cßn ph¶i tu©n
theo tiªu chuÈn kh¸c cã liªn quan ®· ®|îc Nhµ n|íc ban hµnh.
1.3. ViÖc chän c¸c chØ tiªu kÜ thuËt c¬ b¶n ®Õn thiÕt kÕ mÆt b»ng, mÆt c¾t däc vµ mÆt c¾t
ngang, c¸c lo¹i kÕt cÊu mÆt ®|êng vµ nÒn ®|êng, c¸c lo¹i h×nh vµ s¬ ®å ®|êng giao
ph¶i c¨n cø vµo so s¸nh c¸c ph|¬ng ¸n vÒ gi¸ thµnh x©y dùng, chi phÝ vËn t¶i, chi
phÝ söa ch÷a, b¶o d|ìng vµ hiÖu qu¶ vèn ®Çu t|.
Khi buéc ph¶i chän tuyÕn ®|êng qua vïng ®Êt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, vïng hiÕm
®Êt trång trät ph¶i tÝnh to¸n ®Õn c¶ nh÷ng tæn thÊt vÒ kinh tÕ do viÖc ®|êng chiÕm ®Êt
g©y ra.
1.4. C¨n cø vµo tÇm quan träng vÒ vÞ trÝ cña tuyÕn ®|êng trong m¹ng ®|êng vµ l|u l|îng
xe tÝnh to¸n c¸c tuyÕn ®|êng «t« (c¶ tuyÕn hoÆc tõng ®o¹n) ®|îc ph©n thµnh 6 cÊp.

B¶ng l

CÊp ®|êng I II III IV V VI
L|u l|îng xe tÝnh to¸n >6000 3000- 1000 - 3000- 50 - 300
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản