TCVN 4119 1985

Chia sẻ: Nguyen Vuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
215
lượt xem
78
download

TCVN 4119 1985

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4119 1985. Địa chất thuỷ văn - Thuật ngữ và định nghĩa (Hydrogeology. Terminology and definitions). Tiêu chuẩn này áp dụng trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật và trong sản xuất thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản như : địa chất, nước,..

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4119 1985

 1. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 §Þa chÊt thuû v¨n - ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa Hydrogeology. Terminology and definitions Tiªu chuÈn nµy ¸p dông trong nghiªn cøu khoa häc kÜ thuËt vµ trong s¶n xuÊt thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n. ThuËt ng÷ §Þnh nghÜa Kh¸i niÖm chung 1. §Þa chÊt thuû v¨n Khoa häc vÒ nVíc dVíi ®Êt nh»m nghiªn cøu nguån gèc, ®iÒu kiÖn thÕ n»m, qui luËt vËn ®éng, ®éng th¸i, c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ vµ ho¸ häc cña nVíc dVíi ®Êt; mèi tV¬ng t¸c cña nVíc víi m«i trVêng xung quanh; ý nghÜa kinh tÕ cña chóng 2. §Þa chÊt thuû v¨n Mét lÜnh vùc cña ®Þa chÊt thuû v¨n nghiªn cøu nh÷ng qui luËt ph©n bè khu vùc nVíc dVíi ®Êt vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n cña mét l·nh thæ nµo ®ã 3. §Þa chÊt thuû v¨n c¶i LÜnh vùc ®Þa chÊt thuû v¨n øng dông nh»m nghiªn cøu vµ ®Ò ra c¸c t¹o thæ nhVìng biÖn ph¸p c¶i thiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n ®Ó t¨ng ®é ph× cña ®Êt 4. NVíc dVíi ®Êt NVíc n»m trong th¹ch quyÕn ë tÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i vËt lý 5. Ph©n lo¹i nVíc dVíi Sù ph©n nhãm c¸c kiÓu nVíc dVíi ®Êt theo mét hoÆc tæ hîp c¸c ®Æc ®Êt trVng cña chóng 6. NVíc thVîng tÇng NVíc dVíi ®Êt tån t¹i kh«ng thVêng xuyªn trªn c¸c thÊu kÝnh c¸ch nVíc hoÆc thÊm nVíc yÕu trong ®íi th«ng khÝ 7. NVíc ngÇm NVíc dVíi ®Êt cña tÇng chøa nVíc thVêng xuyªn vµ n»m trªn ®¸y c¸ch nVíc thø nhÊt tÝnh tõ mÆt ®Êt 8. NVíc actªzi NVíc dVíi ®Êt cã ¸p n»m tV¬ng ®èi s©u gi÷a hai líp c¸ch nVíc, tù phun khi khoan ®µo qua líp m¸i c¸ch nVíc ë nh÷ng n¬i cã ®Þa h×nh thuËn lîi (m¸i c¸ch nVíc xem thuËt ng÷ sè 65) 9. NVíc cact¬ NVíc dVíi ®Êt chøa trong c¸c hang hèc cact¬ 10. NVíc khe nøt NVíc dVíi ®Êt chøa trong c¸c khe nøt cña ®¸ 11. NVíc gi÷a vØa NVíc dVíi ®Êt n»m gi÷a c¸c líp ®Êt ®¸ c¸ch nVíc 12. NVíc hÊp thô Mét lo¹i nVíc liªn kÕt, trong ®ã c¸c ph©n tö nVíc ®Vîc gi÷ l¹i trªn bÒ mÆt c¸c h¹t ®Êt ®¸ do lùc t¸c dông qua l¹i gi÷a c¸c ph©n tö nVíc víi c¸c ph©n tö trªn bÒ mÆt c¸c h¹t ®Êt ®¸ 13. NVíc liªn kÕt NVíc cßn gi÷ l¹i trong ®Êt ®¸ sau khi ®Vîc th¸o kh« dVíi t¸c dông cña lùc träng lùc 14. NVíc lç hæng NVíc dVíi ®Êt chøa vµ vËn ®éng theo c¸c lç hæng cña ®Êt ®¸ 15. NVíc mao dÉn NVíc ®Vîc gi÷ l¹i trong ®Êt ®¸ dVíi t¸c dông cña lùc mao dÉn 16. NVíc thæ nhVìng NVíc dVíi ®Êt n»m trong c¸c líp thæ nhVìng 17. NVíc träng lùc NVíc trong ®Êt ®¸ cã kh¶ n¨ng vËn ®éng dVíi t¸c dông chñ yÕu cña träng lùc 18. NVíc dVíi ®Êt NVíc dVíi ®Êt cã mÆt tho¸ng tù do vµ ¸p suÊt trªn ®ã b»ng ¸p suÊt khÝ kh«ng ¸p quyÓn 19. NVíc dVíi ®Êt cã ¸p NVíc dVíi ®Êt cã ¸p suÊt t¸c dông lªn bÒ mÆt lín h¬n ¸p suÊt khÝ quyÓn
 2. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 20. Nguån gèc nVíc Qu¸ tr×nh h×nh thµnh nVíc dVíi ®Êt do ¶nh hVëng cña c¸c nh©n tè tù dVíi ®Êt nhiªn vµ nh©n t¹o 21. Ph©n lo¹i nguån Sù ph©n lo¹i nVíc dVíi ®Êt dùa vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm nguån gèc cña gèc nVíc dVíi ®Êt chóng 22. NVíc röa lò NVíc dVíi ®Êt cã thµnh phÇn ho¸ häc liªn quan víi c¸c qu¸ tr×nh thÊm vµ röa lò 23. NVíc thÊm NVíc dVíi ®Êt ®Vîc h×nh thµnh trong ®Êt ®¸ do qu¸ tr×nh thÊm 24. NVíc ch«n vïi NVíc dVíi ®Êt n»m trong c¸c lç hæng cña ®Êt ®¸ tõ c¸c thêi kú ®Þa chÊt trVíc ®©y vµ kh«ng tham gia vµo vßng tuÇn hoµn nVíc trong thiªn nhiªn 25. NVíc nguyªn sinh NVíc dVíi ®Êt ®Vîc t¹o thµnh do khÝ «xy vµ khÝ hydro t¸ch ra tõ macma vµ lÇn ®Çu tiªn tham gia vµo vßng tuÇn hoµn nVíc trong thiªn nhiªn 26. NVíc hçn hîp NVíc ®Vîc t¹o thµnh do hçn hîp c¸c kiÓu nVíc kh¸c nhau 27. Ph©n vïng ®Þa chÊt Sù ph©n chia vá qu¶ ®Êt ra nh÷ng phÇn chøa nVíc kh¸c nhau dùa vµo thuû v¨n cÊu t¹o ®Þa chÊt, ®Æc ®iÓm ®Þa chÊt thuû v¨n, thµnh phÇn th¹ch häc, ®Þa m¹o, khÝ hËu 28. MiÒn ®Þa chÊt thuû PhÇn kh«ng gian réng lín cã nh÷ng ®Æc ®iÓm cÊu tróc ®Þa chÊt, ®Þa v¨n chÊt thuû v¨n, th¹ch häc, ®Þa m¹o, khÝ hËu tV¬ng ®èi ®ång nhÊt 29. Vïng ®Þa chÊt thuû Mét phÇn cña cÊu tróc ®Þa chÊt thuû v¨n cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n v¨n tV¬ng ®èi ®ång nhÊt vµ cã c©n b»ng nVíc ®éc lËp 30. Bån ®Þa chÊt thuû - §èi víi nVíc actªzi; lµ nh÷ng cÊu tróc ®Þa chÊt rÊt lín d¹ng mµng v¨n nÕn, nh÷ng nÕp vâng trong miÒn nÒn, vïng tròng gi÷a nói cã chøa nVíc d¹ng vØ - §èi víi nVíc ngÇm: lµ miÒn ph©n bè cña nVíc ngÇm trong ph¹m vi c¸c ®ång b»ng aluvi, proluvi vµ c¸c ®íi nøt nÎ cña ®¸ gèc 31. Khèi ®Þa chÊt thuû CÊu tróc ®Þa chÊt thuû v¨n "mét bËc" ®Æc trVng cho phÇn ®¸ mãng (®¸ v¨n kÕt tinh, biÕn chÊt) lé ra trªn mÆt, hoÆc cã nh÷ng líp trÇm tÝch bê rêi máng phñ trªn 32. HÖ thèng chøa nVíc Mét hÖ thèng c¸c ®¬n vÞ chøa nVíc cã liªn hÖ thuû lùc víi nhau trong c¸c ®iÒu kiÖn biªn nhÊt ®Þnh 33. Thµnh hÖ ®Þa chÊt Mét tËp hîp ®Êt ®¸ ®ång nhÊt vÒ th¹ch häc, vµ nguån gèc, ®Æc trVng thuû v¨n cho nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh vÒ sù tÝch tô, vËn ®éng vµ sù h×nh thµnh thµnh phÇn ho¸ häc nVíc dVíi ®Êt 34. §iÖp chøa nVíc Mét tËp hîp ®Êt ®¸ chøa nVíc kh«ng ®ång nhÊt hoÆc xen kÏ ph©n nhÞp vÒ thµnh phÇn th¹ch häc vµ tV¬ng ®¸ kh¸c nhau, ®Vîc thµnh t¹o trong ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn nhÊt ®Þnh, tV¬ng øng víi c¸c pha kh¸c nhau cña chu k× kiÕn t¹o vµ trÇm tÝch khu vùc 35. Xªri chøa nVíc Mét tËp hîp ®Êt ®¸ chøa nVíc cã tV¬ng ®¸, thµnh phÇn th¹ch häc phøc t¹p vµ ph©n bè cã qui luËt trªn mÆt c¾t vµ b×nh ®å, tV¬ng øng víi c¸c chu k× trÇm tÝch lín 36. Phøc hÖ chøa nVíc Mét tËp hîp ®Êt ®¸ chøa nVíc cã thµnh phÇn th¹ch häc biÕn ®æi râ rÖt trªn b×nh ®å vµ mÆt c¾t nhVng do møc ®é nghiªn cøu cßn Ýt nªn chVa ph©n chia ®Vîc thµnh nh÷ng tÇng chøa nVíc 37. TÇng chøa nVíc TËp hîp c¸c líp (vØa) ®Êt ®¸ chøa nVíc cã thµnh phÇn th¹ch häc, tV¬ng ®¸ vµ c¸c tÝnh chÊt ®Þa chÊt thuû v¨n ®ång nhÊt hoÆc tV¬ng ®èi ®ång nhÊt, cã liªn hÖ thuû lùc víi nhau (Líp chøa nVíc xem thuËt ng÷ sè
 3. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 38) 38. Líp (vØa) chøa nVíc Líp (hoÆc vØa) ®Êt ®¸ chøa nVíc cã thµnh phÇn th¹ch häc ®ång nhÊt vµ c¸c tÝnh chÊt ®Þa chÊt thuû v¨n tV¬ng ®èi ®ång nhÊt 39. ThÊu kÝnh nVíc Mét d¹ng tån t¹i cña nVíc nh¹t dVíi ®Êt trong nVíc mÆn nh¹t cña nVíc dVíi ®Êt 40. §íi chøa nVíc §¬n vÞ chøa nVíc dVíi ®Êt tån t¹i trong c¸c kÏ nøt cã liªn quan víi c¸c qu¸ tr×nh ngo¹i sinh (phong ho¸, röa lò...) vµ c¸c qu¸ tr×nh néi sinh (kiÕn t¹o, biÕn vÞ ...) 41. §Êt ®¸ c¸ch nVíc ThÓ ®Þa chÊt cã ®é thÊm nVíc nhá h¬n ®é thÊm nVíc cña ®Êt ®¸ v©y quanh, lµm cho nVíc träng lùc vËn ®éng qua ®ã khã kh¨n, khi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuû lùc kh¸c gièng nhau 42. Thuû quyÒn dVíi PhÇn cña vá qu¶ ®Êt cã thÓ tån t¹i nVíc dVíi ®Êt trong ®iÒu kiÖn nhiÖt ®Êt ®éng 43. TÝnh ph©n ®íi cña Qui luËt vÒ sù ph©n bè cña nVíc ngÇm theo phV¬ng n»m ngang nVíc ngÇm 44. §íi th«ng khÝ §íi n»m gi÷a mÆt ®Êt vµ mùc nVíc ngÇm 45. §íi b·o hoµ PhÇn vá qu¶ ®Êt cã c¸c lç hæng vµ khe nøt chøa ®Çy nVíc 46. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt Sù tæng hîp c¸c dÊu hiÖu ®Æc trVng cho ®iÒu kiÖn thÕ n»m cña nVíc thuû v¨n dVíi ®Êt, thµnh phÇn ho¸ häc, tÝnh chÊt chøa nVíc cña ®Êt ®¸, sù vËn ®éng, chÊt lVîng, sè lVîng vµ tr¹ng th¸i cña nVíc dVíi ®Êt trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ dVíi ¶nh hVëng cña nh©n tè nh©n t¹o 47. Chu k× ®Þa chÊt thuû Qu¸ tr×nh h×nh thµnh, ®Æc ®iÓm dÞch chuyÓn, sù thay ®æi thµnh phÇn v¨n ho¸ häc trong nVíc dVíi ®Êt vµ thµnh phÇn kho¸ng vËt cña ®Êt ®¸ x¶y ra ë tõng phÇn hay trong ph¹m vi mét bån actªzi trong thêi gian ®Þa chÊt giíi h¹n bëi qu¸ tr×nh biÕn tiÕn vµ biÕn tho¸i tiÕp theo 48. M«i trVêng lç hæng §Êt ®¸ chøa c¸c lç hæng cã quan hÖ víi nhau cña ®Êt ®¸ 49. §é rçng cña ®Êt ®¸ TØ sè gi÷a thÓ tÝch c¸c lç hæng trong ®Êt ®¸ víi tæng thÓ tÝch ®Êt ®¸ 50. §é Èm cña ®Êt ®¸ LVîng nVíc chøa trong c¸c lç hæng, khe nøt cña ®Êt ®¸ trong ®iÒu kiÖn tù nhiªn ë thêi ®iÓm nghiªn cøu 51. §é Èm ph©n tö tèi LVîng nVíc lín nhÊt cßn gi÷ l¹i trong ®Êt ®¸ do søc c¨ng ph©n tö ®a 52. Sù b·o hoµ nVíc Sù chøa ®Çy nVíc trong c¸c lç hæng vµ khe nøt cña ®Êt ®¸ cña ®Êt ®¸ 53. TÝnh thÊm nVíc cña Kh¶ n¨ng cña ®Êt ®¸ cho nVíc thÊm qua dVíi t¸c dông cña gradian ¸p ®Êt ®¸ lùc 54. TÝnh chøa nVíc cña Kh¶ n¨ng hÊp thô vµ chøa nVíc cña ®Êt ®¸ trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Êt ®¸ ®Þnh 55, Vßng tuÇn hoµn cña Mét chu tr×nh kÝn liªn tôc vÒ sù tuÇn hoµn nVíc trªn qu¶ ®Êt do t¸c nVíc trong thiªn nhiªn dông cña n¨ng lVîng mÆt trêi vµ träng lùc 56. Sù c©n b»ng cña Mèi quan hÖ ®Þnh lVîng cña c¸c thµnh phÇn tham gia vµo vßng tuÇn nVíc dVíi ®Êt hoµn cña nVíc dVíi ®Êt trong mét vïng vµ mét thêi gian nhÊt ®Þnh. PhÇn ch¶y ®Õn trong c©n b»ng nVíc gåm nVíc mVa, nVíc cña s«ng hå, vµ nVíc cña c¸c tÇng chøa nVíc l©n cËn. PhÇn ch¶y ®i gåm c¸c dßng tho¸t cña nVíc dVíi ®Êt, lVîng ph¸t t¸n thùc vËt, lVîng bèc h¬i 57. Sù bèc h¬i Sù chuyÓn vËt chÊt tõ tr¹ng th¸i láng hay r¾n sang tr¹ng th¸i h¬i ë nhiÖt ®é nµo ®ã
 4. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 58. Sù cung cÊp nVíc Sù tËp trung cña nVíc dVíi ®Êt vµo s«ng ngÇm cho s«ng 59. DiÖn tÝch thu nVíc DiÖn tÝch tõ ®ã nVíc dVíi ®Êt chay ®Õn c¸c c«ng tr×nh 6thu nVíc 60. MiÒn tho¸t cña MiÒn xuÊt lé cña nVíc dVíi ®Êt lªn mÆt ®Êt, ch¶y vµo c¸c dßng vµ khèi nVíc dVíi ®Êt nVíc mÆt hoÆc thÊm xuyªn vµo tÇng chøa nVíc l©n cËn 61. MiÒn cung cÊp cña MiÒn thÊm cña nVíc mVa, nVíc mÆt hoÆc cña nVíc dVíi ®Êt cung cÊp nVíc dVíi ®Êt cho tÇng chøa nVíc 62. Cöa sæ ®Þa chÊt PhÇn diÖn tÝch cña tÇng chøa nVíc cã ¸p kh«ng cã m¸i c¸ch nVíc, t¹i thuû v¨n ®ã cã ¸p trë thµnh nVíc ngÇm vµ cã mÆt tho¸ng tù do 63. Dßng ngÇm Dßng nVíc dVíi ®Êt vËn ®éng liªn tôch trong tÇng chøa nVíc 64. §Vêng ch¶y nVíc §Vêng nèi c¸c ®iÓm cao nhÊt cña mÆt nVíc ngÇm hoÆc mÆt nVíc ¸p cña nVíc dVíi ®Êt lùc vµ ph©n chia dßng ch¶y nVíc dVíi ®Êt 65. M¸i c¸ch nVíc Líp ®Êt ®¸ c¸ch nVíc phñ trªn tÇng chøa nVíc 66. §¸y c¸ch nVíc Líp ®Êt ®¸ c¸ch nVíc n»m lãt dVíi tÇng chøa nVíc 67. §iÓm nVíc N¬i xuÊt lé tù nhiªn hay nh©n t¹o cña nVíc dVíi ®Êt (lç khoan, giÕng m¹ch nVíc) 68. M¹ch nVíc N¬i xuÊt lé tËp trung cña nVíc dVíi ®Êt trùc tiÕp lªn mÆt ®Êt hay ngÇm dVíi nVíc 69. M¹ch nVíc xuèng N¬i xuÊt lé tËp trung cña nVíc kh«ng ¸p 70. M¹ch nVíc lªn N¬i xuÊt lé tËp trung cña nVíc cã ¸p 71. M¹ch nVíc t¹m thêi M¹ch nVíc chØ ho¹t ®éng trong nh÷ng thêi gian nhÊt ®Þnh cña n¨m §éng lùc vµ ®éng th¸i nVíc dVíi ®Êt 72. §éng lùc häc nVíc Khoa häc nghiªn cøu sù vËn ®éng cña nVíc dVíi ®Êt trong m«i trVêng dVíi ®Êt lç hæng 73. VËn ®éng 1 chiÒu VËn ®éng cña nVíc dVíi ®Êt khi vect¬ vËn tèc chØ cã mét thµnh phÇn cña nVíc dVíi ®Êt 74. VËn ®éng 2 chiÒu VËn ®éng cña nVíc dVíi ®Êt khi vect¬ vËn tèc cã thÓ ph©n thµnh hai cña nVíc dVíi ®Êt thµnh phÇn 75. VËn ®éng ph¼ng to¶ VËn ®éng cña nVíc dVíi ®Êt trong m«i trVêng lç hæng cã c¸c ®Vêng tia dßng lµ c¸c ®Vêng to¶ tia trªn h×nh ®å; trªn mÆt c¾t th¼ng ®øng c¸c ®Vêng nµy song song víi nhau 76. VËn ®éng æn ®Þnh VËn ®éng cña nVíc dVíi ®Êt cã c¸c yÕu tè thuû ®éng lùc kh«ng thay cña nVíc dVíi ®Êt ®æi theo thêi gian 77. VËn ®éng kh«ng æn VËn ®éng cña nVíc dVíi ®Êt cã c¸c yÕu tè thuû ®éng lùc thay ®æi theo ®Þnh cña nVíc dVíi ®Êt thêi gian 78. Gradian ¸p lùc TrÞ sè gi¶m ¸p lùc trªn mét ®¬n vÞ chiÒu dµi ®Vêng thÊm 79. Gradian ¸p lùc tíi Gradian ¸p lùc b¾t ®Çu ph¸t sinh qu¸ tr×nh röa lïa vµ xãi ngÇm ®Êt ®¸ h¹n dVíi ¶nh hVëng ¸p lùc thuû ®éng cña dßng thÊm 80. Gradian ¸p lùc ban Gi¸ trÞ gradian ¸p lùc, khi vVît qua gi¸ trÞ nµy nVíc sÏ th¸m qua ®Êt sÐt ®Çu 81. §Þnh luËt §acxi §Þnh luËt thÓ hiÖn mèi quan hÖ ®Vêng th¼ng gi÷a tèc ®é thÊm víi gradian ¸p lùc cña chÊt láng trong m«i trVêng lç hæng 82. VËn tèc thÊm TØ sè gi÷a lVu lVîng cña dßng nVíc dVíi ®Êt víi tiÕt diÖn ngang cña m«i trVêng rçng cã nVíc ch¶y qua 83. VËn tèc thÊm thùc TØ sè gi÷a lVu lVîng cña nVíc víi diÖn tÝch cña lç hæng vµ khe nøt trªn
 5. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 mÆt c¾t ngang cña dßng thÊm 84. VËn tèc tíi h¹n VËn tèc dßng ch¶y khi b¾t ®Çu chuyÓn tõ tr¹ng th¸i ch¶y tÇng sang ch¶y rèi 85. TÝnh nh¶ nVíc cña Kh¶ n¨ng nVíc tho¸t ra tù do tõ ®Êt b·o hoµ nVíc dVíi t¸c dông cña ®Êt ®¸ träng lùc 86. §é dÉn nVíc LVu lVîng dßng nVíc ch¶y qua 1 ®¬n vÞ chiÒu réng cña líp chøa nVíc ®ång nhÊt khi gradian thuû lùc b»ng ®¬n vÞ 87. CVêng ®é trao ®æi §¹i lVîng biÓu thÞ møc ®é trao ®æi nVíc vµ ®Vîc x¸c ®Þnh b»ng tØ sè nVíc gi÷a lVu lVîng hµng n¨m cña nVíc dVíi ®Êt víi tæng tr÷ lVîng cña ®¬n vÞ chøa nVíc 88. M«dun dßng ngÇm LVîng nVíc ch¶y ra tõ 1 ®¬n vi diÖn tÝch lVu vùc ngÇm trong mét ®¬n vÞ thêi gian 89. Sù thÊm xuyªn Sù thÊm theo phV¬ng th¼ng ®øng gi÷a nVíc mÆt vµ nVíc dVíi ®Êt hoÆc gi÷a c¸c tÇng chøa nVíc víi nhau qua líp ng¨n c¸ch thÊm nVíc yÕu 90. HÖ sè thÊm xuyªn Th«ng sè ®Æc trVng cho cVêng ®é thÊm xuyªn cña nVíc qua líp ®Êt ®¸ thÊm nVíc yÕu 91. HÖ sè truyÒn ¸p Tæng sè ®Æc trVng cho vËn tèc lan truyÒn ¸p lùc trong tÇng chøa nVíc 92. HÖ sè thÊm VËn tèc thÊm khi gradian ¸p lùc b»ng ®¬n vÞ 93. HÖ sè nh¶ nVíc HiÖu sè gi÷a ®é Èm toµn phÇn vµ ®é Èm ph©n tö tèi ®a cña ®Êt ®¸ 94. HÖ sè b·o hoµ nVíc TØ sè gi÷a gi¸ trÞ hÊp thô nVíc cña ®Êt víi gi¸ trÞ b·o hoµ nVíc 95. §acxi §¬n vÞ ®o hÖ sè thÊm qua cña ®Êt ®¸, 1 §acxi = 1,0210-8 cm 96. §iÒu kiÖn biªn C¸c ®iÒu kiÖn trªn ranh giíi tÇng chøa nVíc 97. Líp v« h¹n Líp chøa nVíc cã c«ng tr×nh thu nVíc ®Æt c¸ch xa ranh giíi cña nã ®Õn møc cã thÓ bá qua ¶nh hVëng cña ranh giíi 98. Líp b¸n v« h¹n Líp chøa nVíc cã c«ng tr×nh thu nVíc chÞu ¶nh hVëng cña mét phÝa ranh giíi, cßn c¸c phÝa kh¸c ë xa v« h¹n 99. §iÒu kiÖn ban ®Çu §iÒu kiÖn ®Æc trVng cho sù ph©n bè c¸c yÕu tè c¬ b¶n trong tÇng chøa nVíc ë thêi ®iÓm ban ®Çu 100. ¸p lùc thuû tÜnh ¸p lùc cña cét nVíc n»m trªn bÒ mÆt qui Víc 101. Mùc nVíc tÜnh cña Mùc nVíc thiªn nhiªn cña nVíc dVíi ®Êt chVa bÞ biÕn ®éng do c¸c biÖn nVíc dVíi ®Êt ph¸p kÜ thuËt 102. Mùc nVíc ®éng Mùc nVíc dVíi ®Êt bÞ h¹ thÊp do hót nVíc hoÆc ®ang cao do Ðp nVíc, cña nVíc dVíi ®Êt ®æ nVíc 103. ChiÒu cao ¸p lùc ChiÒu cao cét nVíc trong lç khoan tÝnh tõ ®iÓm nghiªn cøu ®Õn mùc nVíc tÜnh 104. BÒ mÆt ¸p lùc BÒ mÆt tVëng tVîng mµ nVíc ¸p lùc cã thÓ d©ng ®Õn bÒ mÆt ®ã khi khoan, ®µo qu¸ m¸i c¸ch nVíc 105. §Vêng thuû ®¼ng §Vêng trªn b×nh ®å nèi nh÷ng ®iÓm cã cïng chiÒu s©u tõ mÆt ®Êt ®Õn s©u mÆt nVíc ngÇm 106. §Vêng thuû ®¼ng §Vêng trªn b×nh ®å nèi nh÷ng ®iÓm cã cïng chiÒu cao bÒ mÆt nVíc cao ngÇm so víi mÆt ph¼ng qui Víc 107. §Vêng thuû ®¼ng §Vêng trªn b×nh ®å nèi nh÷ng ®iÓm cã cïng mùc ¸p lùc ¸p 108. §Vêng cïng chiÒu §Vêng trªn b×nh ®å nèi nh÷ng ®iÓm cã cïng chiÒu s©u tõ mÆt ®Êt ®Õn s©u ¸p lùc bÒ mÆt ¸p lùc cña nVíc cã ¸p
 6. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 109. §Vêng dßng §Vêng cã phV¬ng tiÕp tuyÕn ë mçi ®iÓm trªn ®Vêng ®ã trïng víi phV¬ng vËn tèc cña ph©n tö chÊt láng 110. §Vêng cong h¹ Giao tuyÕn gi÷a bÒ mÆt h¹ thÊp cña dßng ngÇm víi mÆt ph¼ng th¼ng thÊp ®øng theo phV¬ng dßng ch¶y (bÒ mÆt h¹ thÊp xem thuËt ng÷ sè 111) 111. BÒ mÆt h¹ thÊp cña BÒ mÆt h¹ thÊp mÆt ¸p lùc hoÆc mÆt tho¸ng tù do cña nVíc dVíi ®Êt nVíc dVíi ®Êt 112. PhÔu h¹ thÊp BÒ mÆt h¹ thÊp cña nVíc dVíi ®Êt do hót nVíc tõ c¸c c«ng tr×nh tËp trung nVíc 113. B¸n kÝnh ¶nh Kho¶ng c¸ch tõ t©m lç khoan hót nVíc ®Õn ®iÓm n»m trªn ranh giíi hVëng cña ®íi chÞu ¶nh hVëng hót nVíc, ë ®ã cßn gi÷ ®Vîc mùc nVíc ban ®Çu cña nVíc dVíi ®Êt 114. Lç khoan hoµn Lç khoan cã chiÒu dµi phÇn thu nVíc b»ng chiÒu dµy tÇng chøa nVíc chØnh 115. Lç khoan kh«ng Lç khoan cã chiÒu dµi phÇn thu nVíc bÐ h¬n chiÒu dµy tÇng chøa nVíc hoµn chØnh 116. Lç khoan trung Lç khoan tiÕn hµnh hót nVíc thÝ nghiÖm khi cã c¸c lç khoan quan s¸t t©m (lç khoan quan s¸t xem thuËt ng÷ sè 117) 117. Lç khoan quan s¸t lç khoan ®Ó quan s¸t sù thay ®æi mùc nVíc dVíi ®Êt 118. Lç khoan tù phun Lç khoan cã nVíc ¸p lùc phun lªn mÆt ®Êt 119. LVu lVîng lç ThÓ tÝch nVíc hót lªn tõ lç khoan trong mét ®¬n vÞ thêi gian khoan 120. §Vêng cong lVu §Vêng thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a lVu lVîng cña lç khoan víi trÞ sè h¹ thÊp lVîng mùc nVíc 121. LVu lVîng ®¬n vÞ LVu lVîng cña dßng thÊm trªn mét ®¬n vÞ chiÒu réng cña nã dßng thÊm 122. TØ lVu lVîng lç LVu lVîng cña lç khoan khi trÞ sè h¹ thÊp mùc nVíc b»ng ®¬n vÞ khoan 123. LVîng hÊp thô LVu lVîng nVíc Ðp vµo lç khoan víi ¸p lùc Ðp lµ mét mÐt cét nVíc trªn nVíc ®¬n vÞ cña lç mét mÐt chiÒu dµi ®o¹n Ðp khoan 124. §íi ¶nh hVëng cña Mét phÇn tÇng chøa nVíc xung quanh lç khoan chÞu ¶nh hVëng cña lç khoan qu¸ tr×nh hót nVíc hay Ðp nVíc, ®æ nVíc 125. Sù t¸c dông lÉn ¶nh hVëng cña hót nVíc tõ mét lç khoan nµy ®Õn lç khoan kh¸c trong nhau cña c¸c lç khoan ph¹m vi h×nh phÔu h¹ thÊp 126. Sù thÊm (läc) Sù vËn ®éng cña nVíc trong m«i trVêng ®Êt ®¸ b·o hoµ nVíc dVíi t¸c dông cña lùc träng lùc 127. Sù ngÊm Sù ngÊm cña nVíc tõ mÆt ®Êt vµo mét hÖ tÇng ®Êt ®¸ 128. Sù thÊm lËu Sù thÊm cña nVíc mÆt qua khe nøt, r·nh cact¬ vµo c¸c tÇng chøa nVíc 129. Sù thÊm läc tù Qu¸ tr×nh lµm s¹ch nVíc khi nVíc thÊm qua ®Êt ®¸ nhiªn 130. Sù h¹ thÊp mÆt Sù h¹ thÊp nh©n t¹o mùc nVíc dVíi ®Êt nVíc 131. Sù h¹ thÊp ¸p lùc HiÖu sè gi÷a ¸p lùc thuû tinh víi ¸p lùc thuû ®éng cña mét ®¬n vÞ chøa nVíc 132. Sù th¸o kh« Sù kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®Ó h¹ thÊp mùc nVíc dVíi ®Êt
 7. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 133. Sù tho¸t nVíc Sù h¹ thÊp mùc nVíc dVíi ®Êt b»ng c¸c c«ng tr×nh tho¸t nVíc 134. Sù ®iÒu tiÕt dßng Sù ph©n phèi nh©n t¹o dßng ch¶y theo yªu cÇu sö dông ch¶y 135. PhV¬ng ph¸p céng PhV¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n dùa trªn nguyªn t¾c céng lêi gi¶i cña dßng phV¬ng tr×nh vi ph©n tuyÕn tÝnh 136. PhV¬ng ph¸p PhV¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ gÇn ®óng c¸c ®Æc trVng ®Þa chÊt thuû v¨n chÝnh tV¬ng tù ®Þa chÊt thuû cña khu vùc chVa ®Vîc nghiªn cøu trªn c¬ së tV¬ng tù víi khu vùc ®· v¨n nghiªn cøu kÜ 137. PhV¬ng ph¸p thuû PhV¬ng ph¸p tÝnh n¨ng suÊt cña c«ng tr×nh khai th¸c nVíc dùa vµo lùc quan hÖ gi÷a lVu lVîng vµ trÞ sè h¹ thÊp mùc nVíc khi hót nVíc thÝ nghiÖm 138. PhV¬ng ph¸p thuû PhV¬ng ph¸p tÝnh lVu lVîng hoÆc trÞ sè h¹ thÊp mùc nVíc vµ nh÷ng ®Æc ®éng lùc trVng kh¸c cña dßng thÊm ch¶y ®Õn c«ng tr×nh thu nVíc theo c¸c c«ng thøc thuû ®éng lùc 139. PhV¬ng ph¸p c©n PhV¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tr÷ lVîng khai th¸c nVíc dVíi ®Êt trªn c¬ së b»ng nghiªn cøu sù c©n b»ng c¸c nguån h×nh thµnh tr÷ lVîng khu vùc nVíc dVíi ®Êt 140. PhV¬ng ph¸p m« PhV¬ng ph¸p gi¶i c¸c bµi to¸n thÊm b»ng c¸c m« h×nh vËt lÝ vµ m« h×nh h×nh to¸n 141. M« h×nh ®Þa chÊt Sù m« pháng qu¸ tr×nh ®Þa chÊt thuû v¨n ®ang nghiªn cøu trªn m« h×nh thuû v¨n 142. M¸y tÝch ph©n Mét m« h×nh tV¬ng tù d¹ng m¹ng lVíi cho phÐp gi¶i phV¬ng tr×nh vi thuû lùc ph©n chuyÓn ®éng kh«ng æn ®Þnh vµ æn ®Þnh cña nVíc dVíi ®Êt dùa trªn nguyªn t¾c tV¬ng tù vÒ mÆt thuû lùc 143. M¸y tÝch ph©n Mét m« h×nh tV¬ng tù d¹ng m¹ng lVíi cho phÐp gi¶i c¸c bµi to¸n vËn ®iÖn ®éng cña nVíc dVíi ®Êt dùa trªn nguyªn t¾c tV¬ng tù gi÷a sù vËn ®éng cña nVíc trong m«i trVêng lç hæng vµ sù vËn ®éng cña dßng ®iÖn trong m«i trVêng dÉn ®iÖn 144. Tæn thÊt ¸p lùc Sù gi¶m gi¸ trÞ ¸p lùc theo chiÒu dßng thÊm 145. Tæn thÊt tõ hå HiÖu sè gi÷a gi¸ trÞ cung cÊp cña nVíc dVíi ®Êt cho s«ng trVíc vµ sau chøa nVíc khi x©y hå chøa 146. §íi d©ng cao nVíc §íi nVíc dVíi ®Êt d©ng cao do ¶nh hVëng cña c¸c nh©n tè tù nhiªn vµ dVíi ®Êt nh©n t¹o 147. ChiÒu cao mao ChiÒu cao cét nVíc d©ng lªn tù do dVíi t¸c dông cña lùc mao dÉn dÉn 148. §éng th¸i nVíc Sù thay ®æi c¸c yÕu tè ®Æc trVng vÒ lVîng vµ chÊt cña nVíc dVíi ®Êt dVíi ®Êt theo thêi gian 149. §éng th¸i gÇn æn Mét d¹ng vËn ®éng cña nVíc dVíi ®Êt khi tèc ®é thay ®æi nhVng mùc ®Þnh nVíc kh«ng thay ®æi theo thêi gian vµ kh«ng gian Thuû ®Þa ho¸ 150. Thuû ®Þa ho¸ Khoa häc nghiªn cøu vÒ sù dÞch chuyÓn c¸c nguyªn tè ho¸ häc vµ c¸c hîp chÊt cña chóng trong nVíc thiªn nhiªn, trong mèi quan hÖ víi m«i trVêng ®Þa chÊt h×nh thµnh vµ tån t¹i chóng 151. B¶n ®å thuû ho¸ B¶n ®å thÓ hiÖn thµnh phÇn ho¸ häc nVíc dVíi ®Êt hoÆc qui luËt ph©n bè chóng 152. MÆt c¾t thuû ho¸ MÆt c¾t thÓ hiÖn sù thay ®æi theo kh«ng gian cña thµnh phÇn ho¸ häc
 8. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 hoÆc hµm lVîng mét nguyªn tè nµo ®ã trong nVíc thiªn nhiªn 153. TÝnh chÊt vËt lý C¸c tÝnh chÊt ®Æc trVng cho chÊt lVîng cña nVíc ®Vîc x¸c ®Þnh b»ng cña nVíc thiªn nhiªn c¸c dông cô vËt lÝ hoÆc b»ng gi¸c quan (nhiÖt ®é, ®é trong suèt, ®é ®ôc, mÇu, mïi vµ vÞ) 154. MËt ®é cña nVíc Khèi lVîng nVíc trong 1 ®¬n vÞ thÓ tÝch cña nã 155. TÝnh phãng x¹ cña TÝnh chÊt cña nVíc sinh ra do qu¸ tr×nh ph©n r· c¸c nguyªn tè phãng nVíc x¹ chøa trong nVíc (Uran, Radi, Radon...) 156. §é cøng cña nVíc Hµm lVîng cña c¸c ion canxi vµ magiª ë trong nVíc 157. Ph©n lo¹i nVíc Sù ph©n nhãm nVíc tù nhiªn theo tæng ®é kho¸ng ho¸, theo mét thµnh theo thµnh phÇn ho¸ phÇn hay nhãm thµnh phÇn nguyªn tè ho¸ häc chiÕm Vu thÕ trong nVíc häc 158. Lo¹i h×nh ho¸ häc Lo¹i nVíc dVíi ®Êt ®Vîc gäi tªn trªn c¬ së mèi tV¬ng quan gi÷a hµm cña nVíc dVíi ®Êt lVîng c¸c anion vµ cation chñ yÕu cã trong nVíc 159. NVíc Bicacbonat NVíc thiªn nhiªn cã hµm lVîng ion bicacbonat chiÕm Vu thÕ trong thµnh phÇn ho¸ häc cña nVíc 160. NVíc Clorua NVíc thiªn nhiªn cã hµm lVîng ion Clo chiÕm Vu thÕ trong thµnh phÇn ho¸ häc cña nVíc 161. NVíc sunfat NVíc thiªn nhiªn cã hµm lVîng ion sunfat chiÕm Vu thÕ trong thµnh phÇn ho¸ häc cña nVíc 162. NVíc chøa s¾t NVíc thiªn nhiªn chøa hµm lVîng s¾t cao h¬n gi¸ trÞ qui ®Þnh nµo ®ã 163. §é kho¸ng ho¸ Nång ®é c¸c vËt chÊt kho¸ng hoµ tan trong nVíc dVíi d¹ng ion vµ keo cña nVíc 164. CÆn sÊy kh« LVîng cÆn ®Vîc thµnh t¹o tõ c¸c vËt chÊt hoµ tan sau khi sÊy kh« nVíc thiªn nhiªn ë nhiÖt ®é 1050- 1000C 165. NVíc nh¹t NVíc thiªn nhiªn cã ®é kho¸ng ho¸ nhá h¬n 1g/l 166. NVíc lî NVíc thiªn nhiªn cã ®é kho¸ng ho¸ tõ lín h¬n 1g/l- 3g/l 167. NVíc mÆn NVíc thiªn nhiªn cã ®é kho¸ng ho¸ tõ lín h¬n 3g/l- 35g/l 168. NVíc muèi NVíc thiªn nhiªn cã ®é kho¸ng ho¸ lín h¬n 35g/l 169. T¸c dông ¨n mßn Kh¶ n¨ng nVíc ph¸ huû bªt«ng do t¸c dông ho¸ häc cña c¸c khÝ vµ c¸c cña nVíc ®èi víi bªt«ng muèi ë trong nVíc thiªn nhiªn 170. ¨n mßn cacbonic Sù ph¸ huû bªt«ng do qu¸ tr×nh hoµ tan cacbonat canxi dVíi t¸c dông cacbonic ¨n mßn 171. ¨n mßn magiª Sù ph¸ huû bªt«ng x¶y ra do hµm lVîng ion magiª ë trong nVíc lín 172. ¨n mßn röa lòa Sù ph¸ huû bªt«ng do qu¸ tr×nh hoµ tan cacbonat canxi vµ röa tr«I hy®rçit canxi 173. ¨n mßn sunfat Sù ph¸ huû bªt«ng x¶y ra do hµm lVîng ion sunfat ë trong nVíc lín 174. ¨n mßn tæng axit Sù ¨n mßn cña nVíc cã liªn quan tíi hµm lVîng ion hy®r« tù do ë trong nVíc 175. Cacbonic ¨n mßn Khi cacbonic tù do ë trong nVíc cã kh¶ n¨ng hoµ tan c¸c thµnh phÇn t¹o cacbonat 176. NVíc kho¸ng NVíc dVíi ®Êt cã c¸c tÝnh chÊt ho¸ lÝ ®Æc biÖt vµ ®Æc trVng b»ng hµm lVîng c¸c hîp chÊt ho¹t tÝnh sinh häc cao 177. NVíc nãng NVíc dVíi ®Êt cã nhiÖt ®é lín h¬n nhiÖt ®é trung b×nh n¨m cña kh«ng khÝ ë vung khiªn cøu 178. NVíc c«ng nghiÖp NVíc dVíi ®Êt chøa nh÷ng nguyªn tè cã Ých (Br«m, Iot, Radi…), vÒ
 9. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 lVîng cã gi¸ trÞ c«ng nghiÖp 179. §Þa chÊt thuû v¨n Mét lÜnh vùc ®Þa chÊt thuû v¨n nghiªn cøu nh÷ng lo¹i nVíc phãng x¹ phãng x¹ tù nhiªn, ®iÒu kiÖn h×nh thµnh, sù ph©n bè vµ vai trß cña chóng trong sù tån t¹i c¸c má phãng x¹ 180. §ång vÞ bÒn Nh÷ng ®ång vÞ kh«ng liªn quan tíi bÊt kú sù ph©n huû phãng x¹ nµo, do ®ã sè lVîng cña chóng trong vá qu¶ ®Êt kh«ng thay ®æi tõ khi b¾t ®Çu xuÊt hiÖn ®Õn nay 181. §ång vÞ phãng x¹ Nh÷ng ®ång vÞ liªn quan tíi sù ph©n huû phãng x¹ vµ sè lVîng cña chóng t¨ng dÇn trong lÞch sö ph¸t triÓn cña vá qu¶ ®Êt 182. G©y zer M¹ch nVíc nãng cã khÝ phun ra, ho¹t ®éng theo chu k× 183. §Vêng thuû ®¼ng §Vêng trªn mÆt c¾t vµ h×nh ®å nèi nh÷ng ®iÓm cã cïng nhiÖt ®é cña nhiÖt nVíc dVíi ®Êt PhV¬ng ph¸p t×m kiÕm th¨m dß nVíc dVíi ®Êt 184. §iÒu tra ®Þa chÊt TËp hîp c¸c d¹ng c«ng t¸c kÜ thuËt nh»m lµm s¸ng tá ®iÒu kiÖn ®Þa thuû v¨n chÊt thuû v¨n vµ v¹ch ra c¸c biÖn ph¸p sö dông hoÆc ®èi phã víi nVíc dVíi ®Êt 185. T×m kiÕm vµ th¨m LÜnh vùc ®Þa chÊt thuû v¨n øng dông nh»m ®¸nh gi¸ tr÷ lVîng, chÊt dß nVíc dVíi ®Êt lVîng cña nVíc dVíi ®Êt 186. §o vÏ ®Þa chÊt Sù nghiªn cøu tæng hîp ë ngoµi thùc ®Þa ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n ®Ó thuû v¨n vÏ b¶n ®å ®Þa chÊt thuû v¨n 187. §o vÏ ®Þa chÊt - Sù nghiªn cøu tæng hîp vµ toµn diÖn ë ngoµi thùc ®Þa cÊu tróc ®Þa chÊt ®Þa chÊt thuû v¨n vµ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n cña l·nh thæ ®Ó thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÊt thuû v¨n 188. B¶n ®å ®Þa chÊt B¶n ®å thÓ hiÖn sù ph©n bè, ®iÒu kiÖn thÕ n»m vµ c¸c ®Æc trVng chñ thuû v¨n yÕu cña nVíc dVíi ®Êt 189. MÆt c¾t ®Þa chÊt MÆt c¾t ®Þa chÊt trªn ®ã thÓ hiÖn nh÷ng yÕu tè ®Þa chÊt thuû v¨n thuû v¨n 190. ThÝ nghiÖm thuû ThÝ nghiÖm trong c¸c lç khoan, hè ®µo ®Ó t¹o ra t¸c ®éng thuû lùc nhÊt ®éng lùc ®Þnh lªn hÖ thèng chøa nVíc vµ quan s¸t c¸c t¸c ®éng ®ã nh»m x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè thuû ®éng lùc vµ c¸c ®Æc trVng kh¸c cña hÖ thèng chøa nVíc 191. §æ nVíc Mét d¹ng thÝ nghiÖm thuû ®éng lùc b»ng ®æ nVíc vµo hè ®µo, lç khoan trong ®iÒu kiÖn ¸p suÊt khÝ quyÓn ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè thuû ®éng lùc 192. Ðp nVíc Lµ mét d¹ng thÝ nghiÖm thuû ®éng lùc b»ng Ðp nVíc vµo hè ®µo, lç khoan ®Ó x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè thuû ®éng lùc 193. Hót nVíc thÝ Mét d¹ng thÝ nghiÖm thuû ®éng lùc b»ng phV¬ng ph¸p hót nVíc tõ c¸c nghiÖm lç khoan, giÕng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c ®Æc trVng thuû ®éng lùc cña tÇng chøa nVíc 194. Hót nVíc thö Hót nVíc trong thêi gian ng¾n ë c¸c lç khoan, giÕng ®Ó x¸c ®Þnh lVu lVîng lç khoan, chÊt lVîng nVíc víi môc ®Ých ®¸nh gi¸ s¬ bé tÇng chøa nVíc 195. Hót nVíc ®¬n Hót nVíc t¹i mét lç khoan thÝ nghiÖm vµ kh«ng cã lç khoan quan s¸t 196. Hót nVíc chïm Hót nVíc thÝ nghiÖm tõ lç khoan trung t©m ®ång thêi tiÕn hµnh quan s¸t mùc nVíc ë lç khoan trung t©m vµ c¸c lç khoan quan s¸t 197. Hót nVíc kÐo dµi Hót nVíc tõ c¸c lç khoan, giÕng vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®Ó x¸c ®Þnh sù thay ®æi c¸c ®Æc trVng cña nVíc dVíi ®Êt theo thêi gian
 10. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 198. Hót nVíc khai th¸c Hót nVíc kÐo dµi tõ lç khoan, giÕng nh»m x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng nhËn thÝ nghiÖm ®Vîc lVîng nVíc thiÕt kÕ æn ®Þnh theo thêi gian 199. Gi¶i ®o¸n ®Þa chÊt Sù gi¶i ®o¸n c¸c ¶nh m¸y bay vµ vÖ tinh nh»m môc ®Ých nghiªn cøu thuû v¨n hµng kh«ng hoÆc khoanh ®Þnh vïng ph¸t triÓn nVíc dVíi ®Êt theo nh÷ng ®Æc ®iÓm ®Þa m¹o, tÝnh chÊt vµ mµu cña líp phñ thùc vËt hay thæ nhVìng 200. Karota PhV¬ng ph¸p ®Þa vËt lý nghiªn cøu mÆt c¾t lç khoan 201. M¹ng lVíi quan HÖ thèng c¸c tr¹m ®Þa chÊt thuû v¨n nh»m quan s¸t ®éng th¸i cña nVíc s¸t ®Þa chÊt thuû v¨n dVíi ®Êt theo mét kÕ ho¹ch nghiªn cøu ®· ®Þnh 202. èng läc cña lç ThiÕt bÞ ®Ó gia cè phÇn v¸ch thu nVíc cña lç khoan khoan 203. Tr¸m xi m¨ng lç PhV¬ng ph¸p ®Ó ng¨n ngõa mèi liªn hÖ gi÷a c¸c tÇng chøa nVíc qua khoan khe hë gi÷a èng chèng víi thµnh lç khoan hoÆc qua lç khoan Sö dông vµ b¶o vÖ nVíc dVíi ®Êt 204. Tµi nguyªn nVíc LVîng nVíc cã thÓ sö dông vµo c¸c môc ®Ých kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ quèc d©n 205. Kinh tÕ nVíc Tæng hîp c¸c biÖn ph¸p sö dông nVíc cã hiÖu qu¶ nhÊt trong c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ quèc d©n 206. Má nVíc dVíi ®Êt PhÇn th¹ch quyÒn chøa nVíc cã chÊt lVîng vµ sè lVîng tho¶ m·n yªu cÇu sö dông 207. Tr÷ lVîng ®éng ThÓ tÝch nVíc ch¶y qua tiÕt diÖn cña dßng thÊm trong mét ®¬n vÞ thêi cña nVíc dVíi ®Êt gian 208. Tr÷ lVîng tÜnh tù ThÓ tÝch nVíc träng lùc chøa trong tÇng chøa ë ®iÒu kiÖn tù nhiªn nhiªn cña nVíc dVíi ®Êt 209. Tr÷ lVîng ®µn håi PhÇn tr÷ lVîng cña nVíc dVíi ®Êt ®Vîc gi¶i phãng do sù d·n në thÓ tÝch cña nVíc ¸p lùc cña nVíc vµ thu hÑp kh«ng gian lç hæng cña vØa khi khoan qua m¸i c¸ch nVíc 210. Tr÷ lVîng ®iÒu tiÕt Tr÷ lVîng cña tÇng nVíc ngÇm n»m trong ®íi dao ®éng mùc nVíc 211. Tr÷ lVîng khai ThÓ tÝch nVíc dVíi ®Êt cã thÓ lÊy ®Vîc tõ c¸c c«ng tr×nh khai th¸c nVíc th¸c cña nVíc dVíi ®Êt hîp lÝ vÒ kinh tÕ kÜ thuËt, víi chÕ ®é khai th¸c qui ®Þnh vµ chÊt lVîng nVíc tho¶ m·n nhu cÇu trong suèt thêi gian khai th¸c 212. Tr÷ lVîng nh©n t¹o ThÓ tÝch nVíc träng lùc ®Vîc thµnh t¹o do t¸c ®éng cña c¸c biÖn ph¸p cña nVíc dVíi ®Êt kÜ thuËt 213. Tr÷ lVîng ngoµi Tr÷ lVîng trong thêi gian hiÖn t¹i sö dông chVa hîp lÝ vÒ kinh tÕ kÜ c©n ®èi cña nVíc dVíi thuËt ®Êt 214. NVíc dïng cho ¨n NVíc tù nhiªn sö dông ®Ó cung cÊp cho sinh ho¹t uèng sinh ho¹t 215. C«ng tr×nh thu C¸c lç khoan, giÕng ®Ó thu nVíc dVíi ®Êt (gom) nVíc 216. Hµnh lang thu HÖ thèng c¸c c«ng tr×nh tËp trung nVíc nVíc 217. C«ng tr×nh khai C«ng tr×nh lÊy nVíc phôc vô cho mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh th¸c nVíc dVíi ®Êt 218. C«ng tr×nh khai C«ng tr×nh thu nVíc gåm mét giÕng má vµ c¸c èng läc c¾m tõ v¸ch th¸c nVíc d¹ng tia giÕng vµo tÇng chøa nVíc
 11. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 219. GiÕng hÊp thô C«ng tr×nh ®Ó thu nVíc th¶i c«ng nghiÖp hoÆc nVíc ngÇm xuèng tÇng nVíc chøa nVíc phÝa dVíi 220. §íi phßng hé vÖ Khu vùc cÇn cã c¸c biÖn ph¸p kÜ thuËt ®Ó b¶o vÖ nguån nVíc dVíi ®Êt sinh c¸c nguån nVíc khái bÞ nhiÔm bÈn tõ mÆt ®Êt 221. HÖ thèng tho¸t C¸c c«ng tr×nh thu vµ tho¸t nVíc nh»m môc ®Ých th¸o kh« nVíc 222. Sù lµm kiÖt nVíc Sù lµm kiÖt tr÷ lVîng nVíc dVíi ®Êt do ¶nh hVëng cña khai th¸c nVíc dVíi ®Êt tËp trung Phô lôc I ThuËt ng÷ ®Þa chÊt thuû v¨n xÕp theo thø tù b¶ng ch÷ c¸i ThuËt ng÷ ®Þa chÊt thuû v¨n Theo sè thø tù 1 2 ¸p lùc thuû tinh 100 ¨n mßn cacbonic 170 ¨n mßn magiª 171 ¨n mßn röa lòa 172 ¨n mßn sunfat 173 ¨n mßn táng axit 174 B¸n kÝnh ¶nh hVëng 143 B¶n ®å ®Þa chÊt thuû v¨n 188 B¶n ®å thuû ho¸ 151 BÒ mÆt ¸p lùc 104 BÒ mÆt h¹ thÊp cña nVíc dVíi ®Êt 111 Bån ®Þa chÊt thuû v¨n 30 Cacbonnic ¨n mßn 175 C¸c ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n 46 CÆn sÊy kh« 164 ChiÒu cao ¸p lùc 103 ChiÒu cao mao dÉn 147 Chu k× ®Þa chÊt thuû v¨n 47 C«ng tr×nh khai th¸c nVíc d¹ng tia 218 C«ng tr×nh khai th¸c nVíc dVíi ®Êt 217 C«ng tr×nh thu (gom) nVíc 215 Cöa sæ ®Þa chÊt thuû v¨n 62 CVêng ®é trao ®æi nVíc 87 DiÖn tÝch thu nVíc 59 Dßng ngÇm 63 §acxi 95
 12. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 §¸y c¸ch nVíc 66 §Êt ®¸ c¸ch nVíc 41 §Þa chÊt thuû v¨n 1 §Þa chÊt thuû v¨n c¶i t¹o thæ nhVìng 3 §Þa chÊt thuû v¨n khu vùc 2 §Þa chÊt thuû v¨n phãng x¹ 179 §iÓm nVíc 67 §iÖp chøa nVíc 34 §iÒu kiÖn ban ®Çu 99 §iÒu kiÖn biªn 96 §iÒu tra ®Þa chÊt thuû v¨n 181 §Þnh luËt §acxi 87 §o vÏ ®Þa chÊt - ®Þa chÊt thuû v¨n 187 §o vÏ ®Þa chÊt thuû v¨n 186 §é Èm cña ®Êt ®¸ 50 §é Èm ph©n tö tèi ®a 51 §é cøng cña nVíc 156 §é dÉn nVíc 86 §é kho¸ng ho¸ cña nVíc 163 §é lç hæng cña ®Êt ®¸ 49 §æ nVíc 191 §ång vÞ bÒn 180 §ång vÞ phãng x¹ 181 §éng lùc häc nVíc dVíi ®Êt 72 §éng th¸i gÇn æn ®Þnh 149 §íi ¶nh hVëng cña lç khoan 124 §íi b·o hoµ 15 §íi chøa nVíc 10 §íi d©ng cao nVíc dVíi ®Êt 146 §íi phßng hé vÖ sinh c¸c nguån nVíc 229 §íi th«ng khÝ 44 §Vêng chia nVíc cña nVíc dVíi ®Êt 64 §Vêng cong h¹ thÊp 110 §Vêng cong lVu lVîng 120 §Vêng cïng chiÒu s©u ¸p lùc 103 §Vêng dßng 109 §Vêng thuû ®¼ng ¸p 107 §Vêng thuû ®¼ng cao 106 §Vêng thuû ®¼ng nhiÖt 183 §Vêng thuû ®¼ng s©u 105
 13. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 Ðp nVíc 192 G©y zer 182 Gi¶i ®o¸n ®Þa chÊt thuû v¨n hµng kh«ng 199 GiÕng hÊp thô nVíc 219 Gradian ¸p lùc 78 Gradian ¸p lùc ban ®Çu 80 Gradian ¸p lùc tíi h¹n 79 Hµnh lang thu nVíc 216 HÖ sè b·o hoµ nVíc 94 HÖ sè nh¶ nVíc 93 HÖ sè thÊm nVíc 92 HÖ sè thÊm xuyªn 90 HÖ sè truyÒn ¸p 91 HÖ thèng chøa nVíc 32 HÖ thèng tho¸t nVíc 221 Hót nVíc chïm 196 Hót nVíc ®¬n 195 Hót nVíc kÐo dµi 197 Hót nVíc khai th¸c thÝ nghiÖm 198 Hót nVíc thÝ nghiÖm 193 Hót nVíc thö 193 Kar«ta 200 Khèi ®Þa chÊt thuû v¨n 31 Kinh tÕ nVíc 205 Lo¹i h×nh ho¸ häc cña nVíc dVíi ®Êt 158 Lç khoan hoµn chØnh 114 Lç khoan kh«ng hoµn chØnh 115 Lç khoan quan s¸t 117 Lç khoan trung t©m 116 Lç khoan tù phun 118 Líp b¸n v« h¹n 98 Líp (vØa) chøa nVíc 38 Líp v« h¹n 97 LVîng hÊp thô nVíc ®¬n vÞ cña lç khoan 123 LVu lVîng ®¬n vÞ dßng thÊm 121 LVu lVîng lç khoan 119 M¹ch nVíc 68 M¹ch nVíc lªn 70 M¹ch nVíc t¹m thêi 71 M¹ch nVíc xuèng 69
 14. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 M¸i c¸ch nVíc 65 M¹ng lVíi quan s¸t ®Þa chÊt thuû v¨n 201 M¸y tÝch ph©n ®iÖn 143 M¸y tÝch ph©n thuû lùc 142 MÆt c¾t ®Þa chÊt thuû v¨n 180 MÆt c¾t thuû ho¸ 152 MËt ®é cña nVíc 154 MiÒn cung cÊp cña nVíc 61 MiÒn ®Þa chÊt thuû v¨n 28 MiÒn tho¸t nVíc dVíi ®Êt 60 Má nVíc dVíi ®Êt 66 M« ®un dßng ngÇm 88 M« h×nh ®Þa chÊt thuû v¨n 141 M«i trVêng lç hæng cña ®Êt ®¸ 48 Mùc nVíc ®éng cña nVíc dVíi ®Êt 102 Mùc nVíc tÜnh cña nVíc dVíi ®Êt 101 Nguån gèc nVíc dVíi ®Êt 20 NVíc actezi 8 NVíc Bicacbonat 159 NVíc Cact¬ 9 NVíc ch«n vïi 24 NVíc chøa s¾t 162 NVíc clorua 160 NVíc c«ng nghiÖp 178 NVíc dïng cho ¨n uèng sinh ho¹t 214 NVíc dVíi ®Êt 4 NVíc dVíi ®Êt cã ¸p 19 NVíc dVíi ®Êt kh«ng ¸p 18 NVíc gi÷a tÇng 14 NVíc hÊp thô 12 NVíc hçn hîp 26 NVíc khe nøt 10 NVíc kho¸ng 176 NVíc liªn kÕt 13 NVíc lç hæng 14 NVíc lî 116 NVíc mao dÉn 15 NVíc mÆn 167 NVíc muèi 168 NVíc ngÇm 7
 15. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 NVíc nguyªn sinh 25 NVíc nh¹t 165 NVíc nãng 177 NVíc röa lòa 22 NVíc sunfat 161 NVíc thÊm 26 NVíc thæ nhVìng 16 NVíc thVîng tÇng 6 NVíc träng lùc 17 èng läc cña lç khoan 202 Ph©n lo¹i nguån gèc nVíc dVíi ®Êt 21 Ph©n lo¹i nVíc dVíi ®Êt 5 Ph©n lo¹i nVíc theo thµnh phÇn ho¸ häc 157 Ph©n vïng ®Þa chÊt thuû v¨n 27 PhÔu h¹ thÊp 112 Phøc hÖ chøa nVíc 36 PhV¬ng ph¸p c©n b»ng 139 PhV¬ng ph¸p céng dßng 135 PhV¬ng ph¸p m« h×nh 140 PhV¬ng ph¸p thuû ®éng lùc 138 PhV¬ng ph¸p thuû lùc 137 PhV¬ng ph¸p tV¬ng tù ®Þa chÊt thuû v¨n 136 Sù b·o hoµ nVíc dVíi ®Êt 52 Sù bèc h¬i 57 Sù c©n b»ng cña nVíc dVíi ®Êt 56 Sù cung cÊp nVíc ngÇm cho s«ng 58 Sù ®iÒu tiÕt dßng ch¶y 134 Sù h¹ thÊp ¸p lùc 131 Sù h¹ thÊp mùc nVíc 130 Sù lµm kiÖt nVíc dVíi ®Êt 222 Sù ngÊm 127 Sù t¸c dông lÉn nhau cña c¸c lç khoan 125 Sù th¸o kh« 132 Sù thÊm (läc) 126 Sù thÊm lËu 128 Sù thÊm läc tù nhiªn 129 Sù thÊm xuyªn 89 Sù tho¸t nVíc 133 T¸c dông ¨n mßn cña nVíc ®èi víi bªt«ng 169 Tµi nguyªn nVíc 204
 16. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985 TÇng chøa nVíc 37 Thµnh hÖ ®Þa chÊt thuû v¨n 33 ThÊu kÝnh nVíc nh¹t cña nVíc dVíi ®Êt 39 ThÝ nghiÖm thuû ®éng lùc 190 Thuû ®Þa ho¸ 150 Thuû quyÓn dVíi ®Êt 42 TØ lVu lVîng lç khoan 122 T×m kiÕm vµ th¨m dß nVíc dVíi ®Êt 185 TÝnh chÊt vËt lÝ cña nVíc thiªn nhiªn 153 TÝnh chÊt chøa nVíc cña ®Êt ®¸ 54 TÝnh nh¶ nVíc cña ®Êt ®¸ 85 TÝnh ph©n ®íi cña nVíc ngÇm 43 TÝnh phãng x¹ cña nVíc 155 TÝnh thÊm nVíc cña ®Êt ®¸ 53 Tèc ®é thÊm 82 Tèc ®é thÊm thùc 83 Tèc ®é tíi h¹n 84 Tæn thÊt ¸p lùc 144 Tæn thÊt thÊm tõ hå chøa nVíc 145 Tr¸m xi m¨ng lç khoan 203 Tr÷ lVîng ®µn håi cña nVíc ¸p lùc 209 Tr÷ lVîng ®éng cña nVíc dVíi ®Êt 207 Tr÷ lVîng khai th¸c cña nVíc dVíi ®Êt 211 Tr÷ lVîng ngoµi c©n ®èi cña nVíc dVíi ®Êt 213 Tr÷ lVîng nh©n t¹o cña nVíc dVíi ®Êt 212 Tr÷ lVîng nVíc ®iÒu tiÕt 210 Tr÷ lVîng tÜnh tù nhiªn cña nVíc dVíi ®Êt 208 VËn ®éng hai chiÒu cña nVíc dVíi ®Êt 74 VËn ®éng kh«ng æn ®Þnh cña nVíc dVíi ®Êt 77 VËn ®éng mét chiÒu cña nVíc dVíi ®Êt 73 VËn ®éng æn ®Þnh cña nVíc dVíi ®Êt 76 VËn ®éng ph¼ng to¶ tia 75 Vßng tuÇn hoµn cña nVíc trong thiªn nhiªn 55 Vïng ®Þa chÊt thuû v¨n 29 Xªri chøa nVíc 35
 17. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985
 18. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985
 19. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985
 20. tiªu chuÈn viÖt nam tcvn 4419 : 1985
Đồng bộ tài khoản