tcvn 4090 1985

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
252
lượt xem
103
download

tcvn 4090 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tcvn 4090 1985, Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu: thiết kế mới, thiết kế cải tạo, phục hồi và mở rộng các công trình-tiêu chuẩn thiết kế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: tcvn 4090 1985

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  Nhãm H §−êng èng chÝnh dÉn dÇu vμ s¶n phÈm dÇu -Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Main pipelines for transporting of oil and oil products -Design standard 1.Nguyªn t¾c chung. 1.1. Tiªu chuÈn nμy b¾t buéc ¸p dông khi thiÕt kÕ míi, thiÕt kÕ c¶i t¹o, phôc håi vμ më réng c¸c c«ng tr×nh ®−êng èng chÝnh dÉn dÇu vμ s¶n phÈm dÇu vμ ®−êng nh¸nh b»ng thÐp cã ®−êng kÝnh kh«ng lín h¬n 1400mm, ¸p lùc b¬m chuyÓn kh«ng lín h¬n 100daN/cm 2 dïng ®Ó vËn chuyÓn c¸c lo¹i dÇu má, s¶n phÈm dÇu má vμ khÝ ®èt tõ c¸c n¬i khai th¸c, tõ c¸c cang nhËp ®Õn m¬i chÕ biÕn, tån chøa, tiªu dïng. Tiªu chuÈn nμy kh«ng ®−îc ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ c¸c ®−êng èng dÉn trong thμnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, c¸c ®−êng èng dÉn dÇu th« t¹i vïng biÓn. Chó thÝch: B¾t ®Çu tõ ®iÒu nμy thuËt ng÷ "§−êng èng chÝnh dÉn dÇu vμ s¶n phÈm d©u" ®−îc viÕt gäi lμ "§−êng èng dÉn chÝnh". 1.2. Khi ®−êng èng ®i qua c¸c vïng ®Þa chÊt kh«ng æn ®Þnh (®Êt bÞ lón sôt, sôt lë, vïng cact¬, vïng khai th¸c ngÇm, vïng cã chÊn ®éng ®Þa chÊt cÊp 7, ph¶i cã nh÷ng tÝnh to¸n riªng ®Ó b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lμm viÖc an toμn cña ®−êng èng khi vËn hμnh. 1.3.C¸c c«ng tr×nh, ®−êng èng trong ph¹m vi tr¹m nÐn khÝ, tr¹m ph©n phèi khÝ, tr¹m b¬m dÇu, ngoμi nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy, ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn cña c¸c c«ng tr×nh ®ã. 1.4.§−êng èng dÉn chÝnh, ®−êng èng nh¸nh vμ c¸c thiÕt bÞ ®Æt trªn ®−êng èng, dï ®Æt næi hay ch«n ngÇm, ph¶i tiÕn hμnh b¶o vÖ chèng ¨n mßn kim lo¹i theo c¸c ®iÌu trong ch−¬ng 10 cña tiªu chuÈn nμy. 1.5.ViÖc lùa chän nhiÖt ®é vËn chuyÓn khÝ ®èt trªn èng ph¶i c¨n cø vμo yªu cÇu b¶o vÖ cña líp bäc chèng rØ, ®¶m b¶o øng suÊt nhiÖt tèi −u trong kim lo¹i cÇn thiÕt, x¸c ®Þnh møc ®é lμm l¹nh s¶n phÈm tr−íc khi b¬m, trong thiÕt kÕ. 1.6.Thμnh phÇn cña c«ng tr×nh ®−êng èng dÉn chÝnh bao gåm: C«ng tr×nh ®−êng èng vμ c«ng tr×nh phô. 1.6.1C«ng tr×nh ®−êng èng gåm: -§−êng èng chÝnh, èng nh¸nh (kÓ c¶ ®o¹n èng cã ®−êng kÝnh thay ®æi, ®o¹n èng kÐp), tr¹m b¬m tªn tuyÕn. -C¸c gèi ®ì, khèi gia t¶i èng -C¸c van chÆn, van x¶ n−íc, x¶ khÝ, thiÕt bÞ ng−ng tô khÝ -C¸c ®o¹n v−ît qua ch−íng ng¹i tù nhiªn vμ nh©n täa. C¸c ®o¹n cã thiÕt bÞ bï. -C¸c c«ng tr×nh chèng tr−ît, s¹t lë, xãi mßn vμ lón 1.6.2C«ng tr×nh phô gåm: -C¸c tr¹m g¸c tuyÕn -C¸c tr¹m b¶o vÖ ®iÖn hãa -§−êng d©y vμ c¸c tr¹m th«ng tin liªn l¹c -§−êng giao th«ng phôc vô vËn hμnh. -§−êng d©y vμ c¸c tr¹m biÕn thÕ ®iÖn, tr¹m ph¸t ®iÖn, cung cÊp ®iÖn cho thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn tr¹m b¬m vμ b¶o vÖ ®iÖn hãa 2.Ph©n cÊp vμ ph©n lo¹i ®−êng èng dÉn chÝnh. 2.1 .Theo ¸p lùc, ®−êng èng chÝnh dÉn khÝ ®èt ®−îc chia lμm 2 cÊp:   Page 1 
 2. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  CÊp 1: cã ¸p suÊt lín h¬n 25daN/cm 2 . CÊp 2: cã ¸p suÊt lín h¬n 12daN/cm 2 2.2.Theo ®−êng kÝnh, ®−êng èng chÝnh dÉn dÇu má, s¶n phÈm dÇu má ®−îc chia lμm 5 cÊp. CÊp 1: cã ®−êng kÝnh tõ 100mm ®Õn 1400mm CÊp 2: cã ®−êng kÝnh tõ 500mm ®Õn bÐ h¬n 1000mm CÊp 3: cã ®−êng kÝnh tõ 300mm ®Õn bÐ h¬n 500mm. CÊp 4: cã ®−êng kÝnh bÐ h¬n 300mm vμ ¸p suÊt lín h¬n 25daN/cm 2 CÊp 5: cã ®−êng kÝnh bÐ h¬n 300mm vμ ¸p suÊt lín h¬n 16daN/cm 2 ®Õn b»ng 25daN/cm 2 2.3.Theo ®iÒu kiÖn lμm viÖc vμ kiÓm tra mèi hμn, c¸p suÊtc ®o¹n èng dÉn chÝnh ®−îc ph©n lo¹i theo b¶ng 1. B¶ng 1 C¸c ®o¹n èng dÉn HÖ sè ®iÒu kiÑn Sè l−îng mèi hμn ¸p lùc thuû tÜnh chÝnh lμm viÖc tÝnh theo ®−îc kiÓm tra b»ng thö s¬ bé ë hiÖn ®é bÒn cña èng (kÝ ph−¬ng ph¸p vËt lÝ tr−êng hiÖu m) (% sè mèi hμn) B 0,60 100 P th =1,25 P lv I 0,75 100 P th =1,25 P lv II 0,75 100 Kh«ng cÇn thö thuû lùc s¬ bé III 0,9 100 IV 0,9 20 Chó thÝch: 1. C¸c ®o¹n èng chÝnh dÉn dÇu má vμ s¶n phÈm dÇu má lo¹i B ®Æt qua c¸c ch−íng ng¹ cÇn thö thuû lùc s¬ bé víi P th =1,5 Plv ( P lv ;lμ ¸p suÊt thö ;P lv : lμ ¸p suÊt lμm viÖc ®−îc x¸c ®Þnh phï hîp víi ®iÒu 8.22) 2.Cho phÐp t¨ng ¸p lùc thö lªn trªn gi¸ trÞ cã thÓ g©y øng lùc trong kim lo¹i kh«ng qu¸ 0,9 ®Õn 1,0 giíi h¹n ch¶y. 2.4. Theo chøc n¨ng, ®−êng èng dÉn chÝnh ®−îc dïng c¸ch ph©n lo¹i cña b¶ng 1 ®Ó ph©n b¶ng 2. B¶ng 2 C¸ch ®Æt èng Chøc n¨ng cña ®o¹n èng chÝnh NgÇm Trªn mÆt Næi VËn chuyÓn khÝ ®èt cã ®−êng kÝnh bÐ h¬n IV IV IV hoÆc b»ng 1000mmm III III III Cã ®−êng kÝnh lín h¬n 1000mm VËn chuyÓn dÇu má s¶n phÈm dÇu má; Cã ®−êng kÝnh bÐ h¬n 500mm IV IV IV Cã ®−êng kÝnh b»ng hoÆc lín h¬n 500mm III III III   Page 2 
 3. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  2.5.Theo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®−êng èng dÉn chÝnh ®−îc dïng c¸ch ph©n lo¹i cña b¶ng 1 ®Ó ph©n b¶ng 3. B¶ng 3 Lo¹i ®o¹n èng DÇu khÝ DÉn dÇu má, s¶n phÈm dÇu má §Þa h×nh ®o¹n èng ph¶i v−ît C¸ch ®Æt èng NgÇm Trªn Næi NgÇm Trªn Næi mÆt mÆt 1 2 3 4 5 6 7 I/ V−ît qua ch−íng ng¹i n−íc 1. cã mÆt tho¸ng n−íc trong mïa kh«: I II B B a. lín h¬n 25m: I - I I - I - Cã tÇu bÌ qua l¹i - Kh«ng cã tÇu bÌ qua l¹i I - I I - I b. BÐ h¬n hoÆc b»ng II II II II - I 25m: - Cã tÇu bÌ qua l¹i II - II II - I - Kh«ng cã tÇu bÌ qua l¹i III - III III - III 2. C¸c b·i båi cña s«ng cã møc n−íc tÇn suÊt I - I I - I 10% 3. Ph¹m vi 2 bªn ra III III III III III III 1000m kÓ tõ giíi h¹n møc n−íc tÇn suÊt 10% 4. C¸c s«ng, suèi, khe vùc, vïng nói II III III II III III II) V−ît dÇm lÇy 1. Cã ®é s©u cña líp lÇy I II II I II II bÐ h¬n hoÆc b»ng §é s©u ch«n èng   Page 3 
 4. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  2. Cã ®é s©u cña líp lÇy I - I I - I lín h¬n ®é s©u ch«n èng a) Khã ®i l¹i, ¸p lùc I - II II - I riªng lín h¬n 25 daN/cm b) RÊt khã ®i l¹i , ¸p lùc riªng bÐ h¬n hoÆc b»ng I - I II - I 0,1daN/cm III) V−ît ®−êng s¾t ®−êng « t« II - III III II 1. §−êng s¾t quèc gia vμ ph¹m vi 40m sang hai bªn tõ trôc ngoμi cïng (nh−ng tõ ch©n III - III III III nÒn ®−êng kh«ng nhá - h¬n 25m) 2. §−êng s¾t vμo c¸c xÝ II II - II II - nghiÖp vμ ph¹m vi 25m sang hai bªn tõ trôc - I I - I I ®−êng ngoμi cïng (nh−ng tõ ch©n nÒn ®−êng kh«ng ®−îc nhá III III III III III II h¬n 15m) IV IV IV IV IV IV 3. §−êng « t« cÊp I, II, III vμ ph¹m vi 25m sang hai bªn tõ ch©n nÒn ®−êng hay mÐp r·nh III III III III III III 4. §−êng « t« cÊp IV, V IV IV IV IV IV IV vμ ph¹m vi 25m sang 2 bªn tõ ch©n nÒn ®−êng hay mÐp r·nh 5. §−êng « t« cÊp VI vμ ph¹m vi 15m sang hai bªn tõ ch©n nÒn ®−êng III - - III - - hay mÐp r·nh (Nguyªn t¾c ph©n cÊp ®−êng « t« tham kh¶o phô lôc 1a, 1b, 2) IV - - IV - II IV) V−ît ®åi, nói 1. §−êng èng qua ngang s−ên dèc II II III III II II 2. §−êng èng trong ®−êng hÇm II II II II II II V) V−ît qua b·i c¸t   Page 4 
 5. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  1. §−êng èng dÉn khÝ - Cã ®−êng kÝnh lín h¬n 1000mm III III III - Cã ®−êng kÝnh b»ng hoÆc bÐ h¬n 1000mm III III III 2. §−êng èng dÉn dÇu má vμ s¶n phÈm dÇu má - Cã ®−êng kÝnh b»ng II II II - II hoÆc bÐ h¬n 500m - Cã ®−êng kÝnh bÐ h¬n I I I I I I 500m VI) V−ît qua vïng cã m¹ng l−íi tiªu §Êt trång c©y l−¬ng B B B I I I thùc, c©y c«ng nghiÖp, II II II II II II trång rau, hoa mÇu - Cã ®−êng kÝnh èng dÉn dÇu má b»ng hoÆc lín h¬n 500mm vμ èng dÉn khÝ dèt lín h¬n II - - II - - 1000mm II - - III - - - Cã ®−êng kÝnh èng dÉn dÇu má bÐ h¬n 500mm vμ èng dÉn khÝ ®èt bÐ h¬n hoÆc b»ng 1000mm II I I II I I VII) V−ît qua dßng than bïn VIII) Qua ph¹m vi ë III III III III III III b¶ng 4 1. Qua ph¹m vi ë b¶ng 4 l¹i tiÕp gi¸p víi khu II II II II II II ®«ng d©n, hå nu«i c¸, bÕn sμ lan, ca n«, xÝ nghiÖp lín 2. ë ph¹m vi 2 ph¸i cña ®−êng èng v−ît qua ®−êng s¾t quèc gia ®−êng « t« cÊp I, II, III IX) Chç ®Æt thiÕt bÞ cña ®−êng èng Däc theo ®−êng èng dÉn dÇu má vÒ hai phÝa cña   Page 5 
 6. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  thiÕt bÞ 15m Däc theo ®−êng èng dÉn khÝ ®èt vÒ hai phÝa cña thiÕt bÞ 100m X) §o¹n ®−êng èng châ bÞ xñ lý tæng hîp dÇu má, khÝ ®èt XI) §o¹n ®−êng èng vμ ph¹m vi hai bªn 100m theo däc ®−êng èng châ th¸o l¾p thiÕt bÞ röa ®−êng èng XII) Tr¹m nÐn khÝ, kho ngÇm chøa khÝ Tr¹m ph©n phèi khÝ Tr¹m b¬m dÇu Vμ ph¹m vi tr¹m theo ndäc ®−êng èng sang 2 bªn 250m XIII) Chç giao nhau cña ®−êng èng dÉn chÝnh vμ ph¹m vi hai bªn 20m theo däc ®−êng víi: 1. èng tho¸t n−íc t−íi tiªu 2. èng dÉn khÝ ®èt kh¸c XIV) Cç giao nhau cña ®−êng èng dÉn chÝnh vμ ph¹m vi 2 bªn theo däc ®−êng èng lín h¬n 1,5 lÇn chiÒu cao cét víi: 1. §−êng ®iÖn cao thÕ tõ 500KV trë lªn 2. §−êng ®iÖn cao thÕ tõ 330KV ®Õn bÐ h¬n 500KV 3. §−êng ®iÖn cao thÕ bÐ h¬n 330KV   Page 6 
 7. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  XV) §−êng èng qua khu vùc cã ¶nh h−ëng c¸ct¬ Chó thÝch: 1. Cho phÐp t¨ng 1 bËc lo¹i ®o¹n èng ë nh÷ng chç nÕu cã h− háng sÏ g©y ®×nh trÖ viÖc vËn chuyÓn khÝ ®èt, dÇu má, s¶n phÈm dÇu má cho c¸c thμnh phè, n¬i tiªu thô cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, lμm « nhiÕm m«i tr−êng. 2. §−êng èng thiÕt kÕ ®i qua c¸c ®−êng èng ®ang vËn hμnh mμ ®−êng èng ®ang vËn hμnh ®¶m b¶o sù an toμn vÒ kÜ thuËt theo kÕt luËn cña c¬ quan qu¶n lÝ ®−êng èng th× kh«ng cÇn ph¶i söa ®æi ®−êng èng ®ang vËn hμnh ®ã ®Ó cã lo¹i phï hîp víi quy ®Þnh cña b¶ng nμy. 3. §−êng s¾t, ®−êng «t« ( tõ cÊp V trë xuèng) míi x©y dùng qua ®−êng èng ®ang vËn hμnh cÇn cã biÖn ph¸p ®¶m b¶o an toμn cho ®−êng èng ®ã. 4. Chç giao nhau gi÷a ®−êng èng dÉn dÇu má vμ ®−êng èng dÉn khÝ ®èt quy ®Þnh ®Ó ®−êng èng dÉn khÝ ®èt phÝa trªn ®−êng dÉn dÇu má. 3.Yªu cÇu c¬ b¶n ®−êng èng dÉn chÝnh 3.1ViÖc chän h−íng tuyÕn ph¶i dùa vμo c¸c tiªu chuÈn tèi −u vÒ c¸c mÆt sau; -Chi phÝ vèn ®Çu t−, chi phÝ sö dông tèi −u. -Khèi l−îng vËt t− thiÕt bÞ ®−êng èng... tèi −u -Thêi gian thi c«ng nhanh nhÊt -ViÖc vËn hμnh vμ söa ch÷a sau nμy dÔ dμng. 3.2D¶i ®Êt vÜnh viÔn ®ª vËn hμnh, b¶o qu¶n dμnh cho ®−êng èng dÉn chÝnh theo c«ng   Page 7 
 8. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  B=D+4 (m) B- ChiÒu réng d¶i ®Êt tÝnh b»ng mÐt D-§−êng kÝnh èng tÝnh b»ng mÐt. Chó thÝch: Cho phÐp ®−êng èng ch«n ngÇm dÉn dÇu má cÊp 3,4,5 vμ ®−êng èng dÉn khÝ cÊp 2 kh«ng cÇn dμnh d¶i ®Êt vÜnhviÔn, chØ m−în d¶i ®Êt lóc thi c«ng. 3.3. Sö dông ®Êt ®ai va ®Òn bï hao mμu, m−în t¹m ®Êt trong thêi gian thi c«ng ph¶i tu©n theo ®óng luËt ph¸p vμ tiªu chuÈn cña n−íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam . 3.4. Giíi h¹n t×m h−íng tuyÕn ë trong ph¹m vi h×nh elÝp cã c¸c tiªu chuÈn lμ ®iÓm ®Çu vμ ®iÓm cuèi cña ®−êng èng. B¸n trôc nhá cña elÝp lμ b = k p − 1(km) 2 (1) Trong ®ã: b-B¸n trôc nhá cña h×nh elÝp tÝnh b»ng km L-Kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm ®Çu vμ ®iÓm cuèi cña ®−êng èng theo ®−êng th¼ng tr¾c ®Þa tÝnh b»ng km. K p -HÖ sè ph¸t triÓn tuyÕn èng: K p =Q t /Q v (2) Q t :chi phÝ quy ®æi cho 1km ®−êng èng theo ®−êng th¼ng tr¾c ®Þa gi÷a ®iÓm ®Çu vμ ®iÓm cuèi cña ®−êng èng. Q v :Chi phÝ quy ®æi cho 1 km ®−êng èng theo ®−êng th¼ng tr¾c ®Þa gi÷a ®iÓm ®Çu vμ ®iÓm cuèi ,®iÓm cuèi kh«ng tÝnh chi phÝ cho c¸c ®o¹n v−ît qua ch−íng ng¹i tù nhiªn,nh©n t¹o. 3.5. TËn dông c¸c ®−êng s½n cã, chØ cho phÐp x©y dùng ®−êng míi phôc vô cho thi c«ng vμ vËn hμnh khi cã luËn chøng kinh tÕ kü thuËt x¸c ®¸ng vμ ®−îc Bé duyÖt. 3.6. §Æt ®−êng èng dÉn chÝnh ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng më réng sau nμy cña thμnh phè khu c«ng nghiÖp trong thêi gian tuæi thä cña ®−êng èng. 3.7. Kh«ng ®−îc ®Æt ®−êng èng dÉn chÝnh trong ®−êng hÇm cña ®−êng «t«, ®−êng s¾t ®−êng c¸p ®iÖn, ®êng ®iÖn tho¹i, ®−êng èng dÉn c¸c lo¹i vËt liÖu kh¸c. 3.8. Kh«ng ®Æt ®−êng èng dÉn chÝnh trong cïng mét hμo víi c¸c ®−êng c¸p ngÇm dÉn ®iÖn, ®iÖn tho¹i vμ c¸c ®−êng èng dÉn lo¹i vËt liÖu kh¸c. 3.8.1. ë ®o¹n v−ît s«ng,v−ît ®−êng «t«, v−ît ®−êng s¾t cho phÐp ®Æt c¸p th«ng tin cña chÝnh ®−êng èng dÉn chÝnh trong cïng mét hμo víi ®−êng èng. 3.8.2 Cho phÐp ®Æt ®−êng èng dÉn dÇu má, s¶n phÈm dÇu má cÊp 4, cÊp 5 trong cïng mét hμo. 3.9. Kh«ng ®−îc ®Æt ®−êng èng trªn cÇu ®−êng s¾t vμ cÇu ®−êng «t« c¸c lo¹i. Chó thÝch: chØ cho phÐp ®Æt d−íi cÇu nh÷ng ®êng «t« lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y cña ®−êng «t« cÊp V, VI víi ®iÒu kiÖn: 1.CÇu b¾c qua séng, ngßi, m−¬ng cã chiÒu dμi nhá h¬n 20m. 2.Ph¶i ®−îc phÐp cña Bé chñ qu¶n 3.§−êng èng dÉn dÇu má vμ s¶n phÈm dÇu má thuéc cÊp 4, cÊp 5 4.Ph¶i t¨ng chiÒu dμy thμnh èng lªn 30% 5.§o¹n èng cÇu va ph¹m vi 300m hai bªn cμu ph¶i lÊy lμ lo¹i I, èng v−ît qua cÇu xong ph¶i rÏ ra xa theo kho¶ng c¸ch quy ®Þnh t−¬ng øng ë b¶ng 4. 3.10. Khi thiÕt kÕ kho¶ng c¸ch tõ ®−êng èng dÉn chÝnh ®Õn c¸c c«ng tr×nh, nhμ cöa lÊy theo b¶ng 4. B¶ng 4   Page 8 
 9. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ trôc ®−êng èng (m) DÉn khÝ ®èt DÉn dÇu má, s¶n phÈm dÇu má Tªn c¸c c«ng tr×nh Víi ®−êng kÝnh (mm) CÊp nhμ cöa Nhá Tõ Tõ Tõ Tõ Tõ Nhá Nhá 5 4 3 2 1 h¬n 300 500 800 1000 1200 h¬n h¬n 300 ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn ®Õn vμ 300 nhá nhá nhá nhá 1400 b»ng h¬n h¬n h¬n h¬n 300 500 800 1000 1200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1a. C¸c 100 150 200 250 300 350 75 125 30 75 100 150 200 thμnh phè, thÞ trÊn, lμng b. Khu ®«ng ng−êi: tr−êng häc, CLB, nhμ trÎ, bÖnh viÖn, nhμ an d−ìng c. C¸c bÕn «t«, ga d. S©n bay d. C¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp 2a. Nhμ ë 75 125 150 200 225 250 75 100 20 50 50 75 100 riªng biÖt: b. Tr¹i ch¨n nu«i c. Kho n«ng, l©m nghiÖp riªng d. Vïng cã trång cá ch¨n nu«i d. V−ên c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp   Page 9 
 10. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  3a. CÇu ®−êng s¾t quèc gia vμ cÇu ®−êng «t« cÊp I, II, III cã chiÒu 250 250 250 260 350 350 200 200 70 100 200 400 750 dμi h¬n 20m - §−êng èng vÒ phÝa 75 125 150 200 225 250 75 100 100 50 50 75 100 th−îng l−u cÇu §−êng èng vÒ phÝa h¹ l−u cÇu b.CÇu ®−êng s¾t vμo c¸c xÝ nghiÖp vμ 200 200 200 200 300 300 150 150 70 100 150 400 600 cÇu ®−êng «t« cÊp IV, 30 50 100 150 175 200 30 50 15 30 30 50 50 V, VI cã chiÒu dμi lín h¬n 20cm - §−êng èng vÒ phÝa 75 125 150 200 225 250 75 100 20 50 50 75 100 th−îng l−u cÇu - §−êng èng vÒ phÝa h¹ l−u cÇu 30 50 100 150 175 200 30 50 15 30 30 50 50 c. §−êng s¾t quèc gia vμ ®−êng «t« cÊp I, II, III ch¹y song song víi ®−êng èng d. §−êng s¾t vμo c¸c xÝ nghiÖp vμ ®−êng «t« cÊp IV, V, VI víi ®−êng èng   Page 10 
 11. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  4a. BÕn c¶ng s«ng, bÕn ®ß, bÕn ca n« - §−êng èng 250 250 250 250 350 350 200 200 70 100 200 800 1500 phÝa th−îng l−u 75 125 150 200 225 250 75 100 30 75 100 150 200 - §−êng èng phÝa h¹ l−u b. §Ëp n−íc: - §−êng èng phÝa th−îng 50 50 50 50 75 75 50 50 70 100 200 500 1000 l−u - §−êng èng 250 250 250 250 300 300 250 250 400 400 400 400 400 phÝa h¹ l−u c. Kªng dÉn n−íc t−íi tiªu hå, s«ng 25 25 25 25 25 25 25 25 30 50 75 100 150 cã ®−êng èng ch¹y song song d. Nhμ m¸y thuû ®iÖn, tr¹m b¬m 100 100 100 100 150 150 100 100 70 100 200 800 1500 n−íc t−íi tiªu - §−êng èng 250 250 250 250 300 300 250 250 400 400 400 400 400 phÝa th−îng l−u - §−êng èng phÝa h¹ l−u 5a. Tr¹m nÐn khÝ, tr¹m 75 125 150 200 225 75 125 20 30 30 50 50 b¬m dÇu, thiÕt bÞ xñ lý tæng hîp khÝ ®èt 50 75 100 125 150 175 50 75 20 30 30 50 b. Tr¹m ph©n 50 phèi khÝ ®èt, tr¹m xuÊt x¨ng dÇu c. Chç ®Ó 50 50 50 50 75 75 30 30 15 30 30 50 50 ®−a vμo, lÊy ra c¸c thiÕt bÞ cä röa èng   Page 11 
 12. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  vμ c¸c vËt 100 150 200 250 300 350 75 125 30 75 100 20 c¸ch 200 d. Kho chøa 75 125 150 200 225 250 75 125 15 30 30 50 x¨ng dÇu, 50 khÝ ®èt cã dung tÝch tõ 100cm trë lªn 50 75 75 75 100 100 50 50 20 30 30 50 d. N¬i tËp 50 trung nhiÒu ®−êng èng e. Kho chøa mÆt ®Êt ®Ó dån khÝ, x¨ng ng−ng tô khi cã sù cè Chó thÝch: 1.C¸ch lÊy kho¶ng c¸ch: Thμnh phè khu c«ng nghiÖp ®«ng d©n c− tÝnh tõ cña ®å ¸n thiÕt kÕ thμnh phè cña 25 ÷ 30 n¨m. C¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp riªng biÖt, ga tÇu, s©n bay, bÕn c¶ng s«ng, biÓn, c«ng tr×nh thuû lîi, kho chøa vËt dÔ ch¸y, khu khai th¸c kÓ tõ ph¹m vi cña nã( kÓ c¶ khu sÏ më réng sau nμy). §−êng s¾t, ®−êng «t« tõ ch©n ta luy. Ph©n cÊp ®−êng 1a,1b vμ 2. CÇu tõ ch©n dèc. Nhμ vμ c«ng tr×nh riªng biÖt tõ phÇn låi gÇn nhÊt cña nã. 2.Nhμ vμ c«ng tr×nh riªng biÖt lμ khi nã n»m ph©n biÖt ngoμi khu ®«ng d©n tõ 30m trë lªn. 3. Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu tõ ®−êng ®·n èng chÝnh ®Õn cÇu ®−êng s¾t vμ ®−êng «t« cã chiÒu dμi bÐ h¬n 20m lÊy nh− kho¶ng c¸ch ®Õn ®−êng t−¬ng øng. 4. LÝ do x¸c ®¸ng cho phÐp gi¶m kho¶ng c¸ch. a. §èi víi ®−êng èng dÉn khÝ ®èt ë c¸c ®iÒu 1®, 2, 3 (b,d), 4(b,c,d) - X−«ng 30% víi ®iÒu kiÖn dïng èng dÉn lo¹i II. - Xuèng 50% víi ®iªu kiÖn dïng èng dÉn lo¹i B b. §èi víi ®−êng èng dÉn dÇu má ë c¸c ®iÓm 1®, 2 , 3 (b,®),4b, 5®. - Xuèng 30% víi ®iÒu kiÖn t¨ng ®é dμy thμnh èng lªn sè phÇn tr¨m t−¬ng øng, kiÓm tra c¸c mèi hμn b»ng ph−¬ng ph¸p vËt lÝ. 5. Kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c c«ng tr×nh kh«ng nªu trong b¶ng cÇn lÊy theo sù tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan cã tr¸ch nhiÖm vμ c¸c tæ chøc cã liªn quan. 6. NÕu nhμ vμ c«ng tr×nh cao h¬n: a- §−êng èng d©n dÇu má, s¶n phÈm dÇu má cho phÐp gi¶m kho¶ng c¸ch ë ®iÓm 1 (a,d); 2; 3 (c,®); 5(a,b,c,d); 8® xuèng 25% nh−ng kh«ng nhá h¬n 30m ( trõ ®−êng èng cÊp 5) b. §−êng èng d©n khÝ ®èt cho phÐp gi¶m kho¶ng c¸ch ë ®iÓm 1®, 2, 3b, 5(c,b) xuèng 25% nh−ng nhá h¬n 50m.   Page 12 
 13. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  7. §−êng èng dÉn chÝnh ®Ët næi: a. §−êng èng dÉn khÝ ®èt cã kho¶ng c¸ch ®Õn nhμ, c«ng tr×nh trong ®iÓm 1 ph¶i t¨ng lªn 2 lÇn, trong ®iÓm 3,5,6 8b ph¶i t¨ng lÕn 1.5 lÇn. b. §−êng èng dÉn dÇu má, s¶n phÈm dÇu má ph¶i t¨ng kho¶ng c¸ch lªn 1.2 lÇn ë c¸c ®iÓm 1;3 (c,d)5;7;8; (a,b,c,d). 3.11 . Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸c ®−êng èng dÉn chÝnh ®Æt song song lÊy theo b¶ng 5. B¶ng 5 VÞ trÝ cña c¸c Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸c ®−êng èng ®Æt song song (m) ®−êng èng DÉn khÝ ®èt DÉn dÇu mì dÉn chÝnh ®Æt §−êng kÝnh qui −íc song song BÐ h¬n BÐ h¬n Lín h¬n BÐ h¬n BÐ h¬n Lín h¬n èng 1 èng 2 500 hoÆc b»ng 1000 500 hoÆc b»ng 1000 1000 1000 NgÇm NgÇm 5 8 10 5 8 10 MÆt NgÇm 7 12 20 7 12 15 MÆt MÆt 20 30 45 15 20 30 Næi NgÇm 20 30 45 15 20 30 Næi MÆt 40 50 75 25 35 50 Næi Næi 40 50 75 25 35 50 Chó thÝch: 1. NÕu 2 ®−êng èng dÉn dÇu má ch«n ngÇm cã ®−êng kÝnh bÐ h¬n 300mm thuéc cÊp 4,5 lÊy nh− ®iÒu 3.8.2 2. NÕu ®Æt ®−êng èng dÉn ch«n ngÇm song song cã tõng ®o¹n næi ,trªn mÆt ,.... chiÒu dμi bÐ h¬n 100m kho¶ng c¸ch lÊy theo tiªu chuÈn ®Æt trªn mÆt næi t−¬ng øng vμ ®−îc gi¶m 25%. 3. §−êng èng dÉn cã ®−êng kÝnh kh¸c nhau th× lÊy theo kho¶ng c¸ch tèi thiÓu cña ®−êng èng cã ®−êng kÝnh lín. 4. §−êng èng dÉn khÝ ®èt vμ dÉn dÇu má ®Æt song song th× lÊy theo tiªu chuÈn ®−êng èng dÉn khÝ ®èt. 3.12. Khi thiÕt kÕ thªm mét ®−êng èng ch¹y song song víi ®−êng èng ®ang vËn hμnh ph¶i ®¶m b¶o toμn bé ®−êng míi thiÕt kÕ vÒ mét phÝa ®−êng èng ®ang vËn hμnh. 3.13. Kho¶ng c¸ch ®−êng èng míi thiÕt kÕ ®Õn ®−êng èng ®ang vËn hμnh cÇn x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ cña d©y chuyÒn x©y dùng, nh÷ng kh«ng ®−îc nhá h¬n kho¶ng c¸ch ®· quy ®Þnh trong b¶ng 6. 3.14. Khi ®−êng èng dÉn chÝnh dÉn dÇu má, s¶n phÈm dÇu má ®Æt cao h¬n khu ®«ng d©n c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp ph¶i lÊy kho¶ng c¸ch theo quy ®Þnh sau: B¶ng 6   Page 13 
 14. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu gi÷a c¸c ®−êng èng ®ang thiÕt kÕ ®Õn VÞ trÝ cña c¸c ®−êng èng ®ang vËn hμnh(m) ®−êng èng DÉn khÝ ®èt DÉn dÇu má §−êng kÝnh quy −íc (mm) §ang §ang Nhá Tõ 300 Tõ 500 Tõ Nhá Tõ 300 Tõ 500 Tõ thiÕt vËn h¬n ®Õnnhá ®Õn 1000 h¬n ®Õn nhá 1000 kÕ hμnh 300 h¬n nhá trë lªn 300 nhá h¬n trë 500 h¬n h¬n 1000 lªn 1000 500 NgÇm NgÇm 8 10 15 20 8 10 12 15 MÆt " 8 10 15 20 8 10 12 15 Næi " 10 20 30 40 10 15 20 25 NgÇm MÆt 10 20 30 40 10 15 20 25 MÆt " 10 20 30 40 10 15 20 25 Næi " 15 25 35 45 15 20 25 30 NgÇm Næi 15 25 35 45 15 20 25 30 MÆt " 15 35 50 75 15 20 35 50 Næi " 20 40 50 75 20 25 35 50 chó thÝch: Mét ®−êng èng dÉn dÇu má vμ ®−êng èng dÉn khÝ ®èt th× lÊy khoÈng c¸ch theo ®−êng èng dÉn khÝ ®èt -Víi ®−êng kÝnh bÐ h¬n 500mm lÊy kh«ng nhá h¬pn 500m -Víi ®−êng kÝnh tõ 500mm trë lªn lÊy kh«ng nhá h¬n 1000m. -ë phÝa thÊp cña ®−êng èng ph¶i lμm r·nh tho¸t dÇu sù cè dÉn ®Õn n¬i an toμn cho khu d©n c− vμ c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. -ë phÝa cao cña ®−êng èng, nÕu cã diÖn tÝch tô n−íc th× ph¶i lμm r·nh tho¸t n−íc m−a tô 3.15. Nh÷ng chç giao nhau cña ®−êng èng dÉn chÝnh víi ®−êng ®iÖn cao thÕ tõ 110KV trë lªn, chØ cho phÐp ®Æt ®−êng èng chän ngÇm. 3.16. Gãc hîp bëi c¸c ®−êng èng dÉn chÝnh giao nhau vμ c¸c ®−êng èng dÉn chÝnh giao nhau víi ®−êng ®iÖn cao thÕ tõ 11KV trë lªnkh«ng ®−îc nhá h¬n 60 0 . 3.17. Kho¶ng c¸ch tõ tr¹m nÐn khÝ ®èt, tr¹m ph©n phèi khÝ ®èt, tr¹m b¬m dÇu má ®Õn c¸c c«ng tr×nh lÊy theo b¶ng 7.   Page 14 
 15. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985    Page 15 
 16. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 4090:1985  B¶ng 7 Kho¶ng c¸ch tèi thiÓu (m) Tr¹m nÐn khÝ, tr¹m ph©n phèi khÝ Tr¹m b¬m dÇu Tr¹m lo¹i I Tr¹m lo¹i II Tªn c¸c c«ng tr×nh §−êng kÝnh quy −íc Nhá h¬n Tõ 300 Tõ 500 ®Õn Tõ 800 ®Õn Tõ 1000 Tõ 1200 Nhá h¬n Lín h¬n Tr¹m Tr¹m Tr¹m 300 ®Õn nhá nhá h¬n 800 nhá h¬n ®Õn nhá ®Õn nhá vμ b»ng 300 lo¹i lo¹i lo¹i I h¬n 500 1000 h¬n 1200 h¬n 1400 300 III II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1a. Thμnh phè, khu ®«ng d©n b. Chç ®«ng ng−êi: tr−êng häc, CLB, bÖnh viÖn, nhμ trÎ 500/150 500/170 700/200 700/250 700/350 700/100 500/100 500/125 150 150 200 c. XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp 2a. Nhμ ë riªng biÖt b. Khu n«ng, l©m nghiÖp 100/75 150/125 200/150 250/200 300/225 350/250 75/75 150/100 50 75 100 c. Tr¹i ch¨n nu«i d. Vïng trång cá ch¨n nu«i d. V−ên c©y ¨n qu¶, c©y c«ng nghiÖp 3a. CÇu ®−êng s¾t quèc gia, cÇu ®−êng «t« cÊp I, II, III cã chiÒu dμi lín h¬n 20cm 250/150 300/175 350/200 400/225 450/250 500/300 250/100 300/125 b. CÇu ®−êng s¾t vμo xÝ 100 150 200 nghiÖp, cÇu ®−êng «t« cÊp IV, V, VI cã chiÒu dμi lín h¬n 20cm 125/100 150/125 200/150 250/200 300/250 350/250 100/75 150/125 c. §−êng s¾t quèc gia, 100 150 200 ®−êng «t« cÊp I, II, III 100/75 150/125 200/150 250/200 300/225 350/250 75/75 150/100 d. §−êng s¾t vμo c¸c xÝ 50 75 100   Page 16 
 17. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN 4090:1985  nghiÖp, ®−êng «t« cÊp IV, V, VI 76/75 100/75 150/100 175/150 200/175 250/200 50/50 100/75 4a. Nhμ m¸y thuû ®iÖn, c«ng 50 75 100 tr×nh cÊp n−íc 500/150 500/175 700/200 700/250 700/300 700/350 500/100 500/125 b. Tr¹m b¬m t−íi n−íc, c«ng 100 150 200 tr×nh läc n−íc bÈn 50/50 75/75 150/100 200/150 225/175 250/200 50/30 75/50 5a. ThiÕt bÞ xñ lý tæng hîp 30 50 75 khÝ ®èt dÇu má cña nhãm ®−êng èng dÉn tËp trung 500/150 500/175 700/200 700/250 700/300 700/350 500/100 500/125 b. Tr¹m xuÊt x¨ng, kho chøa 100 150 200 chÊt dÔ ch¸y næ, cã dung tÝch lín h¬n 1000m 250/150 300/175 350/200 400/225 450/250 500/300 250/100 300/125 6a. Cét th¸p v« tuyÕn ®iÖn nhiÒu kªnh quèc gia vμ c¸c 100 150 200 c¬ quan kh¸c Theo sù tho¶ thuËn víi c¸c c¬ quan h÷u quan b. Tr¹m cung cÊp ®iÖn cho tr¹m nÐn khÝ vμ tr¹m b¬m dÇu cña ®−êng èng dÉn 100 100 100 100 100 100 100 100 chÝnh B»ng chiÒu cao cét cao nhÊt + 10m c. Cét ®iÖn cao thÕ 100 100 100 7a. Khu má quÆng, khu khai 500/150 500/150 700/200 700/250 700/300 700/350 500/100 500/125 th¸c th¨m dß b. Khu khai th¸c b»ng næ Theo sù tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan h÷u quan 100 150 200 m×n   Page 17 
 18. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  Chó thÝch: 1. Tö sè lμ kho¶ng c¸ch tõ tr¹m nÐn khÝ ®Õn c¸c c«ng tr×nh ,mÉu sè lμ kho¶ng c¸ch tõ tr¹m phan phèi khÝ ®Õn c¸c c«ng tr×nh . 2. C¸c chó thÝch 1,2 cña b¶ng 4 dïng cho c¶ hai b¶ng nμy 3. Ph©n lo¹i tr¹m b¬m dÇu : Lo¹i 1 cã dung tÝch kho lín h¬n 50.000m 3 Lo¹i IIcã dung tÝch tõ 1000 ®Õn 50.000 m 3 Lo¹i III cã dung tÝch bÐ h¬n 10.000m 3 vμ trªn ®−êng dÉn dÇu má kh«ng cã côm bÓ. 4. Ph©n lo¹i tr¹m nÐn khÝ lo¹i I, cã ¸p suÊt tõ 25 ®Õn 100daN/cm 2 ,lo¹i II cã ¸p suÊt tõ 12 ®Õn nhá h¬n 25daN/cm 2 5. Kho¶ng c¸ch cña tr¹m b¬m dÇu ,tr¹m nÐn khÝ ®Ðn c¸c c«ng tr×nh cña b¶ng nμy tÝnh tõ nhμ ®Ó m¸y nÐn khÝ ,m¸y b¬m dÇu vμ bÓ chøa gÇn nhÊt. 6. Tr¹m b¬m dÇu ph¶i thÊp h¬n c¸c c«ng tr×nh trong b¶ng .NÕu cao h¬n ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n ngõa sù trμn dÇu g©y tai n¹n. 7. C«ng tr×nh ,qu¶ng tr−êng ,khu b¶o qu¶n ®Æc biÖt theo sù tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan liªn quan 8. C¸c c«ng tr×nh kh«ng nªu trong b¶ng nμy cÇn cos sù tho¶ thuËn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan. 4. Yªu cÇu cÊu t¹o ®−êng èng dÉn chÝnh 4.1. §−êng kÝnh cña ®−êng èng dÉn chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n phï hîp víi l−u l−îngb¬m, ¸p lùc b¬m, c«ng suÊt tr¹m b¬m.. 4.2. ChiÒu dμy thμnh èng x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n trªn c¬ së cac yªu cÇu vÒ ®é bÒn vμ ®é æn ®Þnh cña ®−êng èng, phï hîp ®iÒu 8.3.1. cña tiªu chuÈn nμy. NÕu kh«ng cÇn vËn chuyÓn s¶n phÈm theo hai chiÒu, nªn thiÕt kÕ ®−êng èng cã chiÒu dÇy thμnh èng thay ®æi, c¨n cø vμo sù gi¶m dÇn ¸p suÊt lμm viÖc theo chiÒu dμi ®−êng èng vμ ®iÒu kiÖn vËn hμnh. Sè bËc chiÒu dμy nªn lÊy tèi ®a lμ 3 ®èi víi mçi ®o¹n gi÷a c¸c tr¹m b¬m. 4.3. C¸c ®−êng èng dÉn chÝnh b»ng thÐp ph¶i thiÕt kÕ nèi b»ng c¸c mèi hμn ®èi ®Çu. C¸c thiÕt bÞ van ch¾n ph¶i cã cïng tiÕt diÖn víi ®−êng èng vμ cã ¸p lùc lμm viÖc phï hîp víi ¸p suÊt lμm viÖc cña ®−êng èng. Nèi c¸c thiÕt bÞ van ch¾n víi ®−êng èng cã thÓ b»ng mèi hμn hoÆc b»ng mÆt bÝch. 4.4. ThiÕt bÞ van ch¾n ®−îc nèi víi ®−êng èng b»ng mÆt bÝch nªn ®Æt trong c¸c hè x©y trong nhμ nhá ®−îc th«ng giã hoÆc trong hμng rμo. C¸c hè x©y vμ nhμ nhá ph¶i thiÕt kÕ b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. Hμng rμo cã thÓ lμm b»ng l−íi thÐp. ThiÕt bÞ van ch¾n ®−îc nèi víi ®−êng èng b»ng c¸c mèi hμn nªn thiÕt kÕ ®Æt trùc tiÕp trong ®Ê tvμ cã cÇn khãa nèi trªn mÆt ®Êt trong nhμ nhá hoÆc ®−îc rμo l¹i. Chó thÝch: 1.C¸c thiÕt bÞ hμn nªn −u tiªn ®Æt trªn ®−êng èng ¸p lùc cao. 2.Trªn c¸c ®−êng èng dÉn khÝ ®èt vËn chuyÓn khÝ ®éc, c¸ctb cÇn ®iÒu khiÓn ph¶i ®Æt trong c¸c hè van chuyªn dïng thãng giã næi trªn mÆt ®Êt, lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 4.5. Nªn thiÕt kÕ c¸c ®−êng èng dÉn chÝnh ch«n ngÇm d−íi ®Êt cã ®é s©u c¸ch ®Òu mÆt ®Þa h×nh.   Page 18 
 19. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  MÆt c¾ däc cña ®−êng èng ch«n ngÇm ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu vÒ ®é bÒn, ®é ån ®Þnh vμ ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së c¸c chi phÝ cho viÖc ®μo hμo, c¸c thiÕt bÞ uèn èng nh©n t¹o, viÖc ®Æt èng vμ c¸c yªu cÇu sö dông an toμn cña ®−êng èng. 4.6. Gi÷a c¸c cót uèn ng−îc nhau cña c¸c cót uèn ®μn håivμ gi÷a cót uèn ®μn håi víi cót uèn nh©n täa cÇn cã c¸c ®o¹n th¼ng chuyÓn tiÕp lÊy nh− sau: -§o¹n th¼ng chuyÓn tiÕp lín h¬n hoÆc b»ng 500mm, khi ®−êng kÝnh bÐ h¬n 500mm. -§o¹n th¼ng b»ng ®−êng kÝnh ngoμi, khi ®−êng kÝnh b»ng hoÆc lín h¬n 500mm. Chó thÝch: ®−îc phÐp kªt sinh ho¹tîp c¸c cót uèn ®μn ho×i tong mÆt ph¼ng ®øng vμ n»m ngang. Cót uèn nh©n t¹o trong mÆt ph¼ng ®øng vμ n»m ngang ®−îc tÝnh gãc uèn theo c«ng thøc: Cos α 1 =cos α -cos α b (3) Trong ®ã: α t : Gãc cÇn tÝnh ®Ó uèn èng α 1 :Gãc uèn trªn mÆt ph¼ng ®øng α 1 :Gãc uèn trªn mÆt n»m ngang 4.7. Bμn kÝnh uèn cho phÐp cña ®−êng èng trong mÆt ph¼ng n»m ngang vμ th¼ng ®øng cÇn x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n tõ ®iÒu kiÖn ®é bÒn vμ æn ®Þnh cña thμnh èng, còng nh− tõ ®é æn ®Þnh cña vÞ trÝ ®−êng èng khi chÞu t¸c dông cña ¸p suÊt bªn trong, träng l−îng b¶n th©n èng vμ lùc Ðp däc do thay ®æi nhiÖt ®é cña kim lo¹i trong qu¸ tr×nh vËn hμnh, theo c¸c c«ng thøc sau: E.Dng ρ nd = tc (m) (4) 200.R2 .K α D 2 ng (1 − cos ρ d ≥ 3600 3 2 (m) (5) α 4 ρ ≥ 0,9 × Dng (m) (6) E : M« ®un ®μn håi cña thÐp lÊy theo b¶ng 12 D ng : §−êng kÝnh ngoμi cña èng tÝnh b»ng cm R tc 2 : C−êng ®é tiªu chuÈn kim lo¹i èng (N/cm 2 ) K: HÖ sè ®èi víi èn lo¹i I,II lÊy K=0,4 §èi víi èng lo¹i III ,IV lÊy K=0,5 α : Gãc ngoËt trong mÆt ®øng Tö sè tÝnh lμ ®é C ( 0 C ) MÉu sè tÝnh lμ ra®ian (rad) ρ n® :B¸n kÝnh ®μn håi trong mÆt ph¼ng ®øng vμ ngang phï hîp víi ®iÒu kiÖn bÒn ®é æn ®Þnh cña thμnh èng vμ d−íi t¸c dông cña ¸p suÊt bªn trong vμ träng l−îng èng. ρ ® : B¸n kÝnh uèn ®μn håi trong mÆt ph¼ng ®øng d−íi t¸c dông träng luîng b¶n th©n èng. ρ n : B¸n kÝnh uèn ®μn håi trong mÆt ph¼ng n»m ngang. 4.8. Cót uèn nh©n täa ph¶i lμm tõ èng kh«ng mèi hμn hoÆc cã mèt hμn th¼ng. Mèihμn th¼ng ph¶i ®Ó ë miÒn trung hßa khi uèn èng. §é lín cña b¸n kÝnh èng uèn ph¶i x¸c ®Þnh cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng cho bμn ch¶i c¹o rØ vμ vËt c¸ch ®i qua ®−îc. 4.9. Trªn ®−êng èng cÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ cöa thu, n¹p c¸c thiÕt bÞ röa èng vμ vËt c¸ch trong thiÕt kÕ cÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ vμ cÊu t¹o cöa.   Page 19 
 20. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM                                       TCVN  4090:1985  §o¹n èng trong ph¹m vi ®−îc röa ph¶i cã ®−êng kÝnh kh«ng ®æi vμ c¸c thiÕt bÞ van ch¾n trong ph¹m vi ®ã cã cïng ®−êng kÝnh víi ®−êng èng. Kh«ng cã c¸c chi tiÕt låi vμo trong lßng èng. 4.10. Khi lμm èng nh¸nh cã ®−êng kÝnh b»ng hoÆc lín h¬n ®−êng kÝnh èng chÝnh cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p lo¹i trõ kh¶ n¨ng thiÕt bÞ röa èng lät vμo èng nh¸nh. 4.11.ë c¸c ®o¹n ®−êng èng v−ît qua ch−íng ng¹i vËt cã ®−êng kÝnh kh¸c víi ®−êng kÝnh cña èng chÝnh cã thÓ lμm cöa riªng ®Ó thu n¹p c¸c thiÕt bÞ röa èng, nh−ng cÇn ph¶i cã luËn chøng kinh tÕ kü thuËt trong thiÕt kÕ. 4.12. Trªn ®−êng èng gÇn c¸c cöa thu n¹p nªn ®Æt c¸c thiÕt bÞ b¸o khi cã thiÕt bÞ röa èng, vËt c¸ch ®i qua. Còng cÇn cã luËn chøng kinh tÕ kü thuËt trong thiÕt kÕ. 4.13. T¹i c¸c chi tiÕt nèi ®−êng èng dÉn chÝnh víi ®−êng èng c«ng nghÖ cña tr¹m b¬m dÇu tr¹m nÐn khÝ, c¸c cöa thu n¹p thiÕt bÞ röa èng, vÆt c¸ch, c¸c nh¸nh cña c¸c ®o¹n v−ît, chç nèi vμ ®iÓm ph©n nh¸nh cña ®−êng èng, cÇn x¸c ®Þnh sù dÞch chuyÓn däc c¸c ®o¹n nèi cña ®−êng èng dÉn chÝnh do t¸c dông cña ¸p suÊt bªn trong vμ thay ®æi nhiÖt ®é cña kim lo¹i. §Ó gi¶m sù dÞch chuyÓn däc ®−êng èng dÉn chÝnh ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p ®Æc biÖt nh− dïng c¸c thiÕt bÞ bï, kiÓu ch÷ Γ, Π, Ζ hoÆc c¸c d¹ng kh¸c. 4.14. Däc theo ®−êng èng ngÇm cÇn ®ãng c¸c mèc bª t«ng hoÆc gç cao 0.5 ®Õn 0,7m tõ mÆt ®Êt. Trªn c¸c mèc cÇn cso c¸c b¶ng chØ dÉn. kho¶ng c¸ch c¸c mèc chøng 1km. Th−êng th−êng nªn bè trÝ mèc nμy c¹nh cét lμ tèt. 4.15. Trªn ®−êng èng cÇn ®Æt c¸c thiÕt bÞ van ch¾n theo tÝnh to¸n nh−ng kh«ng qu¸ 30km. Ngoμi ra c¸c van ch¾n cÇn ®Æt ë nh−ng chç sau: -ë hai bå ch−íng ng¹i n−íc ®−êng èng v−ît cã 2 nh¸nh trë lªn. -ë ®Çu mçi ®o¹n nh¸nh cña ®−êng èng dÉn chÝnh; -ë hai ®Çu cÇu «t« mμ ®−êng èng v−ît qua; -ë c¸c ®o¹n èng tr−íc khi vμo tr¹m b¬m vμ tr¹m ph©m phèi khÝ ®èt, c¸ch rnh giíi c¸c tr¹m ®ã trong ph¹mvi tõ 500 ®Õn 700m; -ë mét ®Çu hoÆc c¶ hai ®Çu cña ®−êng èng dÉn dÇu má vμ s¶n phÈm dÇu má n»m c¨«nh thμnh phè, khu ®«ng d©n, c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp cã kho¶ng c¸ch ®−îc x¸c ®Þnh trong thiÕt kÕ phô thuéc vμo ®i¹ h×nh ë ®Þa ph−¬ng; -Trªn ®−êng èng dÉn dÇu má vμ s¶n phÈm dÇu má cã mét nh¸nh v−ît qua ch−íng ng¹i n−íccÇn ®Æt van ch¾n tñy theo khu vùc tiÕp gi¸p chç v−ît vμ sù cÇn thiÕt ph¶i ng¨n ngõa kh¶ n¨ng trμn dÇu vμo hå chøa n−íc. Chó thÝch: 1.Nªn kÕt hîp ®Æt van ch¾n t¹i chç v−ît ch−íng ng¹i vËt thay cho van trªn tuyÕn. 2.Nªn ®Æt thiÕt bÞ van ch¾n vμ c¸c tr¹m khuÕch ®¹i cña c¸p th«ng tin gÇn nhau. 4.16. Khi ®Æt ®−êng èng dÉn khÝ ®èt cã tõ 2 ®−êng èng trë lªn song song víi nhau th× c¸c thiÕt bÞ van ch¾n cña c¸c ®−êng èng c¸ch nhau theo däc ®−êng èng khong nhá h¬n 100m Trong ®iÒu kiÖn qu¸ phøc t¹p (®åi nói, ®Çm lÇy) th× kho¶ng c¸ch ®Æt trªn cã thÓ gi¶m xuèng ®Õn 50m. 4.17.C¸c thiÕt bÞ van ch¾n cã ®−êng kÝnh 400mm trë lªn cÇn ®Æt trªn mãng vμ ®Êt d−íi mãng ph¶i ®Çm chÆt. 4.18.ë hai ®Çu cña c¸c ®o¹n ®−êng èng dÉn khÝ ®èt gi÷a c¸c thiÕt bÞ van ch¾n cÇn ph¶i ®Æt c¸c èng tho¸t khÝ c¸ch c¸c thiÕt bÞ van ch¾n Ýt nhÊt lμ 15m nÕu ®−êng kÝnh èng bÐ h¬n 1000mm, vμ lμ 50m nÕu ®−êng kÝnh èng tõ 1000m trë lªn. §é cao cña èng tho¸t khÝ tèi thiÓu ph¶i b»ng 3m kÓ tõ mÆt ®Êt vμ cÇn tÝnh ®é æn ®Þnh vμ an toμn cña èng tho¸t khÝ.   Page 20 
Đồng bộ tài khoản