TCVN 4199 1995

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
511
lượt xem
188
download

TCVN 4199 1995

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4199 1995, Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sức chống cắt của đất loại sét và đất loại cát có kết cấu nguyên hoặc được chế bị trong phòng thí nghiệm, ở máy cắt theo một mặt phẳng định trước, dùng cho xây dựng .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4199 1995

 1. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 §Êt x©y dùng - Ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh søc chèng c¾t trong phßng thÝ nghiÖm ë m¸y c¾t ph¼ng Soil - Laboratoy method of determination of shear resistance in a shear box appratus Tiªu chuÈn nµy quy ®Þnh ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh søc chèng c¾t cña ®Êt lo¹i sÐt vµ ®Êt lo¹i c¸t cã kÕt cÊu nguyªn hoÆc ®|îc chÕ bÞ trong phßng thÝ nghiÖm, ë m¸y c¾t theo mét mÆt ph¼ng ®Þnh tr|íc, dïng cho x©y dùng . Tiªu chuÈn nµy kh«ng ¸p dông cho ®Êt c¸t th« vµ ®Êt sái s¹n, ®Êt lo¹i sÐt ë tr¹ng th¸i ch¶y vµ bÞ ch¶y d|íi t¸c dông cña ¸p lùc th¼ng ®øng ¬ d l.l05 N/m2 (l KG/cm2) trong ®iÒu kiÖn në h«ng. 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Søc chèng c¾t W cña ®Êt lµ ph¶n lùc cña nã ®èi víi ngo¹i lùc øng víi lóc ®Êt b¾t ®Çu bÞ ph¸ ho¹i vµ tr|ît lªn nhau theo mét mÆt ph¼ng nhÊt ®Þnh. 1.2. Søc chèng c¾t cña cïng mét lo¹i ®Êt sÏ kh«ng gièng nhau, tïy theo tr¹ng th¸i vËt lÝ cña nã (møc ®é ph¸ ho¹i cÊu tróc tù nhiªn, ®é chÆt, ®é Èm), còng nh| ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm (ph|¬ng ph¸p thÝ nghiÖm, c¬ cÊu m¸y mãc, kÝch th|íc mÉu thÝ nghiÖm, tèc ®é c¾t v.v…). 1.3. §Ó nhËn ®|îc kÕt qu¶ tin cËy nhÊt, thÝ nghiÖm x¸c ®Þnh søc chèng c¾t ph¶i ®|îc tiÕn hµnh trong ®iÒu kiÖn gÇn gièng víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt d|íi c«ng tr×nh hoÆc trong th©n c«ng tr×nh. 1.4. Søc chèng c¾t W cña mÉu ®Êt lµ øng suÊt tiÕp tuyÕn nhá nhÊt, ®|îc tÝnh theo c«ng thøc (1): Q W F Víi øng suÊt nµy, mÉu ®Êt bÞ c¾t theo mét mÆt ph¼ng ®Þnh tr|íc d|íi ¸p lùc th¼ng ®øng V theo c«ng thøc (2): p V F Trong ®ã : P vµ Q lÇn l|ît lµ lùc ph¸p tuyÕn vµ lùc tiÕp tuyÕn víi mÆt c¾t, tÝnh b»ng Niut¬n; F – diÖn tÝch mÆt c¾t, tÝnh b»ng centimÐt vu«ng. 1.5. Quan hÖ gi÷a søc chèng c¾t W vµ ¸p lùc th¼ng ®øng trªn mÆt ph¼ng c¾t ®|îc biÓu diÔn b»ng ph|¬ng tr×nh (3); W = VtgM + C Trong ®ã :
 2. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 tgM - tang gãc ma s¸t trong cña ®Êt; C – lùc dÝnh ®¬n vÞ cña ®Êt lo¹i sÐt, hoÆc th«ng sè tuyÕn tÝnh cña ®Êt lo¹i c¸t, tÝnh b»ng Niut¬n trªn mÐt vu«ng hay (KG/cm2) §Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tgM vµ C cña ®Êt, cÇn ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh W øng víi Ýt nhÊt lµ 3 trÞ sè kh¸c nhau cña ¬ ®èi víi cïng mét ph|¬ng ph¸p thÝ nghiÖm. Chó thÝch : §Ó t×m gi¸ trÞ tÝnh to¸n tgM vµ C cña ®Êt thuéc mét líp, cÇn ph¶i cã Ýt nhÊt 6 lÇn x¸c ®Þnh W cho mçi gi¸ trÞ V ®èi víi cïng mét ph|¬ng ph¸p thÝ nghiÖm. 1.6. C¸c ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh søc chèng c¾t cÇn ph¶i ®|îc quy ®Þnh trong tõng tr|êng hîp cô thÓ, phô thuéc vµo : - Giai ®o¹n thiÕt kÕ vµ lo¹i c«ng tr×nh; - §iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt trong quan hÖ víi c«ng tr×nh; - Thµnh phÇn, ®Æc ®iÓm cÊu tróc, tr¹ng th¸i vµ tÝnh chÊt cña ®Êt. 1.7. Tïy theo t|¬ng quan gi÷a tèc ®é truyÒn lùc nÐn vµ lùc c¾t, cïng ®iÒu kiÖn tho¸t n|íc cña mÉu ®Êt khi thÝ nghiÖm, cã thÓ ph©n biÖt c¸c ph|¬ng ph¸p (s¬ ®å) chÝnh sau ®©y ®Ó x¸c ®Þnh søc chèng c¾t: - Kh«ng nÐn tr|íc (kh«ng tho¸t n|íc, kh«ng cè kÕt), ®|a c¾t nhanh -®|îc gäi lµ c¾t nhanh kh«ng cè kÕt; - NÐn tr|íc ®Õn æn ®Þnh (tho¸t n|íc, cè kÕt), råi c¾t chËm - ®|îc gäi lµ c¾t chËm cè kÕt; - NÐn tr|íc ®Õn æn ®Þnh (tho¸t n|íc, cè kÕt), råi c¾t nhanh - ®|îc gäi lµ c¾t nhanh cè kÕt. 1.8. ViÖc lµm b·o hßa mÉu ®Êt thÝ nghiÖm b»ng n|íc vµ nÐn mÉu tr|íc ph¶i ®|îc tiÕn hµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña ®Êt d|íi c«ng tr×nh hoÆc trong th©n c«ng tr×nh. §Ó lµm b·o hßa c¸c mÉu ®Êt b»ng n|íc nh»m x¸c ®Þnh W ë tr¹ng th¸i b·o hoµ, nªn dïng lo¹i n|íc uèng ®|îc. §èi víi c¸c mÉu ®Êt cã chøa muèi dÔ hßa tan (Na, Mg, K), th× lµm b·o hßa b»ng n|íc d|íi ®Êt ë chç lÊy mÉu, hoÆc b»ng lo¹i n|íc cã tÝnh thµnh phÇn hãa häc gièng víi n|íc d|íi ®Êt. Thêi gian lµm b·o hßa mÉu ®Êt kh«ng Ýt h¬n : - l0 phót ®èi víi ®Êt c¸t; - 6 giê ®èi víi c¸t pha vµ sÐt pha cã chØ sè dÎo Ip kh«ng lín h¬n 12; - 12 giê ®èi víi sÐt pha cã Ip lín h¬n 12 vµ sÐt cã Ip kh«ng lín h¬n 22 , - 24 giê ®èi víi sÐt cã Ip tõ 23 ®Õn 35 ; - 48 giê ®èi víi sÐt cã Ip lín h¬n 35. ViÖc nÐn tr|íc c¸c mÉu ®Êt th«ng th|êng (cã chØ sè sÖt B < 0,75) cã thÓ tiÕn hµnh ë m¸y nÐn riªng hoÆc trùc tiÕp ë hép m¸y c¾t. Khi nÐn tr|íc mÉu, t¨ng lùc nÐn lÇn l|ît theo tõng cÊp t|¬ng øng víi ¸p lùc th¼ng ®øng V. Gi¸ trÞ mçi cÊp phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña ®Êt. §èi víi ®Êt lo¹i sÐt cã ®é sÖt B lín h¬n 1, c¸c cÊp lÇn l|ît nh| sau : 0,3 x 105 ; 0,5 x 105 ; 0,75 x l05 N/m2 vµ l,0 x l05N/m2, sau ®ã mçi cÊp lµ 0,5 x l05N/m2 (0,5 KG/cm2) Cho ®Õn gi¸ trÞ ¸p lùc cuèi cïng. §èi víi ®Êt lo¹i sÐt
 3. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 cøng, nöa cøng vµ dÎo cøng (cã ®é sÖt B nhá h¬n 0,50) vµ ®Êt c¸t th× t¨ng theo cÊp 0,5 x 105N/m2 (0,5 KG/cm2) cho ®Õn khi ®¹t 3,0 x 105 N/m2 (3KG/cm2); sau dã tiÕp tôc t¨ng mçi cÊp 1 x l05 N/m2 (l KG/cm2) cho ®Õn gi¸ trÞ ¸p lùc cuèi cïng. Mçi cÊp ¸p lùc trung gian ®|îc gi÷ kh«ng Ýt h¬n : - 5 phót ®èi víi ®Êt c¸t; - 30 phót ®èi víi ®Êt lo¹i sÐt. CÊp cuèi cïng ®|îc gi÷ ®Õn khi ®¹t tíi æn ®Þnh quy |íc vÒ biÕn d¹ng. BiÕn d¹ng nÐn cña mÉu ®Êt ®¹t tíi æn ®Þnh quy |íc, nÕu gi¸ trÞ cña nã kh«ng v|ît qu¸ 0,0lmm sau mét thêi gian kh«ng Ýt h¬n : - 5 phót ®èi víi ®Êt c¸t; - 3 giê ®èi víi c¸t pha; - 12 giê ®èi víi sÐt pha vµ sÐt. Chó thÝch : 1) §èi víi sÐt pha cã thÓ xem lµ ®· ®¹t tíi æn ®Þnh vÒ biÕn d¹ng, nÕu thêi gian t¸c dông ¸p lùc lªn mÉu kh«ng Ýt h¬n 24 giê. §èi víi sÐt cã chØ sè dÎo Ip lín h¬n 30 vµ sÐt mÒm yÕu th× ph¶i kÐo dµi thêi gian quy ®Þnh (®Ó biÕn d¹ng kh«ng v|ît qu¸ 0,01mm) trong 24 giê. 2) NÕu mÉu ®Êt ®|îc nÐn tr|íc ë thiÕt bÞ riªng ®Õn 6n ®Þnh quy |íc, th× khi dì mÉu chuyÓn sang hép c¾t ®Ó tiÕn hµnh c¾t còng ph¶i nÐn l¹i theo tõng cÊp ¸p lùc 0,5 x 105 N/m2 cho ®Õn khi ®¹t gi¸ trÞ 2,0 x 105 N/m2 (2 KG/cm2), sau ®ã tiÕp tôc t¨ng theo cÊp 1 x 105 N/m2 (lKG/cm2) cho ®Õn gi¸ trÞ ¸p lùc ®· t¸c dông ë thiÕt bÞ nÐn tr|íc. Thêi gian gi÷ mçi cÊp ¸p lùc nÐn trung gian trªn hép c¾t lµ: - 2 phót ®èi víi ®Êt c¸t ; - 5 phót ®èi víi ®Êt lo¹i sÐt ; - riªng cÊp cuèi ®|îc gi÷ trong thêi gian : - 5 phót ®èi víi ®Êt c¸t , - 30 phót ®èi víi c¸t pha ; - 1 giê ®èi víi sÐt pha vµ sÐt. 1.9. Ph¶i quy ®Þnh tr|íc lo¹i mÉu thÝ nghiÖm (nguyªn tr¹ng hoÆc chÕ bÞ ë ®é chÆt - ®é Èm yªu cÇu), ph|¬ng ph¸p (s¬ ®å) c¾t, gi¸ trÞ c¸c cÊp ¸p lùc nÐn V sè lÇn thÝ nghiÖm lÆp (thö nghiÖm song song), v.v. Gi¸ trÞ ¸p lùc nÐn (th¼ng ®øng) nhá nhÊt ph¶i b»ng ¸p lùc thiªn nhiªn; gi¸ trÞ ¸p lùc th¼ng ®øng lín nhÊt ph¶i lín h¬n tæng ¸p lùc thiªn nhiªn vµ ¸p lùc do c«ng tr×nh truyÒn thèng. Sè lÇn thÝ nghiÖm lÆp cho gi¸ trÞ V ®|îc quy ®Þnh theo yªu cÇu cña nhiÖm vô kh¶o s¸t. Chó thÝch : 1. Gi¸ trÞ ¸p lùc nÐn nhá nhÊt nªn xuÊt ph¸t tõ ®é bÒn kiÕn tróc cña ®Êt : lÊy b»ng trÞ sè t¶i träng b¾t ®Çu g©y ra biÕn d¹ng tøc thêi cña mÉu thÝ nghiÖm 0,01mm. Gi¸ trÞ ¸p lùc nÐn lín nhÊt t¸c dông lªn mÉu ®Êt ®èi víi s¬ ®å c¾t nhanh kh«ng nÐn tr|íc ph¶i b¶o qu¶n kh«ng lµm ®Êt bÞ ph¸ ho¹i kÕt cÊu vµ ngoµi qua khe hë gi÷a hai phÇn cña hép c¾t. Gi¸ trÞ nµy phô thuéc vµo tr¹ng th¸i cña ®Êt; ®èi víi ®Êt yÕu, th|êng chØ tõ 1 ®Õn 2 KG/cm2; ®èi víi ®Êt dÎo cøng, nöa cøng : 2y 3 KG/cm2; ®èi víi ®Êt cøng: 3 y 4 KG/cm2,
 4. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 cã thÓ tíi 6KG/cm2. Tõ ®ã sÏ ®Þnh ra gi¸ trÞ c¸c cÊp gi¸ trÞ c¸c cÊp trung gian t|¬ng øng. 2. §Ó tiÕn hµnh thÝ nghÞªm lÆp, cho phÐp dïng c¸c mÉu c¾t ra tõ c¸c khèi mÉu kh¸c nhau lÊy ë cïng mét líp ®Êt. §èi víi tr|êng hîp cã nÐn tr|íc bëi mét cÊp ¸p lùc nµo ®ã, nÕu nh| n¨ng thiÕt bÞ cho phÐp, cã thÓ dïng ngay mÉu ®Êt võa c¾t xong ®Ó c¾t thªm lÇn n÷a theo mÆt ph¼ng kh¸c vµ lµm kÕt qña thÝ nghiÖm cho trÞ ¸p lùc nÐn ®ã. 1.10. Lùc c¾t cã thÓ ®|îc truyÒn lªn mÉu ®Êt thµnh tõng cÊp hoÆc t¨ng liªn tôc. Khi c¾t chËm, t¨ng lùc c¾t thµnh tõng cÊp; trÞ sè mçi cÊp kh«ng v|ît qu¸ 5% ¸p lùc nÐn t|¬ng øng dïng khi c¾t. ChØ truyÒn cÊp lùc c¾t sau lªn mÉu, khi ®· ®¹t ®Õn æn ®Þnh quy |íc vÒ biÕn d¹ng c¾t 'L : kh«ng v|ît qu¸ 0,0lmm/phót. Còng cã thÓ t¨ng liªn tôc lùc c¾t, víi ®iÒu kiÖn : ®¶m b¶o tèc ®é c¾t (thÓ hiÖn qua biÕn d¹ng ngang) kh«ng qu¸ 0,0lmm/phót. Chó thÝch : 1. §èi víi m¸y c¾t øng biÕn, ®Ó ®¶m b¶o tèc ®é c¾t 0,01mm/phót th× trong 20 phót tay quay chØ ®|îc quay 1 vßng. Muèn thÕ nªn thay ph|¬ng ph¸p quay tay b¨ng m«t¬ cã hép ®iÒu chØnh tèc ®é ®Ó truyÒn ®Òu ®Æn lùc c¾t cho m¸y. 2. Khi c¾t nhanh, viÖc truyÒn lùc c¾t ®|îc thùc hiÖn nh| sau: §èi víi m¸y c¾t øng lùc, cø c¸ch 15 y 20 gi©y t¨ng lùc c¾t mét lÇn, sao cho qu¸ tr×nh c¾t kÕt thóc trong kho¶ng tõ 4 ®Õn 5 phót; sau mçi lÇn t¨ng lùc c¾t mét lÇn. Lóc ®Çu t¨ng lùc c¾t mçi lÇn b»ng 7 y 10 ¸p lùc th¼ng ®øng ; khi biÕn d¹ng ngang do mét cÊp nµo ®ã lín gÊp tõ 1,5 ®Õn 2 lÇn ®o cÊp tr|íc , th× chØ t¨ng tõ 4 ®Õn 6% ¸p lùc th¼ng ®øng. §èi víi m¸y c¾t øng biÕn, cÇn xuay ®Òu tay quay tõ 8 ®Õn 12 gi©y mét vßng, nÕu mÉu ®Êt cã ®|êng kÝnh tõ 60 ®Õn 80mm. 1.11. §Ó x¸c ®Þnh søc chèng c¾t cña ®Êt, th|êng dïng c¸c mÉu trô trßn víi ®|êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 64mm vµ chiÒu cao b»ng tõ 1/3 ®Õn l/2 ®|êng kÝnh. Chó thÝch : 1. §èi víi ®Êt lo¹i sÐt ®ång nhÊt, cho phÐp dïng c¸c mÉu cã ®|êng kÝnh kh«ng nhá h¬n 50mm. 3. §èi víi ®Êt cã kÕt cÊu ph¸ ho¹i, cho phÐp dïng c¸c mÉu cã d¹ng khèi ch÷ nhËt víi tØ lÖ gi÷a c¹nh nhá vµ c¹nh lín lµ 1 : 1,5, tiÕt diÖn mÉu lín h¬n 40cm2 vµ chiÒu cao b»ng 1/2c¹nh nhá . 1.12. ViÖc ®o biÕn d¹ng ®øng (nÐn) vµ biÕn d¹ng ngang (c¾t) cña mÉu ®|îc tiÕn hµnh víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,01mm ; c¸c phÐp c©n ®|îc tiÕn hµnh víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,01g. C¸c kÕt qu¶, x¸c ®Þnh W còng nh| viÖc tÝnh to¸n tgM vµ C ®|îc biÓu diÔn víi ®é chÝnh x¸c hai sè lÎ thËp ph©n ; M - víi ®é chÝnh x¸c ®Õn 10 (mét ®é). 2. ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm 2.1. C¸c m¸y c¾t mét mÆt ph¼ng ®|îc chia lµm hai lo¹i theo c¸ch t¨ng lùc c¾t: C¸c m¸y lo¹i A- lùc c¾t t¸c dông trùc tiÕp, ®|îc t¨ng tõng cÊp (m¸y c¾t øng lùc), ®Ó t¨ng t¶i cã thÓ dïng träng l|îng n|íc hoÆc bi ch×. C¸c m¸y lo¹i B - lùc c¾t t¸c ®éng gi¸n tiÕp, ®|îc t¨ng liªn tôc theo tèc ®é cho tr|íc (m¸y c¾t øng biÕn). Chó thÝch : §èi víi c¸c m¸y lo¹i B, cã thÓ c¬ khÝ ho¸ viÖc truyÒn lùc c¾t nhê hÖ thèng quay b»ng ®iÖn cã hép ®iÒu chØnh tèc ®é, hoÆc c¸c hÖ thèng c¬ häc kh¸c. §Ó c¾t ®Êt yÕu, c¸c m¸y ph¶i cã hÖ thèng truyÒn lùc th¼ng ®øng trùc tiÕp tõ cÊp ¸p lùc 1 x 104 N/m2
 5. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 (0,1KG/cm2) hoÆc c¸c vßng øng biÕn ®o ®|îc biÕn d¹ng ngang ë øng suÊt c¾t 5 x 102 N/m2 (0,005 KG/cm2) 2.2. Hép c¾t ph¶i bao gåm phÇn kh«ng di ®éng ë phÝa trªn vµ phÇn di ®éng ë d|íi. §èi víi ®Êt lo¹i sÐt, cho phÐp dïng lo¹i m¸y cã phÇn tr|ît di ®éng ë phÝa trªn vµ phÇn kh«ng di ®éng ë phÝa d|íi. CÊu t¹o cña hép c¾t cÇn ph¶i b¶o ®¶m : Lùc c¾t Q t¸c dông ®óng trªn mÆt ph¼ng vµ ®óng trªn trôc ®èi xøng cña hép ®ùng mÉu ®Êt; Cã thÓ thªm hoÆc bít n|íc ë hép c¾t, còng nh| gi÷ ®|îc ®é Èm cña mÉu trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm (ë ®iÒu kiÖn tù nhiªn hoÆc cho tr|íc); Cã kh¶ n¨ng hiÖu chØnh, x¸c ®Þnh lùc ma s¸t gi÷a phÇn kh«ng di ®éng vµ phÇn di ®éng cña hép c¾t theo c¸c trÞ øng suÊt ph¸p. 2.3. Hép c¾t ph¶i ®|îc l¾p trªn ®Õ lo¹i trõ c¸c t¸c dông ®éng bªn ngoµi, l¾p ®|îc ®ång hå ®o biÕn d¹ng ®øng vµ biÕn d¹ng ngang. Khi dïng m« t¬ ®iÖn vµ hép sè, ph¶i l¾p chóng riªng trªn mét ®Õ v÷ng. Khi nÐn tr|íc mÉu ®Êt trùc tiÕp ë hép c¾t trong ®iÒu kiÖn b·o hoµ n|íc, ph¶i dïng vÝt h·m ®Ó gi÷ khái tr|¬ng në. 2.4. Dao vßng c¾t, nÐn cña m¸y øng lùc nªn gåm hai phÇn cã thÓ l¾p cøng l¹i ®|îc víi nhau khi chuÈn bÞ vµ nÐn tr|íc mÉu. Víi nh÷ng mÉu ®Êt kh«ng tù gi÷ ®|îc h×nh d¹ng, ph¶i l¾p thªm vµo dao vßng mét ®¸y cøng cã nhiÒu lç rçng nhá. 2.5. TÊm nÐn truyÒn lùc th¼ng ®øng lªn mÉu cÇn b¶o ®¶m cho ®|îc thªm n|íc vµo mÉu hoÆc tho¸t n|íc tõ mÉu ra dÔ dµng. 2.6. M¸y dïng ®Ó nÐn tr|íc cÇn cã thiÕt bÞ c¸nh tay ®ßn, ®¶m b¶o ®Ó lùc ®|îc ®Æt ë chÝnh t©m cña mÉu trong hép nÐn. M¸y ph¶i cã c¸c bé phËn ®Ó nÐn mÉu b·o hoµ n|íc (trong tr¹ng th¸i ngËp n|íc) vµ nÐn ë ®é Èm tù nhiªn hoÆc ®é Èm cho tr|íc, còng nh| ®o ®|îc biÕn d¹ng nÐn cña mÉu. Cô thÓ, m¸y nÐn cÇn ph¶i cã. Hép ®Ó lµm b·o hßa n|íc cho mÉu ®Êt vµ vÝt h·m ®Ó lo¹i trõ kh¶ n¨ng tr|¬ng në cña ®Êt trong qu¸ tr×nh lµm |ít mÉu. ThiÕt bÞ b¶o ®¶m gi÷ ®é Èm tù nhiªn hoÆc ®é Èm cho tr|íc trong qua tr×nh nÐn §ång hå ®o biÕn d¹ng nÐn cña mÉu ®Êt. 2.7. PhÇn hép c¾t, hép nÐn vµ c¸c bé phËn kh¸c tiÕp xóc víi n|íc ph¶i lµm b»ng vËt liÖu kh«ng gØ. 2.8. §ång hå ®o biÕn d¹ng ®øng vµ biÕn d¹ng ngang cña mÉu ®Êt ph¶i ®|îc l¾p trªn ®Õ cøng, cã hå s¬ hiÖu chØnh, b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c ®Õn 0,01mm. 2.9. Vßng ®o lùc ngang trong m¸y c¾t øng biÕn ph¶i cã ®é biÕn d¹ng ®µn håi tèt d|íi t¸c dông cña ¸p lùc lín h¬n 2 x 103N/m2 (0,02KG/cm2) vµ nhá h¬n 6 x 105 N/m2(6 KG/cm2). Chó thÝch: Khi c¾t ®Êt yÕu, ph¶i dïng vßng ®o øng biÕn co ®é biÕn d¹ng ®µn håi tèt trong kho¶ng ¸p lùc tõ 5 x 102 ®Õn 3 x 10 5N/m2 (0,005 ®Õn 3 KG/cm2) 2.10. Qu¶ c©n dïng ®Ó t¨ng lùc th¼ng ®øng ph¶i cã c¸c cÊp 0,1 x 105 ; 0,25 x l05 ; 0,5 x l05 N/m2 (0,l ; 0,25 ; 0,50 vµ l0 KG/cm2) §Ó t¨ng lùc c¾t trong c¸c m¸y lo¹i A (®iÒu 2.1, cÇn ph¶i cã nhiÒu qu¶ c©n 50g, 100g vµ 200g.
 6. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 2.11. C¸c m¸y c¾t, m¸y nÐn cÇn ®|îc ®Æt trong phßng cã nÒn v÷ng ch¾c, kh«ng bÞ rung ®éng vµ c¸ch xa c¸c thiÕt bÞ nhiÖt. 2.12. Tr|íc khi lµm viÖc, c¸c m¸y c¾t ph¶i ®|îc kiÓm tra vµ hiÖu chØnh. ViÖc hiÖu chØnh m¸y c¾t tiÕn hµnh theo h|íng dÉn ë phô lôc cña tiªu chuÈn nµy. Mçi n¨m, Ýt nhÊt ph¶i hai lÇn hiÖu chØnh vßng øng biÕn vµ hiÖu chØnh m¸y c¾t ®Ó x¸c ®Þnh trÞ sè lùc ma s¸t øng víi c¸c cÊp ¸p lùc kh¸c nhau. Chó thÝch : Truíc khi thÝ nghiÖm, m¸y c¾t øng lùc ph¶i ®|îc kiÓm tra: møc n»m ngang cña m¸y møc n»m ngang cña d©y c¸p, ®iÓm truyÒn lùc ngang vµ mÆt c¾t; ®é th¨ng b»ng vµ ®é nh¹y cña c¸c c¸nh tay ®ßn truyÒn lùc ®øng vµ lùc ngang. 3. ChuÈn bÞ mÉu thÝ nghiÖm. 3.1. §Ó x¸c ®Þnh søc chèng c¾t (r), ph¶i chuÈn bÞ mét sè mÉu (vÒ sè l|îng mÉu thÝ nghiÖm, xem §iÒu l.5 cña tiªu chuÈn nµy), l¾p s½n vµ t¹o khe hë gi÷a hai phÇn hép c¾t. §é lín cña khe hë kh«ng qu¸ lmm. C¸c mÉu thÝ nghiÖm cã kÕt cÊu nguyªn vµ ®é Èm tù nhiªn ®|îc chuÈn bÞ b»ng c¸ch c¾t tõ mÉu ®Êt nguyªn tr¹ng ra tõng khèi vµ lÊy vµo c¸c dao vßng c¾t theo ph|¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi l|îng thÓ tÝch b»ng dao vßng. §ång thêi víi viÖc c¾t mÉu ®Êt, cÇn lÊy ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh ®é Èm. MÆt d|íi vµ trªn cña mÉu ®Êt ph¶i ®|îc g¹t ph¼ng, ngang mÐp dao vßng vµ ®Æt giÊy thÊm ®· lµm Èm tr|íc. §Ó c¾t nhanh kh«ng tho¸t n|íc, ph¶i thay giÊy thÊm b»ng giÊy can (hoÆc nil«ng máng). Víi mÉu c¾t (kh«ng gi÷ ®|îc h×nh d¹ng), th× chuÈn bÞ b»ng c¸ch ®æ c¸t ë tr¹ng th¸i kh« giã vµo dao vßng l¾p trong hép c¾t cã ®¸y cøng víi nhiÒu lç rçng nhá (®iÒu 2.4) Ph¶i ®æ c¸t nh| thÕ nµo ®Ó dao vßng ®|îc ®Çy hoµn toµn theo ®óng yªu cÇu ®é chÆt. Khèi l|îng (m) cña c¸t ®æ vµo, tÝnh b»ng gam, ®|îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (4). m = Jk.v (4) Trong ®ã : yk -khèi l|îng thÓ tÝch kh«, tÝnh b»ng gam trªn centimÐt khèi; v - thÓ tÝch trong cña dao vßng hép c¾t, tÝnh b»ng centimÐt khèi. C¸c mÉu ®Êt lo¹i sÐt cã kÕt cÊu ph¸ ho¹i vµ ®é chÆt, ®é Èm cho tr|íc ®|îc chuÈn bÞ nh| sau: §æ mÉu ®Êt vµo mét c¸i ®Üa ®· biÕt tr|íc khèi l|îng (®Üa b»ng sø hoÆc kim lo¹i), thÓ tÝch ®Êt lÊy b»ng hai lÇn thÓ tÝch dao vßng hép c¾t, nghiÒn ®Êt b»ng chµy bäc cao su ®Ó lµm vôn c¸c hßn lín h¬n 8mm vµ x¸c ®Þnh ®é Èm W0. C©n ®Üa cã chøa ®Êt, råi trõ ®i khèi l|îng ®Üa, sÏ x¸c ®Þnh ®|îc khèi l|îng ®Êt (m0) tÝnh b»ng gam; Khèi l|îng ®Êt m1, tÝnh b»ng gam, øng víi ®é Èm cho tr|íc Wl ®|îc tÝnh to¸n tõ m0 vµ W0, theo c«ng thøc (5) : m 0 1 0 , 01 W 1
 7. m 1 1 0 , 01 W 0 Trong ®ã : W0- ®é Èm cña ®Êt lóc lÊy mÉu, tÝnh b»ng phÇn tr¨m; W1 - ®é Èm cho tr|íc cÇn ph¶i chÕ bÞ, tÝnh b»ng phÇn tr¨m
 8. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 NÕu ®é Èm cña ®Êt W0 nhá h¬n ®é Èm cho tr|íc Wl th× cÇn thªm n|íc ; nÕu lín h¬n th× hong kh« ®Êt trong kh«ng khÝ cho ®Õn khi khèi l|îng cña nã b»ng m1. Khèi l|îng cña n|íc cÇn thªm vµo hoÆc bít ®i ®|îc x¸c ®Þnh b»ng l|îng sai kh¸c gi÷a m0 vµ m1. Sau mçi lÇn thªm n|íc, ph¶i trén ®Êt l¹i cÈn thËn, lóc hong kh« còng th|êng xuyªn ®µo ®Êt b»ng que. TiÕn hµnh chÕ bÞ mÉu (t¹o mÉu) b»ng c¸ch lÊy mét khèi l|îng ®Êt ®· chuÈn bÞ nh| trªn cho vµo dao vßng hép c¾t. Khèi l|îng ®Êt m cÇn ®Ç ®æ ®Çy vµo dao vßng hép c¾t øng víi ®é chÆt e vµ ®é Èm cho tr|íc W1 ®|îc tÝnh theo c«ng thøc (6): V 1 0 , 01W 1
 9. U m Trong ®ã : 1 e V- thÓ tÝch trong cña dao vßng hép c¾t, tÝnh b»ng centimÐt khèi; W1- ®é Èm cho tr|íc, tÝnh b»ng phÇn tr¨m; e – hÖ sè rçng øng víi ®é chÆt cho tr|íc; U - khèi l|îng riªng cña ®Êt, tÝnh b»ng gam trªn centimÐt khèi. Chó thÝch : 1. MÉu ®Êt c¸t hoÆc ®Êt lo¹i sÐt cã kÕt cÊu ph¸ ho¹i trong dao vßng hép c¾t ph¶i ®|îc chÕ bÞ thµnh tõng líp råi ®Çm chÆt. Khi cÇn, ph¶i dïng kÝch ®Ó Ðp. Khi ®· ®Çy, mÆt ®Êt trong dao vßng cÇn ph¶i ®|îc g¹t b»ng vµ phñ mét tê giÊy thÊm ®· lµm Èm tr|íc. 2. Cho phÐp chÕ bÞ ®ång thêi mét sè líp thuéc mÉu ®Êt lo¹i sÐt cã cïng ®é chÆt vµ ®é Èm, trong b×nh cã dung tÝch b»ng thÓ tÝch tÊt c¶ c¸c mÉu thÝ nghiÖm. 3.2. §èi víi mçi mÉu ®Êt chÕ bÞ, cÇn tÝnh hÖ sè rçng e0 vµ ®é b·o hßa n|íc G cña nã theo c«ng thøc (7) vµ (8) : U . 1 0 , 01 W
 10. (7) e0 1 J w 0 , 01 .W . U G e 0 .U n (8) Trong ®ã : W- ®é Èm cña ®Êt, tÝnh b»ng phÇn tr¨m ; U - khèi l|îng riªng cña ®Êt, tÝnh b»ng gam trªn centimÐt khèi Un - khèi l|îng riªng cña n|íc, lÊy b»ng l gam trªn centimÐt khèi; Ow – khèi l|îng thÓ tÝch cña ®Êt trong dao vßng, tÝnh b»ng gam trªn centimÐt khèi. 3.3. NÕu cÇn thÝ nghiÖm theo s¬ ®å nÐn tr|íc th× ®em mÉu ®Êt ®· chuÈn bÞ trong dao vßng c¾t, ®Æt vµo hép m¸y nÐn hoÆc hép m¸y c¾t, l¾p tÊm nÐn, ®ång hå ®o biÕn d¹ng nÐn, ®¸nh sè vµ truyÒn ¸p lùc th¼ng ®øng V lªn mÉu, theo chØ dÉn ë §iÒu l.8 cña tiªu chuÈn nµy. Khi x¸c ®Þnh søc chèng c¾t cña c¸c mÉu ®Êt lo¹i sÐt trong ®iÒu kiÖn b·o hßa n|íc, ph¶i tiÕn hµnh lµm |ít mÉu thÝ nghiÖm theo chØ dÉn ë §iÒu l.8 cña tiªu chuÈn nµy. Trong tr|êng hîp ®ã ph¶i khèng chÕ chiÒu cao cña mÉu b»ng vÝt vµ ®æ dÇn n|íc vµo
 11. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 hép m¸y nÐn hoÆc hép m¸y c¾t cho ®Õn mÆt trªn cña mÉu, nh|ng kh«ng ®|îc ®æ n|íc trµn ngËp lªn mÆt mÉu trong nöa thêi gian ®Çu lµm b·o hßa. Sù cÇn thiÕt dïng vÝt h·m ®èi víi ®Êt tr|¬ng në còng nh| t¨ng ¸p lùc nÐn tr|íc ®èi víi c¸c lo¹i ®Êt trong thêi gian b·o hßa cÇn ®|îc xem xÐt vµ quy ®Þnh tr|íc. Sau khi ®· ®¹t æn ®Þnh vÒ biÕn d¹ng nÐn d|íi ¸p lùc th¼ng ®øng, tiÕn hµnh tÝnh hÖ sè rçng en cña mÉu theo c«ng thøc (9) : en = e0 - 'e (l + e0) (9) Trong ®ã : e0 - hÖ sè rçng cña mÉu ®Êt tr|íc khi truyÒn ¸p lùc ; 'e = h/h0 - biÕn d¹ng nÐn t|¬ng ®èi cña mÉu sau khi nÐn d|íi ¸p lùc V, b»ng tØ sè gi÷a biÕn d¹ng nÐn cña mÉu 'h (mm) vµ chiÒu cao ban ®Çu h0 (mm) cña mÉu. Chó thÝch : l. Khi c¾t theo s¬ ®å kh«ng nÐn tr|íc, trong ®iÒu kiÖn kh«ng b·o hßa n|íc th× kh«ng theo c¸c quy ®Þnh ë §iÒu 3.3 mµ tiÕn hµnh thÝ nghiÖm c¾t ngay. 2. MÉu c¾t rêi ®|îc chÕ bÞ trùc tiÕp trong hép c¾t, cßn mÉu ®Êt dÝnh ®|îc Ên tõ dao vßng sang hép c¾t. 4. TiÕn hµnh thÝ nghiÖm. 4.1. NÕu nÐn mÉu ®Êt trªn m¸y riªng tr|íc khi x¸c ®Þnh søc chèng c¾t W d|íi ¸p lùc th¼ng ®øng V, th× cÇn dì t¶i nhanh chãng, chuyÓn mÉu vµo hép c¾t, t¨ng t¶i trë l¹i cho b»ng ¸p lùc nÐn tr|íc V, theo chó thÝch ë §iÒu 1.8 cña tiªu chuÈn nµy. Chó thÝch : NÕu mÉu ®Êt ®|îc nÐn tr|íc ë tr¹ng th¸i ngËp n|íc, th× truíc khi dì t¶i, ph¶i hót hÕt n|íc ra khái hép nÐn vµ sau khi dì t¶Ø ph¶i níi vÝt h·m mÉu. ChØ cho n|íc vµo hép c¾t sau khi ®· truyÒn lªn mÉu cÊp ¸p lùc nÐn nhá nhÊt khi c¾t. NÕu mÉu ®Êt ®|îc nÐn trùc tiÕp trong hép c¾t, th× tiÕn hµnh c¾t ngay sau khi æn ®Þnh biÕn d¹ng nÐn. 4.2. Sau khi truyÒn lªn mÉu thÝ nghiÖm ¸p lùc nÐn cho tr|íc, rót chèt gi÷ hép c¾t vµ t¹o khe hë gi÷a hai thít trªn vµ d|íi. ChiÒu réng khe hë vµo kho¶ng 0,5 ®Õn 1mm. L¾p ®ång hå ®o biÕn d¹ng ngang vµ ®iÒu chØnh cho kim cña nã vÒ vÞ trÝ ban ®Çu (hoÆc sè 0). 4.3. T¸c dông øng suÊt c¾t W (N/m2 hoÆc KG/cm2) lªn mÉu theo §iÒu 1.10 cña tiªu chuÈn nµy. Sau 2 phót, tiÕn hµnh theo dâi sè ®äc ë ®ång hå ®o biÕn d¹ng c¾t cho ®Õn khi æn ®Þnh. Dùa vµo trÞ sè biÓn d¹ng 'L ®· ®¹t æn ®Þnh quy |íc, vÏ biÓu ®å quan hÖ 'L = f (W) sau khi ®· hiÖu chØnh W cho gi¸ trÞ ma s¸t ë m¸y. Chó thÝch : Gi¸ trÞ mçi cÊp lùc c¾t Q0 ®|îc tÝnh b»ng N hay (KG) theo c«ng thøc (10); Q0 = 0,05V.F.D (l0) Trong ®ã : F- tiÕt diÖn ngang cña vßng dao c¾t, tÝnh b»ng centimÐt vu«ng ; D - tØ sè c¸nh tay ®ßn quay cña thiÕt bÞ c¾t (vÝ dô ®èi víi m¸y c¾t øng lùc ++ - 30, D = 1 : 10) ;
 12. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 V - ¸p lùc thang ®øng t¸c dông lªn mÉu khi c¾t, tÝnh b»ng Niut¬n trªn mÐt vu«ng (KG/cm2) ; 0,05 - hÖ sè, ®|îc quy ®Þnh ë §iÒu l.l0 cña tiªu chuÈn nµy. NÕu W truyÒn lªn mÉu mét c¸ch liªn tôc, th× ph¶i tiÕn hµnh ghi biÕn ®éng biÕn d¹ng c¾t. Chó thÝch : NÕu m¸y c¾t kh«ng cã bé phËn tù ghi, th× ng|êi thÝ nghiÖm ph¶i ghi biÕn d¹ng tõng phót cho ®Õn khi mµu ®Êt bÞ c¾t, tøc lµ khi kim ®ång hå ®o biÕn d¹ng ch¹y lïi hoÆc dõng l¹i (®èi víi m¸y c¾t øng biªn) vµ khi biÕn d¹ng kh«ng ngõng t¨ng nhanh hoÆc ®¹t tíi 5mm ®èi víi m¸y c¾t øng lùc). 4.4. TÝnh to¸n vµ vÏ biÓu då : LËp biÓu ®å liªn hÖ gi÷a biÕn d¹ng c¾t vµ øng suÊt c¾t cho mçi trÞ ¸p lùc th¼ng ®øng V. §èi víi m¸y c¾t øng lùc, trÞ sè øng suÊt c¾t W ®|îc tÝnh b»ng Niut¬n trªn mÐt vu«ng hay (KG/cm2) theo c«ng thøc (11) : W ¦Q 0 D .F Trong ®ã : 6Q0 – tæng lùc c¾t truyÒn lªn mÉu ®¾t, tÝnh b»ng Niut¬n ; F- diÖn tÝch mÉu ®Êt, tÝnh b»ng centimÐt vu«ng ; D- tØ sè c¸nh tay ®ßn truyÒn lùc c¾t. §èi víi m¸y c¾t øng biÕn, trÞ sè øng suÊt c¾t W ®|îc tÝnh b»ng Niut¬n trªn mÐt vu«ng hay (KG/cm2) theo c«ng thøc (12) : W = C.R (12) Trong ®ã : C - hÖ sè hiÖu chØnh, thùc chÊt lµ h»ng sè ®µn håi, cña vßng øng biÕn, còng lµ hÖ sè chuyÓn tõ biÕn d¹ng 0,01mm hoÆc 0,00lmm sang ®¬n vÞ lùc Niut¬n trªn mÐt vu«ng hay (KG/cm2) ; R – sè ®äc cña ®ång hå ®o biÕn d¹ng trªn vßng do lùc ngang (biÕn d¹ng cña vßng ®o øng biÕn). 4.5. Søc chèng c¾t W cña mÉu ®Êt ®|îc lÊy b»ng trÞ sè cùc ®¹i W trªn biÓu ®å 'L = f (W) , hoÆc trªn ®å thÞ øng víi 'L kh«ng v|ît qu¸ 5mm. NÕu W t¨ng ®Òu th× lÊy gi¸ trÞ øng víi 'L = 5mm. 4.6. C¸c th«ng sè tgM vµ C cña ®Êt tÝnh theo c¸c c«ng thøc (13) vµ (14) : n n n n¦1 W iV i
 13. ¦1 W i ¦1 V i tgM n n¦1 V 2 i ¦ V
 14. n 1 i 2 (13) Trong ®ã : n n n n ¦ W ¦ V ¦ V ¦ W V
 15. 2 1 i 1 i 1 i 1 i i C (14) n¦ V ¦ V
 16. n n 2 2 i i 1 1
 17. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 n -sè lÇn x¸c ®Þnh W ; M - gi¸ trÞ gãc ma s¸t trong (t×m b»ng c¸ch tra b¶ng khi ®· tÝnh ®|îc tgM), tÝnh b»ng ®é ; Wi, Vi - lÇn l|ît lµ gi¸ trÞ riªng biÖt cña søc chèng c¾t vµ ¸p lùc th¼ng ®øng ; C - lùc dÝnh cña ®Êt, tÝnh b»ng Niut¬n trªn mÐt vu«ng hay (KG/cm2). Chó thÝch: 1. Tr|êng hîp sè mÉu thÝ nghiÖm Ýt vµ cµc ®iÓm biÓu diÔn kÕt qu¶ thÝ nghiÖm n»m gÇn trªn mét ®|êng th¼ng th× cho phÐp x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè søc chèng c¾t b»ng cµch lËp biÓu ®å liªn hÖ gi÷a W vµ V. Muèn thÕ, trªn trôc hoµnh ®Æt c¸c trÞ sè cña ¸p lùc th¼ng ®øng V (N/m2) vµ trªn trôc tung ®Æt c¸c trÞ sè t|¬ng øng cña øng suÊt c¾t W (N/m2). Qua c¸c ®iÓm v¹ch mét ®|êng th¼ng c¾t truc hoµnh ë mét ®iÓm. §iÓm ®ã biÓu diÔn lùc dÝnh C(N/m2), cßn hÖ sè ma s¸t trong tgM x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (15) W1 W 2 tgM V1 V 2 Trong ®ã : Wl ; W2 - øng suÊt c¾t lÊy trªn ®|êng th¼ng ®øng, t|¬ng øng víi ¸p lùc th¼ng ®øng Vl vµ V2 2. Tr|êng hîp nh÷ng ®iÓm biÓu diÔn kÕt qu¶ thÝ nghiÖm bÞ ph©n t¸n qu¸ 2% do sai sè trong thao t¸c hoÆc chªnh lÖch vÒ ®é Èm vµ ®é chÆt, th× ph¶i ghi chó nguyªn nh©n vµ kh«ng v¹ch ®|êng biÓu diÔn qua chóng. 4.7. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n M vµ C ph¶i ghi kÌm theo ph|¬ng ph¸p vµ s¬ ®å thÝ nghiÖm, m« t¶ vµ ph©n lo¹i ®Êt, tr¹ng th¸i cña ®¸t thÝ nghiÖm (ph¸ ho¹i hay kh«ng ph¸ ho¹i kÕt cÊu) vµ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh W (trong ®iÒu kiÖn b·o hßa n|íc cã dïng hoÆc kh«ng dïng vÝt h·m ®èi víi ®Êt tr|¬ng në, gi÷ ®é Èm tù nhiªn hoÆc ®é Èm cho tr|íc); trÞ sè V t¸c dông lóc x¸c ®Þnh W vµ c¸c ®Æc tr|ng vËt lÝ e, G, W tr|íc vµ sau khi c¾t (hoÆc nÐn tr|íc).
 18. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 Phô lôc A HiÖu chØnh m¸y c¾t ph¼ng A.1. HiÖu chØnh m¸y c¾t øng biÕn A.1.1. Th¸o bµn m¸y ra vµ treo ng|îc bµn m¸y víi vßng ®o lùc ngang theo h|íng th¼ng ®øng A.1.2. §Æt khung truyÒn lùc lªn hßn bÞ truyÒn lùc ®Æt ë ®Çu nót ®|êng kÝnh cña vßng ®o lùc ngang vµ m¾c ®ång hå ®o biÕn d¹ng vµo gi¸. A.1.3. §iÒu chØnh kim ®ång hå ®o biÕn d¹ng vÒ sè "0" vµ ®Æt lùc lªn gi¸ cña khung truyªn lùc (khi t¨ng ph¶i kÓ ®Õn khèi l|îng khung), ghi sè ®äc ë ®ång hå ®o biÕn d¹ng . A.1.4. T¨ng lùc theo tõng cÊp 50, l00, 150, 200, 250, 300 …®Õn 1200N (120 kG) vµ ®îi kim ®ång hå ®o biÕn d¹ng æn ®Þnh råi míi ®äc. A.1.5. Dì t¶i träng theo c¸c cÊp nãi trªn (1200, l150, ll00,... l50, l00, 50 N) vµ ghi sè ®äc ®Ó kiÓm tra ®é ®µn håi cña vßng ®o lùc ngang. A.1.6. Lµm l¹i c¸c §iÒu 14 vµ l.5 Ýt nhÊt ba lÇn vµ lÊy sè ®äc trung b×nh cña c¸c lÊn t¨ng lùc lµm gi¸ trÞ ®Ó tÝnh toÊn, A.1.7. HÖ sè C (h»ng sè ®µn håi) cña vßng ®o lùc ngang (vßng øng biÕn) ®|îc tÝnh theo c«ng thøc (1) : C ¦P i 2 u 1 N/m2 hay (KG/cm2)/0,01mm (0,001cm) ¦ PRi i F Trong ®ã : P- gi¸ trÞ c¸c cÊp t¶i träng truyªn lªn vßng ®o lùc, tÝnh b»ng Niut¬n hay (KG); R- trÞ trung b×nh cña c¸c sè ®äc (biÕn d¹ng cña vßng ®o lùc ngang) øng víi cÊp t¶i träng P, tÝnh b»ng 0,0lmm (hoÆc 0,00lcm) ; F – diÖn tÝch mÆt c¾t cña dao vßng c¾t, tÝnh bµng centimet vu«ng Chó thÝch : Cã thÓ tÝnh hÖ sè C trªn biÓu ®å quan hÖ ®|êng th¼ng gi÷a sè ®äc trung b×nh R vµ t¶i träng P trong tr|êng hîp nµy : P , tÝnh b»ng N/m2, hay (KG/cm2)/0,0lmm (0,00lcm). C F .R A.2. HiÖu chØnh m¸y c¾t øng lùc A.2.1. KiÓm tra ®é nh¹y vµ sù th¼ng b»ng cña c¸c tay ®ßn truyªn lùc ngang vµ lùc th¼ng ®øng b»ng c¸ch ®Æt lùc d 50g vµo gi¸ treo ; lóc Êy nã ph¶i rêi khái vÞ trÝ th¨ng b»ng. A.2.2. §Ó kiÓm tra sù trïng nhau gi÷a ph|¬ng truyÒn lùc cña tay ®ßn truyÒn lùc ngang víi mÆt ®Êt, cÇn vÆn c¸c vÝt l¾p chÆt hai thít trªn vµ d|íi cña hép c¾t l¹i víi nhau, dïng niv« kiÓm tra ®é n»m ngang cña chóng. NÕu ch|a ®¹t ph¶i ®iÒu chØnh l¹i.
 19. Tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 4199 : 1995 B¶ng ®çi chiÕu c¸c ®¬n vÞ ®o Tªn chØ tiªu c¬ lÝ KÝ hiÖu §¬n vÞ ®o Trong tiªu ë liªn X« Quèc tÕ hiÖn dïng chuÈn nµy tr|íc ®©y Khèi l|îng riªng cña ®Êt ! J(JM) !s g/cm3 Khèi l|îng riªng cña n|íc !n Jp Jw g/cm3 Khèi l|îng thÓ tÝch cña ®Êt Jw J ! g/cm3 Khèi l|îng thÓ tÝch cèt ®Êt Jc Jck !d g/cm3 §é chÆt lín nhÊt Jcmax ! dmax % Jcmax §é Èm W w % W §é hót Èm Wh - % W Giíi h¹n ch¶y % WL WT WL % Giíi h¹n dÎo WP WP Wp 1 ChØ sè dÎo IP IP In % ChØ sè ®é sÖt B IL B 1 §é rçng n n n 1 HÖ sè rçng e e e % HÖ sè kh«ng ®ång nhÊt Kk Cu KH cm2/KG Møc ®é b·o hoµ G Sr G KG/cm2 HÖ sè nÐn lïn a a a(m0) cm2/s Modun tæng biÕn d¹ng E0 E E0 cm2/n¨m HÖ sè cè kÕt Cv Cv Cv % Møc ®é cè kÕt U U U 1 HÖ sè në h«ng µ µ µ 1 HÖ sè ¸p lùc h«ng K  KG/cm2 Søc chèng c¾t 2 2 2 §é Gãc ma s¸t trong - 3 3 KG/cm2 Lùc dÝnh C C C CM/s HÖ sè thÊm k k K- cm/ng.®
Đồng bộ tài khoản