TCVN 4088 1985

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
489
lượt xem
142
download

TCVN 4088 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4088 1985. Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng. Tiêu chuẩn này cung cấp các số liệu khí hậu cơ bản nhất dùng để: lập hồ sơ về thiết kế qui hoạch vùng, thiết kế qui hoạch đô thị và các điểm dân cư, thiết kế qui hoạch các cụm công nghiệp, thiết kế tổng mặt bằng các xí ghiệp công nghiệp: khảo sát kĩ thuật cho xây dựng, thiết kế mới và thiết kế cải tạo các xí nghiệp, nhà và công trình. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4088 1985

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 Nhãm H Sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng Climatic data for building design 1. Nguyªn t¾c chung 1.1 Tiªu chuÈn nµy cung cÊp c¸c sè liÖu khÝ hËu c¬ b¶n nhÊt dïng ®Ó: lËp hå s¬ vÒ thiÕt kÕ qui ho¹ch vïng, thiÕt kÕ qui ho¹ch ®« thÞ vµ c¸c ®iÓm d©n c|, thiÕt kÕ qui ho¹ch c¸c côm c«ng nghiÖp, thiÕt kÕ tæng mÆt b»ng c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp: kh¶o s¸t kÜ thuËt cho x©y dùng, thiÕt kÕ míi vµ thiÕt kÕ c¶i t¹o c¸c xÝ nghiÖp, nhµ vµ c«ng tr×nh 1.2 C¸c sè liÖu trong tiªu chuÈn nµy ®|îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c sè liÖu quan tr¾c trong nhiÒu n¨m cña c¸c ®µi tr¹m khÝ t|îng thuéc Tæng côc KhÝ t|îng thuû v¨n n|íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. C¸c sè liÖu cña c¸c ®µi tr¹m tõ vÜ tuyÕn 17 t.rë vµo chØ sö dông lµm sè liÖu tham kh¶o. C¸c h¹ng môc sè liÖu còng nh| c¸c ®µi tr¹m kh«ng nªu trong tiªu chuÈn nµy, c¸c c¬ quan thiÕt kÕ x©y dùng cã thÓ lÊy t¹i c¸c ®µi tr¹m khÝ t|îng ®Þa ph|¬ng hay t¹i Tæng côc KhÝ t|îng thuû v¨n. 1.3 C¸c trÞ sè cña c¸c cùc ®¹i tuyÖt ®èi, cùc tiÓu tuyÖt ®èi cña c¸c h¹ng môc sè liÖu lÊy trong suèt thêi gian quan tr¾c cña ®Þa ®iÓm. 2. NhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi 2.1 C¸c sè liÖu vÒ nhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi cho trong c¸c b¶ng tõ N. l ®Õn N.8. 2.2 C¸c sè liÖu vÒ nhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi dïng ®Ó tÝnh to¸n nhiÖt kÜ thuËt, chÕ ®é Èm vµ thiÕt kÓ kÕt cÊu bao che ng«i nhµ; thiÕt kÕ th«ng giã, s|ëi vµ ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ tÝnh to¸n t¶i träng nhiÖt, ®¸nh gi¸ biªn ®é dao ®éng nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ bªn ngoµi vµ t×nh h×nh vi khÝ hËu m«i tr|êng bªn ngoµi, thiÕt kÓ tæ chøc thi c«ng vµ dïng vµo c¸c môc ®Ých tÝnh to¸n kh¸c. 2.3 NhiÖt ®é trung b.×nh cña kh«ng khÝ 5 ngµy liªn tôc nãng nhÊt lÊy trong 3 th¸ng nãng nhÊt 5 ngµy liªn tôc l¹nh nhÊt lÊy trong 3 th¸ng l¹nh nhÊt trong n¨m. 2.4 Biªn ®é trung b×nh ngµy cña dao ®éng nhiÖt ®é bªn ngoµi lµ hiÖu sè gi÷a trung b×nh c¸c cùc ®¹i vµ trung b×nh c¸c cùc tiÓu cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ bªn ngoµi trong thêi gian c¶ ngµy ®ªm. 2.5 NhiÖt ®é hiÖu dông lµ mét chl tiªu sinh lÝ ®¸nh gi¸ t¸c ®éng tæng hîp cña 3 yÕu tè nhiÖt, Èm vµ giã cña m«i tr|êng ®åi víi c¬ thÓ con ng|êi vµ ®|îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc : THD = 0,5(TK + T¦) - l,94 a V Trong ®ã :
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 THD - NhiÖt ®é hiÖu dông tÝnh b»ng ®é hiÖu dông ; TK; T| - NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ bªn ngoµi ®äc ë nhiÖt biÓu cÇu kh« vµ cÇu |íc tÝnh b»ng ®é (oC) ; . V - VËn tèc giã tÝnh b»ng m/s 3. §é Èm cña kh«ng khÝ bªn ngoµi 3.1 C¸c sè liÖu vÒ ®é Èm cña kh«ng khÝ bªn ngoµi cho trong c¸c b¶ng A1 vµ A2. 3.2 C¸c sè liÖu vÒ ®é Èm cña kh«ng khÝ bªn ngoµi dïng ®Ó tÝnh to¸n chÕ ®é Èm cña kÕt cÊu bao che ng«i nh¶ vµ dïng cho c¸c môc ®Ých tÝnh to¸n kh¸c. 4. Bøc x¹ mÆt trêi . 4. l. C¸c sè liÖu vÒ bøc x¹ mÆt trêi cho trong c¸c b¶ng tõ B1 ®Õn B4 4.2. C¸c sè liÖu vÒ bøc x¹ mÆt trêi dïng ®Ó tÝnh to¸n æn ®Þnh nhiÖt cña kÕt cÊu bao che ng«i nhµ,. kÕt cÊu che n¾ng, nhiÖt kÜ thuËt, chän h|íng nhµ vµ dïng vµo c¸c môc ®Ých tÝnh to¸n kh¸c. 5. Giã 5. l. C¸c sè liÖu vÒ giã cho trong c¸c b¶ng tõ G1 ®Õn G6 5.2. C¸c sè liÖu vÒ giã dïng ®Ó chän c¸c gi¶i ph¸p quy ho¹ch hè trÝ c¸c côm c«ng nghiÖp, khu d©n c|, tÝnh to¸n thÊm kh«ng khÝ cña kÕt cÊu bao che, chän h|íng nhµ, tÝnh to¸n t¶i träng giã vµ dïng vµo c¸c môc ®Ých tÝnh to¸n kh¸c. 5.3. C¸c h|íng giã ®|îc ghi theo kÝ hiÖu quèc tÓ, t|¬ng øng víi c¸c kÝ hiÖu ViÖt Nam nh| trong b¶ng sau : KÝ hiÖu quèc tÕ KÝ hiÖu ViÖt Nam §äc lµ N B B¾c NNE B§B B¾c §«ng B¾c NE §B §«ng B¾c ENE §§B §«ng §«ng B¾c E § §«ng ESE §§N §«ng §«ng Nam SE §N §«ng Nam SSE N§N Nam §«ng Nam S N Nam WSW TTN T©y T©y Nam W T T©y WNW TTB T©y T©y B¾c NW TB T©y B¾c NNW BTB B¾c T©y B¾c
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 Chó thÝch: Khi nãi giã cã h|íng B¾c (hoÆc h|íng bÊt k× nµo kh¸c) cã nghÜa lµ giã thæi tõ h|íng B¾c (hoÆc h|íng bÊt k× nµo kh¸c) tíi ®iÓm quan s¸t 5.4. Trong b¶ng G5 c¸c gi¸ trÞ tÇn suÊt h|íng, nhiÖt ®é vµ vËn tèc cña giã c¶ ngµy ®|îc tÝnh to¸n trªn c¬ së c¸c sè liÖu quan tr¾c lóc 1,7,13,19 giê; ban ngµy 7,13 giê; ban ®ªm 19, 1 giê. 5.5. Trong b¶ng G6, mét ngµy quy |íc lµ cã giã kh« nãng ®Õn lóc 13 giê cã c¸c ®iÒu kiÖn khÝ t|îng nh| sau : nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ lín h¬n 30oC, ®é Èm t|¬ng ®èi cña kh«ng khÝ nhá h¬n hoÆc b»ng 50% vµ vËn tèc giã lín h¬n hoÆc b»ng 1m/s. 6. M|a 6.1. C¸c sè liÖu vÒ m|a cho trong c¸c b¶ng M1 vµ M2 6.2. C¸c sè liÖu vÒ m|a dïng ®Ó thiÕt kÕ tho¸t n|íc m|a cho c«ng trlnh, quy ho¹ch vµ thiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng. 7. C¸c yÕu tè khÝ hËu kh¸c 7.l. C¸c yÕu tè khÝ hËu kh¸c cho trong c¸c b¶ng tõ Y1 ®Õn Y7. 1.2. Trong b¶ng Y4, ®é m©y ®|îc tÝnh theo l/8 bÇu trêi. Danh môc c¸c b¶ng sè liÖu 1. NhiÖt ®é cña kh«ng khÝ bªn ngoµi B¶ng N.1 – NhiÖt ®é trung b×nh cña kh«ng khÝ B¶ng N.2 – NhiÖt ®é cùc ®¹i trung b×nh cña kh«ng khÝ B¶ng N.3 – NhiÖt ®é cùc tiÓu trung b×nh cña kh«ng khÝ B¶ng N.4 – NhiÖt ®é cùc ®¹i tuyÖ ®èi vµ cùc tiÓu cña kh«ng khÝ B¶ng N.5 – Biªn ®é trung b×nh ngµy cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ B¶ng N.6 – NhiÖt ®é trung b×nh 5 ngµy nãng nhÊt vµ trung b×nh 5 ngµy l¹nh nhÊt B¶ng N.7 – NhiÖt ®é hiÖu dông trung b×nh cña kh«ng khÝ B¶ng N.8 – Sè giê cã nhiÖt ®é trung b×nh cña kh«ng khÝ 2. §é Èm cña kh«ng khÝ bªn ngoµi B¶ng A.1 - §é Èm t|¬ng ®èi trung b×nh cña kh«ng khÝ B¶ng A.2 – Cùc tiÓu tuyÖt ®èi cña ®é Èm t|¬ng ®èi cña kh«ng khÝ 3. Giã B¶ng G.1 – VËn tèc giã trung b×nh B¶ng G.2 – TÇn suÊt vµ vËn tèc trung b×nh c¸c h|íng giã B¶ng G.3 – VËn tèc giã cùc ®¹i cã thÓ x¶y ra theo thêi gian
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 B¶ng G.4 – TÇn suÊt c¸c cÊp tèc ®é giã B¶ng G.5 – TÇn suÊt, nhÖt ®é vµ vËn tèc cña giã B¶ng G.6 – Sè ngµy cã giã kh« nãng 4. Bøc x¹ mÆt trêi B¶ng B.1 - §é cao vµ gãc ph|¬ng vÞ cña mÆt trêi B¶ng B.2 – BiÓu ®å chuyÓn ®éng biÓu kiÕn cña mÆt trêi B¶ng B.3 – Trùc x¹ trªn mÆt b»ng B¶ng B.4 – Trùc x¹ trªn c¸c mÆt ®øng 8 h|íng 5. M|a B¶ng M.1 – L|îng m|a trung b×nh B¶ng M.2 – L|îng m|a cùc ®¹i (mm) trong 10,15,30,60 phót 6. C¸c yÕu khÝ hËu kh¸c B¶ng Y.1 – Sè giê n¾ng trong ngµy B¶ng Y.2 – Tæng sè gê n¾ng B¶ng Y.3 – Sè ngµy quang m©y, nhiÒu m©y B¶ng Y.4 - §é m©y B¶ng Y.5 – Sè ngµy cã d«ng B¶ng Y.6 – Sè ngµy cã m|a phïn B¶ng Y.7 – Sè ngµy cã s|¬ng mï
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 §ÆC §IÓM C¸C MiÒN, VïNG TIÒU VïNG KHÝ HËU X¢Y DùNG VIÖT NAM A. MiÒn khÝ hËu phÝa B¾c Bao gåm toµn bé c¸c tmh phÝa B¾c ®Ìo H¶i V©n. - KhÝ hËu c¬ b¶n lµ nhiÖt ®íi, giã mïa cã mïa ®«ng l¹nh. Thêi k× l¹nh b»ng hoÆc lín h¬n 60 ngµy. NhiÖt ®é trung b×nh n¨m bÐ h¬n hoÆc b»ng 240C. Biªn ®é nhiÖt ®é n¨m trªn 60C. NhiÖt ®é hiÖu dông lóc l giê th¸ng 1 nhá h¬n 200C. - MiÒn khÝ hËu nµy gåm c¸c vïng khÝ hËu AI, AII vµ AIII. AI. Vïng khÝ hËu §«ng B¾c vµ ViÖt B¾c Bao gåm c¸c tØnh Cao B»ng, L¹ng S¬n, Hµ Tuyªn, B¾c Th¸i phÇn §«ng Hoµng Liªn S¬n, Hµ S¬n B×nh, phÇn B¾c VÜnh Phó, Hµ B¾c vµ gÇn hÕt Qu¶ng Ninh. §©y lµ vïng cã mïa ®«ng l¹nh nhÊt n|íc ta. NhiÖt ®é thÊp nhÊt cã thÓ xuèng d|íi O0C, cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn b¨ng gi¸, ë nói cao cã thÓ cã m|a tuyÕt. Mïa hÌ, møc nãng Ýt h¬n so víi ®ång b»ng, nh|ng ë c¸c thung lòng thÊp vÉn cã kh¶ n¨ng xÈy ra nhiÖt ®é cao nhÊt trªn 40oC. Trõ mét thêi gian ng¾n kh« hanh khÝ hËu nãi chung Èm |ít. M|a nhiÒu, tËp trung ë c¸c trung t©m m|a. Trõ ven biÓn Qu¶ng Ninh, c¸c n¬i kh¸c Ýt hoÆc kh«ng chÞu ¶nh h|ëng cña giã b·o. Trong vïng nµy, yªu cÇu vÒ chèng l¹nh cao h¬n chèng nãng. Thêi k× cÇn s|ëi cã thÓ kÐo dµi trªn 120 ngµy, nhÊt lµ vÒ ban ®ªm. Vïng nµy chia thµnh hai tiÓu vïng : §«ng B¾c (AI.l), ViÖt B¾c (AI.2) . TiÓu vïng §«ng B¾c cã mïa ®«ng l¹nh h¬n, thêi k× l¹nh dµi h¬n vµ mïa hÌ m¸t h¬n so víi tiÓu vïng ViÖt B¾c. AII. Vïng khÝ hËu nói T©y B¾c vµ B¾c Tr|ßng S¬n Bao gåm c¸c tmh Lai Ch©u, S¬n La, T©y Hoµng Liªn S¬n, VÜnh Phó, Hµ S¬n B×nh, Thanh Ho¸, NghÖ TÜnh vµ B×nh TrÞ Thiªn. Ýt l¹nh h¬n hai vïng AI vµ AIII nh|ng ®¹i bé phËn vïng nµy vÉn cã mïa ®«ng l¹nh. NhiÖt ®é thÊp nh¾t cã thÓ xuèng d|íi 0oC ë phÝa B¾c vµ d|íi 5oC ë phÝa Nam, t¹i khu vùc nói cao phÝa B¾c cã kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn b¨ng gi¸, m|a tuyÕt. ChÞu ¶nh h|ëng cña thêi tiÕt kh« nãng, ë c¸c thung lòng thÊp cã thÓ xÈy ra nhiÖt ®é cao nhÊt trªn 40oC. T©y B¾c kh«ng chÞu ¶nh h|ëng cña biÓn, khÝ hËu mang nhiÒu tÝnh chÊt lôc ®Þa, biªn ®é nhiÖt ®é ngµy lín. M|a ph©n bè kh«ng ®Òu, nãi chung cã c|êng ®é lín. Ýt hoÆc kh«ng chÞu ¶nh h|ëng cña giã b·o nh|ng do ¶nh h|ëng cña c¸c trËn tè, vËn tèc giã m¹nh cã thÓ trªn 40m/s, nh|ng thêi gian tån t¹i ng¾n. Trªn phÇn lín vïng nµy, hµng n¨m cã mét mïa kh« kÐo dµi gÇn trïng víi thêi k× l¹nh. Kh«ng cã thêi k× m|a phïn, l¹nh Èm hoÆc nåm Èm. Trõ mét sè khu vùc thÊp ë phÝa B¾c vµ phÇn ®u«i phÝa Nam trªn vïng nµy vÊn ®Ò chèng l¹nh ph¶i ®|îc chó ý ngang chèng nãng. Thêi k× cÇn s|ëi tö 60 ®Ón 90 ngµy trë lªn.
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 Vïng nµy cã thÓ chia thµnh hai tiÓu vïng : T©y B¾c (AII. l) vµ B¾c Tr|êng S¬n (AII.2). C¸c tiÓu vïng nµy kh¸c nhau vÒ møc ®é l¹nh vµ ®é dµi cña thêi k× l¹nh. AIII. Vïng khÝ hËu ®ång b»ng B¾c bé vµ B¾c Trung bé Bao gåm toµn bé ®ång b»ng vµ trung du nöa phÇn phÝa B¾c, thuéc c¸c tØnh Hµ B¾c, VÜnh Phó, Hµ S¬n B×nh, Qu¶ng Ninh, Hµ Néi, H¶i Phßng, H¶i H|ng, Hµ Nam Ninh, Thanh Ho¸, NghÖ TÜnh vµ B×nh TrÞ Thiªn. Ýt l¹nh h¬n vïng AI, gÇn biÓn nªn cã mïa ®«ng l¹nh võa. NhiÖt ®é thÊp nhÊt Ýt cã kh¶ n¨ng xuèng d|íi 0oC ë phÝa B¾c vµ 5oC ë phÝa Nam. NhiÖt ®é cao nhÊt cã thÓ ®¹t tíi 400 C, riªng phÇn phÝa Nam, tõ Thanh Ho¸ trë vµo cã thÓ ®¹t tíi 42 - 43oC do chÞu ¶nh h|ëng trùc tiÓp cña thêi tiÕt kh« nãng. ChÞu ¶nh h|ëng trùc tiÓp cña biÓn nªn biªn ®é nhiÖt ®é, ®é Èm thÊp h¬n so víi hai vïng AI, AII. M|a nhiÒu, c|êng ®é m|a kh¸ lín. Mïa Èm, mïa kh« kh«ng ®ång nhÊt trong vïng. KhÝ hËu nãi chung thuéc lo¹i nãng Èm. B·o cã ¶nh h|ëng trùc tiÕp tíi toµn vïng, nh|ng m¹nh nhÊt ë ven biÓn, vËn tèc giã m¹nh cã thÓ trªn 40m/s. Nh×n chung, yªu cÇu chèng nãng lµ quan träng nh|ng vÉn ph¶i chèng l¹nh nhÊt lµ cÇn ch¾n giã l¹nh vÒ mïa ®«ng. Vïng nµy cã thÓ chia lµm ba tiÓu vïng : ®ång b»ng B¾c bé (AIII.l), ®ång b»ng Thanh NghÖ TÜnh (AIII.2) vµ ®ång b»ng B×nh TrÞ Thiªn (AIII.3) c¸c tiÓu vïng nµy kh¸c nhau chñ yÕu v× møc ®é l¹nh vÒ mïa ®«ng. B. MiÒn khÝ hËu phÝa Nam Bao gåm toµn bé c¸c tØnh cßn l¹i ë phÝa Na m dÌo H¶i V©n. Tuy ë phÝa B¾c miÒn nµy vÉn cßn chÞu ¶nh h|ëng phÊn nµo cña kh«ng khÝ l¹nh, nhÊt lµ c¸c ®ît giã mïa l¹nh. Nãi chung cã thÓ coi lµ kh«ng cã mïa ®«ng l¹nh do giã mïa §«ng B¾c. KhÝ hËu c¬ b¶n lµ nhiÖt ®é giã mïa. æ dång b»ng quanh n¨m chØ cã mét mïa nãng. Thêi kú l¹nh Ýt h¬n 60 ngµy ; nhiÖt ®é trung b×nh n¨m lín h¬n 240 C : biªn ®é nhØÖt ®é n¨m nhá h¬n hoÆc b»ng 60 C ; nhiÖt ®é hiÖu dông lóc 1 giê th¸ng 1 lín h¬n hoÆc b»ng 200 C. Trõ vïng nói, miÒn nµy kh«ng cã yªu cÇu chèng l¹nh. Chèng nãng lµ chñ yÕu. MiÒn nµy chia lµm hai vïng khÝ hËu B.IV vµ B.V. B.IV. Vïng khÝ hËu nói T©y Nguyªn Bao gåm toµn bé phÇn nói cao trªn 100m cña nöa phÇn phÝa Nam, thuéc c¸c tØnh Gia Rai - C«ng Tum, §¾c L¾c, L©m §ång, Qu¶ng Nam, §µ N½ng, NghÜa B×nh, Phó Kh¸nh, ThuËn H¶i, §ång Nai vµ S«ng BÐ. KhÝ hËu vïng nói, nhiÖt ®íi.l Mïa ®«ng cßn chÞu Ýt ¶nh h|ëng cña giã mïa §«ng B¾c. Nh|ng møc ®é l¹nh do ®é cao ®Þa h×nh quyÕt ®Þnh. ë cïng ®é cao, nhiÖt ®é c¸c th¸ng ®«ng ë ®©y cao h¬n vïng A.I tõ 4 ®Õn 50 C. V× vËy mïa ®«ng Ýt l¹nh. NhiÖt ®é thÊp nhÊt trªn vµnh ®ai nói cao tö 0 ®Õn 50 C, ë c¸c vïng kh¸c trªn 50 C. D|íi vµnh ®ai nói thÊp, mïa hÌ nãng, nhiÖt ®é cao nhÊt cã thÓ tíi 400 C í c¸c khu vùc thung lòng. ë ®é cao trªn 1500m kh«ng cã mïa nãng. Mïa m|a vµ mïa kh« t|¬ng ph¶n nhau râ rÖt. C|êng ®é m|a kh¸ lín. Ýt hoÆc kh«ng chÞu ¶nh h|ëng cña giã b·o. PhÇn
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 phÝa T©y còng cã mét sè nÐt cña khÝ hËu lôc ®Þa, biªn ®é ngµy cña nhiÖt ®é lín t|¬ng tù nh| T©y B¾c. Mïa kh« ë vïng nµy bôi nhiÒu vµ thiÕu n|íc. Trõ vïng nói cao, vÊn ®Ò chñ yÕu ë ®©y lµ chèng nãng. Vïng khÝ hËu nµy cã thÓ chia lµm hai tiÓu võng : B¾c T©y Nguyªn (BIV.1) vµ Nam T©y Nguyªn (BIV.2). C¸c tiÓu vïng nµy kh¸c nhau vÒ møc ®é l¹nh ë mïa ®«ng. BV. Vïng khÝ hËu ®ång b»ng Nam bé vµ Nam Trung bé Bao gåm toµn bé vïng ®ång b»ng vµ ®åi nói thÊp d|íi 100m, thuéc c¸c tØnh Qu¶ng Nam - §µ N½ng, NghÜa B×nh, Phó Kh¸nh, ThuËn H¶i, §ång Nai, S«ng BÐ, T©y Ninh thµnh phè Hå ChÝ Minh, Cöu Long, §ång Th¸p, BÓn Tre, Long An, TiÒn Giang HËu Giang, Kiªn Giang vµ Minh H¶i. KhÝ hËu c¬ b¶n lµ nhiÖt ®íi cã mïa ®«ng kh«ng l¹nh, trõ phÇn phÝa B¾c cßn cã mïa ®«ng' h¬i l¹nh. NhiÖt ®é thÊp nhÊt nãi chung kh«ng d|íi lOoC. NhiÖt ®é cao nhÊt v|ît 40oC ë phÝa B¾c vµ ®¹t 35 - 40oC ë phÝa Nam. Do ¶nh h|ëng cña biÓnbiªn ®é nhiÖt ®é ng¶y còng nh| n¨m ®Òu nhá. H¶ng n¨m chØ cã hai mïa kh«, Èmphï hîp víi hai mïa giã, t|¬ng ph¶n nhau râ rÖt vµ kh«ng ®ång nh¾t trong vïng. C|êng ®é m|a kh¸ lën ë Nam bé vµ kh¸ nhá ë Nam Trung bé. PhÇn ven biÓn tõ §µ N½ng ®Õn §«ng Nam bé chÞu ¶nh h|ëng trùc tiÕp cña b·o. Kh«ng cã yªu cÇu chèng l¹nh. Vïng nµy cã thÓ chia lµm bèn tiÓu vïng : ®ång b»ng Qu¶ng Nam - B¾c NghÜa B×nh (BV.1); Phó Kh¸nh-- Nam NghÜa B×nh (BV.2); ®ång b»ng ThuËn H¶i - §«ng Nam bé (BV.3) vµ ®ång b»ng T©y Nam bé (BV.4) . C¸c tiÓu vïng nµy kh¸c nhau vÒ møc ®é nãng. TiÕu vïng (BV.1) mang tÝnh chuyÓn tiÕp cña khÝ hËu hai miÒn. nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ bªn ngoµI
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 B¶ng N.1 - NhiÖt ®é trung b×nh cña kh«ng khÝ (0C) Th¸ng Sè Tr¹m N¨m TT I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Lai Ch©u 17,3 18,8 21,6 24,6 26,5 26,5 26,5 26,6 26,1 23.9 20,7 17,7 23,1 2 §iÖn biªn 16,3 17,8 20,2 23,4 25,5 25,7 25,7 25,5 24,8 22,6 19,5 16,5 22,0 3 Lµo Cai 15,8 16,9 20,5 23,9 26,7 27,7 27,7 27,3 26,2 23,7 20,1 16,9 22,8 4 Sa Pa 8,9 9,9 13,7 16,8 18,8 19,7 19,8 19,5 18,2 15,7 12,4 9,8 15,3 5 S¬n La 14,5 16,5 19,9 22,8 24,7 24,9 24,8 24,6 23,8 21,3 18,1 15,3 21,0 6 Méc Ch©u 12,1 13,3 16,7 20,1 22,2 23,0 22,9 22,5 21,3 18,9 15,8 13,1 18,5 7 S«ng M· 16,1 18,1 21,1 24,0 26,0 26,4 26,2 26,1 25,4 22,9 19,8 16,8 22,4 8 Hµ Giang 15,5 16,6 20,2 23,6 26,4 27,3 27,3 27,1 26,3 23,6 19,9 16,0 22,6 9 Tuyªn Quang 16,0 17,0 20,1 23,7 27,0 28,2 28,0 27,6 26,6 24,0 20,5 17,2 23,0 10 Cao B»ng 14,0 15,1 18,7 22,6 25,9 27,0 26,9 26,5 25,4 22,4 18,7 15,0 21,5 11 L¹ng S¬n 13,7 14,5 18,0 22,0 25,6 26,9 27,0 26,6 25,3 22,2 18,5 14,8 21,3 12 Th¸i Nguyªn 16,1 16,8 19,7 23,2 26,9 28,3 28,2 27,8 26,8 24,2 20,7 17,3 23,0 13 B¾c C¹n 14,9 15,9 19,3 22,7 25,9 27,2 27,1 26,8 25,8 22,9 19,2 15,9 22,0 14 B¾c Giang 16,4 17,0 19,9 23,9 27,0 28,6 28,8 28,2 27,2 24,5 20,9 17,5 23,3 15 Hßn Gai 16,2 16,4 19,1 22,6 26,4 27,9 28,2 27,6 26,8 24,4 21,1 17,7 22,9 16 Mãng C¸i 15,2 15,6 18,6 22,5 26,2 27,7 28,0 27,8 27,0 24,2 20,5 16,8 22,5 17 VÜnh Yªn 16,8 17,4 20,3 23,8 27,3 28,8 28,9 28,3 27,3 24,7 21,4 18,1 23,6 18 Yªn B¸i 15,8 16,5 19,6 23,0 26,5 27,7 27,7 27,4 26,3 23,8 20,3 17,0 22,7 19 ViÖt Tr× 16,5 17,1 19,9 23,6 27,0 28,4 28,4 28,0 26,9 24,4 21,2 17,9 23,3 20 Tam §¶o 11,2 12,0 15,1 18,4 21,6 23,0 23,0 22,6 21,7 19,0 15,6 12,6 18,0 21 L¸ng (Hµ Néi) 16,6 17,1 19,9 23,5 27,1 28,7 28,8 28,3 27,2 24,6 21,2 17,9 23,4 22 H¶i D|¬ng 16,6 17,2 19,8 23,4 27,0 28,7 29,0 28,5 27,3 24,6 21,3 18,0 23,5 23 H|ng Yªn 16,6 17,0 19,6 23,2 26,8 28,6 28,8 28,3 27,0 24,4 21,1 17,9 23,3 24 Phñ LiÔn 16,7 16,8 19,1 22,6 26,3 27,9 28,2 27,7 26,8 24,5 21,4 18,1 23,0 25 C¸t Bi 16,8 17,2 19,8 23,4 27,0 28,6 28,8 28,2 27,3 24,8 21,6 18,2 23,5
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 26 Th¸i B×nh 16,7 17,0 19,4 23,0 26,8 28,5 28,8 28,3 27,0 24,4 21,2 17,9 23,2 27 S¬n T©y 16,5 17,1 19,8 25,5 26,9 28,5 28,5 28,0 26,9 24,3 21,0 17,6 23,2 28 Hoµ B×nh 16,4 17,4 20,7 24,3 27,0 28,1 28,1 27,6 26,1 23,9 20,6 17,4 23,2 29 Nam §Þnh 16,8 17,1 19,6 22,2 26,9 28,7 29,0 28,6 27,4 24,8 21,5 18,3 23,5 30 Ninh B×nh 16,9 17,2 19,6 23,3 27,0 28,6 29,0 28,4 27,1 24,7 21,7 18,3 23,5 31 Nho Quan 16,8 17,4 19,9 22,6 27,1 28,6 28,7 28,0 26,8 24,2 21,2 17,9 23,4 32 Thanh Ho¸ 17,4 17,6 19,8 23,5 27,1 28,9 28,9 28,3 26,9 24,5 21,6 18,5 23,6 33 Yªn §Þnh 17,3 17,8 20,0 23,7 26,9 28,6 28,6 28,1 26,7 24,3 21,4 18,4 23,5 34 Håi Xu©n 17,2 18,0 21,0 24,4 26,8 27,7 27,4 27,1 25,8 23,5 20,6 17,8 23,1 35 Vinh 17,9 18,1 20,4 24,0 27,5 29,3 29,5 28,6 26,8 24,4 17,0 18,9 23,9 36 T|¬ng D|¬ng 18,0 19,2 21,9 25,1 27,3 27,9 27,8 27,3 25,9 24,0 21,2 18,5 23,7 37 Hµ TÜnh 18,0 18,2 20,7 24,2 27,5 29,2 29,4 28,6 26,6 24,2 21,5 18,8 23,9 38 §ång Híi 19,0 19,3 21,4 24,4 27,6 29,5 29,4 28,7 26,8 24,7 23,3 19,6 24,4 39 Qu¶ng TrÞ 19,4 20,6 22,6 25,5 28,0 29,4 29,4 28,9 27,0 25,0 23,1 20,8 25,0 40 HuÕ (Phó Bµi) 20,0 20,9 23,2 26,0 28,1 29,3 29,3 28,8 27,1 25,0 23,2 20,9 25,2 41 §µ N½ng 21,3 22,4 24,1 26,1 28,0 29,1 29,0 28,7 27,3 25,6 24,0 22,0 25,6 42 Qu¶ng Ng·i 21,5 22,5 24,6 26,4 28,3 29,0 28,9 28,5 27,2 25,5 24,1 22,5 25,8 43 Qui Nh¬n 23,0 23,7 25,2 27,0 28,6 29,6 29,6 29,5 28,2 26,5 25,3 23,8 26,7 44 Pl©ycu 18,8 20,4 22,7 23,8 23,8 22,9 22,3 22,1 22,1 21,6 20,7 19,7 21,7 45 Bu«n Ma Thuét 20,8 22,3 24,5 25,7 25,3 24,5 24,0 23,8 23,6 23,1 22,2 20,8 23,4 46 Tuy Hoµ 23,2 23,8 25,4 27,1 28,6 29,3 29,0 28,8 27,6 26,3 25,2 23,9 26,5 47 Nha Trang 23,9 24,5 25,8 27,2 28,2 28,3 28,2 28,8 27,4 26,3 25,3 24,4 26,5 48 Liªn Kh|¬ng 19,1 20,1 21,4 22,2 22,3 21,9 21,5 21,4 21,2 20,8 20,2 19,5 21,0 49 B¶o Léc 19,1 20,3 21,6 22,4 22,7 22,3 21,8 21,7 21,7 21,3 20,6 19,8 21,3 50 Phan ThiÕt 24,7 25,2 26,4 27,8 28,2 27,7 27,0 27,0 26,8 26,6 26,2 25,3 26,6 51 Ph|íc Long 24,2 26,1 27,2 27,4 27,0 26,9 26,1 26,0 26,1 26,3 26,1 24,9 26,2 52 Léc Ninh 24,5 25,7 27,1 27,9 27,2 26,4 26,2 25,9 25,9 25,8 24,9 24,4 26,0 53 Vòng TÇu 24,2 24,6 26,0 27,4 27,6 26,6 26,1 25,9 25,8 25,7 25,4 24,7 25,8 54 HiÖp Hoµ 26,0 26,8 27,5 28,8 29,0 27,8 28,3 28,1 28,0 27,7 27,4 27,3 27,7
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 55 Mü Tho 26,0 26,7 28,0 29,5 29,3 28,8 28,4 28,0 28,2 28,1 27,6 26,4 27,9 56 VÜnh Long 24,9 25,6 26,7 28,0 27,6 27,0 26,9 26,6 27,0 27,0 26,9 25,5 26,6 57 Sãc Tr¨ng 25,2 26,0 27,1 28,4 27,9 27,2 27,0 27,0 26,9 26,8 26,4 25,5 26,8 58 CÇn Th¬ 25,3 25,9 27,1 28,5 27,3 26,9 26,7 26,5 26,6 26,9 27,0 25,6 26,7 59 C«n S¬n 25,5 25,8 26,9 28,1 28,3 27,9 27,6 27,6 27,4 27,0 26,6 25,9 27,1 60 R¹ch Gi¸ 25,5 26,3 27,5 28,5 28,4 28,2 27,7 27,5 27,5 27,3 26,7 25,9 27,3 61 Phó Quèc 25,5 26,3 27,3 28,1 28,1 27,8 27,3 27,1 27,0 26,6 26,5 26,0 27,0 62 Cµ Mau 24,9 25,4 26,6 27,6 27,4 27,1 27,0 26,8 26,8 26,5 26,2 25,5 26,5 63 Hoµng Sa 23,4 24,0 26,0 27,6 29,1 29,2 28,9 28,7 28,1 27,0 25,7 24,3 26,8 64 TP Hå ChÝ Minh 25,7 26,6 27,8 28,8 28,2 27,4 27,0 27,0 26,7 26,6 26,3 27,7 27,0 B¶ng N.2 - NhiÖt ®é cùc ®¹i trung b×nh cña kh«ng khÝ (0C) Th¸ng Sè Tr¹m N¨m TT I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Lai Ch©u 24,5 26,3 29,9 32,3 33,3 31,6 32,0 32,2 32,2 30,5 27,3 24,5 23,7 2 §iÖn biªn 24,7 26,6 29,8 31,3 32,2 30,8 30,6 30,5 30,6 29,4 27,0 24,4 29,0 3 Lµo Cai 20,7 21,6 25,5 29,0 32,1 32,7 32,7 32,6 31,5 28,8 25,4 22,1 27,9 4 Sa Pa 13,0 13,8 18,3 21,3 22,6 23,0 23,1 23,2 21,8 19,1 16,2 13,7 19,1 5 S¬n La 21,6 23,4 27,3 29,3 30,8 29,9 29,5 29,4 29,2 27,6 24,7 21,8 27,0 6 Méc Ch©u 18,0 19,2 23,0 25,6 27,8 27,6 27,5 27,0 25,8 24,1 21,3 18,7 23,8 7 S«ng M· 24,6 26,4 30,3 32,6 34,0 32,3 32,2 32,0 31,9 30,5 27,6 24,9 29,9 8 Hµ Giang 20,0 20,7 24,5 28,0 31,3 32,1 32,2 32,5 31,9 28,8 25,2 21,4 27,4
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 9 Tuyªn Quang 20,4 20,6 23,8 27,9 32,0 32,8 32,5 32,3 31,6 29,0 25,5 22,0 27,5 10 Cao B»ng 18,9 19,7 23,2 27,3 31,1 31,7 32,0 31,9 31,3 28,4 24,6 20,7 26,7 11 L¹ng S¬n 18,2 18,5 21,7 26,2 30,2 31,2 31,5 31,1 30,1 27,4 23,8 20,0 25,8 12 Th¸i Nguyªn 20,6 20,5 23,2 27,1 31,7 32,8 32,5 32,3 31,6 29,4 25,9 22,2 27,5 13 B¾c C¹n 20,0 20,2 23,3 27,2 31,4 32,4 32,2 32,2 31,6 28,9 25,1 21,6 27,2 14 B¾c Giang 20,5 20,4 23,0 26,9 31,4 32,6 32,3 31,9 31,1 29,0 25,8 22,2 27,3 15 Hßn Gai 20,0 19,6 21,7 25,7 30,0 31,2 31,6 31,1 30,8 29,1 25,9 22,2 26,6 16 Mãng C¸i 18,9 18,7 21,4 25,3 29,5 30,7 31,2 31,2 31,0 28,5 25,0 21,0 26,0 17 VÜnh Yªn 20,6 20,8 23,6 27,6 32,0 32,9 32,7 32,1 32,2 29,1 25,9 22,2 27,6 18 Yªn B¸i 19,8 20,0 23,1 27,0 31,4 32,5 32,4 32,4 31,5 29,0 25,4 21,6 27,2 19 ViÖt Tr× 20,3 20,5 23,4 27,5 31,9 32,6 32,4 11,8 31,1 28,8 25,6 22,1 27,3 20 Tam §¶o 14,2 14,9 17,9 21,4 24,8 26,0 25,9 25,6 24,7 22,3 19,0 15,9 21,0 21 L¸ng (Hµ Néi) 20,4 20,4 23,1 27,3 31,7 32,8 32,2 32,0 30,9 28,8 25,6 22,0 27,3 22 H¶i D|¬ng 20,3 20,0 22,5 26,5 30,8 32,2 32,3 31,6 30,6 28,6 25,8 22,1 26,9 23 H|ng Yªn 20,3 20,1 22,6 26,8 31,1 32,4 32,3 31,5 30,2 28,4 25,5 21,9 26,9 24 Phñ LiÔn 20,4 20,0 22,0 26,0 30,4 31,6 31,8 30,3 30,6 28,8 25,8 22,2 26,7 25 C¸t Bi 20,4 20,2 22,4 26,2 30,2 31,7 32,1 31,5 30,9 28,9 25,8 22,2 26,9 26 Th¸i B×nh 20,2 19,8 22,1 26,2 30,6 32,0 32,0 31,6 30,2 28,2 25,4 21,8 26,7 27 S¬n T©y 20,4 20,6 23,5 27,7 31,9 32,7 32,6 31,9 31,0 28,8 25,6 22,0 27,4 28 Hoµ B×nh 21,3 21,7 25,1 29,5 33,0 33,5 33,5 32,8 31,3 29,2 26,0 22,8 28,3 29 Nam §Þnh 20,3 20,0 22,5 26,6 31,0 32,5 32,5 31,7 20,3 28,3 25,3 21,9 26,9 30 Ninh B×nh 20,1 20,1 22,5 26,5 30,8 32,4 32,4 31,6 30,0 28,2 25,1 21,6 26,8 31 Nho Quan 20,9 20,9 23,4 27,7 32,2 33,0 33,0 32,2 30,6 25,6 25,6 22,4 27,5 32 Thanh Ho¸ 20,8 20,6 23,0 27,0 31,2 32,8 32,9 32,0 30,5 28,5 25,6 22,4 27,3 33 Yªn §Þnh 21,2 21,1 23,6 27,5 31,7 32,8 33,1 32,1 30,4 28,7 25,8 22,7 27,6 34 Håi Xu©n 22,2 22,6 25,8 29,9 33,4 33,4 33,4 32,8 31,2 29,3 26,2 23,5 28,6 35 Vinh 21,0 20,8 23,5 27,8 31,9 33,6 33,9 32,8 30,3 27,8 25,0 22,0 27,5 36 T|¬ng D|¬ng 23,6 24,3 27,6 31,9 34,4 34,1 34,0 33,6 31,4 29,5 26,3 24,0 29,6 37 Hµ TÜnh 21,0 21,0 23,7 28,0 31,9 33,6 33,9 33,0 30,3 27,5 24,8 21,9 27,6
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 38 §ång Híi 22,0 22,1 24,6 28,2 31,8 33,5 33,4 32,8 30,5 28,6 25,4 22,6 27,9 39 Qu¶ng TrÞ 22,9 23,9 26,3 30,3 33,3 34,0 33,6 32,6 30,6 28,3 25,8 23,4 28,7 40 HuÕ (Phó Bµi) 23,4 24,6 27,0 30,5 33,2 34,3 34,5 34,3 31,4 28,5 26,2 23,8 29,3 41 §µ N½ng 24,7 26,1 28,1 30,8 33,1 34,5 34,2 33,9 31,6 28,8 27,1 25,1 29,8 42 Qu¶ng Ng·i 25,3 26,7 28,8 31,6 33,7 34,5 34,4 34,4 31,9 29,1 27,2 25,5 30,3 43 Qui Nh¬n 25,8 26,7 28,3 30,2 32,2 33,7 33,6 34,2 32,0 29,2 27,6 25,9 30,0 44 Pl©ycu 26,1 28,3 30,5 31,0 29,6 27,2 26,3 26,3 26,6 26,8 26,4 25,9 27,6 45 Bu«n Ma Thuét 26,2 29,0 31,5 32,5 31,3 29,5 28,7 28,8 28,3 27,8 26,7 25,8 28,8 46 Tuy Hoµ 26,0 27,1 29,1 31,1 33,0 34,3 33,7 33,6 32,2 29,2 27,6 26,4 30,3 47 Nha Trang 27,8 28,7 30,0 31,4 33,7 33,0 32,7 32,9 31,9 30,1 28,9 27,8 30,7 48 Liªn Kh|¬ng 26,1 27,5 29,1 29,6 28,6 27,5 26,8 26,7 26,7 26,5 26,8 25,9 27,3 49 B¶o Léc 26,8 28,5 29,5 29,6 28,7 26,9 26,2 26,2 26,4 27,3 26,9 26,8 27,5 50 Phan ThiÕt 29,1 29,2 30,1 31,1 31,9 32,2 31,2 31,5 31,1 30,5 30,3 29,8 30,7 51 Ph|íc Long 31,2 33,6 34,9 34,3 32,8 31,8 30,8 30,6 30,6 32,5 32,2 31,6 32,2 52 Léc Ninh 31,1 32,9 34,3 34,4 32,8 31,3 30,7 30,6 30,4 30,9 30,4 30,6 31,7 53 Vòng TÇu 27,6 28,0 29,4 31,5 31,8 30,4 29,5 29,5 29,3 28,3 28,8 27,8 29,3 54 HiÖp Hoµ 31,4 32,8 33,6 33,9 34,1 33,3 31,9 32,2 32,0 31,7 32,0 31,5 32,5 55 Mü Tho 31,1 32,1 33,3 34,7 34,2 33,4 33,0 32,3 32,4 32,5 32,0 31,4 32,7 56 VÜnh Long 29,4 30,8 31,8 33,0 32,7 32,0 31,4 30,9 31,0 31,8 30,8 29,8 31,2 57 Sãc Tr¨ng 30,0 31,1 32,7 33,9 32,9 32,5 30,8 30,6 30,4 30,1 29,8 29,7 31,1 58 CÇn Th¬ 30,0 31,4 32,7 34,5 33,4 32,1 31,1 31,0 30,8 30,5 30,4 29,7 31,5 59 C«n S¬n 27,7 28,4 29,7 31,1 31,3 30,6 30,1 30,0 29,8 29,5 28,9 27,9 29,6 60 R¹ch Gi¸ 30,6 32,0 32,9 33,5 32,2 30,4 29,8 29,5 29,6 30,3 30,3 30,2 30,9 61 Phó Quèc 29,9 30,4 31,4 31,8 30,9 29,6 29,0 28,6 28,6 29,4 30,0 29,9 30,0 62 Cµ Mau 29,9 30,9 32,5 33,1 32,6 31,0 30,4 30,3 30,4 30,2 30,0 29,8 30,9 63 Hoµng Sa 25,7 26,5 28,5 30,0 31,3 31,2 30,9 30,8 30,3 29,0 27,6 26,3 29,0 64 TP Hå ChÝ Minh 31,6 32,9 34,0 34,6 33,4 32,2 31,4 31,5 31,2 31,0 30,9 30,7 32,1 B¶ng N.3 - NhiÖt ®é cùc tiÓu trung b×nh cña kh«ng khÝ (0C)
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 Th¸ng Sè Tr¹m N¨m TT I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Lai Ch©u 13,2 14,2 16,4 19,7 22,2 23,5 23,6 23,3 23,3 19,9 17,1 14,0 19,1 2 §iÖn biªn 11,0 12,5 14,6 18,6 21,3 22,7 22,9 22,6 21,2 18,4 15,3 12,0 17,8 3 Lµo Cai 13,2 14,5 17,4 20,5 23,0 24,4 24,6 24,2 23,1 20,7 17,5 14,2 19,8 4 Sa Pa 6,2 7,4 10,2 13,3 16,1 17,3 17,6 17,2 15,8 13,1 10,0 7,2 12,6 5 S¬n La 9,9 11,7 14,9 17,7 20,3 21,6 21,8 21,6 19,6 17,0 13,7 10,6 16,7 6 Méc Ch©u 8,7 9,8 13,1 16,1 18,7 20,0 19,9 19,6 18,1 15,5 12,6 9,5 15,1 7 S«ng M· 11,3 13,1 15,2 18,1 21,2 23,0 23,0 23,0 21,3 18,8 15,7 12,2 18,0 8 Hµ Giang 12,9 14,3 17,2 20,4 22,8 24,1 24,3 24,1 22,9 20,2 17,0 13,8 19,5 9 Tuyªn Quang 13,0 14,5 17,3 20,5 23,2 24,5 24,7 24,2 23,2 20,3 17,0 13,9 19,7 10 Cao B»ng 10,5 12,0 15,4 19,1 22,3 23,3 23,6 23,2 21,7 18,5 14,8 11,3 18,0 11 L¹ng S¬n 10,1 11,5 15,0 18,8 22,3 23,6 23,8 23,5 21,9 18,4 14,5 11,0 17,9 12 Th¸i Nguyªn 12,9 14,1 17,2 20,4 23,5 24,8 24,9 24,6 23,4 20,5 17,1 14,0 19,8 13 B¾c C¹n 11,6 13,2 16,5 19,5 22,4 23,7 24,0 23,6 22,2 19,2 15,7 12,6 18,7 14 B¾c Giang 13,3 14,5 17,5 20,9 24,1 25,6 25,8 25,4 24,2 20,9 17,3 14,1 20,3 15 Hßn Gai 13,5 14,2 17,0 20,4 23,9 25,3 25,6 24,9 23,7 21,3 18,1 14,7 20,2 16 Mãng C¸i 12,1 13,2 16,3 20,0 23,5 25,1 25,4 24,8 23,9 20,7 17,0 13,4 19,6 17 VÜnh Yªn 13,9 11,9 17,8 20,9 24,0 25,4 25,6 25,2 24,1 21,4 18,2 15,0 21,5 18 Yªn B¸i 13,2 14,2 17,2 20,3 23,2 24,4 24,5 24,1 23,0 20,6 17,4 14,2 19,7 19 ViÖt Tr× 13,8 14,6 17,5 20,7 23,6 25,1 25,1 24,8 23,9 21,1 18,0 14,9 20,3 20 Tam §¶o 9,3 10,3 13,1 16,4 19,2 20,6 20,8 20,5 19,4 16,8 13,4 10,6 15,9 21 L¸ng (Hµ Néi) 13,8 14,7 17,5 20,8 23,9 25,5 25,7 25,4 24,8 21,6 18,2 15,0 20,5 22 H¶i D|¬ng 13,8 14,8 17,6 20,9 24,2 25,7 26,2 25,7 24,7 21,4 17,8 14,7 20,6 23 H|ng Yªn 13,8 14,7 17,4 20,7 23,9 25,4 25,8 25,5 24,4 21,5 18,1 15,0 20,5 24 Phñ LiÔn 14,2 14,7 17,2 20,5 23,8 25,3 25,5 25,0 24,0 21,6 18,5 15,4 20,5 25 C¸t Bi 14,1 15,0 17,6 21,1 24,5 26,0 26,1 25,5 24,4 21,8 18,7 15,4 20,8
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 26 Th¸i B×nh 14,0 15,0 17,5 20,8 24,1 25,8 26,2 25,7 24,5 21,6 18,2 15,0 20,7 27 S¬n T©y 13,5 14,6 17,4 20,5 23,5 25,1 25,2 24,9 24,1 21,2 17,8 14,6 20,2 28 Hoµ B×nh 13,3 14,6 17,7 20,8 23,0 24,7 24,7 24,6 23,4 20,4 17,3 14,2 19,9 29 Nam §Þnh 14,3 14,9 17,6 20,9 24,2 25,9 26,2 26,0 24,9 22,2 18,8 15,6 21,0 30 Ninh B×nh 14,3 15,0 17,5 20,8 24,1 25,8 26,0 25,6 24,6 22,0 19,0 15,6 20,9 31 Nho Quan 13,6 14,8 17,5 20,7 23,6 25,2 25,2 24,8 23,6 20,8 17,8 14,6 20,2 32 Thanh Ho¸ 14,8 15,5 17,8 21,0 24,2 25,7 25,7 25,2 24,0 21,5 18,7 15,6 20,8 33 Yªn §Þnh 14,4 15,4 17,8 20,8 23,6 25,3 25,3 24,9 23,8 21,2 18,3 15,2 20,5 34 Håi Xu©n 14,0 15,3 18,0 20,8 22,9 24,2 24,0 23,9 23,0 20,5 17,8 14,8 19,9 35 Vinh 15,5 16,2 18,2 21,3 24,4 25,8 25,9 25,4 24,1 21,9 19,4 16,5 21,2 36 T|¬ng D|¬ng 14,5 16,0 18,1 20,6 22,8 23,9 23,7 23,6 22,8 20,9 18,5 15,2 20,0 37 Hµ TÜnh 15,7 16,3 18,4 21,4 24,3 25,6 25,6 25,1 23,9 21,7 19,3 16,4 21,1 38 §ång Híi 16,5 17,3 18,9 21,6 24,4 26,0 25,8 25,4 23,7 21,9 19,8 17,1 21,5 39 Qu¶ng TrÞ 17,3 18,1 19,7 22,2 24,1 25,4 25,6 25,3 23,8 22,2 20,4 18,4 21,9 40 HuÕ (Phó Bµi) 17,4 18,0 19,9 22,2 24,1 25,0 25,1 24,7 23,6 22,2 20,5 18,3 21,8 41 §µ N½ng 18,8 19,7 21,3 23,1 24,6 25,3 25,2 24,9 24,0 22,9 21,6 19,7 22,6 42 Qu¶ng Ng·i 19,2 19,7 21,0 22,7 24,3 24,8 25,0 24,7 23,9 22,8 21,7 20,1 22,5 43 Qui Nh¬n 20,7 21,1 22,4 25,0 25,6 26,3 26,3 26,4 25,2 24,0 23,0 21,5 24,0 44 Pl©ycu 13,3 14,3 16,8 18,6 20,0 20,2 19,7 19,6 19,4 18,0 16,5 14,4 17,6 45 Bu«n Ma Thuét 17,2 17,9 19,4 20,9 21,6 21,2 20,9 20,9 20,8 20,1 19,2 18,0 19,8 46 Tuy Hoµ 20,9 21,1 22,3 23,6 24,9 25,9 25,6 25,5 24,5 23,7 23,2 21,9 23,6 47 Nha Trang 20,7 20,9 22,0 23,5 24,4 24,6 24,5 24,5 23,9 23,3 22,5 21,6 23,0 48 Liªn Kh|¬ng 13,5 14,1 15,2 17,0 18,3 18,5 18,3 18,3 18,1 17,0 15,6 11,4 16,5 49 B¶o Léc 13,1 13,6 15,5 17,5 19,1 19,3 19,2 19,0 19,0 17,8 16,0 14,5 17,0 50 Phan ThiÕt 20,0 20,8 22,6 24,3 25,1 24,7 24,2 24,2 24,1 23,6 22,5 21,0 23,1 51 Ph|íc Long 18,7 19,6 21,5 22,7 23,6 23,3 22,9 23,5 23,2 23,2 22,0 20,2 22,0 52 Léc Ninh 18,2 19,1 21,0 22,8 23,5 23,0 22,9 22,8 22,7 22,2 20,6 19,0 21,5 53 Vòng TÇu 21,7 22,4 23,7 24,9 24,6 23,9 23,5 23,5 23,5 23,2 22,8 22,0 23,3 54 HiÖp Hoµ 19,2 19,8 21,8 22,3 24,1 23,8 23,8 23,7 23,9 23,6 22,6 21,6 22,5
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 55 Mü Tho 20,8 21,3 22,7 24,2 24,3 24,1 23,8 23,8 23,8 23,7 23,2 21,4 23,1 56 VÜnh Long 21,4 22,0 22,9 24,0 24,3 23,5 23,5 23,8 24,1 24,1 24,0 22,4 23,3 57 Sãc Tr¨ng 21,7 22,0 23,2 24,3 24,8 24,7 24,7 24,6 24,7 24,6 24,0 22,6 23,8 58 CÇn Th¬ 21,0 21,9 22,8 24,0 23,7 23,5 23,5 23,6 23,8 24,0 23,8 22,4 23,2 59 C«n S¬n 23,9 24,0 24,6 25,3 25,4 25,3 25,1 25,1 24,9 24,7 24,7 24,3 24,8 60 R¹ch Gi¸ 21,4 21,8 23,3 24,8 25,5 25,8 25,4 25,3 25,4 25,0 24,2 22,8 24,2 61 Phó Quèc 21,8 22,7 23,9 24,6 25,0 25,1 24,7 24,7 24,7 24,1 23,4 22,6 23,9 62 Cµ Mau 21,2 21,4 21,5 23,3 24,4 24,6 24,5 24,4 24,5 24,4 23,9 22,6 23,4 63 Hoµng Sa 21,9 22,5 24,3 23,0 27,2 27,6 27,4 26,9 26,2 25,4 24,3 22,9 25,2 64 TP Hå ChÝ Minh 21,0 21,9 23,5 24,9 24,7 24,1 23,9 24,0 23,8 23,6 22,8 21,6 23,8 B¶ng N.4 - NhiÖt ®é cùc ®¹i tuyÖt ®èi vµ cùc tiÓu tuyÖt ®èi cña kh«ng khÝ (0C) Sè NhiÖt ®é NhiÖt ®é Sè NhiÖt ®é NhiÖt ®é cùc Tr¹m cùc ®¹i cùc tiÓu Tr¹m cùc tiÓu TT TT ®¹i tuyÖt ®èi tuyÖt ®èi tuyÖt ®èi tuyÖt ®èi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Lai Ch©u 42,5 4,9 17 VÜnh Yªn 41,8 2,2 2 §iÖn Biªn 41,5 0,8 18 Yªn B¸i 41,9 1,7 3 Lµo Cai 42,8 2,2 19 ViÖt Tr× 42,3 3,1 4 Sa Pa 33,0 2,0 20 Tam §¶o 35,3 0,7 5 S¬n La 40,4 1,1 21 L¸ng 41,6 3,1 6 Méc Ch©u 35,8 1,1 22 H¶i D|¬ng 40,4 3,1 7 S«ng M· 43,6 0,5 23 H|ng Yªn 42,3 3,6 8 Hµ Giang 42,6 1,6 24 Phñ LiÔn 41,5 4,5 9 Tuyªn Quang 41,4 0,4 25 C¸t Bi 41,8 5,2 10 Cao B»ng 42,4 1,8 26 Th¸i B×nh 42,3 5,3 11 L¹ng S¬n 39,8 2,1 27 S¬n T©y 42,5 3,5 12 Th¸i Nguyªn 41,5 3,0 28 Hoµ B×nh 43,6 1,2 13 B¾c C¹n 41,9 0,9 29 Nam §Þnh 42,2 3,8 14 B¾c Giang 42,5 3,3 30 Ninh B×nh 41,5 5,5 15 Hßn Gai 40,7 5,0 31 Nho Quan 43,2 1,8 16 Mãng C¸i 39,1 1,1 32 Thanh Ho¸ 42,0 5,4 1 2 3 4 1 2 3 4 33 Yªn §Þnh 41,1 3,9 49 B¶o Léc 33m5 4,5
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 34 Håi Xu©n 43,3 3,1 50 Phan ThiÕt 37,6 12,4 35 Vinh 42,1 4,0 51 Ph|íc Long 38,3 12,4 36 T|¬ng D|¬ng 44,6 3,1 52 Léc Ninh 37,9 10,7 37 Hµ TÜnh 41,1 7,0 53 Vòng TÇu 38,1 15,0 38 §ång Híi 42,8 7,7 54 HiÖp Hoµ 39,0 12,5 39 Qu¶ng TrÞ 40,4 9,3 55 Mü Tho 38,9 14,9 40 HuÕ 40,0 8,8 56 VÜnh Long 36,4 16,4 41 §µ N½ng 40,9 11,0 57 Sãc Tr¨ng 37,8 16,2 42 Qu¶ng Ng·i 41,4 12,8 58 CÇn Th¬ 40,0 13,8 43 Qui Nh¬n 42,1 15,0 59 C«n S¬n 34,5 18,4 44 Pl©ycu 34,8 5,6 60 R¹ch Gi¸ 37,2 14,8 45 Bu«n Ma Thuét 39,4 7,4 61 Phó Quèc 38,1 16,0 46 Tuy Hoµ 39,7 15,5 62 Cµ Mau 38,3 15,3 47 Nha Trang 39,5 14,6 63 Hoµng Sa 35,9 14,9 48 Liªn Kh|¬ng 34,2 6,4 64 TP Hå ChÝ Minh 40,0 13,8 B¶ng N.5 - Biªn ®é trung b×nh ngµy cña nhiÖt ®é kh«ng khÝ (0C) Th¸ng Sè Tr¹m N¨m TT I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Lai Ch©u 11,3 12,1 13,5 12,6 11,1 8,1 8,4 8,9 9,9 10,6 10,2 10,5 10,6 2 §iÖn biªn 13,7 14,1 15,2 12,7 10,9 8,1 7,7 7,9 9,4 11,0 11,7 12,4 11,2 3 Lµo Cai 7,5 7,1 8,1 8,5 9,1 8,3 8,1 8,4 8,4 8,1 7,9 7,9 8,1 4 Sa Pa 6,8 6,4 8,1 8,0 6,5 5,7 5,5 6,0 6,0 6,0 6,2 6,5 6,5 5 S¬n La 11,7 11,7 12,4 11,6 10,5 8,3 7,7 7,8 9,6 10,6 11,0 11,2 10,3 6 Méc Ch©u 9,3 9,4 9,9 9,5 9,1 7,6 7,6 7,4 7,7 8,6 8,7 9,2 8,7 7 S«ng M· 13,3 13,3 15,4 14,5 12,8 9,3 9,2 9,0 10,6 11,7 11,9 12,7 20,0 8 Hµ Giang 7,1 6,4 7,3 7,6 8,5 8,0 7,9 8,4 9,0 8,6 8,2 7,6 7,9 9 Tuyªn Quang 7,4 6,1 6,5 7,4 8,8 8,3 7,8 8,1 8,4 8,7 8,5 8,1 7,8 10 Cao B»ng 8,4 7,7 7,8 8,2 8,8 8,4 8,4 8,7 9,6 9,9 9,8 9,4 8,8 11 L¹ng S¬n 8,1 7,0 6,7 7,4 7,9 7,6 7,7 7,6 8,2 9,0 9,3 9,0 8,0 12 Th¸i Nguyªn 7,7 6,4 6,0 6,7 8,2 8,0 7,6 7,7 8,2 8,9 8,8 8,2 7,7 13 B¾c C¹n 8,4 7,0 6,9 7,7 9,0 8,7 8,2 8,6 9,4 9,7 9,4 9,0 8,5
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 14 B¾c Giang 7,2 5,9 5,5 6,0 7,3 7,0 6,5 6,5 6,9 8,1 8,5 8,1 7,0 15 Hßn Gai 6,5 5,4 4,7 5,3 6,1 5,9 6,0 6,2 7,1 7,8 7,8 7,5 6,4 16 Mãng C¸i 6,8 5,5 5,1 5,3 6,0 5,6 6,0 6,4 7,1 7,8 8,0 7,6 6,4 17 VÜnh Yªn 6,7 5,9 5,8 6,7 8,0 7,5 7,1 6,9 7,1 7,7 7,7 7,2 7,0 18 Yªn B¸i 6,6 5,8 5,9 6,7 8,2 8,1 7,9 8,3 8,5 8,4 8,0 7,4 7,5 19 ViÖt Tr× 6,5 5,9 5,9 6,8 8,3 7,5 7,3 7,0 7,2 7,7 7,6 7,2 7,1 20 Tam §¶o 4,9 4,6 4,8 5,0 5,6 5,4 5,1 5,1 5,3 5,5 5,6 5,3 5,2 21 L¸ng (Hµ Néi) 6,6 5,7 5,6 6,5 7,8 7,3 7,0 6,6 6,6 7,2 7,4 7,0 6,8 22 H¶i D|¬ng 6,5 5,2 4,9 5,6 6,6 6,5 6,1 5,9 5,9 7,2 8,0 7,4 6,3 23 H|ng Yªn 6,5 5,4 5,2 6,1 7,2 7,0 6,5 6,0 5,8 6,9 7,4 6,9 6,4 24 Phñ LiÔn 6,2 5,3 4,8 5,5 6,6 6,3 6,3 6,3 6,6 7,2 7,3 6,8 6,3 25 C¸t Bi 6,3 5,2 4,8 5,1 5,7 5,7 6,0 6,0 6,5 7,1 7,1 6,8 6,0 26 Th¸i B×nh 6,2 4,8 4,6 5,4 6,5 6,2 6,0 5,9 5,7 6,6 7,2 6,8 6,0 27 S¬n T©y 6,9 6,0 6,1 7,2 8,4 7,6 7,4 7,0 6,9 7,6 7,8 7,4 7,2 28 Hoµ B×nh 8,0 7,1 7,4 8,7 10,0 8,8 8,8 8,2 7,9 8,8 8,7 8,6 8,4 29 Nam §Þnh 6,0 5,1 4,9 5,7 6,8 6,6 6,3 5,7 5,4 6,1 6,5 6,3 6,0 30 Ninh B×nh 5,8 5,1 5,0 5,7 6,7 6,6 6,4 6,0 5,4 6,2 6,1 6,0 5,9 31 Nho Quan 7,3 6,1 5,9 7,0 8,6 7,8 7,8 7,4 7,0 7,8 7,8 7,8 7,3 32 Thanh Ho¸ 6,0 5,1 5,2 6,0 7,0 7,1 7,2 6,8 6,5 7,0 6,9 6,8 6,5 33 Yªn §Þnh 6,8 5,7 5,8 6,7 8,1 7,5 7,8 7,2 6,6 7,5 7,5 7,5 7,1 34 Håi Xu©n 8,2 7,3 7,8 9,1 10,5 9,2 9,4 8,9 8,2 8,8 8,4 8,7 8,7 35 Vinh 5,5 4,6 5,3 6,5 7,5 7,8 8,0 7,4 6,2 5,9 5,6 5,5 6,3 36 T|¬ng D|¬ng 9,1 8,3 9,5 11,3 11,6 10,2 10,3 10,0 8,6 8,6 7,8 8,8 9,5 37 Hµ TÜnh 5,3 4,7 5,3 6,6 7,6 8,0 8,3 7,9 6,4 5,9 5,5 5,5 6,4 38 §ång Híi 5,5 4,8 5,7 6,6 7,4 7,5 7,6 7,4 6,8 6,1 5,6 5,5 6,4 B¶ng N.6 - NhiÖt ®é trung b×nh 5 ngµy nãng nhÊt vµ trung b×nh 5 ngµy l¹nh nhÊt (0C)
 19. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 Sè Sè NhiÖt ®é NhiÖt ®é Tr¹m Tr¹m cùc ®¹i cùc tiÓu TT TT tuyÖt ®èi tuyÖt ®èi 1 2 3 4 1 2 3 4 1 §ång Híi 32,8 13,2 32 L¹ch Tr|êng 32,7 10,6 2 Kú Anh 32,7 11,8 33 Hßn Ng| 31,6 11,4 3 Hµ TÜnh 32,3 11,5 34 C« T« 30,4 8,8 4 Vinh 32,6 11,3 35 Cöa ¤ng 31,3 9,2 5 T|¬ng D|¬ng 31,4 10,7 36 Trïng Kh¸nh 28,9 4,4 6 Cöa Tïng 31,4 10,7 37 B¶o Léc 30,9 8,4 7 T©y HiÕu 31,6 10,0 38 Ba §ån 32,0 12,5 8 Håi Xu©n 29,6 10,1 39 Quúnh L|u 33,3 11,3 9 Thanh Ho¸ 32,4 10,7 40 Phï Yªn 31,3 9,7 10 V¨n Lý 31,1 10,1 41 M|êng NhÐ 27,0 11,7 11 Nam §Þnh 31,0 10,0 42 M|êng TÌ 28,4 11,1 12 Ninh B×nh 32,0 9,8 43 Quúnh Nhai 29,0 9,5 13 Lai Ch©u 30,4 10,4 44 NghÜa Lé 29,2 8,2 14 Hoµ B×nh 31,3 9,8 45 B¾c C¹n 29,7 7,8 15 Hµ Néi 32,2 10,0 46 §×nh LËp 29,4 9,9 16 Phñ LiÔn 31,2 9,8 47 Hµ B¾c 31,7 8,8 17 Tiªn Yªn 30,3 8,4 48 S¬n §«ng 31,5 7,2 18 B¹ch Long VÜ 30,4 10,0 49 ThÊt khª 30,1 6,1 19 Cao B»ng 30,4 7,7 50 B¾c S¬n 29,8 6,3 20 Mãng C¸i 30,3 8,7 51 Nguyªn B×nh 28,5 9,4 21 L¹ng S¬n 29,8 6,2 52 Phó Thä 31,8 3,5 22 Lµo Cai 30,4 9,9 53 Tam §¶o 26,1 8,3 23 Nho Quan 33,0 10,0 54 Hoµng Su Ph× 28,8 9,3 24 Yªn B¸i 30,3 9,7 55 ChiÖm Ho¸ 30,0 1,6 25 Tuyªn Quang 34,0 10,1 56 Phã B¶ng 23,2 9,8 26 VÜnh Yªn 32,3 10,5 57 Hµ Giang 29,4 1,0 27 S«ng M· 29,3 9,2 58 Sa Pa 23,0 9,9 28 Méc Ch©u 26,6 4,3 59 Phong Thæ 28,5 8,5 29 S¬n La 28,7 8,0 60 Than Uyªn 27,3 8,8 30 Lai Ch©u 29,2 11,8 61 §iÖn Biªn 27,7 6,1 31 Yªn Ch©u 31,0 9,4 62 M|êng Kh|¬ng 26,4 Sè Th¸ng Tr¹m TT IV V VI VII VIII IX 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Lai Ch©u 21,1 23,1 24,0 24,6 24,4 23,5 2 M|êng TÌ 20,7 22,5 23,8 23,5 23,5 23,1
 20. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4088 : 1985 3 M|êng NhÐ 18,9 21,6 22,5 23,0 22,7 22,0 4 V¨n ChÊn 20,6 22,9 23,5 24,1 23,6 22,5 5 Phó Yªn 20,7 22,9 23,6 24,0 23,8 22,5 6 S¬n La 19,0 21,2 21,8 22,0 21,8 20,5 7 Méc Ch©u 16,2 18,0 18,8 18,8 18,9 17,5 8 Yªn Ch©u 20,8 22,6 23,3 23,6 23,2 22,0 9 S«ng M· 20,1 22,1 22,9 23,3 22,9 21,8 10 Quúnh Nhai 21,2 23,0 23,8 24,3 24,0 23,0 11 Lµo Cai 20,6 23,2 24,4 24,6 24,3 23,0 12 Yªn B¸i 20,3 22,8 24,1 24,5 24,2 22,6 13 Tuyªn Quang 20,4 23,1 24,3 24,6 24,4 23,3 14 Cao B»ng 18,4 21,3 22,6 23,1 23,0 21,4 15 B¶o L¹c 20,1 21,8 23,6 24,4 23,7 22,3 16 Trïng Kh¸nh 17,5 20,1 21,5 22,4 22,4 20,7 17 L¹ng S¬n 18,7 21,0 22,8 23,3 23,2 21,5 18 Mãng C¸i 19,3 22,2 23,6 24,0 24,0 22,7 19 Tùu Yªn 19,6 22,4 23,7 24,0 23,5 21,8 20 Hoµ B×nh 21,5 23,6 24,7 24,9 24,8 23,3 21 Cöa ¤ng 18,8 21,9 22,9 23,6 23,2 21,6 22 Mai Ch©u 21,8 23,4 24,0 24,3 24,0 22,6 23 VÜnh Yªn 19,8 22,8 24,2 24,4 24,6 23,2 24 C« T« 18,0 21,3 22,6 22,7 22,9 21,8 25 Hµ Néi 19,8 22,5 24,2 24,4 24,6 25,2 26 B¹ch Long VÜ 17,3 20,4 22,0 22,2 22,6 21,2 27 Phñ LiÔn 18,8 21,5 23,0 23,2 23,2 21,9 28 Nam §Þnh 20,2 23,1 24,3 24,8 24,9 23,1 29 V¨n Lý 18,7 21,9 23,6 23,8 23,9 22,5 30 Ninh B×nh 20,4 23,0 24,1 24,6 24,7 22,8 31 Nho Quan 20,3 22,9 24,2 24,5 24,5 22,6 32 Thanh Ho¸ 20,4 23,1 24,5 24,8 24,7 25,2 33 L¹ch Tr|êng 20,0 22,7 23,8 24,3 24,3 23,1 34 Håi Xu©n 31,3 25,0 24,2 23,9 24,0 22,6 35 Vinh 20,9 23,1 24,2 24,2 25,1 23,0 36 T|¬ng D|¬ng 21,3 33,4 24,1 24,4 24,2 23,1 37 Hßn Ng| 18,7 21,5 22,5 22,5 22,5 21,1 38 Quúnh L|u 20,3 22,8 23,8 24,2 24,1 22,5
Đồng bộ tài khoản